messages.json 115 KB
Newer Older
1
{"messages":{"1":[null,"1"],"8081":[null,"8081"],"":{"project-id-version":"sickragetv","report-msgid-bugs-to":"[email protected]","pot-creation-date":"2017-10-16 11:57-0400","po-revision-date":"2017-10-16 12:29-0400","last-translator":"echel0n <[email protected]>","language-team":"Dutch","mime-version":"1.0","content-type":"text/plain; charset=UTF-8","content-transfer-encoding":"8bit","generated-by":"Babel 2.5.1","plural-forms":"nplurals=2; plural=(n != 1);","x-generator":"crowdin.com","x-crowdin-project":"sickragetv","x-crowdin-language":"nl","x-crowdin-file":"messages.pot","language":"nl_NL"},"Profile":[null,"Profiel"],"JSONP":[null,"JSONP"],"Command name":[null,"Opdrachtnaam"],"Parameters":[null,"Parameters"],"Name":[null,"Naam"],"Required":[null,"Vereist"],"Description":[null,"Beschrijving"],"Type":[null,"Type"],"Default value":[null,"Standaardwaarde"],"Allowed values":[null,"Toegestane waarden"],"Playground":[null,"Speeltuin"],"URL:":[null,"URL:"],"Required parameters":[null,"Vereiste parameters"],"Optional parameters":[null,"Optionele parameters"],"Call API":[null,"Oproep API"],"Response:":[null,"Reactie:"],"Clear":[null,"Duidelijk"],"Yes":[null,"Ja"],"No":[null,"No"],"season":[null,"seizoen"],"episode":[null,"aflevering"],"Limit:":[null,"Limiet:"],"All":[null,"Alle"],"Layout:":[null,"Lay-out:"],"Compact":[null,"Compact"],"Detailed":[null,"Gedetailleerde"],"Time":[null,"Tijd"],"Episode":[null,"Aflevering"],"Action":[null,"Actie"],"Provider":[null,"Provider"],"Quality":[null,"Kwaliteit"],"Snatched":[null,"Griste"],"Downloaded":[null,"Gedownload"],"Subtitled":[null,"Ondertiteld"],"missing provider":[null,"ontbrekende provider"],"Username":[null,"Gebruikersnaam"],"Password":[null,"Wachtwoord"],"for 30 days":[null,"voor 30 dagen"],"Login":[null,"Login"],"Manual Search":[null,"Handmatig zoeken"],"Toggle Summary":[null,"Toggle samenvatting"],"AnimeDB Settings":[null,"AnimeDB instellingen"],"User Interface":[null,"User Interface"],"AniDB":[null,"AniDB"],"AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public":[null,"AniDB is een non-profit database van anime informatie die is vrij toegankelijk voor het publiek"],"Enabled":[null,"Ingeschakeld"],"Enable AniDB":[null,"AniDB inschakelen"],"AniDB Username":[null,"AniDB gebruikersnaam"],"AniDB Password":[null,"AniDB wachtwoord"],"AniDB MyList":[null,"AniDB MyList"],"Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?":[null,"Wilt u de afleveringen van PostProcessed aan de MyList toevoegen?"],"Save Changes":[null,"Wijzigingen opslaan"],"Split show lists":[null,"Split Toon lijsten"],"Separate anime and normal shows in groups":[null,"Aparte anime en normale shows in groepen"],"Backup":[null,"Back-up"],"Restore":[null,"Herstellen"],"Backup your main database file and config":[null,"Back-up van uw belangrijkste databasebestand en config"],"Select the folder you wish to save your backup file to":[null,"Selecteer de map die u wilt opslaan van uw back-upbestand te"],"Restore your main database file and config":[null,"Uw belangrijkste databasebestand en alle config terugzetten"],"Select the backup file you wish to restore":[null,"Selecteer het back-upbestand dat u wilt terugzetten"],"Misc":[null,"Misc"],"Interface":[null,"Interface"],"Advanced Settings":[null,"Geavanceerde instellingen"],"Startup options. Indexer options. Log and show file locations.":[null,"Opstartopties. Indexer opties. Log en Toon bestandslocaties."],"Some options may require a manual restart to take effect.":[null,"Sommige opties kunnen vereisen een handmatige herstart worden pas van kracht."],"Default Indexer Language":[null,"Indexer standaardtaal"],"for adding shows and metadata providers":[null,"voor het toevoegen van shows en metadata aanbieders"],"Launch browser":[null,"Browser starten"],"open the SickRage home page on startup":[null,"Open de introductiepagina van de SickRage op opstarten"],"Initial page":[null,"Beginpagina"],"when launching SickRage interface":[null,"bij de lancering van SickRage interface"],"Shows":[null,"Toont"],"Schedule":[null,"Schema"],"History":[null,"Geschiedenis"],"IRC":[null,"IRC"],"Daily show updates start time":[null,"Dagelijks Toon updates begintijd"],"with information such as next air dates, show ended, etc.":[null,"Toon informatie zoals de volgende datums van de lucht, eindigde, enz."],"Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)":[null,"Gebruik 15 voor 3 pm, 4 voor 4 am enz. Alles over 23 of onder 0 wordt ingesteld op 0 (12u)"],"Daily show updates stale shows":[null,"Dagelijks laten zien updates verlopen shows"],"should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?":[null,"moeten afgelopen shows opgedateer minder dan 90 dagen krijgen bijgewerkt en automatisch vernieuwd?"],"Send to trash for actions":[null,"Prullenbak voor acties verzenden"],"when using show \"Remove\" and delete files":[null,"Wanneer met behulp van Toon \"Verwijderen\" en bestanden verwijderen"],"on scheduled deletes of the oldest log files":[null,"op geplande verwijdert van de oudste logboekbestanden"],"selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete":[null,"geselecteerde acties trash (Prullenbak) gebruiken in plaats van de standaard permanent verwijderen"],"Number of Log files saved":[null,"Aantal logboekbestanden opgeslagen"],"default = 5":[null,"standaard = 5"],"Size of Log files saved":[null,"Grootte van logboekbestanden opgeslagen"],"default = 1048576 (1MB)":[null,"standaard = 1048576 (1MB)"],"Default indexer for adding shows":[null,"Standaard indexer voor het toevoegen van programma 's"],"All Indexers":[null,"Alle Indexers"],"Show indexer timeout":[null,"Toon indexer timeout"],"default = 10":[null,"standaard = 10"],"Show root directories":[null,"Toon hoofdmappen"],"Updates":[null,"Updates"],"Options for software updates.":[null,"Opties voor software-updates."],"Check software updates":[null,"Controleer of er softwareupdates"],"and display notifications when updates are available. Checks are run on startup and at the frequency set below*":[null,"en meldingen weergeven wanneer updates beschikbaar zijn. Controles worden uitgevoerd bij het opstarten en op de frequentie hieronder *"],"Automatically update":[null,"Automatisch bijwerken"],"fetch and install software updates.Updates are run on startupand in the background at the frequency setbelow*":[null,"halen en software-updates installeert. Updates worden uitgevoerd op startupand in de achtergrond op de frequentie setbelow *"],"Check the server every*":[null,"De server controleren elke *"],"default = 12 (hours)":[null,"standaard = 12 (uur)"],"Notify on software update":[null,"Kennis van software-update"],"send a message to all enabled notifiers when SickRage has been updated":[null,"Stuur een bericht naar alle ingeschakelde kennisgevers wanneer SickRage is bijgewerkt"],"Options for visual appearance.":[null,"Opties voor visuele verschijning."],"Interface Language":[null,"Taal van de gebruikersinterface"],"System Language":[null,"Systeemtaal"],"for appearance to take effect, save then refresh your browser":[null,"voor uiterlijk ingaat, slaan dan Vernieuw uw browser"],"Display theme":[null,"Weergave thema"],"Dark":[null,"Donker"],"Light":[null,"Licht"],"Show all seasons":[null,"Toon alle seizoenen"],"on the show summary page":[null,"op de overzichtspagina van Toon"],"Sort with \"The\", \"A\", \"An\"":[null,"Sorteren met \"De\", \"A\", \"An\""],"include articles (\"The\", \"A\", \"An\") when sorting show lists":[null,"omvatten (\"de\", \"A\", \"An\") wanneer de artikelen sorteren lijsten weergeven"],"Filter Row":[null,"Filteren van rij"],"Add a filter row to the show display on the home page":[null,"Een filter rij toevoegen aan de weergave van de Toon op de home page"],"Missed episodes range":[null,"Gemiste afleveringen bereik"],"# of days":[null,"aantal dagen"],"Display fuzzy dates":[null,"Fuzzy datums weergeven"],"move absolute dates into tooltips and display e.g. \"Last Thu\", \"On Tue\"":[null,"verplaatsen van absolute datums in tooltips en BV \"laatste do\", \"Op di\" weer te geven"],"Trim zero padding":[null,"Trim nul opvulling"],"remove the leading number \"0\" shown on hour of day, and date of month":[null,"verwijderen van het toonaangevende cijfer \"0\" komt te staan op het uur van de dag en datum van de maand"],"Date style":[null,"Datumnotatie"],"Use System Default":[null,"Gebruik systeemstandaard"],"Time style":[null,"Tijdstijl"],"Timezone":[null,"Timezone"],"Local":[null,"Lokale"],"Network":[null,"Netwerk"],"display dates and times in either your timezone or the shows network timezone":[null,"datums en tijden worden weergegeven in uw tijdzone of de tijdzone van de netwerk toont"],"NOTE:":[null,"OPMERKING:"],"Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)":[null,"Gebruik lokale tijdzone als u wilt beginnen met zoeken voor afleveringen minuten na afloop van de show (afhankelijk van de frequentie van uw dailysearch)"],"Download url":[null,"Downloaden van url"],"Show fanart in the background":[null,"Toon fanart op de achtergrond"],"Fanart transparency":[null,"Fanart transparantie"],"Web Interface":[null,"Webinterface"],"It is recommended that you enable a username and password to secure SickRage from being tampered with remotely.":[null,"Het is aanbevolen dat u een gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen SickRage bij wordt geknoeid op afstand inschakelen."],"These options require a manual restart to take effect.":[null,"Deze opties vereisen een handmatige herstart worden pas van kracht."],"API key":[null,"API-sleutel"],"used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API":[null,"gebruikt om 3rd party programma's beperkte toegang naar SiCKRAGE kunt u alle functies van de API"],"here":[null,"Hier"],"HTTP logs":[null,"HTTP-logboeken"],"enable logs from the internal Tornado web server":[null,"inschakelen van de logs van de interne webserver van Tornado"],"HTTP username":[null,"HTTP gebruikersnaam"],"blank = no authentication":[null,"leeg = geen verificatie"],"HTTP password":[null,"HTTP wachtwoord"],"HTTP port":[null,"HTTP-poort"],"Listen on IPv6":[null,"Luister op IPv6"],"attempt binding to any available IPv6 address":[null,"poging binding aan elke beschikbare IPv6-adres"],"Enable HTTPS":[null,"HTTPS inschakelen"],"enable access to the web interface using a HTTPS address":[null,"toegang tot de webinterface met behulp van een HTTPS-adres"],"HTTPS certificate":[null,"HTTPS certificaat"],"file name or path to HTTPS certificate":[null,"bestandsnaam of pad naar HTTPS certificaat"],"HTTPS key":[null,"HTTPS-toets"],"file name or path to HTTPS key":[null,"bestandsnaam of pad naar HTTPS sleutel"],"Reverse proxy headers":[null,"Reverse-proxy headers"],"accept the following reverse proxy headers (advanced)...":[null,"accepteren de volgende reverse proxy-headers (Geavanceerd)..."],"(X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)":[null,"(X-Forwarded-For X-doorgestuurd-Host en X-doorgestuurd-Proto)"],"Notify on login":[null,"Kennis op login"],"send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address":[null,"Stuur een bericht naar alle ingeschakelde kennisgevers wanneer iemand zich in SiCKRAGE uit een openbaar IP-adres aanmeldt"],"CPU throttling":[null,"CPU throttling"],"Anonymous redirect":[null,"Anonieme redirect"],"Enable debug":[null,"Foutopsporing inschakelen"],"Enable debug logs":[null,"Logboeken voor foutopsporing inschakelen"],"Verify SSL Certs":[null,"Controleer of SSL Certs"],"Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)":[null,"Controleer of de SSL-certificaten (dit voor gebroken SSL (zoals QNAP installeert) uitschakelen"],"No Restart":[null,"Geen nieuw begin"],"Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own).":[null,"Afsluiten SiCKRAGE op opnieuw opstarten (externe dienst moet opnieuw opstarten SiCKRAGE op eigen)."],"Encrypt settings":[null,"Coderen van instellingen"],"in the":[null,"In het"],"file.":[null,"bestand."],"Unprotected calendar":[null,"Onbeschermde kalender"],"allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way":[null,"toestaan dat een abonnement op de kalender zonder gebruikersnaam en wachtwoord. Sommige diensten zoals Google agenda werken alleen op deze manier"],"Google Calendar Icons":[null,"De pictogrammen van de kalender van Google"],"show an icon next to exported calendar events in Google Calendar.":[null,"een pictogram naast geëxporteerde kalendergebeurtenissen weergeven in Google agenda."],"Link Google Account":[null,"Google-Account koppelen"],"Link":[null,"Koppeling"],"link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage":[null,"uw google-account koppelen aan SiCKRAGE voor gebruik van de geavanceerde functie zoals instellingen/database-opslag"],"Proxy host":[null,"Proxy host"],"Use proxy for indexers":[null,"Gebruik proxy voor indexers"],"use proxy host for connecting to indexers (thetvdb)":[null,"proxy host gebruiken voor het aansluiten op de indexers (thetvdb)"],"Skip Remove Detection":[null,"Skip verwijderen detectie"],"Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status":[null,"Detectie van verwijderde bestanden overslaan. Als uitschakelen wordt ingesteld standaard verwijderd status"],"This may mean SickRage misses renames as well":[null,"Dit kan betekenen dat SickRage missers hernoemt evenals"],"Default deleted episode status":[null,"Status van de aflevering van de standaard verwijderd"],"Define the status to be set for media file that has been deleted.":[null,"Definieer de status moet worden ingesteld voor media-bestand dat is verwijderd."],"Archived option will keep previous downloaded quality":[null,"Gearchiveerde optie zal vorige gedownloade kwaliteit houden"],"Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)":[null,"Voorbeeld: Gedownload (1080p WEB-DL) ==> gearchiveerde (1080p WEB-DL)"],"PIP executable path":[null,"PIP uitvoerbaar pad"],"ex: /path/to/pip":[null,"ex: /path/to/pip"],"Git Settings":[null,"Git-instellingen"],"Git Branches":[null,"Git Branches"],"Error: No branches found.":[null,"Fout: Geen takken gevonden."],"select branch to use (restart required)":[null,"Selecteer de subsleutel die u wilt gebruiken (opnieuw opstarten vereist)"],"GIT executable path":[null,"GIT uitvoerbaar pad"],"ex: /path/to/git":[null,"ex: /path/to/git"],"Git reset":[null,"Git reset"],"removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues":[null,"verwijdert ongevolgde bestanden en voert een harde reset op git branch automatisch op update problemen op te lossen"],"Git auto-issues submit":[null,"Git auto-kwesties verzenden"],"automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged":[null,"automatisch bug/issue aan uitbrengen onze kwestie tracker wanneer fouten worden geregistreerd"],"SR Version:":[null,"SR versie:"],"SR Type:":[null,"SR Type:"],"SR User:":[null,"SR gebruiker:"],"SR Locale:":[null,"SR Locale:"],"SR Config:":[null,"SR Config:"],"SR Cache Dir:":[null,"SR Cache Dir:"],"SR Log Dir:":[null,"SR Log Dir:"],"SR Arguments:":[null,"SR argumenten:"],"SR Web Root:":[null,"SR Web Root:"],"Tornado Version:":[null,"Tornado versie:"],"Python Version:":[null,"Python versie:"],"Homepage":[null,"Homepage"],"WiKi":[null,"WiKi"],"Forums":[null,"Forums"],"Source":[null,"Bron"],"IRChat":[null,"IRChat"],"on":[null,"op"],"Home Theater":[null,"Home Theater"],"NAS":[null,"NAS"],"Devices":[null,"Apparaten"],"Social":[null,"Sociale"],"A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV.":[null,"Een gratis en open source dwars-platformmedia center en home entertainment systeemsoftware met een 10-voet user interface ontworpen voor de woonkamer TV."],"Enable":[null,"Inschakelen"],"send KODI commands?":[null,"KODI opdrachten verzenden?"],"Always on":[null,"Altijd op"],"log errors when unreachable?":[null,"Inloggen fouten bij onbereikbaar?"],"Notify on snatch":[null,"Kennis op trekken"],"send a notification when a download starts?":[null,"een bericht verzenden wanneer een download wordt gestart?"],"Notify on download":[null,"Kennis over downloaden"],"send a notification when a download finishes?":[null,"een bericht verzenden wanneer een download klaar is?"],"Notify on subtitle download":[null,"Kennis over ondertitel downloaden"],"send a notification when subtitles are downloaded?":[null,"een bericht verzenden wanneer ondertitels worden gedownload?"],"Update library":[null,"Update bibliotheek"],"update KODI library when a download finishes?":[null,"KODI bibliotheek bijwerken wanneer een download klaar is?"],"Full library update":[null,"Volledige bibliotheek bijwerken"],"perform a full library update if update per-show fails?":[null,"een volledige bibliotheek-update uitvoeren als update per-Toon mislukt?"],"Only update first host":[null,"Alleen de eerste host bijwerken"],"only send library updates to the first active host?":[null,"alleen bibliotheek updates verzenden naar de eerste actieve host?"],"KODI IP:Port":[null,"KODI IP: poort"],"ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080":[null,"ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"],"KODI username":[null,"KODI-gebruikersnaam"],"KODI password":[null,"KODI-wachtwoord"],"Click below to test.":[null,"Klik hieronder om te testen."],"Test KODI":[null,"Test KODI"],"Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your Mac connected to your TV. Your media library has never looked this good!":[null,"Uw media op een visueel verbluffende ervaring, makkelijk te gebruiken interface op uw Mac aangesloten op uw TV. Uw mediabibliotheek heeft nooit keek dit goed!"],"For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port":[null,"Voor het verzenden van meldingen aan Plex Home Theater (PHT) clients, gebruiken de kennisgever KODI met poort"],"send Plex commands?":[null,"Plex opdrachten verzenden?"],"Plex Media Server Auth Token":[null,"Plex Media Server Auth Token"],"Auth Token used by Plex":[null,"Auth Token gebruikt door Plex"],"Finding your account token":[null,"Het vinden van uw account-token"],"Server Username":[null,"Server-gebruikersnaam"],"Server/client password":[null,"Wachtwoord server/client"],"Update server library":[null,"Update server bibliotheek"],"update Plex Media Server library after download finishes":[null,"bibliotheek van Plex Media Server bijwerken nadat de download is voltooid"],"Plex Media Server IP:Port":[null,"Plex Media Server IP: poort"],"ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400":[null,"ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"],"Click below to test Plex servers":[null,"Klik hieronder voor het testen van Plex servers"],"Test Plex Server":[null,"Plex Server testen"],"Plex Media Client":[null,"Plex Media Client"],"Plex Client IP:Port":[null,"Plex cliënt IP: poort"],"ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000":[null,"ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"],"Client Password":[null,"Clientwachtwoord"],"Click below to test Plex client(s)":[null,"Klik hieronder voor het testen van Plex client (s)"],"Test Plex Client":[null,"Test Plex Client"],"A home media server built using other popular open source technologies.":[null,"Een home mediaserver gebouwd met behulp van andere populaire open source-technologieën."],"send update commands to Emby?":[null,"update opdrachten verzenden Emby?"],"Emby IP:Port":[null,"Emby IP: poort"],"ex. 192.168.1.100:8096":[null,"ex. 192.168.1.100:8096"],"Emby API Key":[null,"Emby API-sleutel"],"Test Emby":[null,"Test Emby"],"The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series.":[null,"De Networked Media Jukebox, of NMJ, is de officiële media jukebox interface beschikbaar gesteld voor de Popcorn Hour 200-serie."],"send update commands to NMJ?":[null,"update opdrachten naar NMJ sturen?"],"Popcorn IP address":[null,"Popcorn IP-adres"],"ex. 192.168.1.100":[null,"ex. 192.168.1.100"],"Get settings":[null,"Instellingen ophalen"],"Get Settings":[null,"Instellingen ophalen"],"the Popcorn Hour device must be powered on and NMJ running.":[null,"de Popcorn Hour apparaat moet worden ingeschakeld en NMJ uitgevoerd."],"NMJ database":[null,"NMJ database"],"automatically filled via the Get Settings":[null,"automatisch ingevuld via de instellingen krijgen"],"NMJ mount url":[null,"NMJ mount url"],"Test NMJ":[null,"Test NMJ"],"The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series.":[null,"De Networked Media Jukebox, of NMJv2, is de officiële media jukebox interface gemaakt beschikbaar voor de Popcorn Hour 300 & 400-serie."],"send update commands to NMJv2?":[null,"update opdrachten naar NMJv2 sturen?"],"Database location":[null,"Locatie van de database"],"Local Media":[null,"Lokale Media"],"PCH Network Media":[null,"PCH netwerkmedia"],"Database instance":[null,"Database-instantie"],"adjust this value if the wrong database is selected.":[null,"Pas deze waarde als de verkeerde database is ingeschakeld."],"Find database":[null,"Database vinden"],"Find Database":[null,"Database vinden"],"the Popcorn Hour device must be powered on.":[null,"de Popcorn Hour-apparaat moet worden ingeschakeld."],"NMJv2 database":[null,"NMJv2 database"],"automatically filled via the Find Database":[null,"automatisch ingevuld via de Database vinden"],"Test NMJv2":[null,"Test NMJv2"],"The Synology DiskStation NAS.":[null,"De Schijfhouder van de Synology NAS."],"Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database.":[null,"Synology Indexer is de daemon draait op de Synology NAS te bouwen zijn media-database."],"send Synology notifications?":[null,"Synology kennisgevingen?"],"requires SickRage to be running on your Synology NAS.":[null,"vereist SickRage worden uitgevoerd op uw Synology NAS."],"Notifier":[null,"Notifier"],"Synology Notifier is the notification system of Synology DSM":[null,"Synology Notifier is de meldingsregeling voor Synology DSM"],"send notifications to the Synology Notifier?":[null,"kennisgevingen aan de kennisgever Synology?"],"requires SickRage to be running on your Synology DSM.":[null,"SickRage worden uitgevoerd op uw Synology DSM vereist."],"pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo.":[null,"pyTivo is zowel een HMO en GoBack server. Deze notifier laadt de voltooide downloads naar uw Tivo."],"send notifications to pyTivo?":[null,"meldingen naar pyTivo verzenden?"],"requires the downloaded files to be accessible by pyTivo.":[null,"moet u de gedownloade bestanden oproepbaar via pyTivo."],"pyTivo IP:Port":[null,"pyTivo IP: poort"],"ex. 192.168.1.1:9032":[null,"ex. 192.168.1.1:9032"],"pyTivo share name":[null,"de naam van de share van de pyTivo"],"value used in pyTivo Web Configuration to name the share.":[null,"waarde in pyTivo Web configuratie gebruikt als naam voor de share."],"Tivo name":[null,"De naam van de TiVo"],"(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)":[null,"(Berichten en instellingen > Account en systematiek wetenswaardigheid > Systeeminfo > DVR naam)"],"A cross-platform unobtrusive global notification system.":[null,"Een platformonafhankelijke onopvallend global meldingssysteem."],"send Growl notifications?":[null,"het verzenden van berichten van het Gegrom?"],"Growl IP:Port":[null,"Growl IP: poort"],"ex. 192.168.1.100:23053":[null,"ex. 192.168.1.100:23053"],"Growl password":[null,"Growl wachtwoord"],"Click below to rex.ster and test Growl, this is required for Growl notifications to work.":[null,"Klik hieronder om te rex.ster en test grommen, dit is vereist voor de berichten van het Gegrom te werken."],"Register Growl":[null,"Growl registreren"],"A Growl client for iOS.":[null,"Een cliënt van de Growl voor iOS."],"send Prowl notifications?":[null,"kennisgevingen van de jacht?"],"Prowl API key":[null,"Snuffel API-sleutel"],"get your key at:":[null,"Krijg uw sleutel in:"],"Prowl priority":[null,"Snuffel prioriteit"],"priority of Prowl messages from SickRage.":[null,"prioriteit van berichten van de jacht van SickRage."],"Test Prowl":[null,"Test jacht"],"The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed":[null,"De standaard desktop kennisgeving API voor Linux / * nix systemen. Deze notifier werkt alleen als de pynotify-module is geïnstalleerd"],"send Libnotify notifications?":[null,"Libnotify kennisgevingen?"],"Test Libnotify":[null,"Test Libnotify"],"Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices.":[null,"Pushover gemakkelijker real-time om meldingen te verzenden naar je Android en iOS apparaten."],"send Pushover notifications?":[null,"Pushover kennisgevingen?"],"Pushover key":[null,"Pushover sleutel"],"user key of your Pushover account":[null,"de sleutel van de gebruiker van uw account Pushover"],"Pushover API key":[null,"Pushover API-sleutel"],"Click here":[null,"Klik hier"],"to create a Pushover API key":[null,"een Pushover API-sleutel te maken"],"Pushover devices":[null,"Pushover apparaten"],"ex. device1,device2":[null,"ex. device1, device2"],"Pushover notification sound":[null,"Pushover berichtgeluid"],"Pushover":[null,"Pushover"],"Bike":[null,"Fiets"],"Bugle":[null,"Bugel"],"Cash Register":[null,"Kassa"],"Classical":[null,"Klassieke"],"Cosmic":[null,"Kosmische"],"Falling":[null,"Die vallen"],"Gamelan":[null,"Gamelan"],"Incoming":[null,"Inkomende"],"Intermission":[null,"Pauze"],"Magic":[null,"Magie"],"Mechanical":[null,"Mechanische"],"Piano Bar":[null,"Piano Bar"],"Siren":[null,"Sirene"],"Space Alarm":[null,"Ruimte Alarm"],"Tug Boat":[null,"Sleepboot boot"],"Alien Alarm (long)":[null,"Buitenaardse Alarm (lang)"],"Climb (long)":[null,"Klim (lang)"],"Persistent (long)":[null,"Persistent (lang)"],"Pushover Echo (long)":[null,"Pushover Echo (lang)"],"Up Down (long)":[null,"Up Down (lang)"],"None (silent)":[null,"Geen (silent)"],"Device specific":[null,"Apparaat-specifieke"],"Choose notification sound to use":[null,"Kies berichtgeluid te gebruiken"],"Test Pushover":[null,"Test Pushover"],"Read your messages where and when you want them!":[null,"Uw berichten lezen waar en wanneer u ze wilt!"],"send Boxcar2 notifications?":[null,"kennisgevingen van de Boxcar2?"],"Boxcar2 access token":[null,"Boxcar2-toegangstoken"],"access token for your Boxcar2 account":[null,"token voor beheerderstoegang voor uw Boxcar2 account"],"Test Boxcar2":[null,"Test Boxcar2"],"Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device.":[null,"Kennis van dat mijn Android is een jacht-achtige Android App en API die biedt een eenvoudige manier om meldingen te verzenden van uw aanvraag rechtstreeks naar uw Androïde apparaat."],"send NMA notifications?":[null,"kennisgevingen van de NMA?"],"NMA API key":[null,"NMA API-sleutel"],"ex. key1,key2 (max 5)":[null,"ex. key1, key2 (max 5)"],"NMA priority":[null,"NMA prioriteit"],"Very Low":[null,"Zeer laag"],"Moderate":[null,"Matig"],"Normal":[null,"Normaal"],"High":[null,"Hoge"],"Emergency":[null,"Emergency"],"priority of NMA messages from SickRage.":[null,"prioriteit van berichten van de NMA van SickRage."],"Test NMA":[null,"Test NMA"],"Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8.":[null,"Pushalot is een platform voor het ontvangen van aangepaste duwberichten aan aangesloten apparaten met Windows Phone of Windows 8."],"send Pushalot notifications?":[null,"kennisgevingen van de Pushalot?"],"Pushalot authorization token":[null,"Pushalot vergunning token"],"authorization token of your Pushalot account.":[null,"vergunning blijk van uw Pushalot account."],"Test Pushalot":[null,"Test Pushalot"],"Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers.":[null,"Pushbullet is een platform voor het ontvangen van aangepaste duwberichten aan aangesloten apparaten met Android en de desktop Chrome browsers."],"send Pushbullet notifications?":[null,"Pushbullet kennisgevingen?"],"Pushbullet API key":[null,"Pushbullet API-sleutel"],"API key of your Pushbullet account":[null,"API-sleutel van uw Pushbullet-account"],"Pushbullet devices":[null,"Pushbullet apparaten"],"select device you wish to push to.":[null,"Selecteer apparaat die u wenst om aan te duwen."],"Update device list":[null,"Update apparatenlijst"],"Test Pushbullet":[null,"Test Pushbullet"],"Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API.":[null,"Gratis mobiel is een provider.<br> van de beroemde Franse cellulair netwerk een gratis SMS API aan hun klant biedt."],"send SMS notifications?":[null,"het verzenden van SMS-berichten?"],"send a SMS when a download starts?":[null,"een SMS versturen wanneer een download wordt gestart?"],"send a SMS when a download finishes?":[null,"een SMS versturen wanneer een download klaar is?"],"send a SMS when subtitles are downloaded?":[null,"Stuur een SMS wanneer ondertitels worden gedownload?"],"Free Mobile customer ID":[null,"Gratis mobiele klant-ID"],"ex. 12345678":[null,"ex. 12345678"],"Free Mobile API Key":[null,"Gratis mobiele API-sleutel"],"enter yourt API key":[null,"yourt API sleutel invoeren"],"Click below to test your settings.":[null,"Klik hieronder om uw instellingen testen."],"Test SMS":[null,"Test SMS"],"Telegram is a cloud-based instant messaging service":[null,"Telegram is een cloud-gebaseerde dienst voor chatberichten"],"send Telegram notifications?":[null,"kennisgevingen van de Telegram?"],"send a message when a download starts?":[null,"Stuur een bericht wanneer een download wordt gestart?"],"send a message when a download finishes?":[null,"Stuur een bericht wanneer een download klaar is?"],"send a message when subtitles are downloaded?":[null,"Stuur een bericht wanneer ondertitels worden gedownload?"],"User/Group ID":[null,"ID van de gebruiker/groep"],"contact @myidbot on Telegram to get an ID":[null,"Neem contact op met @myidbot op Telegram aan een ID ophalen"],"NOTE":[null,"OPMERKING"],"Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error.":[null,"Vergeet niet om te praten met je bot minstens één keer als je een 403 fout."],"Bot API Key":[null,"Bot API-sleutel"],"contact @BotFather on Telegram to set up one":[null,"Neem contact op met @BotFather op Telegram aan het opzetten van een"],"Test Telegram":[null,"Test Telegram"],"Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device.":[null,"Twilio is een webservice API die u toelaat om te communiceren rechtstreeks met een mobiel nummer. Deze notifier stuurt een tekst rechtstreeks naar uw mobiele apparaat."],"text your mobile device?":[null,"tekst uw mobiele apparaat?"],"Twilio Account SID":[null,"Twilio Account SID"],"account SID of your Twilio account.":[null,"account SID voor uw Twilio account."],"Twilio Auth Token":[null,"Twilio Auth Token"],"enter your auth token":[null,"Voer uw auth-token"],"Twilio Phone SID":[null,"Twilio telefoon SID"],"phone SID that you would like to send the sms from.":[null,"SID die u zou willen verzenden van de sms van de telefoon."],"Your phone number":[null,"Uw telefoonnummer"],"ex. +1-###-###-####":[null,"ex. + 1-###-###-###"],"phone number that will receive the sms.":[null,"telefoonnummer dat de sms ontvangt."],"Test Twilio":[null,"Test Twilio"],"A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets.":[null,"Een sociale netwerken en microblogging dienst, zodat haar gebruikers te verzenden en te lezen van andere gebruikers berichten genaamd tweets."],"post tweets on Twitter?":[null,"post tweets op Twitter?"],"you may want to use a secondary account.":[null,"u kunt een secundaire account gebruiken."],"Send direct message":[null,"Stuur direct bericht"],"send a notification via Direct Message, not via status update":[null,"Stuur een bericht via een Direct Message, niet via de statusupdate"],"Send DM to":[null,"DM te verzenden"],"Twitter account to send messages to":[null,"Twitter-account berichten verzenden om te"],"Step One":[null,"Stap 1"],"Request Authorization":[null,"Autorisatie"],"Click the \"Request Authorization\" button.":[null,"Klik op de knop \"Aanvraag machtiging\"."],"This will open a new page containing an auth key.":[null,"Dit opent een nieuwe pagina met een auth-key."],"if nothing happens check your popup blocker.":[null,"Als er niets gebeurt, controleer je pop-up blocker."],"Step Two":[null,"Stap twee"],"Enter the key Twitter gave you":[null,"Steken naar de toonsoort die Twitter gaf je"],"Test Twitter":[null,"Testen van Twitter"],"Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!":[null,"Trakt helpt een register bijhouden van wat TV-shows en films die u bekijkt. Op basis van uw favorieten, raadt trakt extra shows en films die u zult genieten!"],"send Trakt.tv notifications?":[null,"kennisgevingen van de Trakt.tv?"],"Trakt username":[null,"Trakt gebruikersnaam"],"username":[null,"gebruikersnaam"],"Trakt PIN":[null,"Trakt PIN"],"authorization PIN code":[null,"vergunning PIN-code"],"Authorize":[null,"Machtigen"],"Authorize SiCKRAGE":[null,"Machtigen SiCKRAGE"],"API Timeout":[null,"API Timeout"],"Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)":[null,"Seconden wachten voor Trakt API om te reageren. (Gebruik 0 voor eeuwig wachten)"],"Default indexer":[null,"Standaard indexer"],"Sync libraries":[null,"Sync bibliotheken"],"sync your SickRage show library with your trakt show library.":[null,"Sync uw SickRage Toon bibliotheek met uw trakt Toon-bibliotheek."],"Remove Episodes From Collection":[null,"Verwijderen van afleveringen uit collectie"],"Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library.":[null,"Een aflevering uit uw Trakt collectie verwijderen als het niet in uw mediabibliotheek SickRage."],"Sync watchlist":[null,"Sync watchlist"],"sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode).":[null,"Sync uw watchlist Toon SickRage met jouw trakt Toon volglijst (Toon en aflevering)."],"Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded":[null,"Aflevering zal worden toegevoegd op watchlist wanneer gezocht of weggerukt en zal worden verwijderd als gedownload"],"Watchlist add method":[null,"De methode add bij watchlist"],"Skip All":[null,"Alles overslaan"],"Download Pilot Only":[null,"Pilot alleen downloaden"],"Get whole show":[null,"Krijgen van de hele show"],"method in which to download episodes for new show's.":[null,"methode om te downloaden afleveringen van de nieuwe show."],"Remove episode":[null,"Verwijderen van aflevering"],"remove an episode from your watchlist after it is downloaded.":[null,"een aflevering van jouw volglijst verwijderen nadat het is gedownload."],"Remove series":[null,"Reeks verwijderen"],"remove the whole series from your watchlist after any download.":[null,"Verwijder de hele serie uit jouw volglijst na elke download."],"Remove watched show":[null,"Verwijderen van gevolgde Toon"],"remove the show from sickrage if it's ended and completely watched":[null,"Als het heeft beëindigd en volledig keek de show verwijderen uit sickrage"],"Start paused":[null,"Start onderbroken"],"show's grabbed from your trakt watchlist start paused.":[null,"Toon de greep uit uw watchlist trakt start onderbroken."],"Trakt blackList name":[null,"Naam van de zwarte lijst van de trakt"],"Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page":[null,"Name(slug) van lijst op Trakt voor zwarte lijst Toon op 'Add van Trakt' pagina"],"Test Trakt":[null,"Test Trakt"],"Allows configuration of email notifications on a per show basis.":[null,"Laat configuratie van e-mailberichten op basis van de per Toon."],"send email notifications?":[null,"het verzenden van e-mailberichten?"],"SMTP host":[null,"SMTP-host"],"SMTP server address":[null,"SMTP-serveradres"],"SMTP port":[null,"SMTP-poort"],"SMTP server port number":[null,"SMTP server poortnummer"],"SMTP from":[null,"SMTP uit"],"sender email address":[null,"e-mailadres van afzender"],"Use TLS":[null,"Gebruik TLS"],"check to use TLS encryption.":[null,"selectievakje TLS-codering te gebruiken."],"SMTP user":[null,"SMTP-gebruiker"],"optional":[null,"optioneel"],"SMTP password":[null,"SMTP-wachtwoord"],"Global email list":[null,"Globale e-maillijst"],"all emails here receive notifications for":[null,"alle e-mails hier meldingen voor"],"all":[null,"alle"],"shows.":[null,"toont."],"Show notification list":[null,"Melding weergeven"],"Select a Show":[null,"Selecteer een Show"],"configure per show notifications here.":[null,"configureren per Toon meldingen hier."],"configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry.":[null,"per-Toon meldingen hier configureren door het invoeren van e-mailadressen, gescheiden door komma's, na het selecteren van een show in de drop-down box. Zorg ervoor dat het opslaan voor deze knop weergeven onder activeren na elke vermelding."],"Save for this show":[null,"Sparen voor deze show"],"Test Email":[null,"Test E-mail"],"Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams.":[null,"Slack brengt al uw communicatie samen op één plek. Het is real-time messaging, archivering en zoek voor moderne teams."],"send slack notifications?":[null,"toegestane kennisgevingen?"],"Slack Incoming Webhook":[null,"Toegestane binnenkomende Webhook"],"Slack webhook":[null,"Toegestane webhook"],"Test Slack":[null,"Toegestane vertraging van de test"],"All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone.":[null,"All-in-one voice en tekst chat voor gamers die is gratis, veilige, en werkt op zowel uw bureaublad en de telefoon."],"send discord notifications?":[null,"kennisgevingen van de meeste dissonanten kunnen zorgen?"],"Discord Incoming Webhook":[null,"Onenigheid inkomende Webhook"],"Discord webhook":[null,"Onenigheid webhook"],"Create webhook under channel settings.":[null,"Maak webhook onder montages van het kanaal."],"Discord Bot Name":[null,"Onenigheid Bot naam"],"Blank will use webhook default name.":[null,"Lege webhook standaardnaam gebruikt."],"Discord Avatar URL":[null,"Onenigheid Avatar URL"],"Blank will use webhook default avatar.":[null,"Lege zal webhook standaard avatar gebruiken."],"Discord TTS":[null,"Onenigheid TTS"],"Send notifications using text-to-speech.":[null,"Kennisgevingen met behulp van tekst naar spraak."],"Test Discord":[null,"Test onenigheid"],"Post-Processing":[null,"Post-verwerking"],"Episode Naming":[null,"Aflevering naamgeving"],"Metadata":[null,"Metagegevens"],"Settings that dictate how SickRage should process completed downloads.":[null,"Instellingen die bepalen hoe SickRage voltooide downloads moet worden verwerkt."],"Enable the automatic post processor to scan and process any files in your":[null,"Inschakelen van de automatische post processor om te scannen en verwerken van alle bestanden in uw"],"Post Processing Dir":[null,"Post Processing Dir"],"Do not use if you use an external PostProcessing script":[null,"Gebruik geen als u een externe PostProcessing script gebruikt"],"The folder where your download client puts the completed TV downloads.":[null,"De map waar uw download client de voltooide TV zet downloads."],"Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible.":[null,"Gebruik aparte downloaden en voltooide mappen in je download client indien mogelijk."],"Processing Method:":[null,"Verwerkingsmethode:"],"Copy":[null,"Kopie"],"Move":[null,"Verplaatsen"],"Hard Link":[null,"Vaste koppeling"],"Symbolic Link":[null,"Symbolische Link"],"Symbolic Link Reversed":[null,"Symbolische Link omgekeerd"],"What method should be used to put files into the library?":[null,"Welke methode moet worden gebruikt om bestanden in de bibliotheek?"],"If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors.":[null,"Als u torrents zaaien houden nadat ze klaar zijn, kunt u voorkomen dat de 'move' verwerkingsmethode om te voorkomen dat fouten."],"Auto Post-Processing Frequency":[null,"Auto post-processing frequentie"],"Postpone post processing":[null,"Nabewerking uitstellen"],"Wait to process a folder if sync files are present.":[null,"Wachten voor het verwerken van een map als sync bestanden aanwezig zijn."],"Sync File Extensions to Ignore":[null,"Sync bestandsextensies te negeren"],"ext1,ext2":[null,"EXT1, ext2"],"Rename Episodes":[null,"Hernoemen afleveringen"],"Rename episode using the Episode":[null,"Aflevering met behulp van de aflevering wijzigen"],"Naming settings?":[null,"Naamgeving instellingen?"],"Create missing show directories":[null,"Ontbrekende Toon mappen maken"],"when they get deleted":[null,"wanneer ze krijgen verwijderd"],"Add shows without directory":[null,"Toont zonder directory toevoegen"],"Add shows without creating a":[null,"Shows toevoegen zonder dat er een"],"directory (not recommended)":[null,"Directory (niet aanbevolen)"],"Move Associated Files":[null,"Bijbehorende bestanden verplaatsen"],"Move srr/srt/sfv/etc files with the":[null,"Srr/srt/sfv/etc bestanden met de"],"episode when processed?":[null,"aflevering wanneer verwerkt?"],"Rename .nfo file":[null,"Nfo-bestand hernoemen"],"Rename the original .nfo file to":[null,"De naam van de oorspronkelijke nfo-bestand te wijzigen"],".nfo-orig to avoid conflicts?":[null,"nfo-orig om conflicten te voorkomen?"],"Change File Date":[null,"Wijzigingsdatum van bestand"],"Set last modified filedate to the date that the episode aired?":[null,"Set laatst bewerkt filedate op de datum waarop de aflevering uitgezonden?"],"Some systems may ignore this feature.":[null,"Sommige systemen kunnen negeren deze functie."],"Timezone for File Date:":[null,"Uurzonee voor datum van bestand:"],"Unpack":[null,"Uitpakken"],"Unpack any TV releases in your":[null,"Pak de releases van elke TV in uw"],"TV Download Dir":[null,"TV Download Dir"],"Only working with RAR archive":[null,"Alleen werken met RAR archief"],"Delete RAR contents":[null,"RAR inhoud verwijderen"],"Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?":[null,"Verwijderen inhoud van RAR bestanden, zelfs als proces methode niet is ingesteld om te gaan?"],"Don't delete empty folders":[null,"Verwijder lege mappen niet"],"Leave empty folders when Post Processing?":[null,"Laat lege mappen bij de Post verwerking?"],"Can be overridden using manual Post Processing":[null,"Kan worden overschreven met behulp van handmatige nabewerking"],"Use Failed Downloads":[null,"Gebruik mislukte Downloads"],"Use Failed Download Handling?":[null,"Gebruik ontbroken Download behandeling?"],"Delete Failed":[null,"Verwijderen is mislukt"],"Delete files left over from a failed download?":[null,"Verwijderen van bestanden overgebleven uit een mislukte download?"],"This only works if Use Failed Downloads is enabled.":[null,"Dit werkt alleen als gebruik Failed Downloads is ingeschakeld."],"Extra Scripts":[null,"Extra Scripts"],"See":[null,"Zie"],"Wiki":[null,"Wiki"],"for script arguments description and usage.":[null,"voor de beschrijving van de argumenten van het script en gebruik."],"How SickRage will name and sort your episodes.":[null,"Hoe zal de SickRage naam en sorteren van uw afleveringen."],"Name Pattern:":[null,"Patroon:"],"Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality":[null,"Vergeet niet om toe te voegen kwaliteit patroon. Anders na post-processing de aflevering onbekende hebben zal kwaliteit"],"Meaning":[null,"Betekenis"],"Pattern":[null,"Patroon"],"Result":[null,"Resultaat"],"Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)":[null,"Gebruik kleine letters als u kleine letters namen wilt (bijv. %sn, %e.n, %q_n enz)"],"Show Name:":[null,"Toon naam:"],"Show Name":[null,"Toon naam"],"Show.Name":[null,"Show.Name"],"Show_Name":[null,"Show_Name"],"Season Number:":[null,"Seizoen nummer:"],"XEM Season Number:":[null,"Xem-seizoen nummer:"],"Episode Number:":[null,"Aflevering nummer:"],"XEM Episode Number:":[null,"Xem-aflevering nummer:"],"Episode Name:":[null,"Aflevering naam:"],"Episode Name":[null,"Aflevering naam"],"Episode.Name":[null,"Episode.Name"],"Episode_Name":[null,"Episode_Name"],"Quality:":[null,"Kwaliteit:"],"Scene Quality:":[null,"Kwaliteit van de scène:"],"720p HDTV x264":[null,"720p HDTV x264"],"720p.HDTV.x264":[null,"720p. HDTV.x264"],"720p_HDTV_x264":[null,"720p_HDTV_x264"],"Release Name:":[null,"De naam van de versie:"],"Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Release Group:":[null,"Release-Group:"],"Release Type:":[null,"Release Type:"],"Multi-Episode Style:":[null,"Meerdere aflevering stijl:"],"Single-EP Sample:":[null,"Single-EP monster:"],"Multi-EP sample:":[null,"Multi-EP monster:"],"Strip Show Year":[null,"Strip Toon jaar"],"Remove the TV show's year when renaming the file?":[null,"Verwijderen van de TV-show van jaar wanneer de naam van het bestand?"],"Only applies to shows that have year inside parentheses":[null,"Alleen van toepassing op toont aan dat jaar tussen haakjes moeten"],"Custom Air-By-Date":[null,"Aangepaste Air-door-Date"],"Name Air-By-Date shows differently than regular shows?":[null,"Naam Air-door-Date toont anders dan reguliere laat zien?"],"Air-by-date Name Pattern:":[null,"Lucht-door-date naampatroon:"],"Regular Air Date:":[null,"Regelmatige lucht datum:"],"Year:":[null,"Jaar:"],"Month:":[null,"Maand:"],"Day:":[null,"Dag:"],"Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Air-by-date Sample:":[null,"Lucht-door-date monster:"],"Custom Sports":[null,"Aangepaste sporten"],"Name Sports shows differently than regular shows?":[null,"Naam Sports toont anders dan reguliere laat zien?"],"Sports Name Pattern:":[null,"Sport naampatroon:"],"Custom...":[null,"Aangepaste..."],"Sports Air Date:":[null,"Sport lucht datum:"],"Mar":[null,"Mar"],"Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Sports Sample:":[null,"Sport voorbeeld:"],"Custom Anime":[null,"Aangepaste Anime"],"Name Anime shows differently than regular shows?":[null,"Naam Anime toont anders dan reguliere laat zien?"],"Anime Name Pattern:":[null,"Anime naam patroon:"],"Single-EP Anime Sample:":[null,"Single-EP Anime monster:"],"Multi-EP Anime sample:":[null,"Multi-EP Anime monster:"],"Add Absolute Number":[null,"Absolute nummer toevoegen"],"Add the absolute number to the season/episode format?":[null,"De absolute nummer toevoegen aan het seizoen/episode-formaat?"],"Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)":[null,"Geldt alleen voor animes. (bijv. S15E45 - 310 vs S15E45)"],"Only Absolute Number":[null,"Alleen Absolute nummer"],"Replace season/episode format with absolute number":[null,"Seizoen/episode formaat vervangen door absolute nummer"],"Only applies to animes.":[null,"Geldt alleen voor animes."],"No Absolute Number":[null,"Geen absoluut getal"],"Dont include the absolute number":[null,"Dont omvatten de absolute nummer"],"The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience.":[null,"De gegevens die zijn gekoppeld aan de gegevens. Dit zijn bestanden die zijn gekoppeld aan een TV-show in de vorm van afbeeldingen en tekst die, indien ondersteund, zal de kijkervaring."],"Metadata Type:":[null,"Metadata Type:"],"Toggle the metadata options that you wish to be created.":[null,"Schakel de opties voor metagegevens die u wenst te worden gemaakt."],"Multiple targets may be used.":[null,"Meerdere doelen mogen worden gebruikt."],"Select Metadata":[null,"Selecteer metagegevens"],"Show Metadata":[null,"Toon Metadata"],"Episode Metadata":[null,"Aflevering metagegevens"],"Show Fanart":[null,"Toon Fanart"],"Show Poster":[null,"Toon Poster"],"Show Banner":[null,"Toon Banner"],"Episode Thumbnails":[null,"Aflevering miniaturen"],"Season Posters":[null,"Seizoen Posters"],"Season Banners":[null,"Seizoen Banners"],"Season All Poster":[null,"Alle Poster seizoen"],"Season All Banner":[null,"Alle Banner seizoen"],"Provider Priorities":[null,"Provider prioriteiten"],"Provider Options":[null,"Mogelijkheden die providers bieden"],"Custom Newznab Providers":[null,"Aangepaste Newznab aanbieders"],"Custom Torrent Providers":[null,"Aangepaste Torrent-aanbieders"],"Check off and drag the providers into the order you want them to be used.":[null,"Afvinken en sleep de aanbieders in de gewenste volgorde worden gebruikt."],"At least one provider is required but two are recommended.":[null,"Ten minste één provider is vereist maar twee worden aanbevolen."],"NZB/Torrent providers can be toggled in":[null,"NZB/Torrent-aanbieders kunnen worden toggled in"],"Search Clients":[null,"Zoek klanten"],"Provider does not support backlog searches at this time.":[null,"Provider ondersteunt geen achterstand zoekopdrachten op dit moment."],"Configure individual provider settings here.":[null,"Instellingen voor afzonderlijke provider hier."],"Check with provider's website on how to obtain an API key if needed.":[null,"Neem contact op met het downloadgedeelte van de website op het verkrijgen van een API-sleutel indien nodig."],"Configure provider:":[null,"Provider configureren"],"API key:":[null,"API-sleutel:"],"Enable daily searches":[null,"Dagelijkse zoekopdrachten inschakelen"],"enable provider to perform daily searches.":[null,"dienstverrichter om dagelijkse zoekopdrachten."],"Enable backlog searches":[null,"Achterstand zoekopdrachten inschakelen"],"enable provider to perform backlog searches.":[null,"dienstverrichter achterstand zoekacties uitvoeren."],"Search mode fallback":[null,"Zoekmodus fallback"],"when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode.":[null,"Wanneer u zoekt naar een volledig seizoen afhankelijk van de modus die u mogelijk geen resultaten geretourneerd, helpt dit door het opnieuw starten van de zoekactie met behulp van de tegenovergestelde search-modus."],"Season search mode":[null,"Seizoen search-modus"],"season packs only.":[null,"seizoen verpakkingen alleen."],"episodes only.":[null,"afleveringen alleen."],"when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes.":[null,"bij het zoeken naar volledige seizoenen kunt u om het seizoen verpakkingen alleen zoekt, of ervoor kiezen om het bouwen van een compleet seizoen van slechts enkele afleveringen te hebben."],"Username:":[null,"Gebruikersnaam:"],"Custom URL:":[null,"Aangepaste URL:"],"Api key:":[null,"API-sleutel:"],"Digest:":[null,"Digest:"],"Hash:":[null,"Hash:"],"Password:":[null,"Wachtwoord:"],"Passkey:":[null,"Sleutel:"],"Cookies:":[null,"Cookies:"],"ex. uid=xx;pass=yy":[null,"ex. uid = xx; pass = yy"],"Pin:":[null,"PIN:"],"Seed ratio:":[null,"Zaad-verhouding:"],"Minimum seeders:":[null,"Minimale zaadje:"],"Minimum leechers:":[null,"Minimale bloedzuiger:"],"Confirmed download":[null,"Bevestigde downloaden"],"only download torrents from trusted or verified uploaders?":[null,"alleen het downloaden van torrents van vertrouwde of geverifieerde uploaders?"],"Ranked torrents":[null,"Gerangschikte torrents"],"only download ranked torrents (internal releases)":[null,"alleen het downloaden van gerangschikte torrents (interne releases)"],"English torrents":[null,"Engelse torrents"],"only download english torrents ,or torrents containing english subtitles":[null,"alleen download Engels torrents, of torrents met Dutch subtitles"],"For Spanish torrents":[null,"Voor Spaanse torrents"],"ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)":[null,"ALLEEN zoeken op deze provider als Toon info is gedefinieerd als de \"Spaanse\" (vermijden van provider gebruik voor VOS shows)"],"Sort results by":[null,"De resultaten sorteren door"],"Freeleech":[null,"Freeleech"],"only download":[null,"alleen downloaden"],"FreeLeech":[null,"FreeLeech"],"torrents.":[null,"Torrents."],"Reject Blu-ray M2TS releases":[null,"Verwerpen van Blu-ray M2TS releases"],"enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases":[null,"inschakelen om te negeren van Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases"],"Category:":[null,"Categorie:"],"select torrent with Italian subtitle":[null,"Selecteer torrent met Italiaanse ondertitels"],"Configure Custom":[null,"Configureren van aangepaste"],"Newznab Providers":[null,"Newznab aanbieders"],"Add and setup or remove custom Newznab providers.":[null,"Toevoegen en installeren of verwijderen van aangepaste Newznab providers."],"Select provider:":[null,"Selecteer een provider:"],"add new provider":[null,"nieuwe zoekmachine toevoegen"],"Provider name:":[null,"De naam van de provider:"],"Site URL:":[null,"De URL van de site:"],"Newznab search categories:":[null,"Newznab zoekcategorieën:"],"(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)":[null,"(Selecteer uw Newznab categorieën aan de linkerkant en klik op de knop \"bijwerken Categorieën\" om ze te gebruiken om te zoeken.)"],"don't forget to to save the form!":[null,"Vergeet niet om het formulier op te slaan!"],"Update Categories":[null,"Categorieën bijwerken"],"Add":[null,"Toevoegen"],"Delete":[null,"Verwijderen"],"Configure Custom Torrent Providers":[null,"Configureren van aangepaste Torrent-aanbieders"],"Add and setup or remove custom RSS providers.":[null,"Toevoegen en installeren of verwijderen van aangepaste RSS-providers."],"RSS URL:":[null,"RSS URL:"],"Search element:":[null,"Zoek de element:"],"ex. title":[null,"ex. titel"],"Quality Sizes":[null,"Kwaliteit maten"],"Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition.":[null,"Gebruik van aixTeMa standaardgrootte of Geef aangepaste degenen per definitie van kwaliteit."],"Settings represent maximum size allowed per episode video file.":[null,"Instellingen vertegenwoordigen maximale grootte per aflevering videobestand toegestaan."],"Search Settings":[null,"Zoekinstellingen"],"NZB Clients":[null,"NZB-Clients"],"Torrent Clients":[null,"Torrent klanten"],"How to manage searching with":[null,"Hoe u kunt beheren met zoeken"],"providers":[null,"aanbieders"],"Randomize Providers":[null,"Randomize aanbieders"],"randomize the provider search order":[null,"de volgorde van de netwerkproviders Zoek randomize"],"Download propers":[null,"Downloaden propers"],"replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked":[null,"Vervang originele download met \"Juiste\" of \"Repack\" als nuked"],"Enable provider RSS cache":[null,"Provider RSS cache inschakelen"],"enables/disables provider RSS feed caching":[null,"Hiermee schakelt u provider RSS feed caching"],"Enable provider RSS cache for valid shows only":[null,"Provider RSS cache voor geldige shows alleen inschakelen"],"enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches":[null,"Hiermee schakelt u caching van programma's al toegevoegd aan SiCKRAGE, versnelt zoekopdrachten"],"Check propers every:":[null,"Propers controleren elke:"],"24 hours":[null,"24 uur"],"4 hours":[null,"4 uur"],"90 mins":[null,"90 minuten"],"45 mins":[null,"45 minuten"],"15 mins":[null,"15 minuten"],"Backlog search frequency":[null,"Achterstand Zoek frequentie"],"time in minutes":[null,"tijd in minuten"],"Daily search frequency":[null,"Dagelijks zoeken frequentie"],"Usenet retention":[null,"Usenet retentie"],"Torrent Trackers":[null,"Torrent Trackers"],"ex. tracker1,tracker2,tracker3":[null,"ex. tracker1, tracker2, tracker3"],"Ignore words":[null,"Woorden negeren"],"ex. word1,word2,word3":[null,"ex. word1, word2, word3"],"Require words":[null,"Woorden nodig"],"Ignore language names in subbed results":[null,"Negeren van de namen van de talen in subbed resultaten"],"ex. lang1,lang2,lang3":[null,"ex. lang1, lang2, lang3"],"Allow high priority":[null,"Hoge prioriteit toestaan"],"Set downloads of recently aired episodes to high priority":[null,"Downloads van onlangs uitgezonden afleveringen ingesteld op hoge prioriteit"],"Failed Downloads Handling":[null,"Mislukte Downloads behandeling"],"How to handle NZB search results for clients.":[null,"Het afhandelen van NZB zoekresultaten voor clients."],"enable NZB searches":[null,"NZB zoeken"],"Send .nzb files to:":[null,".Nzb bestanden te verzenden:"],"Black hole folder location":[null,"De locatie van de map van het zwarte gat"],"files are stored at this location for external software to find and use":[null,"bestanden worden opgeslagen op deze locatie voor externe software te vinden en te gebruiken"],"SABnzbd server URL":[null,"De URL van de server van de SABnzbd"],"ex. http://localhost:8080/":[null,"ex. http://localhost: 8080 /"],"SABnzbd username":[null,"SABnzbd username"],"SABnzbd password":[null,"SABnzbd wachtwoord"],"SABnzbd API key":[null,"SABnzbd API-sleutel"],"Use SABnzbd category":[null,"SABnzbd gebruikscategorie"],"ex. TV":[null,"ex. TV"],"Use SABnzbd category (backlog episodes)":[null,"SABnzbd gebruikscategorie (achterstand afleveringen)"],"Use SABnzbd category for anime":[null,"SABnzbd gebruikscategorie voor anime"],"ex. anime":[null,"ex. anime"],"Use SABnzbd category for anime (backlog episodes)":[null,"SABnzbd gebruikscategorie voor anime (achterstand afleveringen)"],"Use forced priority":[null,"Gebruik gedwongen prioriteit"],"enable to change priority from HIGH to FORCED":[null,"prioriteit wijzigen van hoog tot gedwongen inschakelen"],"Connect using HTTPS":[null,"Verbinding maken met behulp van HTTPS"],"enable secure control":[null,"veilige beheer inschakelen"],"NZBget host:port":[null,"NZBget host: poort"],"ex. localhost:6789":[null,"ex. localhost:6789"],"NZBget username":[null,"NZBget gebruikersnaam"],"default = nzbget":[null,"standaard = nzbget"],"NZBget password":[null,"NZBget wachtwoord"],"default = tegbzn6789":[null,"standaardinstelling = tegbzn6789"],"Use NZBget category":[null,"NZBget gebruikscategorie"],"Use NZBget category (backlog episodes)":[null,"NZBget gebruikscategorie (achterstand afleveringen)"],"Use NZBget category for anime":[null,"NZBget gebruikscategorie voor anime"],"Use NZBget category for anime (backlog episodes)":[null,"NZBget gebruikscategorie voor anime (achterstand afleveringen)"],"NZBget priority":[null,"NZBget prioriteit"],"Very low":[null,"Zeer laag"],"Low":[null,"Lage"],"Very high":[null,"Zeer hoog"],"Force":[null,"Kracht"],"Click below to test":[null,"Klik hieronder om te testen"],"Test SABnzbd":[null,"Testen van SABnzbd"],"How to handle Torrent search results for clients.":[null,"Het afhandelen van Torrent zoekresultaten voor clients."],"Enable torrent searches":[null,"Torrent zoekopdrachten inschakelen"],"Send .torrent files to:":[null,".Torrent bestanden te verzenden:"],"Torrent host:port":[null,"Torrent host: poort"],"ex. http://localhost:8000/":[null,"ex. http://localhost:8000 /"],"Torrent RPC URL":[null,"Torrent RPC URL"],"ex. transmission":[null,"ex. transmissie"],"HTTP Authentication":[null,"HTTP-verificatie"],"None":[null,"Geen"],"Basic":[null,"Basic"],"Digest":[null,"Digest"],"Verify certificate":[null,"Certificaat verifiëren"],"disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log":[null,"Als je \"Deluge: verificatiefout\" in uw logboek uitschakelen"],"Verify SSL certificates for HTTPS requests":[null,"Controleer of de SSL-certificaten voor HTTPS-aanvragen"],"Client username":[null,"Gebruikersnaam van client"],"Client password":[null,"Clientwachtwoord"],"Add label to torrent":[null,"Label toevoegen aan torrent"],"blank spaces are not allowed":[null,"spaties zijn niet toegestaan"],"Downloaded files location":[null,"Locatie van de gedownloade bestanden"],"where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)":[null,"waar de torrent-client bespaart gedownloade bestanden (leeg voor de standaardwaarde van de client)"],"the destination has to be a shared folder for Synology DS":[null,"de bestemming moet worden van een gedeelde map voor Synology DS"],"Minimum seeding time is":[null,"Minimale tijd zaaien is"],"Start torrent paused":[null,"Start torrent onderbroken"],"add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading":[null,"toevoegen van .torrent naar client maar doen <b>not</b> start downloaden"],"Allow high bandwidth":[null,"Hoge bandbreedte toestaan"],"use high bandwidth allocation if priority is high":[null,"hoge bandbreedtetoewijzing wordt gebruikt als prioriteit hoog"],"Test Connection":[null,"Verbinding testen"],"Subtitles Search":[null,"Ondertitels zoeken"],"Subtitles Plugin":[null,"Ondertitels Plugin"],"Plugin Settings":[null,"Plugin instellingen"],"Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results.":[null,"Instellingen die bepalen hoe SickRage omgaat met ondertitels zoekresultaten."],"Search Subtitles":[null,"Zoeken, ondertiteling"],"Subtitle Languages":[null,"Ondertitelingstalen"],"Subtitles History":[null,"Geschiedenis van de ondertitels"],"Log downloaded Subtitle on History page?":[null,"Log gedownload ondertiteling op pagina Geschiedenis weergegeven?"],"Subtitles Multi-Language":[null,"Multi-taal ondertitels"],"Append language codes to subtitle filenames?":[null,"Taalcodes om bestandsnamen ondertitel toevoegen?"],"Embedded Subtitles":[null,"Embedded ondertitels"],"Ignore subtitles embedded inside video file?":[null,"Ondertitels ingebed binnen videobestand negeren?"],"Warning:":[null,"Waarschuwing:"],"this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!":[null,"Dit zal <u>all</u> embedded ondertitels voor elk video bestand negeren!"],"Hearing Impaired Subtitles":[null,"Hoorzitting verminderde ondertitels"],"Download hearing impaired style subtitles?":[null,"Slechthorenden stijl ondertitels downloaden?"],"Subtitle Directory":[null,"Ondertitel Directory"],"The directory where SickRage should store your":[null,"De directory waar SickRage moet opslaan uw"],"Subtitles":[null,"Ondertitels"],"files.":[null,"bestanden."],"Leave empty if you want store subtitle in episode path.":[null,"Laat leeg indien gewenst ondertitel in aflevering pad opslaan."],"Subtitle Find Frequency":[null,"Ondertitel zoeken frequentie"],"for a script arguments description.":[null,"voor een beschrijving van de argumenten script."],"Additional scripts separated by":[null,"Extra scripts gescheiden door"],"Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles.":[null,"Scripts worden aangeroepen nadat elke aflevering heeft gezocht en gedownload van ondertitels."],"For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:":[null,"Voor elk script talen, omvatten de interpreter uitvoerbaar is voordat het script. Zie het volgende voorbeeld:"],"For Windows:":[null,"Voor Windows:"],"For Linux:":[null,"Voor Linux:"],"Subtitle Plugins":[null,"Ondertitel Plugins"],"Check off and drag the plugins into the order you want them to be used.":[null,"Afvinken en sleep de plugins in de gewenste volgorde worden gebruikt."],"At least one plugin is required.":[null,"Ten minste één plugin is vereist."],"Web-scraping plugin":[null,"Web-schrapen-plugin"],"Subtitle Settings":[null,"Ondertitel instellingen"],"Set user and password for each provider":[null,"Instellen gebruiker en wachtwoord voor elke provider"],"User Name":[null,"Gebruikersnaam"],"You have reached this page by accident, please check the url.":[null,"U bereikt deze pagina per ongeluk, Controleer of de url."],"A mako error has occured.":[null,"Een mako-fout opgetreden."],"If this happened during an update a simple page refresh may be the solution.":[null,"Als dit tijdens een update gebeurde mogelijk een eenvoudige pagina vernieuwen de oplossing."],"Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes.":[null,"Mako fouten die tijdens de updates gebeuren kunnen worden een keer fout als er aanzienlijke ui verandert."],"Show/Hide Error":[null,"Fout weergeven/verbergen"],"File":[null,"Bestand"],"in":[null,"in"],"Add Existing Show":[null,"Toevoegen van bestaande Toon"],"Manage Directories":[null,"Mappen beheren"],"Customize Options":[null,"Opties aanpassen"],"SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below.":[null,"SiCKRAGE kunt toevoegen bestaande shows, met gebruikmaking van de huidige opties, met behulp van lokaal opgeslagen NFO/XML metadata om te elimineren van de interactie van de gebruiker. Als u liever SickRage prompt u voor het aanpassen van elke show, gebruikt u de onderstaande checkbox."],"Prompt me to set settings for each show":[null,"Prompt mij voor instellen voor elke Toon"],"Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:":[null,"Submappen van deze mappen die niet reeds toegevoegd aan SiCKRAGE weergeven:"],"Submit":[null,"Opslaan"],"Add New Show":[null,"Toevoegen van nieuwe Show"],"For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it.":[null,"Voor shows die u nog niet hebt gedownload, deze optie wordt gezocht naar een show op theTVDB.com, wordt een map gemaakt om zijn afleveringen en voegt u deze."],"Add from Trakt":[null,"Toevoegen van Trakt"],"For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE.":[null,"Voor shows die u nog niet hebt gedownload, kunt met deze optie u een Toon kiezen uit één van de Trakt lijsten toe te voegen aan SiCKRAGE."],"Add from IMDB":[null,"Van IMDB toevoegen"],"View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series.":[null,"IMDB de lijst van de meest populaire shows bekijken. Deze functie maakt gebruik van de IMDB MOVIEMeter algoritme te identificeren van de populaire TV-serie."],"Add Existing Shows":[null,"Toevoegen van bestaande Shows"],"Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly.":[null,"Gebruik deze optie om toe te voegen toont aan dat een map gemaakt op de vaste schijf hebt. SickRage zal scannen uw bestaande metagegevens/afleveringen en de show dienovereenkomstig toe te voegen."],"Display Specials:":[null,"Specials worden weergegeven:"],"Season:":[null,"Seizoen:"],"Rating:":[null,"Rating:"],"Show Status:":[null,"Toon de Status:"],"Originally Airs:":[null,"Oorspronkelijk uitgezonden:"],"Start Year:":[null,"Start jaar:"],"Runtime:":[null,"Runtime:"],"minutes":[null,"minuten"],"Info Sites:":[null,"Info de Sites:"],"Genre:":[null,"Genre:"],"Default EP Status:":[null,"Standaard EP Status:"],"Location:":[null,"Locatie:"],"Missing":[null,"Ontbrekende"],"Size:":[null,"Grootte:"],"Scene Name:":[null,"De naam van de scène:"],"Required Words:":[null,"Vereiste woorden:"],"Ignored Words:":[null,"Genegeerde woorden:"],"Wanted Group":[null,"Wilde groep"],"Unwanted Group":[null,"Ongewenste groep"],"Info Language:":[null,"Info taal:"],"Subtitles:":[null,"Ondertitels:"],"Subtitles Metadata:":[null,"Ondertitels metagegevens:"],"Season Folders:":[null,"Seizoen mappen:"],"Paused:":[null,"Onderbroken:"],"Air-by-Date:":[null,"Lucht-door-datum:"],"Sports:":[null,"Sport:"],"Anime:":[null,"Anime:"],"DVD Order:":[null,"DVD bestellen:"],"Scene Numbering:":[null,"Scène nummering:"],"Archive First Match:":[null,"De eerste wedstrijd archief:"],"Wanted:":[null,"Gezocht:"],"Low Quality:":[null,"Lage kwaliteit:"],"Downloaded:":[null,"Gedownload:"],"Skipped:":[null,"Overgeslagen:"],"Snatched:":[null,"Griste:"],"Select Filtered Episodes":[null,"Selecteer de gefilterde afleveringen"],"Clear All":[null,"Alles wissen"],"Select Columns":[null,"Selecteer kolommen"],"Hide Episodes":[null,"Verbergen van afleveringen"],"Show Episodes":[null,"Toon afleveringen"],"NFO":[null,"NFO"],"TBN":[null,"TBN"],"Absolute":[null,"Absolute"],"Scene":[null,"Scène"],"Scene Absolute":[null,"Scène Absolute"],"Size":[null,"Grootte"],"Airdate":[null,"Uitzending"],"Download":[null,"Downloaden"],"Status":[null,"Status"],"Search":[null,"Zoek"],"Never":[null,"Nooit"],"Retry Download":[null,"Opnieuw downloaden"],"Main":[null,"Main"],"Format":[null,"Indeling"],"Advanced":[null,"Geavanceerde"],"Main Settings":[null,"Hoofdinstellingen"],"Show Location":[null,"Toon locatie"],"Preferred Quality":[null,"Voorkeur kwaliteit"],"Default Episode Status":[null,"Standaardstatus aflevering"],"Info Language":[null,"Info taal"],"Archive on first match":[null,"Archief op eerste wedstrijd"],"archive episode after the first best match is found from your archive quality list":[null,"archiveren van aflevering, nadat de eerste beste match is gevonden in uw archief kwaliteit lijst"],"search for subtitles":[null,"zoeken naar ondertitels"],"Subtitle metdata":[null,"Ondertitel metdata"],"use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata":[null,"SiCKRAGE metagegevens gebruiken bij het zoeken naar de ondertitel, de auto-ontdekt metagegevens worden hiermee overschreven"],"Paused":[null,"Onderbroken"],"pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)":[null,"onderbreken van deze show (SiCKRAGE zal niet downloaden afleveringen)"],"Format Settings":[null,"Indelingsinstellingen"],"Air by date":[null,"Lucht op datum"],"check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03":[null,"Controleer als de show is uitgebracht als Show.03.02.2010 in plaats van Show.S02E03"],"In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored.":[null,"Bij een lucht datumconflict tussen reguliere en speciale afleveringen, worden de latere genegeerd."],"Sports":[null,"Sport"],"check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03":[null,"Controleer of de show is een sportieve of MMA evenement uitgebracht als Show.03.02.2010 in plaats van Show.S02E03"],"DVD Order":[null,"DVD bestellen"],"use the DVD order instead of the air order":[null,"de volgorde van de DVD gebruiken in plaats van de lucht-volgorde"],"A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually.":[null,"Een \"Force volledige Update\" is noodzakelijk, en hebt u bestaande afleveringen moet u ze handmatig sorteren."],"Anime":[null,"Anime"],"check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03":[null,"controleren of de show Anime is en afleveringen worden uitgebracht als Show.265 in plaats van Show.S02E03"],"Season folders":[null,"Seizoen mappen"],"group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)":[null,"afleveringen van seizoen map groeperen (uncheck to opslaan in één map)"],"Scene Numbering":[null,"Scène nummering"],"search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)":[null,"zoeken op scène nummering (uncheck to zoeken door indexer nummering)"],"Ignored Words":[null,"Genegeerde woorden"],"Search results with one or more words from this list will be ignored.":[null,"Zoekresultaten met één of meer woorden uit deze lijst worden genegeerd."],"Required Words":[null,"Vereiste woorden"],"Search results with no words from this list will be ignored.":[null,"Zoekresultaten met geen woorden uit deze lijst worden genegeerd."],"Scene Exception":[null,"Uitzondering van de scène"],"This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it.":[null,"Dit geldt voor aflevering zoeken op NZB en torrent-aanbieders. Deze lijst heeft voorrang op de oorspronkelijke naam die het niet aan het toevoegen."],"Sort By:":[null,"Sorteren op:"],"Votes":[null,"Stemmen"],"% Rating":[null,"% Rating"],"% Rating > Votes":[null,"% Rating > stemmen"],"Asc":[null,"ASC"],"Desc":[null,"Desc"],"Fetching of IMDB Data failed. Are you online?":[null,"Ophalen van IMDB-gegevens is mislukt. Bent u online?"],"Exception:":[null,"Uitzondering:"],"Add Show":[null,"Show toevoegen"],"Select Columns:":[null,"Selecteer kolommen:"],"Filter By:":[null,"Filteren op:"],"Filter Show Name":[null,"De naam van de Toon van de filter"],"Next Episode":[null,"Volgende aflevering"],"Progress":[null,"Vooruitgang"],"Sort Order:":[null,"Sorteervolgorde:"],"Poster":[null,"Poster"],"Small Poster":[null,"Kleine Poster"],"Banner":[null,"Banner"],"Simple":[null,"Eenvoudige"],"Poster Size:":[null,"Posterformaat:"],"Anime List":[null,"Anime lijst"],"Loading...":[null,"Bezig met laden..."],"Continuing":[null,"Voortzetting van"],"Ended":[null,"Eindigde"],"Downloaded: ":[null,"Gedownload: "],"Snatched: ":[null,"Griste: "],"Total: ":[null,"Totaal: "],"no data":[null,"geen gegevens"],"Invalid date":[null,"Ongeldige datum"],"No Network":[null,"Geen netwerk"],"Next Ep":[null,"Volgende Ep"],"Prev Ep":[null,"Prev Ep"],"Show":[null,"Toon"],"Downloads":[null,"Downloads"],"Active":[null,"Actieve"],"loading":[null,"laden"],"Directory":[null,"Directory"],"Show Name (tvshow.nfo)":[null,"Toon naam (tvshow.nfo)"],"Indexer":[null,"Indexer"],"Find a show":[null,"Zoek een show"],"Show retrieved from existing metadata:":[null,"Toon opgehaald uit bestaande metagegevens:"],"Choose language":[null,"Kies taal"],"Pick a folder":[null,"Een map kiezen"],"Pre-chosen Destination Folder:":[null,"Vooraf gekozen doelmap:"],"Custom options":[null,"Aangepaste opties"],"Skip Show":[null,"Skip Toon"],"Enter the folder containing the episode":[null,"Invoeren van de map met de aflevering"],"Process Method to be used:":[null,"De methode van het proces om te worden gebruikt:"],"Force already Post Processed Dir/Files:":[null,"Dwingt al Post verwerkt Dir/bestanden:"],"Mark Dir/Files as priority download:":[null,"Mark Dir/bestanden als prioriteit downloaden:"],"(Check it to replace the file even if it exists at higher quality)":[null,"(Check het ter vervanging van het bestand, zelfs als het bestaat op hogere kwaliteit)"],"Delete files and folders:":[null,"Bestanden en mappen te verwijderen:"],"(Check it to delete files and folders like auto processing)":[null,"(Check om te verwijderen bestanden en mappen zoals automatische verwerking)"],"Don't use processing queue:":[null,"Gebruik geen verwerking wachtrij:"],"(Check it to return the result of the process here, but may be slow!)":[null,"(Check it om terug te keren van het resultaat van het proces hier, maar kan traag!)"],"Mark download as failed:":[null,"Als het mislukt, markeert u downloaden:"],"Process":[null,"Proces"],"Performing Restart":[null,"Opnieuw uitvoeren"],"Waiting for SiCKRAGE to shut down:":[null,"Wachten voor SiCKRAGE af te sluiten:"],"Waiting for SiCKRAGE to start again:":[null,"Wachten voor SiCKRAGE om opnieuw te beginnen:"],"Loading the default page:":[null,"De standaardpagina te laden:"],"Error: The restart has timed out, perhaps something prevented SiCKRAGE from starting again?":[null,"Fout: De herstart heeft een time-out, misschien iets verhinderd SiCKRAGE opnieuw beginnen?"],"Daily Search":[null,"Dagelijks zoeken"],"Backlog":[null,"Achterstand"],"Show Update":[null,"Update weergeven"],"Version Check":[null,"Versie controleren"],"Proper Finder":[null,"Juiste Finder"],"Post Process":[null,"Post-proces"],"Subtitles Finder":[null,"Ondertitels Finder"],"Trakt Checker":[null,"Trakt supervisor"],"Scheduler":[null,"Planner"],"Scheduled Job":[null,"Geplande taak"],"Cycle Time":[null,"Cyclustijd"],"Next Run":[null,"Volgende Run"],"YES":[null,"JA"],"NO":[null,"NO"],"True":[null,"Waar"],"Show Queue":[null,"Wachtrij weergeven"],"Show ID":[null,"Toon ID"],"In Progress":[null,"In uitvoering"],"Priority":[null,"Prioriteit"],"Added":[null,"Toegevoegd"],"Queue Type":[null,"Wachtrijtype"],"LOW":[null,"LAGE"],"NORMAL":[null,"NORMAAL"],"HIGH":[null,"HOGE"],"Disk Space":[null,"Schijfruimte"],"Location":[null,"Locatie"],"Free space":[null,"Vrije ruimte"],"TV Download Directory":[null,"TV Download Directory"],"Media Root Directories":[null,"Media wortel Directories"],"Preview of the proposed name changes":[null,"Voorbeeld van de voorgestelde naamwijzigingen"],"All Seasons":[null,"Alle seizoenen"],"Select All":[null,"Selecteer alle"],"Rename Selected":[null,"Hernoemen geselecteerd"],"Cancel Rename":[null,"Naam wijzigen annuleren"],"Old Location":[null,"Oude locatie"],"New Location":[null,"Nieuwe locatie"],"Original":[null,"Origineel"],"Select Trakt List:":[null,"Selecteer Trakt lijst:"],"Most Anticipated":[null,"Meest verwacht"],"Trending":[null,"Trending"],"Popular":[null,"Populaire"],"Most Watched":[null,"Meest bekeken"],"Most Played":[null,"Meest gespeeld"],"Most Collected":[null,"Meeste verzameld"],"Trakt API did not return any results, please check your config.":[null,"Trakt API heeft geen resultaat, Controleer uw config."],"votes":[null,"stemmen"],"Remove Show":[null,"Verwijderen van Toon"],"Flatten Folders":[null,"Samenvoegen van mappen"],"Status for previously aired episodes":[null,"Status voor eerder uitgezonden afleveringen"],"Status for all future episodes":[null,"Status voor alle toekomstige afleveringen"],"Save As Defaults":[null,"Opslaan als standaard"],"Use current values as the defaults":[null,"Huidige waarden als standaardprogramma's gebruiken"],"Fansub Groups:":[null,"Fansub groepen:"],"<p>Select your preferred fansub groups from the <b>Available Groups</b> and add them to the <b>Whitelist</b>. Add groups to the <b>Blacklist</b> to ignore them.</p>\n      <p>The <b>Whitelist</b> is checked <i>before</i> the <b>Blacklist</b>.</p>\n      <p>Groups are shown as <b>Name</b> | <b>Rating</b> | <b>Number of subbed episodes</b>.</p>\n      <p>You may also add any fansub group not listed to either list manually.</p>\n      <p>When doing this please note that you can only use groups listed on anidb for this anime.\n      <br>If a group is not listed on anidb but subbed this anime, please correct anidb's data.</p>":[null,"<p>Select uw voorkeur fansub groepen uit de Groups</b> van de <b>Available en voeg ze toe aan de <b>Whitelist</b>. Voeg groepen naar de <b>Blacklist</b> te negeren them.</p> <p>The <b>Whitelist</b> is gecontroleerd <i>before</i> de <b>Blacklist</b>.</p> <p>Groups zijn weergegeven als <b>Name</b> | <b>Rating</b> | <b>Number van subbed episodes</b>.</p> <p>You kan ook toevoegen aan elke fansub groep niet bij beide <p>When van de manually.</p> lijst opgenomen daarmee alstublieft rekening mee dat u alleen kunt gebruiken groepen genoteerd op anidb hiervoor anime.\n      <br>If een groep niet wordt vermeld op anidb maar deze anime, subbed Corrigeer anidb van data.</p>"],"Whitelist":[null,"Whitelist"],"Remove":[null,"Verwijderen"],"Available Groups":[null,"Beschikbare groepen"],"Add to Whitelist":[null,"Toevoegen aan Whitelist"],"Add to Blacklist":[null,"Voeg toe aan Blacklist"],"Blacklist":[null,"Zwarte lijst"],"Custom Group":[null,"Aangepaste groep"],"Do you want to mark this episode as failed?":[null,"Wilt u deze aflevering markeren als mislukt?"],"The episode release name will be added to the failed history, preventing it to be downloaded again.":[null,"De aflevering release naam zal worden toegevoegd aan de mislukte geschiedenis, te voorkomen dat deze worden opnieuw gedownload."],"Do you want to include the current episode quality in the search?":[null,"Wilt u de huidige kwaliteit van de aflevering in de zoekopdracht opnemen?"],"Choosing No will ignore any releases with the same episode quality as the one currently downloaded/snatched.":[null,"Kiezen geen negeert alle versies met dezelfde aflevering kwaliteit als degene die momenteel gedownload/weggerukt."],"Custom":[null,"Aangepaste"],"Preferred":[null,"Voorkeur"],"qualities will replace those in":[null,"kwaliteiten zullen worden vervangen door in"],"Allowed":[null,"Toegestaan"],"even if they are lower.":[null,"zelfs als ze lager zijn."],"Initial Quality:":[null,"Eerste kwaliteit:"],"Preferred Quality:":[null,"Voorkeur kwaliteit:"],"quality ":[null,"kwaliteit "],"Root Directories":[null,"Hoofdmappen"],"New":[null,"Nieuw"],"Edit":[null,"Bewerken"],"Set as Default *":[null,"Als standaard instellen *"],"Reset to Defaults":[null,"Terugzetten op standaardwaarden"],"All non-absolute folder locations are relative to":[null,"Alle niet-absolute maplocaties zijn ten opzichte"],"SiCKRAGE":[null,"SiCKRAGE"],"Toggle navigation":[null,"Toggle navigation"],"Show List":[null,"Toon lijst"],"Add Shows":[null,"Toevoegen van Shows"],"Manual Post-Processing":[null,"Handmatige nabewerking"],"Mass Update":[null,"Mass Update"],"Backlog Overview":[null,"Achterstand overzicht"],"Manage Queues":[null,"Wachtrijen beheren"],"Episode Status Management":[null,"Aflevering statusbeheer"],"Sync Trakt":[null,"Sync Trakt"],"Update PLEX":[null,"Update PLEX"],"Update KODI":[null,"Update KODI"],"Update Emby":[null,"Update Emby"],"Manage Torrents":[null,"Beheren van Torrents"],"Failed Downloads":[null,"Mislukte Downloads"],"Missed Subtitle Management":[null,"Gemiste ondertitel Management"],"Config":[null,"Config"],"Help and Info":[null,"Help en Info"],"General":[null,"Algemene"],"Backup and Restore":[null,"Backup and Restore"],"Search Providers":[null,"Zoekmachines"],"Subtitles Settings":[null,"Instellingen voor ondertitels"],"Quality Settings":[null,"Kwaliteitsinstellingen"],"Post Processing":[null,"Nabewerking"],"Notifications":[null,"Meldingen"],"Tools":[null,"Hulpmiddelen"],"Changelog":[null,"Changelog"],"Donate":[null,"Doneren"],"View Errors":[null,"View Errors"],"View Warnings":[null,"Bekijk waarschuwingen"],"View Log":[null,"Logboek weergeven"],"Check For Updates":[null,"Controleren op Updates"],"Restart":[null,"Opnieuw opstarten"],"Shutdown":[null,"Afsluiten"],"Logout":[null,"Logout"],"Server Status":[null,"Serverstatus"],"Episodes Downloaded":[null,"Afleveringen gedownload"],"Overall Downloaded":[null,"Over het geheel genomen gedownload"],"Daily Search:":[null,"Dagelijks zoeken:"],"Backlog Search:":[null,"Achterstand zoeken:"],"Memory used:":[null,"Geheugen gebruikt:"],"Load time:":[null,"Laadtijd:"],"Now:":[null,"Nu:"],"WARNING logs":[null,"WAARSCHUWING logs"],"ERROR logs":[null,"Foutenlogboeken"],"There are no events to display.":[null,"Er zijn geen evenementen om weer te geven."],"Minimum logging level to display:":[null,"Minimale logboekregistratieniveau om weer te geven:"],"Filter log by:":[null,"Logboek filteren door:"],"Search log by:":[null,"Zoeklogboek door:"],"clear to reset":[null,"Schakel om te resetten"],"Choose show":[null,"Kies tonen"],"Force Backlog":[null,"Kracht achterstand"],"None of your episodes have status":[null,"Uw afleveringen geen status"],"Manage episodes with status":[null,"Beheren van afleveringen met status"],"Manage":[null,"Beheren"],"Shows containing":[null,"Shows met"],"episodes":[null,"afleveringen"],"Set checked shows/episodes to":[null,"Gecontroleerde shows/afleveringen instellen"],"Go":[null,"Gaan"],"Expand":[null,"Vouw"],"Release":[null,"Release"],"Remove failed release":[null,"Verwijderen van mislukte release"],"Changing any settings marked with":[null,"Wijzigingen aanbrengt in gemarkeerd met"],"will force a refresh of the selected shows.":[null,"zal dwingen een refresh van de geselecteerde shows."],"Selected Shows":[null,"Geselecteerde Shows"],"Current":[null,"Huidige"],"Keep":[null,"Houden"],"Archive episode after the first best match is found from your archive quality list.":[null,"Archief aflevering na de eerste beste match is gevonden in uw archief kwaliteit lijst."],"Group episodes by season folder (set to \"No\" to store in a single folder).":[null,"Groep afleveringen per seizoen map (ingesteld op \"No\" om op te slaan in één map)."],"Pause these shows (SickRage will not download episodes).":[null,"Het onderbreken van deze shows (SickRage zal niet downloaden afleveringen)."],"This will set the status for future episodes.":[null,"Hierdoor wordt de status voor toekomstige afleveringen ingesteld."],"Search by scene numbering (set to \"No\" to search by indexer numbering).":[null,"Zoeken op scène nummering (ingesteld op \"No\" om te zoeken door de indexeerfunctie nummering)."],"Set if these shows are Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03":[null,"Instellen als deze shows Anime zijn en afleveringen worden uitgebracht als Show.265 in plaats van Show.S02E03"],"Set if these shows are sporting or MMA events released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03.":[null,"Instellen als deze shows zijn sportieve of MMA evenementen als Show.03.02.2010 in plaats van Show.S02E03 uitgebracht."],"Set if these shows are released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03.":[null,"Stel als deze shows worden uitgebracht als Show.03.02.2010 in plaats van Show.S02E03."],"Search for subtitles.":[null,"Zoeken naar ondertitels."],"Mass Edit":[null,"Massa bewerken"],"Mass Rescan":[null,"Massa Rescan"],"Mass Rename":[null,"Massa hernoemen"],"Mass Delete":[null,"Massa verwijderen"],"Mass Remove":[null,"Massa verwijderen"],"Mass Subtitle":[null,"Massa ondertitel"],"View Statuses:":[null,"Weergave statussen:"],"Selected":[null,"Geselecteerd"],"Archive first match":[null,"De eerste wedstrijd archief"],"Subtitle":[null,"Ondertitel"],"Default Ep":[null,"Standaard Ep"],"Not in progress":[null,"Niet in volle gang"],"Pause":[null,"Pauze"],"Unpause":[null,"Hervatten"],"Find Propers Search:":[null,"Vindt de Propers door te zoeken:"],"Propers search disabled":[null,"Propers zoeken mensen met een handicap"],"Post-Processor:":[null,"Postprocessor weet:"],"Search Queue:":[null,"Zoek de wachtrij:"],"Daily:":[null,"Dagelijks:"],"pending items":[null,"wachtende items"],"Backlog:":[null,"Achterstand:"],"Manual:":[null,"Handmatig:"],"Failed:":[null,"Mislukt:"],"Post-Processor Queue:":[null,"Postprocessor weet de wachtrij:"],"Auto:":[null,"Auto:"],"All of your episodes have":[null,"Uw afleveringen allemaal"],"subtitles.":[null,"ondertitels."],"Manage episodes without":[null,"Afleveringen zonder beheren"],"Episodes without":[null,"Afleveringen zonder"],"(undefined) subtitles.":[null,"(niet-gedefinieerde) ondertitels."],"Download missed subtitles for selected episodes":[null,"Gemiste ondertitels voor geselecteerde afleveringen downloaden"],"Select all":[null,"Alles selecteren"],"Clear all":[null,"Alles wissen"],"Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?":[null,"Weet u zeker dat u wilt afsluiten SiCKRAGE?"],"Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?":[null,"Weet u zeker dat u wilt starten van SiCKRAGE?"],"Submit Errors":[null,"Verzenden van fouten"],"Are you sure you want to submit these errors ?<br><br><span class=\"red-text\">Make sure SiCKRAGE is updated and trigger<br> this error with debug enabled before submitting</span>":[null,"Weet u zeker dat u wilt indienen van deze fouten?<br><br><span class=\"red-text\">Make zeker SiCKRAGE is bijgewerkt en trigger<br> deze fout met foutopsporing ingeschakeld vóór submitting</span>"],"Searching":[null,"Zoeken"],"Queued":[null,"In de wachtrij"],"Choose Directory":[null,"Kies map"],"Ok":[null,"OK"],"Cancel":[null,"Annuleren"],"Clear History":[null,"Geschiedenis wissen"],"Are you sure you want to clear all download history ?":[null,"Bent u zeker dat u wilt wissen alle downloadgeschiedenis?"],"Trim History":[null,"Trim geschiedenis"],"Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?":[null,"Bent u zeker dat u wilt knippen alle downloadgeschiedenis ouder zijn dan 30 dagen?"],"<center><h1></h1><br/>From any computer, please visit <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> and enter the code</center>":[null,"<center><h1></h1><br/>From elke computer, bezoek <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> en voer de code</center>"],"Link SiCKRAGE":[null,"Koppeling SiCKRAGE"],"Are you sure you want to remove <span class=\"footerhighlight\">":[null,"Weet u zeker dat u wilt verwijderen van de <span class=\"footerhighlight\">"],"</span> from the database?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check to delete files as well. IRREVERSIBLE</label>":[null,"</span> uit de database?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check evenals bestanden verwijderen. IRREVERSIBLE</label>"],"Update failed.":[null,"Update is mislukt."],"Select Show Location":[null,"Selecteer Toon locatie"],"<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> loading folders...":[null,"<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> laden mappen..."],"Select Unprocessed Episode Folder":[null,"Selecteer onverwerkte aflevering map"],"search timed out, try increasing timeout for indexer":[null,"Zoek een time-out, probeer toenemende time-out voor indexer"],"<legend class=\"legend\">Search Results:</legend>\n":[null,"Resultaten:</legend> <legend class=\"legend\">Search\n"],"<b>No results found, try a different search or language.</b>":[null,"<b>No resultaten gevonden, probeer een andere zoekopdracht of language.</b>"]," (will debut on )":[null," (zal debuut op)"]," (started on )":[null," (gestart op)"],"Saved Defaults":[null,"Opgeslagen standaardwaarden"],"Your \"add show\" defaults have been set to your current selections.":[null,"De instellingen van uw \"toevoegen Toon\" zijn ingesteld op uw huidige selecties."],"<span> Saving...</span>":[null,"<span> opslaan...</span>"],"Reset Config to Defaults":[null,"Config terugzetten op standaardwaarden"],"Are you sure you want to reset config to defaults?":[null,"Weet u zeker dat u wilt config herstellen naar standaardwaarden?"],"Unlink":[null,"Ontkoppelen"],"Select Subtitles Download Directory":[null,"Selecteer ondertitels Download Directory"],"Select .nzb blackhole/watch location":[null,"Selecteer .nzb blackhole/horloge locatie"],"Select .torrent blackhole/watch location":[null,"Selecteer .torrent blackhole/horloge locatie"],"Select .torrent download location":[null,"Selecteer .torrent downloadlocatie"],"URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)":[null,"URL naar uw uTorrent client (bijvoorbeeld http://localhost:8000)"],"Stop seeding when inactive for":[null,"Stoppen met het zaaien wanneer inactief"],"URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)":[null,"URL naar uw transmissie-client (bijvoorbeeld http://localhost:9091)"],"URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)":[null,"URL naar uw Deluge-client (bijvoorbeeld http://localhost:8112)"],"IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)":[null,"IP of hostnaam voor uw Deluge Daemon (bijvoorbeeld scgi://localhost:58846)"],"URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)":[null,"URL naar uw Synology DS-client (bijvoorbeeld http://localhost:5000)"],"URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000 <br> or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)":[null,"URL naar uw client rTorrent (bv scgi://localhost:5000 <br> of https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"],"URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)":[null,"URL naar uw qbittorrent client (bijvoorbeeld http://localhost: 8080)"],"URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)":[null,"URL naar uw MLDonkey (bijvoorbeeld http://localhost:4080)"],"URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)":[null,"URL naar uw putio-client (bijvoorbeeld http://localhost: 8080)"],"Select TV Download Directory":[null,"Kies TV Download Directory"],"Unrar Executable not found.":[null,"Unrar uitvoerbare bestand niet gevonden."],"This pattern is invalid.":[null,"Dit patroon is ongeldig."],"This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows.":[null,"Dit patroon zou ongeldig zonder de mappen met behulp van het zal dwingen \"Flatten\" uitschakelen voor alle shows."],"This pattern is valid.":[null,"Dit patroon is geldig."],"Please fill out the necessary fields above.":[null,"Vul de vereiste velden hierboven."],"<b>Step1:</b> Confirm Authorization":[null,"<b>Step1:</b> bevestigen vergunning"],"Please fill in the Popcorn IP address":[null,"Vul de Popcorn IP-adres"],"Check blacklist name; the value need to be a trakt slug":[null,"Controleer de naam van de zwarte lijst; de waarde moet een trakt slak"],"<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP hostname!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">You moet een SMTP-hostnaam opgeven!</li>"],"<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP port!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">You moet een SMTP-poort opgeven!</li>"],"<li style=\"color: red;\">SMTP port must be between 0 and 65535!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">SMTP poort moet tussen 0 en 65535!</li>"],"Enter an email address to send the test to:":[null,"Voer een e-mailadres voor het verzenden van de test:"],"<p style=\"color: red;\">You must provide a recipient email address!</p>":[null,"<p style=\"color: red;\">You dient een ontvanger emailadres opgegeven!</p>"],"Device list updated. Please choose a device to push to.":[null,"De lijst van de apparaten bijgewerkt. Kies een apparaat om aan te duwen."],"You didn't supply a Pushbullet api key":[null,"U opgeven een Pushbullet api-sleutel niet"],"Don't forget to save your new pushbullet settings.":[null,"Vergeet niet uw nieuwe pushbullet-instellingen op te slaan."],"Select backup folder to save to":[null,"Selecteer back-up map op te slaan"],"Select backup files to restore":[null,"Selecteer back-upbestanden herstellen"],"No providers available to configure.":[null,"Geen aanbieders beschikbaar om te configureren."],"You have selected to delete show(s). Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system.":[null,"U hebt geselecteerd om te verwijderen van de goedkeuringsprocedure. Weet u zeker dat u wilt doorgaan? Alle bestanden worden verwijderd uit uw systeem."],"<b>DELETED</b>":[null,"<b>DELETED</b>"],"Repeat":[null,"Herhaal"],"Repeat (Separated)":[null,"Herhaling (gescheiden)"],"Duplicate":[null,"Dupliceren"],"Extend":[null,"Uitbreiden"],"Extend (Limited)":[null,"Uitbreiden (beperkt)"],"Extend (Limited, E-prefixed)":[null,"Uitbreiden (beperkt, E-voorvoegsel)"],"Snatched (Proper)":[null,"Griste (goede)"],"Failed":[null,"Mislukt"],"Snatched (Best)":[null,"Griste (Best)"],"Archived":[null,"Gearchiveerd"],"Unknown":[null,"Onbekend"],"Unaired":[null,"Unaired"],"Skipped":[null,"Overgeslagen"],"Wanted":[null,"Gezocht"],"Ignored":[null,"Genegeerd"],"Episode snatched":[null,"Aflevering griste"],"New update found for SiCKRAGE, starting auto-updater":[null,"Nieuwe update gevonden voor SiCKRAGE, auto-updater starten"],"Update was successful":[null,"Update is gelukt"],"Update failed!":[null,"Update is mislukt!"],"Config backup in progress...":[null,"Config backup in vooruitgang..."],"Config backup successful, updating...":[null,"Config back-up succesvolle, bijwerken..."],"Config backup failed, aborting update":[null,"Config backup mislukt, aborting update"],"Unable to find your git executable - Shutdown SiCKRAGE and EITHER set git_path in your config.ini OR delete your .git folder and run from source to enable updates.":[null,"Kan niet vinden uw uitvoerbaar - git afsluiten SiCKRAGE en beide instellen git_path in uw config.ini of uw .git map verwijderen en uitvoeren vanaf bronpakket updates inschakelen."],"Unable to find your pip executable - Shutdown SiCKRAGE and set pip_path in your config.ini":[null,"Kan niet vinden uw pip Shutdown SiCKRAGE uitvoerbaar - en pip_path in uw config.ini instellen"],"Unable to find your git executable - Shutdown SiCKRAGE and EITHER set git_path in your config.ini OR delete your .git folder and run from source to enable updates. ":[null,"Kan niet vinden uw uitvoerbaar - git afsluiten SiCKRAGE en beide instellen git_path in uw config.ini of uw .git map verwijderen en uitvoeren vanaf bronpakket updates inschakelen. "],"There is a newer version available, version {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Er is een nieuwere versie beschikbaar, versie {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"Unknown current version number: If yo've never used the SiCKRAGE upgrade system before then current version is not set. &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Onbekende actuele versienummer: als yo nog nooit hebt gebruikt de SiCKRAGE upgrade systeem voordat dan de huidige versie niet is ingesteld. &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"Unable to find your pip executable - Shutdown SiCKRAGE and set pip_path in your config.ini.":[null,"Kan niet vinden uw pip Shutdown SiCKRAGE uitvoerbaar - en pip_path in uw config.ini instellen."],"New SiCKRAGE update found on PyPy servers, version {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Nieuwe SiCKRAGE update gevonden op PyPy servers, versie {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"No downloads were found":[null,"Geen downloads bleken"],"Couldn't find a download for <i>%s</i>":[null,"Kon het niet vinden van een download voor <i>%s</i>"],"Unable to add show":[null,"Kan niet toevoegen van Toon"],"Show in {} has no name on {}, probably the wrong language. Delete .nfo and add manually in the correct language":[null,"Toon in {} heeft geen naam op {}, waarschijnlijk de verkeerde taal. Nfo verwijderen en in de juiste taal handmatig toevoegen"],"Show ":[null,"Toon "]," is on ":[null," brandt "]," but contains no season/episode data.":[null," maar bevat geen seizoen/episode gegevens."],"Unable to look up the show in {} on {} using ID {}, not using the NFO. Delete .nfo and try adding manually again.":[null,"Kunnen opzoeken van de show in {} op {} met behulp van ID {}, geen gebruik maakt van de NFO. Verwijder .nfo en probeer opnieuw handmatig toevoegen."],"Unable to add ":[null,"Niet in staat om toe te voegen "]," due to an error with ":[null," Als gevolg van een fout met "],"Unable to add show due to an error with ":[null,"Kan niet toevoegen van Toon due to an error met "],"Show skipped":[null,"Toon overgeslagen"],"The show in ":[null,"De show in "]," is already in your show list":[null," is al in uw lijst weergeven"],"HTTP Error 404":[null,"HTTP-fout 404"],"HTTP Error 500":[null,"HTTP-fout 500"],"API Key not generated":[null,"API-sleutel niet gegenereerd"],"API Builder":[null,"API-Builder"],"Invalid show parameters":[null,"Ongeldige parameters weergeven"],"Invalid show paramaters":[null,"Ongeldige Toon paramaters"],"Invalid paramaters":[null,"Ongeldige paramaters"],"Episode couldn't be retrieved":[null,"Aflevering kon niet worden opgehaald"],"Error: Unsupported Request. Send jsonp request with 'srcallback' variable in the query string.":[null,"Fout: Niet-ondersteunde verzoek. Toezenden jsonp met 'srcallback' variabele in de queryreeks."],"Success. Connected and authenticated":[null,"Succes. Aangesloten en geverifieerd"],"Authentication failed. SABnzbd expects ":[null,"Verificatie is mislukt. SABnzbd verwacht "]," as authentication method, ":[null," als verificatiemethode, "],"Unable to connect to host":[null,"Kan geen verbinding maken met host"],"SMS sent successfully":[null,"SMS verzonden"],"Problem sending SMS: ":[null,"Probleem met het verzenden van SMS: "],"Telegram notification succeeded. Check your Telegram clients to make sure it worked":[null,"Telegram kennisgeving opgevolgd. Controleer uw Telegram klanten om ervoor te zorgen dat het werkte"],"Error sending Telegram notification: {message}":[null,"Fout Telegram bericht te sturen: {message}"]," with password: ":[null," met wachtwoord: "],"Registered and Tested growl successfully ":[null,"Geregistreerd en getest grommen succesvol "],"Registration and Testing of growl failed ":[null,"Registratie en testen van grommen is mislukt "],"Test prowl notice sent successfully":[null,"Testen van rondsnuffelt bericht met succes verzonden"],"Test prowl notice failed":[null,"Testen van rondsnuffelt bericht is mislukt"],"Boxcar2 notification succeeded. Check your Boxcar2 clients to make sure it worked":[null,"Boxcar2 melding opgevolgd. Controleer uw Boxcar2 klanten om ervoor te zorgen dat het werkte"],"Error sending Boxcar2 notification":[null,"Fout bij verzenden van Boxcar2 melding"],"Pushover notification succeeded. Check your Pushover clients to make sure it worked":[null,"Pushover kennisgeving opgevolgd. Controleer uw Pushover klanten om ervoor te zorgen dat het werkte"],"Error sending Pushover notification":[null,"Verzendende Pushover foutmelding"],"Key verification successful":[null,"Belangrijkste verificatie succesvol"],"Unable to verify key":[null,"Niet in staat om te controleren of de sleutel"],"Tweet successful, check your twitter to make sure it worked":[null,"Succesvolle Tweet, Controleer uw twitter om ervoor te zorgen het werkte"],"Error sending tweet":[null,"Fout verzenden tweet"],"Please enter a valid account sid":[null,"Voer een geldige sid rekening"],"Please enter a valid auth token":[null,"Voer een geldige auth-token"],"Please enter a valid phone sid":[null,"Voer een geldige sid telefoon"],"Please format the phone number as \"+1-###-###-####\"":[null,"Gelieve het opmaken van het telefoonnummer als \"+ 1-###-###-###\""],"Authorization successful and number ownership verified":[null,"Vergunning succesvol en nummer eigendom geverifieerd"],"Error sending sms":[null,"Fout bij het verzenden van sms"],"Slack message successful":[null,"Toegestane bericht succesvol"],"Slack message failed":[null,"Toegestane bericht mislukt"],"Discord message successful":[null,"Onenigheid bericht succesvol"],"Discord message failed":[null,"Onenigheid bericht mislukt"],"Test KODI notice sent successfully to ":[null,"Test KODI bericht met succes verzonden naar "],"Test KODI notice failed to ":[null,"Test KODI bericht is mislukt "],"Successful test notice sent to Plex client ... ":[null,"Succesvolle test bericht verzonden aan Plex cliënt... "],"Test failed for Plex client ... ":[null,"Test is mislukt voor Plex cliënt... "],"Tested Plex client(s): ":[null,"Geteste Plex client (s): "],"Successful test of Plex server(s) ... ":[null,"Succesvolle test van Plex server (s)... "],"Test failed, No Plex Media Server host specified":[null,"Test is mislukt, geen Plex Media Server host opgegeven"],"Test failed for Plex server(s) ... ":[null,"Test mislukt voor Plex server (s)... "],"Tested Plex Media Server host(s): ":[null,"Geteste Plex Media Server host (s): "],"Tried sending desktop notification via libnotify":[null,"Beproefd zending bureaublad kennisgeving via libnotify"],"Test notice sent successfully to ":[null,"Test bericht met succes verzonden naar "],"Test notice failed to ":[null,"De aankondiging van de test is mislukt "],"Successfully started the scan update":[null,"De update scan gestart"],"Test failed to start the scan update":[null,"Test is mislukt de update scan starten"],"Got settings from":[null,"Kreeg van de instellingen van"],"Failed! Make sure your Popcorn is on and NMJ is running. (see Log & Errors -> Debug for detailed info)":[null,"Mislukt! Zorg ervoor dat uw Popcorn is ingeschakeld en NMJ draait. (Zie Log & fouten-> Debug voor gedetailleerde info)"],"Trakt Authorized":[null,"Trakt gemachtigd"],"Trakt Not Authorized!":[null,"Trakt niet toegestaan!"],"Test email sent successfully! Check inbox.":[null,"Test e-mail verzonden! Selectievakje Postvak in."],"ERROR: %s":[null,"FOUT: %s"],"Test NMA notice sent successfully":[null,"Test NMA bericht met succes verzonden"],"Test NMA notice failed":[null,"Test de aankondiging van de NMA is mislukt"],"Pushalot notification succeeded. Check your Pushalot clients to make sure it worked":[null,"Pushalot melding opgevolgd. Controleer uw Pushalot klanten om ervoor te zorgen dat het werkte"],"Error sending Pushalot notification":[null,"Fout bij verzenden van Pushalot melding"],"Pushbullet notification succeeded. Check your device to make sure it worked":[null,"Pushbullet kennisgeving opgevolgd. Controleer uw apparaat om te controleren of dat het werkte"],"Error sending Pushbullet notification":[null,"Fout bij verzenden van Pushbullet kennisgeving"],"Error getting Pushbullet devices":[null,"Fout krijgen Pushbullet apparaten"],"Shutting down":[null,"Afsluiten"],"SiCKRAGE is shutting down":[null,"SiCKRAGE wordt afgesloten"],"Restarting":[null,"Opnieuw op te starten"],"SiCKRAGE is restarting":[null,"SiCKRAGE is opnieuw op te starten"],"No new updates!":[null,"Geen nieuwe updates!"],"Update Failed":[null,"Update is mislukt"],"Update wasn't successful, not restarting. Check your log for more information.":[null,"Update was niet succesvol, niet opnieuw op te starten. Controleer uw logboek voor meer informatie."],"Checking out branch: ":[null,"Branch uitchecken: "],"Branch checkout successful, restarting: ":[null,"Branch checkout succesvolle, opnieuw op te starten: "],"Already on branch: ":[null,"Reeds op tak: "],"Error":[null,"Fout"],"Invalid show ID":[null,"Ongeldige Toon ID"],"Show not in show list":[null,"Toon niet in de lijst weergeven"],"This show is in the process of being downloaded - the info below is incomplete.":[null,"Deze show is in het proces worden gedownload - de info hieronder is onvolledig."],"The information on this page is in the process of being updated.":[null,"De informatie op deze pagina is in het proces worden bijgewerkt."],"The episodes below are currently being refreshed from disk":[null,"De onderstaande afleveringen zijn momenteel wordt vernieuwd op basis van schijf"],"Currently downloading subtitles for this show":[null,"Momenteel downloaden van ondertitels voor deze show"],"This show is queued to be refreshed.":[null,"Deze show is in de wachtrij staan om te worden vernieuwd."],"This show is queued and awaiting an update.":[null,"Deze show is in de wachtrij en in afwachting van een update."],"This show is queued and awaiting subtitles download.":[null,"Deze show is in de wachtrij en afwachting ondertitels downloaden."],"Resume":[null,"CV"],"Re-scan files":[null,"Bestanden opnieuw te scannen"],"Full Update":[null,"Volledige Update"],"Update show in KODI":[null,"Update Toon in KODI"],"Update show in Emby":[null,"Update Toon in Emby"],"Preview Rename":[null,"Voorbeeld hernoemen"],"Download Subtitles":[null,"Ondertitels downloaden"],"Invalid show ID: ":[null,"Ongeldige Toon-ID: "],"Unable to find the specified show: ":[null,"Kan niet vinden van een bepaalde voorstelling: "],"Unable to retreive Fansub Groups from AniDB.":[null,"Kan niet retreive Fansub groepen van AniDB."],"Edit Show":[null,"Bewerken van Toon"],"Unable to refresh this show: {}":[null,"Niet in staat om te vernieuwen deze show: {}"],"Unable to refresh this show:{}":[null,"Niet in staat om te vernieuwen deze show :{}"],"The folder at %s doesn't contain a tvshow.nfo - copy your files to that folder before you change the directory in SiCKRAGE.":[null,"De map %s bevat een tvshow.nfo - kopieert bestanden naar deze map voordat u de map in SiCKRAGE wijzigt."],"Unable to update show: {0}":[null,"Kan niet bijwerken Toon: {0}"],"Unable to force an update on scene exceptions of the show.":[null,"Niet afdwingen dat een update op scène uitzonderingen van de show."],"Unable to force an update on scene numbering of the show.":[null,"Niet afdwingen dat een update over de scène nummering van de show."],"{num_errors:d} error{plural} while saving changes:":[null,"{num_errors:d} error{plural} tijdens het opslaan van wijzigingen:"],"Unable to find the specified show":[null,"Kan niet vinden van een bepaalde voorstelling"],"%s has been %s":[null,"%s is %s"],"resumed":[null,"hervat"],"paused":[null,"onderbroken"],"%s has been %s %s":[null,"%s is %s %s"],"deleted":[null,"verwijderd"],"trashed":[null,"Lazarus"],"(media untouched)":[null,"(media onaangeroerd)"],"(with all related media)":[null,"(met alle gerelateerde media)"],"Unable to delete this show.":[null,"Kan niet verwijderen van deze show."],"Unable to refresh this show.":[null,"Kan het niet vernieuwen van deze show."],"Unable to update this show.":[null,"Kan niet bijwerken van deze show."],"Library update command sent to KODI host(s): ":[null,"Bibliotheek update commando gestuurd naar KODI host (s): "],"Unable to contact one or more KODI host(s): ":[null,"Kunnen contact opnemen met één of meer KODI host (s): "],"Library update command sent to Plex Media Server host: ":[null,"Bibliotheek-opdracht van de update verzonden aan Plex Media Server host: "],"Unable to contact Plex Media Server host: ":[null,"Kunnen contact opnemen met Plex Media Server host: "],"Library update command sent to Emby host: ":[null,"Bibliotheek-opdracht van de update verzonden naar Emby host: "],"Unable to contact Emby host: ":[null,"Kunnen contact opnemen met Emby host: "],"Syncing Trakt with SiCKRAGE":[null,"Synchroniseren Trakt met SiCKRAGE"],"You must specify a show and at least one episode":[null,"Moet u een Toon en ten minste één aflevering"],"Invalid status":[null,"Ongeldige status"],"Backlog was automatically started for the following seasons of ":[null,"Achterstand werd automatisch gestart voor de volgende seizoenen van "],"Season ":[null,"Seizoen "],"Backlog started":[null,"Achterstand begon"],"Retrying Search was automatically started for the following season of ":[null,"Zoek opnieuw startte automatisch voor het volgende seizoen van "],"Retry Search started":[null,"Zoek opnieuw gestart"],"You must specify a show":[null,"Moet u een show"],"Can't rename episodes when the show dir is missing.":[null,"Niet hernoemen afleveringen wanneer de Toon dir ontbreekt."],"New subtitles downloaded: %s":[null,"Nieuwe ondertitels downloaden: %s"],"No subtitles downloaded":[null,"Geen ondertitels downloaden"],"Could not load changes from the repo. [Click here for CHANGES.md]({})":[null,"Wijzigingen kan niet worden geladen uit de repo. [Klik hier voor CHANGES.md] ({})"],"The was a problem connecting to github, please refresh and try again":[null,"Het was een probleem met de verbinding op github, gelieve te vernieuwen en probeer het opnieuw"],"Postprocessing results":[null,"Postprocessing resultaten"],"No folders selected.":[null,"Geen mappen geselecteerd."],"New Show":[null,"Nieuwe Show"],"Existing Show":[null,"Bestaande Toon"],"Adding Show":[null,"Show toevoegen"],"Adding the specified show into ":[null,"Het toevoegen van een bepaalde voorstelling in "],"No root directories setup, please go back and add one.":[null,"Geen hoofdmappen instellen, ga terug en voeg een."],"Unknown error. Unable to add show due to problem with show selection.":[null,"Onbekende fout. Kan niet toevoegen van de Toon door probleem met Toon selectie."],"Folder ":[null,"Map "]," exists already":[null," al bestaat"],"Unable to create the folder , can't add the show":[null,"Niet in staat om de map kan niet worden toegevoegd de show"],"Shows Added":[null,"Toont toegevoegd"],"Automatically added ":[null,"Automatisch toegevoegd "]," from their existing metadata files":[null," van hun bestaande metadata archief"],"Missing Subtitles":[null,"Ondertitels ontbreken"],"Unable to refresh show ":[null,"Niet in staat om te verfrissen Toon "],"Errors encountered":[null,"Fouten die zijn opgetreden"],"<br><b>Updates</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Updates</b><br><ul><li>"],"<br><b>Refreshes</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Refreshes</b><br><ul><li>"],"<br><b>Renames</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Renames</b><br><ul><li>"],"<br><b>Subtitles</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Subtitles</b><br><ul><li>"],"The following actions were queued:":[null,"De volgende acties waren in de wachtrij:"],"Backlog search started":[null,"Achterstand wordt gezocht"],"Daily search started":[null,"Dagelijks wordt gezocht"],"Find propers search started":[null,"Vinden van propers wordt gezocht"],"History cleared":[null,"Geschiedenis gewist"],"Removed history entries older than 30 days":[null,"Verwijderde geschiedenis-items die ouder zijn dan 30 dagen"],"Backup/Restore":[null,"Backup/Restore"],"Configuration":[null,"Configuratie"],"Configuration Reset to Defaults":[null,"Configuratie terugzetten op standaardwaarden"],"Config - General":[null,"Config - algemeen"],"General Configuration":[null,"Algemene configuratie"],"Error(s) Saving Configuration":[null,"Fout(en) opslaan configuratie"],"[GENERAL] Configuration Saved":[null,"[GENERAL] configuratie opgeslagen"],"Config - Backup/Restore":[null,"Config - Backup/Restore"],"Backup SUCCESSFUL":[null,"Back-up succesvolle"],"Backup FAILED!":[null,"Backup mislukt!"],"You need to choose a folder to save your backup to first!":[null,"U wilt bijvoorbeeld een doelmap voor het opslaan van uw back-up naar het eerste!"],"Successfully extracted restore files to ":[null,"Bestanden succesvol geëxtraheerd terugzetten naar "],"<br>Restart sickrage to complete the restore.":[null,"<br>Restart sickrage te voltooien van de terugzetbewerking."],"Restore FAILED":[null,"Herstellen mislukt"],"You need to select a backup file to restore!":[null,"U moet een back-upbestand terugzetten selecteren!"],"Config - Episode Search":[null,"Config - aflevering zoeken"],"Unable to create directory ":[null,"Map maken "],", dir not changed.":[null,", dir niet gewijzigd."],"[SEARCH] Configuration Saved":[null,"[SEARCH] configuratie opgeslagen"],"Config - Post Processing":[null,"Config - nabewerking"],"Unpacking Not Supported, disabling unpack setting":[null,"Uitpakken niet ondersteund, instelling uitschakelen uitpakken"],"You tried saving an invalid anime naming config, not saving your naming settings":[null,"U probeert een ongeldige anime naamgeving config, niet de naamgeving instellingen worden opgeslagen opslaan"],"You tried saving an invalid naming config, not saving your naming settings":[null,"U hebt geprobeerd opslaan een ongeldige naamgeving config, niet de naamgeving instellingen worden opgeslagen"],"You tried saving an invalid air-by-date naming config, not saving your air-by-date settings":[null,"U probeerde een ongeldige lucht-door-date naamgeving config, opslaan niet opslaan van de instellingen van uw lucht-door-date"],"You tried saving an invalid sports naming config, not saving your sports settings":[null,"U probeert een ongeldige sport naamgeving config, niet het opslaan van uw sport-instellingen opslaan"],"[POST-PROCESSING] Configuration Saved":[null,"[POST-PROCESSING] configuratie opgeslagen"],"Config - Providers":[null,"Config - Providers"],"\nNo Provider Name specified":[null,"\nGeen Provider-naam opgegeven"],"\nNo Provider Url specified":[null,"\nGeen Url van de Provider opgegeven"],"\nNo Provider Api key specified":[null,"\nGeen Provider Api-sleutel opgegeven"],"[PROVIDERS] Configuration Saved":[null,"[PROVIDERS] configuratie opgeslagen"],"Config - Notifications":[null,"Config - meldingen"],"[NOTIFICATIONS] Configuration Saved":[null,"[NOTIFICATIONS] configuratie opgeslagen"],"Config - Subtitles":[null,"Config - ondertitels"],"[SUBTITLES] Configuration Saved":[null,"[SUBTITLES] configuratie opgeslagen"],"Config - Anime":[null,"Config - Anime"],"[ANIME] Configuration Saved":[null,"[ANIME] configuratie opgeslagen"],"Config - Quality Settings":[null,"Config - kwaliteitsinstellingen"],"[QUALITY SETTINGS] Configuration Saved":[null,"[INSTELLINGEN] Configuratie opgeslagen"],"Clear Errors":[null,"Duidelijke fouten"],"Clear Warnings":[null,"Duidelijke waarschuwingen"],"Daily Searcher":[null,"Dagelijkse Searcher"],"Show Updater":[null,"Toon Updater"],"Check Version":[null,"Versie controleren"],"Search Queue":[null,"Zoek wachtrij"],"Find Propers":[null,"Propers vinden"],"Postprocessor":[null,"Kan"],"Find Subtitles":[null,"Ondertitels vinden"],"Event":[null,"Evenement"],"Tornado":[null,"Tornado"],"Thread":[null,"Draad"],"Started Download":[null,"Gestarte downloaden"],"Download Finished":[null,"Download voltooid"],"Subtitle Download Finished":[null,"Ondertitel Download voltooid"],"SiCKRAGE Updated":[null,"SiCKRAGE bijgewerkt"],"SiCKRAGE Updated To Commit#:":[null,"SiCKRAGE bijgewerkt naar Commit #:"],"SiCKRAGE new login":[null,"SiCKRAGE nieuwe login"],"New login from IP: {0}. http://geomaplookup.net/?ip={0}":[null,"Nieuwe login van IP: {0}. http://geomaplookup.net/?IP={0}"]}}