messages.json 116 KB
Newer Older
1
{"messages":{"1":[null,"1"],"8081":[null,"8081"],"":{"project-id-version":"sickragetv","report-msgid-bugs-to":"[email protected]","pot-creation-date":"2017-10-16 11:57-0400","po-revision-date":"2017-10-16 12:29-0400","last-translator":"echel0n <[email protected]>","language-team":"Polish","mime-version":"1.0","content-type":"text/plain; charset=UTF-8","content-transfer-encoding":"8bit","generated-by":"Babel 2.5.1","plural-forms":"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);","x-generator":"crowdin.com","x-crowdin-project":"sickragetv","x-crowdin-language":"pl","x-crowdin-file":"messages.pot","language":"pl_PL"},"Profile":[null,"Profil użytkownika"],"JSONP":[null,"JSONP"],"Command name":[null,"Nazwa polecenia"],"Parameters":[null,"Parametry"],"Name":[null,"Nazwa"],"Required":[null,"Wymagane"],"Description":[null,"Opis"],"Type":[null,"Typu"],"Default value":[null,"Wartość domyślna"],"Allowed values":[null,"Wartości dopuszczalne"],"Playground":[null,"Plac zabaw dla dzieci"],"URL:":[null,"ADRES URL:"],"Required parameters":[null,"Wymagane parametry"],"Optional parameters":[null,"Parametry opcjonalne"],"Call API":[null,"Wywołanie interfejsu API"],"Response:":[null,"Odpowiedź:"],"Clear":[null,"Jasne"],"Yes":[null,"Tak"],"No":[null,"Nr"],"season":[null,"sezon"],"episode":[null,"odcinek"],"Limit:":[null,"Limit:"],"All":[null,"Wszystkie"],"Layout:":[null,"Układ:"],"Compact":[null,"Kompaktowe"],"Detailed":[null,"Szczegółowe"],"Time":[null,"Czas"],"Episode":[null,"Odcinek"],"Action":[null,"Działania"],"Provider":[null,"Dostawcy"],"Quality":[null,"Jakość"],"Snatched":[null,"Porwał"],"Downloaded":[null,"Pobrane"],"Subtitled":[null,"Z napisami"],"missing provider":[null,"Dostawca brakującego"],"Username":[null,"Nazwa użytkownika"],"Password":[null,"Hasło"],"for 30 days":[null,"przez 30 dni"],"Login":[null,"Zaloguj się"],"Manual Search":[null,"Ręczne wyszukiwanie"],"Toggle Summary":[null,"Krótki opis przełącznika"],"AnimeDB Settings":[null,"Ustawienia AnimeDB"],"User Interface":[null,"Interfejs użytkownika"],"AniDB":[null,"AniDB"],"AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public":[null,"AniDB jest non-profit, baza danych informacji anime, który jest swobodnie otwarte dla publiczności"],"Enabled":[null,"Włączone"],"Enable AniDB":[null,"Po AniDB"],"AniDB Username":[null,"Nazwa użytkownika AniDB"],"AniDB Password":[null,"Hasło AniDB"],"AniDB MyList":[null,"AniDB MyList"],"Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?":[null,"Czy chcesz dodać odcinki postprocessingu do MyList?"],"Save Changes":[null,"Zapisz zmiany"],"Split show lists":[null,"Split Pokaż list"],"Separate anime and normal shows in groups":[null,"Oddzielne anime i normalny pokazuje w grupach"],"Backup":[null,"Kopia zapasowa"],"Restore":[null,"Przywracanie"],"Backup your main database file and config":[null,"Kopia zapasowa głównej bazy danych w pliku i config"],"Select the folder you wish to save your backup file to":[null,"Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik kopii zapasowej do"],"Restore your main database file and config":[null,"Przywrócić plik bazy danych głównych i config"],"Select the backup file you wish to restore":[null,"Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić"],"Misc":[null,"Różne"],"Interface":[null,"Interfejs"],"Advanced Settings":[null,"Ustawienia zaawansowane"],"Startup options. Indexer options. Log and show file locations.":[null,"Opcje uruchamiania. Indeksowanie opcje. Lokalizacje plików dziennika i Pokaż."],"Some options may require a manual restart to take effect.":[null,"Niektóre opcje mogą wymagać ręcznego ponownego uruchomienia skuteczna."],"Default Indexer Language":[null,"Domyślnego indeksatora języka"],"for adding shows and metadata providers":[null,"Dodawanie metadanych dostawców i pokazuje"],"Launch browser":[null,"Uruchom przeglądarkę"],"open the SickRage home page on startup":[null,"Otwórz stronę główną SickRage na starcie"],"Initial page":[null,"Strona początkowa"],"when launching SickRage interface":[null,"przy uruchamianiu interfejsu SickRage"],"Shows":[null,"Pokazuje"],"Schedule":[null,"Harmonogram"],"History":[null,"Historia"],"IRC":[null,"IRC"],"Daily show updates start time":[null,"Codziennie pokazują, że czas rozpoczęcia aktualizacji"],"with information such as next air dates, show ended, etc.":[null,"z informacji, takich jak daty następnego Pokaż zakończone, itp."],"Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)":[null,"Wykorzystanie 15 do 15: 00, 4 do 4: 00 itp. Nic ponad 23 lub pod 0 zostanie ustawiony na 0 (12 am)"],"Daily show updates stale shows":[null,"Codziennie Pokaż aktualizacje starych pokazuje"],"should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?":[null,"należy zakończył pokazuje ostatnio aktualizowane mniej niż 90 dni uzyskać zaktualizowane i odświeżane automatycznie?"],"Send to trash for actions":[null,"Wyślij do kosza dla działań"],"when using show \"Remove\" and delete files":[null,"Kiedy przy użyciu Pokaż \"Usuń\" i Usuń pliki"],"on scheduled deletes of the oldest log files":[null,"na zaplanowane usuwa najstarsze pliki dziennika"],"selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete":[null,"wybrane działania zamiast usuwania stałych domyślnego trash (Kosz)"],"Number of Log files saved":[null,"Liczba plików dzienników zapisanych"],"default = 5":[null,"Domyślnie = 5"],"Size of Log files saved":[null,"Rozmiar plików dziennika zapisane"],"default = 1048576 (1MB)":[null,"Domyślnie = 1048576 (1MB)"],"Default indexer for adding shows":[null,"Indeksatora domyślne dla dodawania pokazuje"],"All Indexers":[null,"Wszystkie aparaty podziałowe"],"Show indexer timeout":[null,"Pokaż indeksatora timeout"],"default = 10":[null,"Domyślnie = 10"],"Show root directories":[null,"Pokaż katalogów głównych"],"Updates":[null,"Aktualizacje"],"Options for software updates.":[null,"Opcje aktualizacji oprogramowania."],"Check software updates":[null,"Sprawdź aktualizacje oprogramowania"],"and display notifications when updates are available. Checks are run on startup and at the frequency set below*":[null,"i wyświetlać powiadomienia, gdy są dostępne aktualizacje. Kontrole są uruchamiane przy starcie i częstotliwości, poniżej *"],"Automatically update":[null,"Automatycznie zaktualizować"],"fetch and install software updates.Updates are run on startupand in the background at the frequency setbelow*":[null,"pobrać i zainstalować aktualizacje oprogramowania. Aktualizacje są uruchamiane na startupand w tle o częstotliwości setbelow *"],"Check the server every*":[null,"Sprawdź serwer co *"],"default = 12 (hours)":[null,"Domyślnie = 12 (godziny)"],"Notify on software update":[null,"Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania"],"send a message to all enabled notifiers when SickRage has been updated":[null,"Wyślij wiadomość do wszystkich powiadamiających włączone, gdy SickRage został zaktualizowany"],"Options for visual appearance.":[null,"Opcje wyglądu."],"Interface Language":[null,"Język interfejsu"],"System Language":[null,"Język systemu"],"for appearance to take effect, save then refresh your browser":[null,"wygląd staje się skuteczne Zapisz, a następnie Odśwież okno przeglądarki"],"Display theme":[null,"Wyświetlanie tematu"],"Dark":[null,"Ciemne"],"Light":[null,"Światło"],"Show all seasons":[null,"Pokaż wszystkie sezony"],"on the show summary page":[null,"na stronie Podsumowanie Pokaż"],"Sort with \"The\", \"A\", \"An\"":[null,"Sortowanie z \"\", \"A\", \"\""],"include articles (\"The\", \"A\", \"An\") when sorting show lists":[null,"obejmuje artykuły (\"\", \"\", \"\") podczas sortowania Pokaż list"],"Filter Row":[null,"Filtr wiersza"],"Add a filter row to the show display on the home page":[null,"Aby dodać wiersz filtru do wyświetlania Pokaż na stronie głównej"],"Missed episodes range":[null,"Zakres chybił odcinków"],"# of days":[null,"Liczba dni"],"Display fuzzy dates":[null,"Wyświetlanie dat rozmyte"],"move absolute dates into tooltips and display e.g. \"Last Thu\", \"On Tue\"":[null,"przenieść dat bezwzględnych do etykietki narzędzi i wyświetlić np. \"Ostatnia cz\", \"WT\""],"Trim zero padding":[null,"Przyciąć zero uzupełnienie"],"remove the leading number \"0\" shown on hour of day, and date of month":[null,"usunąć Pierwsza cyfra \"0\" się na godziny dnia i dzień miesiąca"],"Date style":[null,"Data stylu"],"Use System Default":[null,"Użyj domyślnego systemu"],"Time style":[null,"Czas stylu"],"Timezone":[null,"Strefa czasowa"],"Local":[null,"Lokalne"],"Network":[null,"Sieci"],"display dates and times in either your timezone or the shows network timezone":[null,"Wyświetlanie daty i godziny w swoją strefę czasową lub sieci pokazuje strefę czasową"],"NOTE:":[null,"UWAGA:"],"Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)":[null,"Wykorzystanie lokalnej strefy czasowej, aby rozpocząć wyszukiwanie odcinki minut po zakończeniu pokazu (zależy od Twojej częstotliwości dailysearch)"],"Download url":[null,"Pobierz adres url"],"Show fanart in the background":[null,"Pokaż fanart w tle"],"Fanart transparency":[null,"Fanart przejrzystości"],"Web Interface":[null,"Interfejs sieci Web"],"It is recommended that you enable a username and password to secure SickRage from being tampered with remotely.":[null,"Zaleca się, aby włączyć nazwę użytkownika i hasło, aby zabezpieczyć SickRage od naruszonego zdalnie."],"These options require a manual restart to take effect.":[null,"Te opcje wymagają ręcznego ponownego uruchomienia skuteczna."],"API key":[null,"Klucz API"],"used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API":[null,"dać 3 programy firm ograniczony dostęp do SiCKRAGE można wypróbować wszystkie funkcje interfejsu API"],"here":[null,"tutaj"],"HTTP logs":[null,"HTTP dzienniki"],"enable logs from the internal Tornado web server":[null,"Włączanie dzienników z wewnętrznego serwera sieci web Tornado"],"HTTP username":[null,"Nazwa użytkownika HTTP"],"blank = no authentication":[null,"puste = brak uwierzytelniania"],"HTTP password":[null,"HTTP hasło"],"HTTP port":[null,"HTTP port"],"Listen on IPv6":[null,"Nasłuchu na protokole IPv6"],"attempt binding to any available IPv6 address":[null,"próba wiązania do wszelkich dostępnych adresów IPv6"],"Enable HTTPS":[null,"Włączyć protokół HTTPS"],"enable access to the web interface using a HTTPS address":[null,"Włącz dostęp do interfejsu sieci web przy użyciu adresu HTTPS"],"HTTPS certificate":[null,"Certyfikat HTTPS"],"file name or path to HTTPS certificate":[null,"nazwę pliku lub ścieżkę do certyfikatu HTTPS"],"HTTPS key":[null,"Klucz HTTPS"],"file name or path to HTTPS key":[null,"Nazwa pliku lub ścieżka do klucza HTTPS"],"Reverse proxy headers":[null,"Odwrotnego serwera proxy nagłówki"],"accept the following reverse proxy headers (advanced)...":[null,"Zaakceptuj następujące nagłówki wstecznego serwera proxy (Zaawansowane)..."],"(X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)":[null,"(X-Forwarded-For, X-przekazane Host i X przekazany Proto)"],"Notify on login":[null,"Informuj na login"],"send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address":[null,"Wyślij wiadomość do wszystkich powiadamiających włączone, gdy ktoś zaloguje się do SiCKRAGE z publicznego adresu IP"],"CPU throttling":[null,"Ograniczanie przepustowości procesora"],"Anonymous redirect":[null,"Anonimowe przekierowanie"],"Enable debug":[null,"Włącz debugowanie"],"Enable debug logs":[null,"Włączanie dzienników debugowania"],"Verify SSL Certs":[null,"Sprawdź certyfikatów SSL"],"Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)":[null,"Sprawdź certyfikaty SSL (Wyłącz ten SSL złamane instaluje (jak QNAP)"],"No Restart":[null,"Bez ponownego uruchamiania"],"Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own).":[null,"Zamknięcie SiCKRAGE na restartuje (zewnętrznych należy ponownie uruchomić usługę SiCKRAGE na własne)."],"Encrypt settings":[null,"Szyfrowanie ustawienia"],"in the":[null,"W"],"file.":[null,"plik."],"Unprotected calendar":[null,"Niechronione kalendarza"],"allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way":[null,"umożliwiają subskrybowanie kalendarza bez użytkownika i hasło. Niektórych usług, takich jak Kalendarz Google działa tylko w ten sposób"],"Google Calendar Icons":[null,"Ikony kalendarza Google"],"show an icon next to exported calendar events in Google Calendar.":[null,"Pokaż ikonę obok eksportowanych Kalendarz wydarzeń w Kalendarzu Google."],"Link Google Account":[null,"Powiązać z kontem Google"],"Link":[null,"Link"],"link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage":[null,"Łączenie konta google do SiCKRAGE dla użycia zaawansowanych funkcji takich jak ustawienia/bazy danych magazynu"],"Proxy host":[null,"Hosta serwera proxy"],"Use proxy for indexers":[null,"Użyj serwera proxy dla indeksatorów"],"use proxy host for connecting to indexers (thetvdb)":[null,"używać hosta serwera proxy do łączenia się z indeksatory (TheTVDB i)"],"Skip Remove Detection":[null,"Usuń Pomiń wykrywanie"],"Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status":[null,"Pominąć wykrywanie usuniętych plików. Jeśli disable ustawi domyślne usunięte stanu"],"This may mean SickRage misses renames as well":[null,"Może to oznaczać Chybienia SickRage zmienia nazwę jak również"],"Default deleted episode status":[null,"Domyślny stan usunięte odcinek"],"Define the status to be set for media file that has been deleted.":[null,"Określić stan, aby ustawić dla pliku multimedialnego, który został usunięty."],"Archived option will keep previous downloaded quality":[null,"Opcję zarchiwizowane zachowa poprzednich jakości pobranego"],"Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)":[null,"Przykład: Pobrany (1080p WEB-DL) ==> zarchiwizowane (1080p WEB-DL)"],"PIP executable path":[null,"Ścieżka pliku wykonywalnego PIP"],"ex: /path/to/pip":[null,"np: /path/to/pip"],"Git Settings":[null,"Ustawienia git"],"Git Branches":[null,"Gałęzie Gita"],"Error: No branches found.":[null,"Błąd: Nie oddziałów znalezione."],"select branch to use (restart required)":[null,"Wybierz gałąź, aby użyć (wymaga ponownego uruchomienia)"],"GIT executable path":[null,"Ścieżka pliku wykonywalnego GIT"],"ex: /path/to/git":[null,"np: /path/to/git"],"Git reset":[null,"Git reset"],"removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues":[null,"usuwa Nieśledzone pliki i wykonuje twardy reset na gałęzi git automatycznie, aby pomóc w rozwiązaniu problemów z aktualizacją"],"Git auto-issues submit":[null,"Git auto problemy Wyślij"],"automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged":[null,"automatyczne zgłaszanie raportów błąd/problem do naszego trackera, gdy błędy są rejestrowane"],"SR Version:":[null,"W wersji SR:"],"SR Type:":[null,"Typ SR:"],"SR User:":[null,"Użytkownik SR:"],"SR Locale:":[null,"Ustawienia regionalne SR:"],"SR Config:":[null,"SR Config:"],"SR Cache Dir:":[null,"SR Cache Dir:"],"SR Log Dir:":[null,"Dir SR dziennika:"],"SR Arguments:":[null,"SR argumenty:"],"SR Web Root:":[null,"SR Web Root:"],"Tornado Version:":[null,"Tornado wersji:"],"Python Version:":[null,"Python w wersji:"],"Homepage":[null,"Strona główna"],"WiKi":[null,"WiKi"],"Forums":[null,"Forum"],"Source":[null,"Źródła"],"IRChat":[null,"IRChat"],"on":[null,"na"],"Home Theater":[null,"Kino domowe"],"NAS":[null,"NAS"],"Devices":[null,"Urządzenia"],"Social":[null,"Społeczne"],"A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV.":[null,"Darmowe i open source media cross-platform centrum i domu system oprogramowania rozrywkowego z interfejs użytkownika 10-stóp, przeznaczony dla TV salon."],"Enable":[null,"Włącz"],"send KODI commands?":[null,"Wysyłanie poleceń KODI?"],"Always on":[null,"Zawsze na"],"log errors when unreachable?":[null,"Rejestrowanie błędów, gdy nieosiągalny?"],"Notify on snatch":[null,"Powiadom o wyrwać"],"send a notification when a download starts?":[null,"Wyślij powiadomienie, kiedy zaczyna się pobieranie?"],"Notify on download":[null,"Powiadom o Pobierz"],"send a notification when a download finishes?":[null,"Wyślij powiadomienie, gdy zakończy się pobieranie?"],"Notify on subtitle download":[null,"Powiadom o napisy Pobierz"],"send a notification when subtitles are downloaded?":[null,"Wyślij powiadomienie, gdy pobierane są napisy?"],"Update library":[null,"Aktualizacja biblioteki"],"update KODI library when a download finishes?":[null,"Po zakończeniu pobierania, należy zaktualizować KODI biblioteki?"],"Full library update":[null,"Pełna biblioteka aktualizacji"],"perform a full library update if update per-show fails?":[null,"Jeśli aktualizacja w Pokaż nie powiedzie się, należy wykonać aktualizację pełnej biblioteki?"],"Only update first host":[null,"Tylko aktualizacja pierwszego hosta"],"only send library updates to the first active host?":[null,"aktualizacje biblioteki można wysyłać tylko do pierwszego hosta aktywny?"],"KODI IP:Port":[null,"KODI IP: Port"],"ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080":[null,"ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"],"KODI username":[null,"KODI username"],"KODI password":[null,"KODI hasło"],"Click below to test.":[null,"Kliknij poniżej, aby przetestować."],"Test KODI":[null,"Test KODI"],"Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your Mac connected to your TV. Your media library has never looked this good!":[null,"Jakość obrazu wideo na wizualnie, łatwy w obsłudze interfejs na komputerze Mac jest podłączony do telewizora. Biblioteki multimediów nigdy nie wyglądał tak dobry!"],"For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port":[null,"Do wysyłania powiadomień do Plex Home Theater (PHT) klientów, korzystać z powiadomień KODI z portu"],"send Plex commands?":[null,"Wysyłanie poleceń Plex?"],"Plex Media Server Auth Token":[null,"Plex Media Server Auth Token"],"Auth Token used by Plex":[null,"Token uwierzytelniania używanego przez Plex"],"Finding your account token":[null,"Znalezienie token konta"],"Server Username":[null,"Nazwa użytkownika serwera"],"Server/client password":[null,"Hasło klienta i serwera"],"Update server library":[null,"Aktualizacja serwera biblioteki"],"update Plex Media Server library after download finishes":[null,"Aktualizacja biblioteki Plex Media Server, po zakończeniu pobierania"],"Plex Media Server IP:Port":[null,"Plex Media Server IP: Port"],"ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400":[null,"ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"],"Click below to test Plex servers":[null,"Kliknij poniżej, aby przetestować serwery Plex"],"Test Plex Server":[null,"Testowanie serwera Plex"],"Plex Media Client":[null,"Obiekt typu Plex Media klienta"],"Plex Client IP:Port":[null,"IP: Port klienta Plex"],"ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000":[null,"ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"],"Client Password":[null,"Hasło klienta hasło"],"Click below to test Plex client(s)":[null,"Kliknij poniżej, aby przetestować inwestora(ów) Plex"],"Test Plex Client":[null,"Testowanie klienta Plex"],"A home media server built using other popular open source technologies.":[null,"Serwer multimediów domowych, zbudowany przy użyciu innych technologii popularny open source."],"send update commands to Emby?":[null,"Wyślij polecenia aktualizacji do Emby?"],"Emby IP:Port":[null,"Emby IP: Port"],"ex. 192.168.1.100:8096":[null,"ex. 192.168.1.100:8096"],"Emby API Key":[null,"Klucz API Emby"],"Test Emby":[null,"Emby testu"],"The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series.":[null,"Networked Media Jukebox lub NMJ, jest oficjalne media jukebox interfejs udostępniane dla serii 200 Popcorn Hour."],"send update commands to NMJ?":[null,"Wyślij polecenia aktualizacji do NMJ?"],"Popcorn IP address":[null,"Adres IP popcorn"],"ex. 192.168.1.100":[null,"np 192.168.1.100"],"Get settings":[null,"Pobieranie ustawień"],"Get Settings":[null,"Pobieranie ustawień"],"the Popcorn Hour device must be powered on and NMJ running.":[null,"Popcorn Hour, urządzenie musi być włączone i działa NMJ."],"NMJ database":[null,"NMJ bazy danych"],"automatically filled via the Get Settings":[null,"automatycznie wypełnia za pomocą ustawień dostać"],"NMJ mount url":[null,"NMJ mount url"],"Test NMJ":[null,"Test NMJ"],"The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series.":[null,"Networked Media Jukebox lub NMJv2, jest oficjalne media jukebox interfejs wykonane dostępne dla Popcorn Hour 300 & serii 400."],"send update commands to NMJv2?":[null,"Wyślij polecenia aktualizacji do NMJv2?"],"Database location":[null,"Lokalizację bazy danych"],"Local Media":[null,"Lokalne Media"],"PCH Network Media":[null,"PCH sieci Media"],"Database instance":[null,"Wystąpienie bazy danych"],"adjust this value if the wrong database is selected.":[null,"dostosować tę wartość, jeśli źle bazy danych jest zaznaczone."],"Find database":[null,"Znaleźć bazy danych"],"Find Database":[null,"Znaleźć bazy danych"],"the Popcorn Hour device must be powered on.":[null,"Popcorn Hour urządzenie musi być włączone."],"NMJv2 database":[null,"NMJv2 bazy danych"],"automatically filled via the Find Database":[null,"automatycznie wypełnia za pośrednictwem bazy danych znaleźć"],"Test NMJv2":[null,"Test NMJv2"],"The Synology DiskStation NAS.":[null,"Serwer Synology DiskStation w NAS."],"Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database.":[null,"Synology indeksatora jest demon działa na serwerze Synology NAS do budowania swojej bazy danych mediów."],"send Synology notifications?":[null,"Wyślij powiadomienia Synology?"],"requires SickRage to be running on your Synology NAS.":[null,"wymaga SickRage być uruchomiona na serwerze Synology NAS."],"Notifier":[null,"Zgłaszający"],"Synology Notifier is the notification system of Synology DSM":[null,"Synology Notifier jest powiadomienie systemu Synology DSM"],"send notifications to the Synology Notifier?":[null,"Wyślij powiadomienia zgłaszającemu Synology?"],"requires SickRage to be running on your Synology DSM.":[null,"wymaga SickRage być uruchomiona na Synology DSM."],"pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo.":[null,"pyTivo jest zarówno HMO i GoBack serwera. Ten powiadamiający załaduje zakończonych pobrań do Tivo."],"send notifications to pyTivo?":[null,"Wysyłanie powiadomień do pyTivo?"],"requires the downloaded files to be accessible by pyTivo.":[null,"wymaga pobrane pliki były dostępne przez pyTivo."],"pyTivo IP:Port":[null,"pyTivo IP: Port"],"ex. 192.168.1.1:9032":[null,"ex. 192.168.1.1:9032"],"pyTivo share name":[null,"Nazwa udziału pyTivo"],"value used in pyTivo Web Configuration to name the share.":[null,"wartość używana w pyTivo konfiguracji sieci Web nazwę udziału."],"Tivo name":[null,"Nazwa TiVo"],"(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)":[null,"(Wiadomości i Ustawienia &gt; konta i informacje o systemie > informacje o systemie > nazwa DVR)"],"A cross-platform unobtrusive global notification system.":[null,"System cross-platform dyskretny globalnego powiadamiania."],"send Growl notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień Growl?"],"Growl IP:Port":[null,"Growl IP: Port"],"ex. 192.168.1.100:23053":[null,"ex. 192.168.1.100:23053"],"Growl password":[null,"Growl hasło"],"Click below to rex.ster and test Growl, this is required for Growl notifications to work.":[null,"Kliknij poniżej aby rex.ster i test Growl, jest to wymagane dla Warknąć notyfikacja do pracy."],"Register Growl":[null,"Zarejestruj się Growl"],"A Growl client for iOS.":[null,"Growl klient dla systemu iOS."],"send Prowl notifications?":[null,"Wyślij Prowl powiadomienia?"],"Prowl API key":[null,"Grasują API klucz"],"get your key at:":[null,"dostać twój klucz:"],"Prowl priority":[null,"Priorytet grasują"],"priority of Prowl messages from SickRage.":[null,"priorytet wiadomości grasują od SickRage."],"Test Prowl":[null,"Test grasują"],"The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed":[null,"Standardowego powiadomienia desktop API dla Linux / * nix systemów. To powiadomienie będzie działać tylko jeśli zainstalowany jest moduł pynotify"],"send Libnotify notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień Libnotify?"],"Test Libnotify":[null,"Przetestować Libnotify"],"Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices.":[null,"Pushover sprawia, że łatwo wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym na urządzeniach Android i iOS."],"send Pushover notifications?":[null,"Wyślij Pushover powiadomienia?"],"Pushover key":[null,"Pushover klucz"],"user key of your Pushover account":[null,"klucz użytkownika konta łatwizna"],"Pushover API key":[null,"Pushover API klucz"],"Click here":[null,"Kliknij tutaj"],"to create a Pushover API key":[null,"Aby utworzyć klucz API łatwizna"],"Pushover devices":[null,"Pushover urządzeń"],"ex. device1,device2":[null,"ex. device1, device2"],"Pushover notification sound":[null,"Pushover powiadomienia dźwiękowe"],"Pushover":[null,"Łatwizna"],"Bike":[null,"Rower"],"Bugle":[null,"Dąbrówka"],"Cash Register":[null,"Kasa fiskalna"],"Classical":[null,"Klasyczny"],"Cosmic":[null,"Kosmiczne"],"Falling":[null,"Objętych"],"Gamelan":[null,"Gamelan"],"Incoming":[null,"Przychodzące"],"Intermission":[null,"Intermission"],"Magic":[null,"Magia"],"Mechanical":[null,"Mechaniczne"],"Piano Bar":[null,"Piano Bar"],"Siren":[null,"Syrena"],"Space Alarm":[null,"Miejsca alarmu"],"Tug Boat":[null,"Holownik"],"Alien Alarm (long)":[null,"Obcych Alarm (długie)"],"Climb (long)":[null,"Wznoszenia (długie)"],"Persistent (long)":[null,"Trwała (długie)"],"Pushover Echo (long)":[null,"Pushover Echo (długie)"],"Up Down (long)":[null,"W górę w dół (długie)"],"None (silent)":[null,"Brak (silent)"],"Device specific":[null,"Określone urządzenie"],"Choose notification sound to use":[null,"Wybierz dźwięk powiadomienia, aby użyć"],"Test Pushover":[null,"Pushover testu"],"Read your messages where and when you want them!":[null,"Czytać wiadomości gdzie i Kiedy chcesz!"],"send Boxcar2 notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień Boxcar2?"],"Boxcar2 access token":[null,"Token dostępu Boxcar2"],"access token for your Boxcar2 account":[null,"token dostępu dla konta Boxcar2"],"Test Boxcar2":[null,"Test Boxcar2"],"Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device.":[null,"Powiadomić, że mój Android jest grasują jak Android aplikacja i interfejs API, który oferuje łatwy sposób wysyłania powiadomień z aplikacji bezpośrednio do urządzenia z systemem Android."],"send NMA notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień NMA?"],"NMA API key":[null,"Klucz NMA API"],"ex. key1,key2 (max 5)":[null,"ex. key1, key2 (max 5)"],"NMA priority":[null,"NMA priorytet"],"Very Low":[null,"Bardzo nisko"],"Moderate":[null,"Umiarkowane"],"Normal":[null,"Normalne"],"High":[null,"Wysoka"],"Emergency":[null,"Awaryjne"],"priority of NMA messages from SickRage.":[null,"priorytet wiadomości NMA z SickRage."],"Test NMA":[null,"Test NMA"],"Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8.":[null,"Pushalot to platforma do odbierania powiadomień wypychanych niestandardowe do podłączonych urządzeń z systemem Windows Phone lub Windows 8."],"send Pushalot notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień Pushalot?"],"Pushalot authorization token":[null,"Pushalot token autoryzacji"],"authorization token of your Pushalot account.":[null,"token autoryzacji konta Pushalot."],"Test Pushalot":[null,"Test Pushalot"],"Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers.":[null,"Pushbullet to platforma do odbierania powiadomień wypychanych niestandardowe do podłączonych urządzeń z systemem Android i pulpitu przeglądarek Chrome."],"send Pushbullet notifications?":[null,"Wyślij Pushbullet powiadomienia?"],"Pushbullet API key":[null,"Klucz Pushbullet API"],"API key of your Pushbullet account":[null,"Klucz API konta Pushbullet"],"Pushbullet devices":[null,"Pushbullet urządzeń"],"select device you wish to push to.":[null,"Wybierz urządzenie, które chcesz przesunąć do."],"Update device list":[null,"Aktualizacja listy urządzeń"],"Test Pushbullet":[null,"Pushbullet testu"],"Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API.":[null,"Free Mobile jest provider.<br> słynnej francuskiej sieci komórkowych, ich klienta zapewnia bezpłatny SMS API."],"send SMS notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień SMS?"],"send a SMS when a download starts?":[null,"po rozpoczęciu pobierania, należy wysłać SMS?"],"send a SMS when a download finishes?":[null,"Wyślij SMS, po zakończeniu pobierania?"],"send a SMS when subtitles are downloaded?":[null,"Wyślij SMS, gdy pobierane są napisy?"],"Free Mobile customer ID":[null,"Identyfikator wolna mobilnego klienta"],"ex. 12345678":[null,"ex. 12345678"],"Free Mobile API Key":[null,"Wolna mobilnego klucz API"],"enter yourt API key":[null,"Wprowadź klucz yourt API"],"Click below to test your settings.":[null,"Kliknij poniżej, aby przetestować ustawienia."],"Test SMS":[null,"Test wiadomości SMS"],"Telegram is a cloud-based instant messaging service":[null,"Telegram jest oparta na chmurze usługa wiadomości błyskawicznych"],"send Telegram notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień Telegram?"],"send a message when a download starts?":[null,"Wyślij wiadomość, po rozpoczęciu pobierania?"],"send a message when a download finishes?":[null,"Wyślij wiadomość po zakończeniu pobierania?"],"send a message when subtitles are downloaded?":[null,"Wyślij wiadomość, gdy pobierane są napisy?"],"User/Group ID":[null,"ID użytkownika/grupy"],"contact @myidbot on Telegram to get an ID":[null,"kontakt z @myidbot na Telegram, aby uzyskać identyfikator"],"NOTE":[null,"UWAGA:"],"Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error.":[null,"Nie zapomnij, aby porozmawiać z bota co najmniej jeden raz, jeśli pojawi się błąd 403."],"Bot API Key":[null,"Klucz API bot"],"contact @BotFather on Telegram to set up one":[null,"kontakt z @BotFather na Telegram do założenia jednego"],"Test Telegram":[null,"Test Telegram"],"Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device.":[null,"Usługi Twilio jest webservice API, który pozwala komunikować się bezpośrednio z numeru telefonu komórkowego. Ten powiadamiający wyśle tekst bezpośrednio do urządzenia przenośnego."],"text your mobile device?":[null,"tekst urządzenia mobilnego?"],"Twilio Account SID":[null,"Identyfikator zabezpieczeń SID konta usługi Twilio"],"account SID of your Twilio account.":[null,"Konto/SID konta usługi Twilio."],"Twilio Auth Token":[null,"Token uwierzytelniania usługi Twilio"],"enter your auth token":[null,"Wpisz swój token uwierzytelniania"],"Twilio Phone SID":[null,"Usługi Twilio telefon SID"],"phone SID that you would like to send the sms from.":[null,"telefon SID, który chcesz wysłać sms z."],"Your phone number":[null,"Twój numer telefonu"],"ex. +1-###-###-####":[null,"ex. + 1-###-###-###"],"phone number that will receive the sms.":[null,"numer telefonu, który będzie odbierał wiadomości sms."],"Test Twilio":[null,"Testowanie usługi Twilio"],"A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets.":[null,"Sieci społecznościowych i usług microblogging, umożliwiając użytkownikom na wysyłanie i odczytywanie wiadomości innych użytkowników zwana tweets."],"post tweets on Twitter?":[null,"po tweets Twitter?"],"you may want to use a secondary account.":[null,"może chcesz użyć konta pomocniczego."],"Send direct message":[null,"Wyślij bezpośrednią wiadomość"],"send a notification via Direct Message, not via status update":[null,"Wyślij powiadomienie poprzez bezpośrednie przesłanie, nie za pośrednictwem aktualizacji stanu"],"Send DM to":[null,"Wyślij DM do"],"Twitter account to send messages to":[null,"Konto Twitter, aby wysłać wiadomości do"],"Step One":[null,"Krok pierwszy"],"Request Authorization":[null,"Żądania autoryzacji"],"Click the \"Request Authorization\" button.":[null,"Kliknij przycisk \"Żądania autoryzacji\"."],"This will open a new page containing an auth key.":[null,"Spowoduje to otwarcie nowej strony zawierające kluczem auth."],"if nothing happens check your popup blocker.":[null,"Jeśli się nic nie dzieje, sprawdzić blokowanie wyskakujących okienek."],"Step Two":[null,"Krok 2"],"Enter the key Twitter gave you":[null,"Wpisz klucz Twitter dał Ci"],"Test Twitter":[null,"Przetestować Twitter"],"Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!":[null,"Trakt pozwala rejestrować programy telewizyjne i filmy oglądasz. W oparciu o swoich ulubionych, trakt zaleca dodatkowe programy i filmy, które możesz cieszyć się!"],"send Trakt.tv notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień Trakt.tv?"],"Trakt username":[null,"Nazwa użytkownika Trakt"],"username":[null,"Nazwa użytkownika"],"Trakt PIN":[null,"Trakt PIN"],"authorization PIN code":[null,"autoryzacji kodem PIN"],"Authorize":[null,"Autoryzować"],"Authorize SiCKRAGE":[null,"Upoważnić SiCKRAGE"],"API Timeout":[null,"Limitu czasu interfejsu API"],"Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)":[null,"Sekund oczekiwania na Trakt API odpowiedzieć. (Użyj 0 czekać na zawsze)"],"Default indexer":[null,"Indeksatora domyślne"],"Sync libraries":[null,"Synchronizacja biblioteki"],"sync your SickRage show library with your trakt show library.":[null,"Synchronizowanie biblioteki Pokaż SickRage z trakt Pokaż biblioteki."],"Remove Episodes From Collection":[null,"Usuwanie odcinków z kolekcji"],"Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library.":[null,"Usunąć odcinek z kolekcji Trakt, jeśli nie jest w bibliotece SickRage."],"Sync watchlist":[null,"Synchronizacja listy obserwowanych"],"sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode).":[null,"Synchronizacja SickRage Pokaż obserwowane z trakt Pokaż obserwowanych (Pokaż i odcinek)."],"Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded":[null,"Odcinek zostanie dodany na liście obserwacyjnej, gdy chciał lub porwał i zostaną usunięte po pobraniu"],"Watchlist add method":[null,"Listy obserwowanych Dodaj Metoda"],"Skip All":[null,"Pomiń wszystkie"],"Download Pilot Only":[null,"Tylko Pobierz Pilot"],"Get whole show":[null,"Pobierz cały show"],"method in which to download episodes for new show's.":[null,"Metoda, w której chcesz pobrać odcinki do nowego show."],"Remove episode":[null,"Usunąć odcinek"],"remove an episode from your watchlist after it is downloaded.":[null,"usunąć odcinek z obserwowanych po pobraniu."],"Remove series":[null,"Usunąć serii"],"remove the whole series from your watchlist after any download.":[null,"Usuń całą serię z obserwowanych po jakiś download."],"Remove watched show":[null,"Usunąć obejrzane Pokaż"],"remove the show from sickrage if it's ended and completely watched":[null,"usunąć show z sickrage, jeśli zakończył się i całkowicie oglądałem"],"Start paused":[null,"Uruchomić wstrzymane"],"show's grabbed from your trakt watchlist start paused.":[null,"Pokaż firmy chwycił z obserwowanych trakt uruchomić wstrzymane."],"Trakt blackList name":[null,"Nazwa Trakt czarnej listy"],"Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page":[null,"Name(Slug) z listy na Trakt na czarną listę show na stronę 'Dodaj od Trakt'"],"Test Trakt":[null,"Trakt testu"],"Allows configuration of email notifications on a per show basis.":[null,"Umożliwia Konfigurowanie powiadomień e-mail na zasadzie za Pokaż."],"send email notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień e-mail?"],"SMTP host":[null,"Hosta SMTP"],"SMTP server address":[null,"Adres serwera SMTP"],"SMTP port":[null,"SMTP port"],"SMTP server port number":[null,"Numer portu serwera SMTP"],"SMTP from":[null,"SMTP z"],"sender email address":[null,"adres e-mail nadawcy"],"Use TLS":[null,"Użycie TLS"],"check to use TLS encryption.":[null,"Zaznacz, aby użyć szyfrowania TLS."],"SMTP user":[null,"SMTP użytkownika"],"optional":[null,"opcjonalne"],"SMTP password":[null,"Hasło SMTP"],"Global email list":[null,"Globalnego e-mail listy"],"all emails here receive notifications for":[null,"tutaj wszystko poczta elektroniczna otrzymywać powiadomienia dla"],"all":[null,"wszystkie"],"shows.":[null,"pokazy."],"Show notification list":[null,"Pokaż listę powiadomień"],"Select a Show":[null,"Wybierz Pokaż"],"configure per show notifications here.":[null,"Skonfiguruj na Pokaż powiadomienia tutaj."],"configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry.":[null,"Konfigurowanie powiadomień-show tutaj, wpisując adresy e-mail, rozdzielane przecinkami, po wybraniu opcji Pokaż w polu listy rozwijanej. Pamiętaj aktywować Zapisz dla tego przycisku Pokaż poniżej po każdym wpisie."],"Save for this show":[null,"Zapisz na ten koncert"],"Test Email":[null,"Test wiadomości E-mail"],"Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams.":[null,"Zapas czasu skupia wszystkie rozmowy w jednym miejscu. To jest w czasie rzeczywistym, wiadomości, archiwizacji i wyszukiwania dla nowoczesnych zespołów."],"send slack notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień luzu?"],"Slack Incoming Webhook":[null,"Luzu Webhook przychodzące"],"Slack webhook":[null,"Webhook luzu"],"Test Slack":[null,"Zapas czasu testu"],"All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone.":[null,"Wszystko-w-jeden głos i tekst czat dla graczy, które jest bezpłatny, bezpieczny i działa na pulpit i telefon."],"send discord notifications?":[null,"Wysyłanie powiadomień niezgody?"],"Discord Incoming Webhook":[null,"Przychodzące Webhook niezgody"],"Discord webhook":[null,"Webhook niezgody"],"Create webhook under channel settings.":[null,"Tworzenie webhook w ustawieniach kanału."],"Discord Bot Name":[null,"Nazwa Bot niezgody"],"Blank will use webhook default name.":[null,"Puste użyje webhook domyślną nazwę."],"Discord Avatar URL":[null,"Niezgody Avatar URL"],"Blank will use webhook default avatar.":[null,"Puste użyje webhook domyślny awatar."],"Discord TTS":[null,"Niezgody TTS"],"Send notifications using text-to-speech.":[null,"Wyślij powiadomienia za pomocą text-to-speech."],"Test Discord":[null,"Przetestować niezgody"],"Post-Processing":[null,"Post-processingu"],"Episode Naming":[null,"Odcinek nazewnictwa"],"Metadata":[null,"Metadane"],"Settings that dictate how SickRage should process completed downloads.":[null,"Ustawienia, które określają, jak SickRage należy przetworzyć zakończonych pobrań."],"Enable the automatic post processor to scan and process any files in your":[null,"Włącz automatyczne post procesor do skanowania i przetwarzania wszelkich plików w swoim"],"Post Processing Dir":[null,"Po przetwarzania Dir"],"Do not use if you use an external PostProcessing script":[null,"Nie należy używać, jeśli używasz zewnętrzny skrypt PostProcessing"],"The folder where your download client puts the completed TV downloads.":[null,"Pliki do pobrania folder, gdzie Twój klient pobierania stawia wypełniony TV."],"Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible.":[null,"Użyj oddzielnych pobierania i wypełniony folderów w swoim kliencie Pobierz, jeśli to możliwe."],"Processing Method:":[null,"Metody przetwarzania:"],"Copy":[null,"Kopiowanie"],"Move":[null,"Przenieść"],"Hard Link":[null,"Łącze stałe"],"Symbolic Link":[null,"Dowiązanie symboliczne"],"Symbolic Link Reversed":[null,"Łącze symboliczne odwrócone"],"What method should be used to put files into the library?":[null,"Jakie metody stosuje się do umieścić pliki w bibliotece?"],"If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors.":[null,"Jeśli zachować siewu torrenty, po ich zakończeniu, należy unikać przenoszenia metodę, aby zapobiec błędy przetwarzania."],"Auto Post-Processing Frequency":[null,"Auto-processingu częstotliwości"],"Postpone post processing":[null,"Opóźnić przetwarzanie końcowe"],"Wait to process a folder if sync files are present.":[null,"Czekać na proces folderu, jeśli synchronizacji pliki są obecne."],"Sync File Extensions to Ignore":[null,"Rozszerzenie pliku synchronizacji zignorować"],"ext1,ext2":[null,"EXT1, ext2"],"Rename Episodes":[null,"Zmień nazwę odcinkach"],"Rename episode using the Episode":[null,"Zmiana nazwy za pomocą odcinek odcinek"],"Naming settings?":[null,"Ustawienia nazw?"],"Create missing show directories":[null,"Utworzyć brakujące katalogi Pokaż"],"when they get deleted":[null,"Kiedy zostaną usunięte"],"Add shows without directory":[null,"Dodać pokazuje bez katalogu"],"Add shows without creating a":[null,"Dodać pokazuje bez tworzenia"],"directory (not recommended)":[null,"Katalog (nie zalecane)"],"Move Associated Files":[null,"Przenoszenie plików powiązanych"],"Move srr/srt/sfv/etc files with the":[null,"Przenieś pliki srr, srt, sfv, itd, z"],"episode when processed?":[null,"odcinek, gdy przetwarzane?"],"Rename .nfo file":[null,"Zmień nazwę pliku .nfo"],"Rename the original .nfo file to":[null,"Zmień nazwę oryginalnego pliku .nfo"],".nfo-orig to avoid conflicts?":[null,"orig .nfo, aby uniknąć konfliktów?"],"Change File Date":[null,"Zmień datę pliku"],"Set last modified filedate to the date that the episode aired?":[null,"Zestaw ostatnio filedate do tej pory, że odcinek wyemitowany?"],"Some systems may ignore this feature.":[null,"Niektóre systemy mogą ignorować tej funkcji."],"Timezone for File Date:":[null,"Strefa czasowa dla Data pliku:"],"Unpack":[null,"Rozpakować"],"Unpack any TV releases in your":[null,"Rozpakuj wszystkie wersje TV w swoim"],"TV Download Dir":[null,"Dir Pobierz TV"],"Only working with RAR archive":[null,"Tylko praca z archiwum RAR"],"Delete RAR contents":[null,"Usuń zawartość RAR"],"Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?":[null,"Usuń zawartość plików RAR, nawet jeśli proces Metoda ustawia wrzucić?"],"Don't delete empty folders":[null,"Nie usuwaj puste foldery"],"Leave empty folders when Post Processing?":[null,"Pozostaw puste foldery, kiedy post-processing?"],"Can be overridden using manual Post Processing":[null,"Może być zastąpiona przy użyciu ręcznego Post Processing"],"Use Failed Downloads":[null,"Użytkowania nie powiodło się pobieranie"],"Use Failed Download Handling?":[null,"Użytkowania nie powiodło się pobieranie obsługi?"],"Delete Failed":[null,"DELETE nie powiodło się"],"Delete files left over from a failed download?":[null,"Usuń pliki pozostały z nieudanych pobierania?"],"This only works if Use Failed Downloads is enabled.":[null,"To tylko wtedy, gdy użycie nie powiodło się pobrań jest włączona."],"Extra Scripts":[null,"Dodatkowe skrypty"],"See":[null,"Zobacz"],"Wiki":[null,"Wiki"],"for script arguments description and usage.":[null,"opis argumentów skryptu i użytkowania."],"How SickRage will name and sort your episodes.":[null,"W jaki sposób SickRage nazwa i sortować swoje odcinki."],"Name Pattern:":[null,"Nazwa wzoru:"],"Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality":[null,"Nie zapomnij, aby dodać wzór jakości. Inaczej po post-processing odcinek będzie miał nieznany jakości"],"Meaning":[null,"Znaczenie"],"Pattern":[null,"Wzór"],"Result":[null,"Wynik"],"Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)":[null,"Należy używać małych liter, jeśli chcesz, aby nazwy pisane małymi literami (np. %sn, %e.n, %q_n itp)"],"Show Name:":[null,"Pokaż nazwę:"],"Show Name":[null,"Pokaż nazwę"],"Show.Name":[null,"Show.Name"],"Show_Name":[null,"Show_Name"],"Season Number:":[null,"Numer sezonu:"],"XEM Season Number:":[null,"XEM sezon numer:"],"Episode Number:":[null,"Numer odcinka:"],"XEM Episode Number:":[null,"XEM numer odcinka:"],"Episode Name:":[null,"Nazwa odcinka:"],"Episode Name":[null,"Nazwa odcinka"],"Episode.Name":[null,"Episode.Name"],"Episode_Name":[null,"Episode_Name"],"Quality:":[null,"Jakość:"],"Scene Quality:":[null,"Scena jakości:"],"720p HDTV x264":[null,"HDTV 720p x264"],"720p.HDTV.x264":[null,"720p. HDTV.x264"],"720p_HDTV_x264":[null,"720p_HDTV_x264"],"Release Name:":[null,"Nazwa Releasu:"],"Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Release Group:":[null,"Grupa wydania:"],"Release Type:":[null,"Typ wydania:"],"Multi-Episode Style:":[null,"Wielo--odcinek stylu:"],"Single-EP Sample:":[null,"Single-EP próbki:"],"Multi-EP sample:":[null,"Multi-EP próbki:"],"Strip Show Year":[null,"Strip Show roku"],"Remove the TV show's year when renaming the file?":[null,"Usuń program telewizyjny roku podczas zmiany nazwy pliku?"],"Only applies to shows that have year inside parentheses":[null,"Dotyczy tylko pokazuje, które mają rok wewnątrz nawiasów"],"Custom Air-By-Date":[null,"Niestandardowe powietrza według daty"],"Name Air-By-Date shows differently than regular shows?":[null,"Nazwa powietrza według daty pokazuje inaczej niż regularne pokazy?"],"Air-by-date Name Pattern:":[null,"Powietrza przez Data Nazwa wzorca:"],"Regular Air Date:":[null,"Regularne Air Data:"],"Year:":[null,"Rok:"],"Month:":[null,"Miesiąc:"],"Day:":[null,"Dzień:"],"Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Air-by-date Sample:":[null,"Próbka powietrza według daty:"],"Custom Sports":[null,"Niestandardowe sportowe"],"Name Sports shows differently than regular shows?":[null,"Nazwa sportowych pokazuje inaczej niż regularne pokazy?"],"Sports Name Pattern:":[null,"Sportowe wzorca:"],"Custom...":[null,"Niestandardowe..."],"Sports Air Date:":[null,"Sportowe Air Data:"],"Mar":[null,"Mar"],"Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Sports Sample:":[null,"Sportowe próbki:"],"Custom Anime":[null,"Niestandardowe Anime"],"Name Anime shows differently than regular shows?":[null,"Nazwa Anime pokazuje inaczej niż regularne pokazy?"],"Anime Name Pattern:":[null,"Anime wzorca:"],"Single-EP Anime Sample:":[null,"Single-EP Anime próbki:"],"Multi-EP Anime sample:":[null,"Multi-EP Anime próbki:"],"Add Absolute Number":[null,"Dodaj bezwzględnej liczby"],"Add the absolute number to the season/episode format?":[null,"Dodaj bezwzględnej liczby w formacie sezon, odcinek?"],"Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)":[null,"Dotyczy tylko anime. (np. S15E45 - 310 vs S15E45)"],"Only Absolute Number":[null,"Tylko bezwzględnej liczby"],"Replace season/episode format with absolute number":[null,"Zamień format sezon, odcinek bezwzględnej liczby"],"Only applies to animes.":[null,"Dotyczy tylko anime."],"No Absolute Number":[null,"Nie ma bezwzględnej liczby"],"Dont include the absolute number":[null,"Obejmują bezwzględnej liczby"],"The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience.":[null,"Dane skojarzone z danymi. Są pliki związane z programu telewizyjnego w postaci obrazów i tekstu, gdy obsługiwane, wzmocni wrażenia wizualne."],"Metadata Type:":[null,"Typ metadanych:"],"Toggle the metadata options that you wish to be created.":[null,"Przełączanie opcji metadanych, które mają zostać utworzone."],"Multiple targets may be used.":[null,"Wiele elementów docelowych, które mogą być używane."],"Select Metadata":[null,"Wybierz metadane"],"Show Metadata":[null,"Wyświetlanie metadanych"],"Episode Metadata":[null,"Odcinek metadanych"],"Show Fanart":[null,"Pokaż Fanart"],"Show Poster":[null,"Pokaż plakat"],"Show Banner":[null,"Banner pokaz"],"Episode Thumbnails":[null,"Odcinek miniatury"],"Season Posters":[null,"Sezon plakaty"],"Season Banners":[null,"Sezon banery"],"Season All Poster":[null,"Sezon wszystkie plakat"],"Season All Banner":[null,"Sezon wszystkie Banner"],"Provider Priorities":[null,"Dostawca priorytetów"],"Provider Options":[null,"Opcje dostawcy"],"Custom Newznab Providers":[null,"Newznab niestandardowych dostawców"],"Custom Torrent Providers":[null,"Dostawców niestandardowych Torrent"],"Check off and drag the providers into the order you want them to be used.":[null,"Zaznaczać i przeciągnij dostawców w kolejności, w jakiej mają być używane."],"At least one provider is required but two are recommended.":[null,"Wymagane jest co najmniej jeden dostawca, ale dwie są zalecane."],"NZB/Torrent providers can be toggled in":[null,"NZB/Torrent dostawców może być przełączana w"],"Search Clients":[null,"Wyszukiwanie klientów"],"Provider does not support backlog searches at this time.":[null,"Dostawca nie obsługuje wyszukiwania zaległości w tym czasie."],"Configure individual provider settings here.":[null,"Skonfigurować ustawienia poszczególnych dostawcy tutaj."],"Check with provider's website on how to obtain an API key if needed.":[null,"Skontaktować się z witryny internetowej jak otrzymać klucz API w razie potrzeby."],"Configure provider:":[null,"Konfigurowanie dostawcy:"],"API key:":[null,"Klucz API:"],"Enable daily searches":[null,"Po codziennych wyszukiwań"],"enable provider to perform daily searches.":[null,"włączyć dostawcy do wykonania wyszukiwań dziennie."],"Enable backlog searches":[null,"Włącz wyszukiwanie zaległości"],"enable provider to perform backlog searches.":[null,"włączyć dostawcy wyszukiwania listy zaległości."],"Search mode fallback":[null,"Tryb wyszukiwania rezerwowej"],"when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode.":[null,"podczas przeszukiwania pełnego sezonu w zależności od trybu wyszukiwania może zwracać żadnych wyników, to pomaga przez ponowne uruchomienie wyszukiwania przy użyciu przeciwnej Tryb wyszukiwania."],"Season search mode":[null,"Tryb wyszukiwania sezon"],"season packs only.":[null,"sezon tylko pakiety."],"episodes only.":[null,"odcinki tylko."],"when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes.":[null,"podczas wyszukiwania complete sezony możesz je wyszukać pakiety sezon tylko, lub wybrać, aby go zbudować kompletny sezon z zaledwie pojedyncze odcinki."],"Username:":[null,"Nazwa użytkownika:"],"Custom URL:":[null,"Niestandardowy URL:"],"Api key:":[null,"Klucz API:"],"Digest:":[null,"Podsumowanie:"],"Hash:":[null,"Skrót:"],"Password:":[null,"Hasło:"],"Passkey:":[null,"Kod dostępu:"],"Cookies:":[null,"Pliki cookie:"],"ex. uid=xx;pass=yy":[null,"ex. uid = xx; pass = yy"],"Pin:":[null,"PIN:"],"Seed ratio:":[null,"Proporcje materiału siewnego:"],"Minimum seeders:":[null,"Minimalna Siewniki:"],"Minimum leechers:":[null,"Pijawki minimalne:"],"Confirmed download":[null,"Potwierdzone Pobierz"],"only download torrents from trusted or verified uploaders?":[null,"torrenty należy pobierać tylko z zaufanych i sprawdzonych Uploader?"],"Ranked torrents":[null,"W rankingu torrenty"],"only download ranked torrents (internal releases)":[null,"tylko pobieranie torrentów rankingowych (wewnętrzny wydań)"],"English torrents":[null,"Angielski torrenty"],"only download english torrents ,or torrents containing english subtitles":[null,"tylko Pobierz Polski torrenty, lub zawierające angielskie napisy torrenty"],"For Spanish torrents":[null,"Hiszpański torrentów"],"ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)":[null,"TYLKO w wyszukiwarce tego dostawcy Jeśli Pokaż info jest zdefiniowany jako \"Hiszpański\" (unikać stosowania dostawcy dla VOS pokazuje)"],"Sort results by":[null,"Sortuj wg"],"Freeleech":[null,"FreeLeech"],"only download":[null,"tylko Pobierz"],"FreeLeech":[null,"FreeLeech"],"torrents.":[null,"torrenty."],"Reject Blu-ray M2TS releases":[null,"Odrzucić wydań M2TS do Blu-ray"],"enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases":[null,"Włącz, aby zignorować zwalnia kontenera Blu-ray MPEG-2 Transport Stream"],"Category:":[null,"Kategoria:"],"select torrent with Italian subtitle":[null,"Wybierz torrent z włoskich napisów"],"Configure Custom":[null,"Konfigurowanie niestandardowych"],"Newznab Providers":[null,"Newznab dostawców"],"Add and setup or remove custom Newznab providers.":[null,"Dodać i skonfigurować lub usunąć niestandardowe dostawców Newznab."],"Select provider:":[null,"Wybierz dostawca:"],"add new provider":[null,"Dodaj nowy dostawca"],"Provider name:":[null,"Nazwa dostawcy:"],"Site URL:":[null,"Adres URL witryny:"],"Newznab search categories:":[null,"Newznab kategorie wyszukiwania:"],"(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)":[null,"(Wybierz swój Newznab kategorie po lewej stronie i kliknij przycisk \"Aktualizuj kategorie\", aby ich używać do wyszukiwania.)"],"don't forget to to save the form!":[null,"nie zapomnij zapisać formularz!"],"Update Categories":[null,"Kategorie aktualizacji"],"Add":[null,"Dodać"],"Delete":[null,"Usuń"],"Configure Custom Torrent Providers":[null,"Konfigurowanie dostawców niestandardowych Torrent"],"Add and setup or remove custom RSS providers.":[null,"Dodać i skonfigurować lub usunąć dostawców niestandardowych RSS."],"RSS URL:":[null,"ADRES URL RSS:"],"Search element:":[null,"Wyszukiwanie elementów:"],"ex. title":[null,"tytuł np."],"Quality Sizes":[null,"Jakości rozmiarach"],"Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition.":[null,"Użyć domyślne rozmiary drewnianą lub określić własne za jakość definicja."],"Settings represent maximum size allowed per episode video file.":[null,"Ustawienia reprezentują maksymalny rozmiar pliku wideo odcinek może przebywać."],"Search Settings":[null,"Ustawienia wyszukiwania"],"NZB Clients":[null,"NZB klientów"],"Torrent Clients":[null,"Klientów torrent"],"How to manage searching with":[null,"Jak zarządzać wyszukiwanie za pomocą"],"providers":[null,"dostawcy"],"Randomize Providers":[null,"Randomize dostawców"],"randomize the provider search order":[null,"losowo kolejności wyszukiwania dostawców"],"Download propers":[null,"Pobierz propers"],"replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked":[null,"zastąpić oryginalny Pobierz \"Prawidłowe\" lub \"Repack\" Jeśli nuked"],"Enable provider RSS cache":[null,"Włączenie pamięci podręcznej RSS dostawcy"],"enables/disables provider RSS feed caching":[null,"Włącza/wyłącza dostawca RSS karmić buforowanie"],"Enable provider RSS cache for valid shows only":[null,"Włączenie pamięci podręcznej RSS dostawcy prawidłowe pokazuje tylko"],"enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches":[null,"Włącza/wyłącza buforowanie pokazuje już dodane do SiCKRAGE, przyspiesza wyszukiwanie"],"Check propers every:":[null,"Sprawdź propers powie:"],"24 hours":[null,"24 godziny"],"4 hours":[null,"4 godziny"],"90 mins":[null,"90 min"],"45 mins":[null,"45 min"],"15 mins":[null,"15 min"],"Backlog search frequency":[null,"Zaległości wyszukiwania częstotliwości"],"time in minutes":[null,"czas w minutach"],"Daily search frequency":[null,"Codzienne wyszukiwania częstotliwości"],"Usenet retention":[null,"Usenet retencji"],"Torrent Trackers":[null,"Potok holowniki"],"ex. tracker1,tracker2,tracker3":[null,"ex. tracker1, tracker2, tracker3"],"Ignore words":[null,"Ignoruj wyrazy"],"ex. word1,word2,word3":[null,"ex. word1 word2, word3"],"Require words":[null,"Wymagają słów"],"Ignore language names in subbed results":[null,"Ignoruj język nazwy w pl subbed wyniki"],"ex. lang1,lang2,lang3":[null,"ex. lang1, lang2, lang3"],"Allow high priority":[null,"Zezwalaj na wysoki priorytet"],"Set downloads of recently aired episodes to high priority":[null,"Zestaw programów niedawno wyemitowanych odcinków na wysoki priorytet"],"Failed Downloads Handling":[null,"Obsługa od początku nieudane pobrania"],"How to handle NZB search results for clients.":[null,"Jak radzić sobie z NZB wyniki wyszukiwania dla klientów."],"enable NZB searches":[null,"Włącz wyszukiwanie NZB"],"Send .nzb files to:":[null,"Wyślij pliki .nzb do:"],"Black hole folder location":[null,"Lokalizacja folderu czarna dziura"],"files are stored at this location for external software to find and use":[null,"pliki są przechowywane w tej lokalizacji dla zewnętrznego oprogramowania do znalezienia i wykorzystania"],"SABnzbd server URL":[null,"Adres URL serwera SABnzbd"],"ex. http://localhost:8080/":[null,"ex. localhost8080: /"],"SABnzbd username":[null,"Nazwa użytkownika SABnzbd"],"SABnzbd password":[null,"Hasło SABnzbd"],"SABnzbd API key":[null,"Klucz SABnzbd API"],"Use SABnzbd category":[null,"Użycie SABnzbd kategorii"],"ex. TV":[null,"ex. TV"],"Use SABnzbd category (backlog episodes)":[null,"Kategoria SABnzbd (zaległości odcinków)"],"Use SABnzbd category for anime":[null,"Kategoria SABnzbd użycie dla anime"],"ex. anime":[null,"anime np."],"Use SABnzbd category for anime (backlog episodes)":[null,"Użycie dla anime (odcinki zaległości) kategorii SABnzbd"],"Use forced priority":[null,"Priorytet stosowania zmuszony"],"enable to change priority from HIGH to FORCED":[null,"Włącz, aby zmienić priorytet wysoki wymuszony"],"Connect using HTTPS":[null,"Połączenia przy użyciu protokołu HTTPS"],"enable secure control":[null,"Włącz bezpieczne sterowanie"],"NZBget host:port":[null,"NZBget host: port"],"ex. localhost:6789":[null,"ex. localhost:6789"],"NZBget username":[null,"NZBget username"],"default = nzbget":[null,"Domyślnie = nzbget"],"NZBget password":[null,"NZBget hasło"],"default = tegbzn6789":[null,"Domyślnie = tegbzn6789"],"Use NZBget category":[null,"Stosowanie kategorii NZBget"],"Use NZBget category (backlog episodes)":[null,"Użyj kategorii NZBget (zaległości odcinków)"],"Use NZBget category for anime":[null,"Kategorii NZBget użycie dla anime"],"Use NZBget category for anime (backlog episodes)":[null,"Użycie dla anime (odcinki zaległości) NZBget kategorii"],"NZBget priority":[null,"NZBget priorytet"],"Very low":[null,"Bardzo niskie"],"Low":[null,"Niski"],"Very high":[null,"Bardzo wysoka"],"Force":[null,"Życie"],"Click below to test":[null,"Kliknij poniżej, aby przetestować"],"Test SABnzbd":[null,"Test SABnzbd"],"How to handle Torrent search results for clients.":[null,"Jak zrobić z wynikami wyszukiwania Torrent dla klientów."],"Enable torrent searches":[null,"Włącz wyszukiwanie torrent"],"Send .torrent files to:":[null,"Wyślij pliki .torrent, aby:"],"Torrent host:port":[null,"Torrent: port hosta"],"ex. http://localhost:8000/":[null,"np. http://localhost: 8000 /"],"Torrent RPC URL":[null,"Adres URL RPC torrent"],"ex. transmission":[null,"ex. transmisji"],"HTTP Authentication":[null,"Uwierzytelnianie HTTP"],"None":[null,"Brak"],"Basic":[null,"Podstawowe"],"Digest":[null,"Digest"],"Verify certificate":[null,"Sprawdź certyfikat"],"disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log":[null,"uczynić kaleką jeśli \"Błąd uwierzytelniania: potop\" w dzienniku"],"Verify SSL certificates for HTTPS requests":[null,"Sprawdź certyfikaty SSL dla żądań HTTPS"],"Client username":[null,"Login klienta"],"Client password":[null,"Hasło klienta hasło"],"Add label to torrent":[null,"Dodaj etykiety do torrent"],"blank spaces are not allowed":[null,"spacje nie są dozwolone."],"Downloaded files location":[null,"Lokalizacja pobieranych plików"],"where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)":[null,"gdzie klient torrent będzie zapisywać pobrane pliki (puste dla domyślnego klienta)"],"the destination has to be a shared folder for Synology DS":[null,"obiekt docelowy musi być folder udostępniony dla Synology DS"],"Minimum seeding time is":[null,"Minimalny czas wysiewu jest"],"Start torrent paused":[null,"Wstrzymany Start torrent"],"add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading":[null,"dodać .torrent do klienta, ale czy <b>not</b> rozpocząć pobieranie"],"Allow high bandwidth":[null,"Umożliwić wysokiej przepustowości"],"use high bandwidth allocation if priority is high":[null,"używać alokacji przepustowości, jeśli priorytetem jest wysoka"],"Test Connection":[null,"Test połączenia"],"Subtitles Search":[null,"Wyszukiwanie napisów"],"Subtitles Plugin":[null,"Wtyczki napisy"],"Plugin Settings":[null,"Ustawienia wtyczki"],"Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results.":[null,"Wyniki wyszukiwania ustawienia, które określają, jak SickRage obsługuje napisy."],"Search Subtitles":[null,"Wyszukiwanie napisów"],"Subtitle Languages":[null,"Języki napisów dialogowych"],"Subtitles History":[null,"Historia napisy"],"Log downloaded Subtitle on History page?":[null,"Dziennika pobranych napisów na stronie historia?"],"Subtitles Multi-Language":[null,"Wielo--język napisów"],"Append language codes to subtitle filenames?":[null,"Dołączyć kody języka do napisów nazw plików?"],"Embedded Subtitles":[null,"Wtopione napisy"],"Ignore subtitles embedded inside video file?":[null,"Ignoruj napisy osadzone w pliku wideo?"],"Warning:":[null,"Ostrzeżenie:"],"this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!":[null,"to będzie ignorować <u>all</u> wbudowane napisy dla każdego pliku wideo!"],"Hearing Impaired Subtitles":[null,"Niesłyszący napisy"],"Download hearing impaired style subtitles?":[null,"Pobierz napisy stylu zaburzenia słuchu?"],"Subtitle Directory":[null,"Katalogu napisów"],"The directory where SickRage should store your":[null,"Katalogu, gdzie powinny być przechowywane SickRage swoje"],"Subtitles":[null,"Napisy"],"files.":[null,"pliki."],"Leave empty if you want store subtitle in episode path.":[null,"Należy pozostawić puste, jeśli chcesz przechowywać napisy odcinek ścieżki."],"Subtitle Find Frequency":[null,"Napisów Znajdź częstotliwości"],"for a script arguments description.":[null,"Opis argumenty skryptu."],"Additional scripts separated by":[null,"Dodatkowe skrypty oddzielone"],"Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles.":[null,"Skrypty są nazywane po każdym odcinku ma zrewidowany i pobrać napisy."],"For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:":[null,"Dla wszelkich języków skryptowych obejmują interpretera przed skrypt wykonywalny. Patrz Poniższy przykład:"],"For Windows:":[null,"Dla Windows:"],"For Linux:":[null,"Dla Linux:"],"Subtitle Plugins":[null,"Wtyczki napisy"],"Check off and drag the plugins into the order you want them to be used.":[null,"Zaznaczać i przeciągnij plugins w kolejności, w jakiej mają być używane."],"At least one plugin is required.":[null,"Wymagane jest co najmniej jeden plugin."],"Web-scraping plugin":[null,"Skrobanie Web plugin"],"Subtitle Settings":[null,"Ustawienia napisów"],"Set user and password for each provider":[null,"Użytkownika i hasło dla każdego dostawcy"],"User Name":[null,"Nazwa użytkownika"],"You have reached this page by accident, please check the url.":[null,"Ta strona została wyświetlona przez przypadek, proszę sprawdzić adres url."],"A mako error has occured.":[null,"Wystąpił błąd mako."],"If this happened during an update a simple page refresh may be the solution.":[null,"Jeśli stało się to podczas aktualizacji odświeżania strony proste może być rozwiązaniem."],"Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes.":[null,"Mako błędy, które występują podczas aktualizacji może być jeden raz błąd, gdyby było znaczących ui zmiany."],"Show/Hide Error":[null,"Pokaż/Ukryj błąd"],"File":[null,"Plik"],"in":[null,"w"],"Add Existing Show":[null,"Dodać istniejący pokaz"],"Manage Directories":[null,"Zarządzać katalogami"],"Customize Options":[null,"Dostosowywanie opcji"],"SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below.":[null,"SiCKRAGE można dodać istniejący pokazuje, za pomocą bieżące opcje przy użyciu przechowywanych lokalnie NFO/XML metadanych do wyeliminowania interakcji z użytkownikiem. Jeśli mają Państwo raczej SickRage zapyta czy chcesz dostosować każdy Pokaż, a następnie użyj pola wyboru poniżej."],"Prompt me to set settings for each show":[null,"Monituj o zestaw ustawień dla każdego Pokaż"],"Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:":[null,"Wyświetlanie folderów w obrębie tych katalogów, które nie są już dodawane do SiCKRAGE:"],"Submit":[null,"Prześlij"],"Add New Show":[null,"Dodaj nowy Show"],"For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it.":[null,"Ta opcja pokazuje, że nie masz jeszcze pobranych, znajdzie Pokaż na theTVDB.com, tworzy katalog dla odcinków i dodaje go."],"Add from Trakt":[null,"Dodać z Trakt"],"For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE.":[null,"Dla pokazuje, że nie masz jeszcze pobranych ta opcja pozwala wybrać jeden z listy Trakt, aby dodać do SiCKRAGE show."],"Add from IMDB":[null,"Dodać z IMDB"],"View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series.":[null,"Zobacz listę w IMDB's najbardziej popularnych telewizyjnych. Ta funkcja używa algorytmu Zostań autorem IMDB's do identyfikowania popularnego serialu."],"Add Existing Shows":[null,"Dodaj istniejące pokazy"],"Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly.":[null,"Użyj tej opcji, aby dodać pokazuje, które już folder utworzony na dysku twardym. SickRage będzie skanowanie istniejących metadanych/odcinków i dodać Pokaż odpowiednio."],"Display Specials:":[null,"Wyświetl promocje:"],"Season:":[null,"Sezon:"],"Rating:":[null,"Ocena:"],"Show Status:":[null,"Pokaż Status:"],"Originally Airs:":[null,"Pierwotnie zaplanowano:"],"Start Year:":[null,"Rok rozpoczęcia:"],"Runtime:":[null,"Czas działania:"],"minutes":[null,"minut"],"Info Sites:":[null,"Strony informacyjne:"],"Genre:":[null,"Gatunek:"],"Default EP Status:":[null,"Domyślny stan EP:"],"Location:":[null,"Lokalizacja:"],"Missing":[null,"Brak"],"Size:":[null,"Rozmiar:"],"Scene Name:":[null,"Nazwę sceny:"],"Required Words:":[null,"Wymagane słowa:"],"Ignored Words:":[null,"Słowa ignorowane:"],"Wanted Group":[null,"Odpowiedniej grupy"],"Unwanted Group":[null,"Niechciane grupy"],"Info Language:":[null,"Informacje języka:"],"Subtitles:":[null,"Napisy:"],"Subtitles Metadata:":[null,"Napisy metadanych:"],"Season Folders:":[null,"Sezon folderów:"],"Paused:":[null,"Wstrzymane:"],"Air-by-Date:":[null,"Powietrza według daty:"],"Sports:":[null,"Sport:"],"Anime:":[null,"Anime:"],"DVD Order:":[null,"Zamówienia DVD:"],"Scene Numbering:":[null,"Scena numeracji:"],"Archive First Match:":[null,"Pierwszy mecz w archiwum:"],"Wanted:":[null,"Chciał:"],"Low Quality:":[null,"Niskiej jakości:"],"Downloaded:":[null,"Pobrany:"],"Skipped:":[null,"Pominięte:"],"Snatched:":[null,"Porwał:"],"Select Filtered Episodes":[null,"Wybierz filtrowane odcinki"],"Clear All":[null,"Wyczyść wszystko"],"Select Columns":[null,"Wybierz kolumny"],"Hide Episodes":[null,"Ukryj odcinki"],"Show Episodes":[null,"Odcinków programów telewizyjnych"],"NFO":[null,"NFO"],"TBN":[null,"TBN"],"Absolute":[null,"Bezwzględna"],"Scene":[null,"Scena"],"Scene Absolute":[null,"Scena bezwzględna"],"Size":[null,"Rozmiar"],"Airdate":[null,"Airdate"],"Download":[null,"Pobierz"],"Status":[null,"Stanu"],"Search":[null,"Szukaj"],"Never":[null,"Nigdy nie"],"Retry Download":[null,"Ponów próbę pobrania"],"Main":[null,"Główne"],"Format":[null,"Format"],"Advanced":[null,"Zaawansowane"],"Main Settings":[null,"Główne ustawienia"],"Show Location":[null,"Pokaż lokalizację."],"Preferred Quality":[null,"Preferowanej jakości"],"Default Episode Status":[null,"Domyślny stan odcinek"],"Info Language":[null,"Informacje języka"],"Archive on first match":[null,"Archiwum na pierwszy mecz"],"archive episode after the first best match is found from your archive quality list":[null,"Archiwum odcinek po pierwsze najlepsze dopasowanie jest znalezione z listy jakość Archiwum"],"search for subtitles":[null,"Wyszukiwanie napisów"],"Subtitle metdata":[null,"Podtytuł przesyłania metadanych"],"use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata":[null,"Użyj SiCKRAGE metadanych podczas wyszukiwania napisów, spowoduje to zastąpienie metadanych automatycznie wykryta"],"Paused":[null,"Wstrzymane"],"pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)":[null,"wstrzymać ten show (SiCKRAGE nie będzie pobierać odcinki)"],"Format Settings":[null,"Ustawienia formatu"],"Air by date":[null,"Powietrza według daty"],"check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03":[null,"Sprawdź, czy Pokaż jest wydany jako Show.03.02.2010 zamiast Show.S02E03"],"In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored.":[null,"W przypadku konfliktu Data powietrza między regularnych i specjalnych odcinków później będą ignorowane."],"Sports":[null,"Sportowe"],"check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03":[null,"Sprawdź, czy Pokaż jest sportowych lub zdarzenia MMA wydany jako Show.03.02.2010 zamiast Show.S02E03"],"DVD Order":[null,"Zamówienia DVD"],"use the DVD order instead of the air order":[null,"zamiast kolejność powietrza zamówienia DVD"],"A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually.":[null,"\"Życie pełną aktualizację\" jest konieczne, i jeśli masz istniejące odcinki trzeba sortować je ręcznie."],"Anime":[null,"Anime"],"check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03":[null,"Sprawdź, czy Pokaż jest Anime i odcinki są wydany jako Show.265 zamiast Show.S02E03"],"Season folders":[null,"Sezon folderów"],"group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)":[null,"odcinki sezon folder grupy (Usuń zaznaczenie, aby przechowywać w jednym folderze)"],"Scene Numbering":[null,"Scena numeracji"],"search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)":[null,"Wyszukiwanie według numeracji sceny (Usuń zaznaczenie, aby wg numeracji indeksatora)"],"Ignored Words":[null,"Słowa ignorowane"],"Search results with one or more words from this list will be ignored.":[null,"Wyniki wyszukiwania z jednego lub więcej słów z tej listy będą ignorowane."],"Required Words":[null,"Wymagane słowa"],"Search results with no words from this list will be ignored.":[null,"Wyniki wyszukiwania bez słów z tej listy będą ignorowane."],"Scene Exception":[null,"Scena wyjątek"],"This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it.":[null,"Wpłynie to na odcinku wyszukiwania dostawców NZB i torrent. Ta lista zastępuje nazwę oryginalnego, które nie dołączyć do niego."],"Sort By:":[null,"Sortuj według:"],"Votes":[null,"Głosów"],"% Rating":[null,"Ocena %"],"% Rating > Votes":[null,"Ocena % > głosów"],"Asc":[null,"ASC"],"Desc":[null,"DESC"],"Fetching of IMDB Data failed. Are you online?":[null,"Pobieranie danych IMDB nie powiodło się. Czy jesteś online?"],"Exception:":[null,"Wyjątek:"],"Add Show":[null,"Dodaj Pokaż"],"Select Columns:":[null,"Wybierz kolumny:"],"Filter By:":[null,"Filtruj według:"],"Filter Show Name":[null,"Filtr Pokaż nazwę"],"Next Episode":[null,"Następny odcinek"],"Progress":[null,"Postęp"],"Sort Order:":[null,"Porządek sortowania:"],"Poster":[null,"Plakat"],"Small Poster":[null,"Mały plakat"],"Banner":[null,"Transparent"],"Simple":[null,"Proste"],"Poster Size:":[null,"Rozmiar plakatu:"],"Anime List":[null,"Lista Anime"],"Loading...":[null,"Trwa ładowanie..."],"Continuing":[null,"Kontynuując"],"Ended":[null,"Zakończył się"],"Downloaded: ":[null,"Pobrany: "],"Snatched: ":[null,"Porwał: "],"Total: ":[null,"Całkowity: "],"no data":[null,"nie danych"],"Invalid date":[null,"Nieprawidłowa data"],"No Network":[null,"Brak sieci"],"Next Ep":[null,"Następny Ep"],"Prev Ep":[null,"PREV Ep"],"Show":[null,"Pokaż"],"Downloads":[null,"Pliki do pobrania"],"Active":[null,"Aktywne"],"loading":[null,"Ładowanie"],"Directory":[null,"Katalogu"],"Show Name (tvshow.nfo)":[null,"Pokaż nazwę (tvshow.nfo)"],"Indexer":[null,"Indeksatora"],"Find a show":[null,"Znajdź Pokaż"],"Show retrieved from existing metadata:":[null,"Pokaż źródło istniejących metadanych:"],"Choose language":[null,"Wybierz język"],"Pick a folder":[null,"Wybierz folder"],"Pre-chosen Destination Folder:":[null,"Folder docelowy wstępnie wybrane:"],"Custom options":[null,"Opcje niestandardowe"],"Skip Show":[null,"Pomiń Pokaż"],"Enter the folder containing the episode":[null,"Wchodzimy do folderu zawierającego odcinek"],"Process Method to be used:":[null,"Metody proces ma być używany:"],"Force already Post Processed Dir/Files:":[null,"Życie już Post przetwarzane Dir/pliki:"],"Mark Dir/Files as priority download:":[null,"Pobierz znacznik Dir/pliki jako priorytet:"],"(Check it to replace the file even if it exists at higher quality)":[null,"(Sprawdź, aby zastąpić plik, nawet jeśli istnieje w wyższej jakości)"],"Delete files and folders:":[null,"Usuwanie plików i folderów:"],"(Check it to delete files and folders like auto processing)":[null,"(Sprawdzanie ono do usuwania plików i folderów, takich jak automatyczne przetwarzanie)"],"Don't use processing queue:":[null,"Nie używaj przetwarzanie kolejki:"],"(Check it to return the result of the process here, but may be slow!)":[null,"(Sprawdzanie ono do zwracania wyniku procesu tutaj, ale może być powolny!)"],"Mark download as failed:":[null,"Oznacz do pobrania jako nie powiodło się:"],"Process":[null,"Proces"],"Performing Restart":[null,"Wykonanie ponownego uruchomienia"],"Waiting for SiCKRAGE to shut down:":[null,"Czekam na SiCKRAGE do zamknięcia:"],"Waiting for SiCKRAGE to start again:":[null,"Czekam na SiCKRAGE uruchomić ponownie:"],"Loading the default page:":[null,"Ładowanie strony domyślnej:"],"Error: The restart has timed out, perhaps something prevented SiCKRAGE from starting again?":[null,"Błąd: Uruchom ponownie został przekroczony, może coś nie SiCKRAGE ponownie uruchomić?"],"Daily Search":[null,"Szukaj codziennie"],"Backlog":[null,"Zaległości"],"Show Update":[null,"Pokaż aktualizacji"],"Version Check":[null,"Sprawdzanie wersji"],"Proper Finder":[null,"Odpowiedniej Finder"],"Post Process":[null,"Po procesie"],"Subtitles Finder":[null,"Wyszukiwarka napisów"],"Trakt Checker":[null,"Trakt Checker"],"Scheduler":[null,"Harmonogram"],"Scheduled Job":[null,"Zaplanowane zadanie"],"Cycle Time":[null,"Czas cyklu"],"Next Run":[null,"Następnego uruchomienia"],"YES":[null,"TAK"],"NO":[null,"NR"],"True":[null,"Prawdziwe"],"Show Queue":[null,"Pokaż kolejki"],"Show ID":[null,"Pokaż ID"],"In Progress":[null,"W toku"],"Priority":[null,"Priorytet"],"Added":[null,"Dodane"],"Queue Type":[null,"Typ kolejki"],"LOW":[null,"NISKI"],"NORMAL":[null,"NORMALNE"],"HIGH":[null,"WYSOKA"],"Disk Space":[null,"Miejsca na dysku"],"Location":[null,"Lokalizacja"],"Free space":[null,"Wolna przestrzeń"],"TV Download Directory":[null,"TV, Pobierz katalog"],"Media Root Directories":[null,"Media głównego katalogów"],"Preview of the proposed name changes":[null,"Podgląd zmian proponowana nazwa"],"All Seasons":[null,"Wszystkie sezony"],"Select All":[null,"Zaznacz wszystkie"],"Rename Selected":[null,"Zmień nazwę wybranego"],"Cancel Rename":[null,"Anuluj Zmień nazwę"],"Old Location":[null,"Starej lokalizacji"],"New Location":[null,"Nowa lokalizacja"],"Original":[null,"Oryginał"],"Select Trakt List:":[null,"Wybierz listy Trakt:"],"Most Anticipated":[null,"Najbardziej oczekiwany"],"Trending":[null,"Najpopularniejsze"],"Popular":[null,"Popularne"],"Most Watched":[null,"Najczęściej oglądane"],"Most Played":[null,"Najczęściej grane"],"Most Collected":[null,"Większość zgromadzonych"],"Trakt API did not return any results, please check your config.":[null,"Trakt API nie zwróciło żadnych wyników, proszę sprawdzić Twój config."],"votes":[null,"głosów"],"Remove Show":[null,"Usunąć Pokaż"],"Flatten Folders":[null,"Spłaszcz folderów"],"Status for previously aired episodes":[null,"Stan wcześniej wyemitowanych odcinków"],"Status for all future episodes":[null,"Stan wszystkich przyszłych odcinków"],"Save As Defaults":[null,"Zapisz jako domyślne"],"Use current values as the defaults":[null,"Użyj bieżącej wartości jako wartości domyślne"],"Fansub Groups:":[null,"Grupy fansub:"],"<p>Select your preferred fansub groups from the <b>Available Groups</b> and add them to the <b>Whitelist</b>. Add groups to the <b>Blacklist</b> to ignore them.</p>\n      <p>The <b>Whitelist</b> is checked <i>before</i> the <b>Blacklist</b>.</p>\n      <p>Groups are shown as <b>Name</b> | <b>Rating</b> | <b>Number of subbed episodes</b>.</p>\n      <p>You may also add any fansub group not listed to either list manually.</p>\n      <p>When doing this please note that you can only use groups listed on anidb for this anime.\n      <br>If a group is not listed on anidb but subbed this anime, please correct anidb's data.</p>":[null,"<p>Select twój preferowany fansub grupy z <b>Available Groups</b> i dodać je do <b>Whitelist</b>. Dodawanie grupy do <b>Blacklist</b>, aby zignorować them.</p> <p>The <b>Whitelist</b> jest zaznaczone <i>before</i>, <b>Blacklist</b>.</p> <p>Groups są się jako <b>Name</b> | <b>Rating</b> | <b>Number <p>You episodes</b>.</p> pl subbed może również dodać wszelkie grupy fansub nie wymieniony do jednej listy manually.</p> <p>When w ten sposób proszę pamiętać, że można używać tylko grupy notowane na anidb do tego anime.\n      <br>If Grupa nie jest wymieniony na anidb, ale subbed tej anime, Popraw anidb w data.</p>"],"Whitelist":[null,"Biała lista"],"Remove":[null,"Usuń"],"Available Groups":[null,"Dostępne grupy"],"Add to Whitelist":[null,"Dodaj do białej listy"],"Add to Blacklist":[null,"Dodaj do czarnej listy"],"Blacklist":[null,"Czarna lista"],"Custom Group":[null,"Grupy niestandardowe"],"Do you want to mark this episode as failed?":[null,"Czy chcesz oznaczyć ten odcinek, jako nie powiodło się?"],"The episode release name will be added to the failed history, preventing it to be downloaded again.":[null,"Nazwa Releasu odcinek zostanie dodany do historii nie powiodło się, zapobiegając go ponownie pobrać."],"Do you want to include the current episode quality in the search?":[null,"Czy chcesz w wyszukiwaniu uwzględnić aktualnej jakości odcinek?"],"Choosing No will ignore any releases with the same episode quality as the one currently downloaded/snatched.":[null,"Wybór nie będzie ignorować wszelki zwalnia z tej samej jakości odcinek jak obecnie pobrać/porwał."],"Custom":[null,"Niestandardowe"],"Preferred":[null,"Preferowane"],"qualities will replace those in":[null,"Właściwości zastępują w"],"Allowed":[null,"Dozwolone"],"even if they are lower.":[null,"nawet jeśli są one niższe."],"Initial Quality:":[null,"Początkowej jakości:"],"Preferred Quality:":[null,"Preferowanej jakości:"],"quality ":[null,"jakość "],"Root Directories":[null,"Katalogów głównych"],"New":[null,"Nowy"],"Edit":[null,"Edycja"],"Set as Default *":[null,"Ustaw jako domyślne *"],"Reset to Defaults":[null,"Zresetuj do ustawień domyślnych"],"All non-absolute folder locations are relative to":[null,"Wszystkie lokalizacje folderów innych niż bezwzględna są w stosunku do"],"SiCKRAGE":[null,"SiCKRAGE"],"Toggle navigation":[null,"Przełącz nawigacji"],"Show List":[null,"Pokaż listę"],"Add Shows":[null,"Dodać pokazuje"],"Manual Post-Processing":[null,"Instrukcja post-processingu"],"Mass Update":[null,"Masowej aktualizacji"],"Backlog Overview":[null,"Przegląd zaległości"],"Manage Queues":[null,"Zarządzanie kolejkami"],"Episode Status Management":[null,"Odcinek stan zarządzania"],"Sync Trakt":[null,"Trakt synchronizacji"],"Update PLEX":[null,"Aktualizacja obiektu typu PLEX"],"Update KODI":[null,"Zaktualizować KODI"],"Update Emby":[null,"Aktualizacja Emby"],"Manage Torrents":[null,"Zarządzanie torrentów"],"Failed Downloads":[null,"Pobieranie nie powiodło się"],"Missed Subtitle Management":[null,"Zarządzanie nieodebranych napisów"],"Config":[null,"Config"],"Help and Info":[null,"Pomoc i informacje"],"General":[null,"Ogólne"],"Backup and Restore":[null,"Kopia zapasowa i przywracanie"],"Search Providers":[null,"Dostawców wyszukiwania"],"Subtitles Settings":[null,"Ustawienia napisów"],"Quality Settings":[null,"Ustawienia jakości"],"Post Processing":[null,"Przetwarzanie końcowe"],"Notifications":[null,"Powiadomienia"],"Tools":[null,"Narzędzia"],"Changelog":[null,"Lista zmian"],"Donate":[null,"Darować"],"View Errors":[null,"Wyświetl błędy"],"View Warnings":[null,"Wyświetl ostrzeżenia"],"View Log":[null,"Pokaż dziennik"],"Check For Updates":[null,"Sprawdź aktualizacje"],"Restart":[null,"Uruchom ponownie"],"Shutdown":[null,"Zamknięcia systemu"],"Logout":[null,"Wyloguj się"],"Server Status":[null,"Stan serwera"],"Episodes Downloaded":[null,"Pobrane odcinki"],"Overall Downloaded":[null,"Ogólnie rzecz biorąc pobrany"],"Daily Search:":[null,"Szukaj codziennie:"],"Backlog Search:":[null,"Szukaj zaległości:"],"Memory used:":[null,"Pamięć używana:"],"Load time:":[null,"Czas ładowania:"],"Now:":[null,"Teraz:"],"WARNING logs":[null,"Dzienniki ostrzeżenie"],"ERROR logs":[null,"Dzienniki błędów"],"There are no events to display.":[null,"Nie istnieją żadne zdarzenia, aby wyświetlić."],"Minimum logging level to display:":[null,"Rejestrowanie minimalny poziom wyświetlania:"],"Filter log by:":[null,"Filtrowanie dziennika przez:"],"Search log by:":[null,"Dziennik wyszukiwania przez:"],"clear to reset":[null,"Wyczyść, aby zresetować"],"Choose show":[null,"Wybierz polecenie Pokaż"],"Force Backlog":[null,"Życie zaległości"],"None of your episodes have status":[null,"Żaden z Twoje odcinki mają status"],"Manage episodes with status":[null,"Zarządzanie odcinki ze stanem"],"Manage":[null,"Zarządzanie"],"Shows containing":[null,"Programy zawierające"],"episodes":[null,"odcinki"],"Set checked shows/episodes to":[null,"Ustawić checked pokazuje/odcinki"],"Go":[null,"Przejdź"],"Expand":[null,"Rozwiń węzeł"],"Release":[null,"Wydania"],"Remove failed release":[null,"Usunąć wydania nie powiodło się"],"Changing any settings marked with":[null,"Zmiana jakichkolwiek ustawień oznaczonych"],"will force a refresh of the selected shows.":[null,"wymusza odświeżania pokazuje wybrane."],"Selected Shows":[null,"Wybrane pokazy"],"Current":[null,"Prąd"],"Keep":[null,"Zachować"],"Archive episode after the first best match is found from your archive quality list.":[null,"Po pierwsze najlepsze dopasowanie jest znalezione z listy jakość archiwum, archiwum odcinek."],"Group episodes by season folder (set to \"No\" to store in a single folder).":[null,"Grupa odcinki przez sezon folderu (ustawiony na \"Nie\" do przechowywania w jednym folderze)."],"Pause these shows (SickRage will not download episodes).":[null,"Wstrzymać te pokazy (SickRage nie będzie pobierać odcinki)."],"This will set the status for future episodes.":[null,"To ustawi stan dla przyszłych odcinków."],"Search by scene numbering (set to \"No\" to search by indexer numbering).":[null,"Szukaj według sceny numeracji (ustawiony na \"Nie\" do wyszukiwania przez indeksator numeracji)."],"Set if these shows are Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03":[null,"Jeśli te programy są Anime i odcinki są wydany jako Show.265 zamiast Show.S02E03"],"Set if these shows are sporting or MMA events released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03.":[null,"Ustaw, jeśli te programy są sportowych lub imprez MMA wydany jako Show.03.02.2010 zamiast Show.S02E03."],"Set if these shows are released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03.":[null,"Ustaw, jeśli te programy są wydany jako Show.03.02.2010 zamiast Show.S02E03."],"Search for subtitles.":[null,"Szukaj napisów."],"Mass Edit":[null,"Masowej edycji"],"Mass Rescan":[null,"Rescan masy"],"Mass Rename":[null,"Zmień nazwę masy"],"Mass Delete":[null,"Masowe usuwanie"],"Mass Remove":[null,"Masy usunąć"],"Mass Subtitle":[null,"Masy napisów"],"View Statuses:":[null,"Zobacz statusów:"],"Selected":[null,"Wybrane"],"Archive first match":[null,"Pierwszy mecz Archiwum"],"Subtitle":[null,"Napisy"],"Default Ep":[null,"Domyślny Ep"],"Not in progress":[null,"Nie w toku"],"Pause":[null,"Wstrzymaj"],"Unpause":[null,"Wznowić odtwarzanie"],"Find Propers Search:":[null,"Znajdź Propers Szukaj:"],"Propers search disabled":[null,"Propers wyszukiwania wyłączona"],"Post-Processor:":[null,"Post-procesor:"],"Search Queue:":[null,"Szukaj kolejki:"],"Daily:":[null,"Codziennie:"],"pending items":[null,"elementy oczekujące"],"Backlog:":[null,"Zaległości:"],"Manual:":[null,"Ręcznie:"],"Failed:":[null,"Nie powiodło się:"],"Post-Processor Queue:":[null,"Post-procesor kolejki:"],"Auto:":[null,"Automatycznie:"],"All of your episodes have":[null,"Wszystkie Twoje odcinki są"],"subtitles.":[null,"napisy."],"Manage episodes without":[null,"Zarządzanie odcinki bez"],"Episodes without":[null,"Odcinki bez"],"(undefined) subtitles.":[null,"napisy (niezdefiniowany)."],"Download missed subtitles for selected episodes":[null,"Pobierz napisy nieodebranych wybranych odcinków"],"Select all":[null,"Zaznacz wszystkie"],"Clear all":[null,"Wyczyść wszystko"],"Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?":[null,"Czy na pewno chcesz zamknąć SiCKRAGE?"],"Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?":[null,"Czy na pewno chcesz uruchomić ponownie SiCKRAGE?"],"Submit Errors":[null,"Przedstawia błędy"],"Are you sure you want to submit these errors ?<br><br><span class=\"red-text\">Make sure SiCKRAGE is updated and trigger<br> this error with debug enabled before submitting</span>":[null,"Czy na pewno chcesz wysłać te błędy?<br><br><span class=\"red-text\">Make się, SiCKRAGE jest aktualizowany i trigger<br> ten błąd z debugowanie włączone przed submitting</span>"],"Searching":[null,"Wyszukiwanie"],"Queued":[null,"W kolejce"],"Choose Directory":[null,"Wybierz katalog"],"Ok":[null,"Ok"],"Cancel":[null,"Anuluj"],"Clear History":[null,"Wyczyść historię"],"Are you sure you want to clear all download history ?":[null,"Czy jesteś pewien, że chcesz wyczyścić wszystkie Historia pobierania?"],"Trim History":[null,"Przyciąć historii"],"Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?":[null,"Czy jesteś pewien, że chcesz przyciąć wszystkie Pobierz historia starsze niż 30 dni?"],"<center><h1></h1><br/>From any computer, please visit <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> and enter the code</center>":[null,"<center><h1></h1><br/>From dowolnego komputera, odwiedź stronę <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> i wprowadź code</center>"],"Link SiCKRAGE":[null,"Link SiCKRAGE"],"Are you sure you want to remove <span class=\"footerhighlight\">":[null,"Czy na pewno chcesz usunąć <span class=\"footerhighlight\">"],"</span> from the database?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check to delete files as well. IRREVERSIBLE</label>":[null,"</span> z bazy danych?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check do usuwania plików, jak również. IRREVERSIBLE</label>"],"Update failed.":[null,"Aktualizacja nie powiodła się."],"Select Show Location":[null,"Wybierz Pokaż lokalizację"],"<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> loading folders...":[null,"<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> ładowanie folderów..."],"Select Unprocessed Episode Folder":[null,"Wybierz Folder nieprzetworzonych odcinek"],"search timed out, try increasing timeout for indexer":[null,"upłynął limit czasu wyszukiwania, spróbuj zwiększenie limitu czasu do indeksatora"],"<legend class=\"legend\">Search Results:</legend>\n":[null,"<legend class=\"legend\">Search wyniki:</legend>\n"],"<b>No results found, try a different search or language.</b>":[null,"Wyniki <b>No znaleźć, spróbuj różne wyszukiwania lub language.</b>"]," (will debut on )":[null," (zadebiutuje na)"]," (started on )":[null," (uruchomiony w)"],"Saved Defaults":[null,"Zapisane ustawienia domyślne"],"Your \"add show\" defaults have been set to your current selections.":[null,"\"Dodaj Pokaż\" domyślne zostały ustawione do bieżących selekcji."],"<span> Saving...</span>":[null,"<span> zapisywanie...</span>"],"Reset Config to Defaults":[null,"Config Reset do ustawień domyślnych"],"Are you sure you want to reset config to defaults?":[null,"Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia configa?"],"Unlink":[null,"Odłączyć"],"Select Subtitles Download Directory":[null,"Wybierz napisy Pobierz katalog"],"Select .nzb blackhole/watch location":[null,"Wybierz lokalizację blackhole/zegarek .nzb"],"Select .torrent blackhole/watch location":[null,"Wybierz lokalizację blackhole/zegarek .torrent"],"Select .torrent download location":[null,"Wybierz lokalizację pobierania .torrent"],"URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)":[null,"Adres URL do klienta uTorrent (np. http://localhost: 8000)"],"Stop seeding when inactive for":[null,"Stop, siew, gdy nieaktywny"],"URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)":[null,"Adres URL do klienta transmisji (np. http://localhost:9091)"],"URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)":[null,"Adres URL do klienta potop (np. http://localhost:8112)"],"IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)":[null,"Adres IP lub nazwa hosta Twojego demona potop (np. scgi://localhost:58846)"],"URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)":[null,"Adres URL do Synology DS klienta (np. http://localhost:5000)"],"URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000 <br> or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)":[null,"Adres URL do klienta rTorrent (np. scgi://localhost:5000 <br> lub https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"],"URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)":[null,"Adres URL do qbittorrent klienta (np. http://localhost: 8080)"],"URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)":[null,"Adres URL do Twojej MLDonkey (np. http://localhost:4080)"],"URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)":[null,"Adres URL do putio klienta (np. http://localhost: 8080)"],"Select TV Download Directory":[null,"Zaznacz katalog Download TV"],"Unrar Executable not found.":[null,"Unrar pliku wykonywalnego nie znaleziono."],"This pattern is invalid.":[null,"Wzorzec ten jest nieprawidłowy."],"This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows.":[null,"Ten wzór będzie nieważne bez folderów, używając go wymusi \"Flatten\" off na wszystkie koncerty."],"This pattern is valid.":[null,"Ten wzór jest prawidłowy."],"Please fill out the necessary fields above.":[null,"Proszę wypełnić wymagane pola powyżej."],"<b>Step1:</b> Confirm Authorization":[null,"<b>Step1:</b> potwierdzenie autoryzacji"],"Please fill in the Popcorn IP address":[null,"Proszę wypełnić adres Popcorn IP"],"Check blacklist name; the value need to be a trakt slug":[null,"Sprawdź, czy nazwa czarnej listy; wartość musi być trakt slug"],"<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP hostname!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">You należy określić nazwę hosta SMTP!</li>"],"<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP port!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">You należy określić SMTP port!</li>"],"<li style=\"color: red;\">SMTP port must be between 0 and 65535!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">SMTP port musi być od 0 do 65535!</li>"],"Enter an email address to send the test to:":[null,"Wprowadź adres e-mail do wysyłania testu:"],"<p style=\"color: red;\">You must provide a recipient email address!</p>":[null,"<p style=\"color: red;\">You należy podać adres e-mail odbiorcy!</p>"],"Device list updated. Please choose a device to push to.":[null,"Aktualizacja listy urządzeń. Wybierz urządzenie, aby przesunąć się."],"You didn't supply a Pushbullet api key":[null,"Nie podać klucz Pushbullet api"],"Don't forget to save your new pushbullet settings.":[null,"Nie zapomnij, aby zapisać nowe ustawienia pushbullet."],"Select backup folder to save to":[null,"Wybierz folder kopii zapasowej, aby zapisać"],"Select backup files to restore":[null,"Wybierz plików kopii zapasowej do przywrócenia"],"No providers available to configure.":[null,"Brak dostawców pozwala konfigurować."],"You have selected to delete show(s). Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system.":[null,"Wybrano, aby usunąć targi. Czy na pewno chcesz kontynuować? Wszystkie pliki zostaną usunięte z systemu."],"<b>DELETED</b>":[null,"<b>DELETED</b>"],"Repeat":[null,"Powtórz"],"Repeat (Separated)":[null,"Powtórz (rozdzielone)"],"Duplicate":[null,"Duplikat"],"Extend":[null,"Rozszerzyć"],"Extend (Limited)":[null,"Przedłużenie (Limited)"],"Extend (Limited, E-prefixed)":[null,"Przedłużenie (ograniczona, poprzedzona E)"],"Snatched (Proper)":[null,"Porwał (prawidłowe)"],"Failed":[null,"Nie powiodło się"],"Snatched (Best)":[null,"Porwał (najlepiej)"],"Archived":[null,"Archiwalne"],"Unknown":[null,"Nieznane"],"Unaired":[null,"Odcinki"],"Skipped":[null,"Pominięte"],"Wanted":[null,"Chciał"],"Ignored":[null,"Ignorowane"],"Episode snatched":[null,"Odcinku porwał"],"New update found for SiCKRAGE, starting auto-updater":[null,"Nowa aktualizacja dla SiCKRAGE, począwszy od auto-updater"],"Update was successful":[null,"Aktualizacja powiodła się"],"Update failed!":[null,"Aktualizacja nie powiodła się!"],"Config backup in progress...":[null,"Config backup w toku..."],"Config backup successful, updating...":[null,"Config backup udane, aktualizowanie..."],"Config backup failed, aborting update":[null,"Kopia zapasowa konfiguracji nie powiodło się, przerywanie aktualizacji"],"Unable to find your git executable - Shutdown SiCKRAGE and EITHER set git_path in your config.ini OR delete your .git folder and run from source to enable updates.":[null,"Nie można znaleźć git wykonywalny - zamknięcie SiCKRAGE i albo zestaw git_path w swoim config.ini lub usunąć katalogu .git i uruchomić ze źródła, aby włączyć aktualizacje."],"Unable to find your pip executable - Shutdown SiCKRAGE and set pip_path in your config.ini":[null,"Niesłabnący wobec znaleźć Twój pip wykonywalny - zamknięcie SiCKRAGE i zestaw pip_path w swoim config.ini"],"Unable to find your git executable - Shutdown SiCKRAGE and EITHER set git_path in your config.ini OR delete your .git folder and run from source to enable updates. ":[null,"Nie można znaleźć git wykonywalny - zamknięcie SiCKRAGE i albo zestaw git_path w swoim config.ini lub usunąć katalogu .git i uruchomić ze źródła, aby włączyć aktualizacje. "],"There is a newer version available, version {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Jest dostępna nowsza wersja, wersja {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"Unknown current version number: If yo've never used the SiCKRAGE upgrade system before then current version is not set. &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Nieznany numer bieżącej wersji: Jeśli yo nigdy nie używałem SiCKRAGE uaktualnienia systemu przed, a następnie aktualna wersja nie jest ustawiona. &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"Unable to find your pip executable - Shutdown SiCKRAGE and set pip_path in your config.ini.":[null,"Nie można znaleźć Twój pip wykonywalny - zamknięcie SiCKRAGE i zestaw pip_path w swoim config.ini."],"New SiCKRAGE update found on PyPy servers, version {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Nowa aktualizacja SiCKRAGE znalezione na serwerach PyPy, wersja {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"No downloads were found":[null,"Znaleziono nie pliki do pobrania"],"Couldn't find a download for <i>%s</i>":[null,"Nie mogłem znaleźć do pobrania dla <i>%s</i>"],"Unable to add show":[null,"Nie można dodać Pokaż"],"Show in {} has no name on {}, probably the wrong language. Delete .nfo and add manually in the correct language":[null,"Pokaż w {} ma bez nazwy na {}, prawdopodobnie niewłaściwy język. Usunąć .nfo i dodać ręcznie w odpowiednim języku"],"Show ":[null,"Pokaż "]," is on ":[null," jest na "]," but contains no season/episode data.":[null," ale zawiera dane nie sezon, odcinek."],"Unable to look up the show in {} on {} using ID {}, not using the NFO. Delete .nfo and try adding manually again.":[null,"Nie można na wystawie w {} na {} przy użyciu {ID}, nie za pomocą NFO. Usunąć .nfo i spróbuj ponownie dodać ręcznie."],"Unable to add ":[null,"Nie można dodać "]," due to an error with ":[null," ze względu na błąd z "],"Unable to add show due to an error with ":[null,"Nie można dodać Pokaż ze względu na błąd z "],"Show skipped":[null,"Pokaż pomijane"],"The show in ":[null,"Pokaż w "]," is already in your show list":[null," jest już na liście Pokaż"],"HTTP Error 404":[null,"Błąd HTTP 404"],"HTTP Error 500":[null,"Błąd HTTP 500"],"API Key not generated":[null,"Nie generowany klucz API"],"API Builder":[null,"API Builder"],"Invalid show parameters":[null,"Pokaż nieprawidłowe parametry"],"Invalid show paramaters":[null,"Pokaż nieprawidłowych parametrów"],"Invalid paramaters":[null,"Nieprawidłowych parametrów"],"Episode couldn't be retrieved":[null,"Nie udało się pobrać odcinek"],"Error: Unsupported Request. Send jsonp request with 'srcallback' variable in the query string.":[null,"Błąd: Żądanie nieobsługiwane. Wyślij żądanie jsonp z zmiennej 'srcallback' w ciągu kwerendy."],"Success. Connected and authenticated":[null,"Sukces. Podłączony i uwierzytelniony"],"Authentication failed. SABnzbd expects ":[null,"Uwierzytelnianie nie powiodło się. SABnzbd oczekuje "]," as authentication method, ":[null," jako metodę uwierzytelniania, "],"Unable to connect to host":[null,"Nie można połączyć się z hosta"],"SMS sent successfully":[null,"Pomyślnie wysłany SMS"],"Problem sending SMS: ":[null,"Problem z wysyłaniem SMS: "],"Telegram notification succeeded. Check your Telegram clients to make sure it worked":[null,"Udało się Telegram powiadomienie. Sprawdź klientów Telegram do upewnij się, że zadziałało"],"Error sending Telegram notification: {message}":[null,"Wystąpił błąd podczas wysyłania powiadomień Telegram: {message}"]," with password: ":[null," z hasłem: "],"Registered and Tested growl successfully ":[null,"Zarejestrowany i testowany warczeć pomyślnie "],"Registration and Testing of growl failed ":[null,"Rejestracja i testowanie ryk nie powiodło się "],"Test prowl notice sent successfully":[null,"Test prowl powiadomienia wysłane pomyślnie"],"Test prowl notice failed":[null,"Test prowl powiadomienia nie powiodło się"],"Boxcar2 notification succeeded. Check your Boxcar2 clients to make sure it worked":[null,"Powiadomienie Boxcar2 udało się. Sprawdź Boxcar2 klientów do upewnij się, że to działało"],"Error sending Boxcar2 notification":[null,"Wystąpił błąd podczas wysyłania powiadomienie Boxcar2"],"Pushover notification succeeded. Check your Pushover clients to make sure it worked":[null,"Pushover powiadomienia udało się. Sprawdź Pushover klientów do upewnij się, że zadziałało"],"Error sending Pushover notification":[null,"Błąd wysyłania Pushover powiadomienia"],"Key verification successful":[null,"Udanej weryfikacji klucza"],"Unable to verify key":[null,"Nie można zweryfikować klucz"],"Tweet successful, check your twitter to make sure it worked":[null,"Tweet pomyślnie, Sprawdź swój twitter, aby upewnić się, że"],"Error sending tweet":[null,"Błąd wysyłania tweet"],"Please enter a valid account sid":[null,"Proszę wprowadzić prawidłowy identyfikator sid konta"],"Please enter a valid auth token":[null,"Proszę podać prawidłowy uwierzytelniania token"],"Please enter a valid phone sid":[null,"Proszę wprowadzić prawidłowy telefon sid"],"Please format the phone number as \"+1-###-###-####\"":[null,"Sformatuj numer telefonu jako \"+ 1-###-###-###\""],"Authorization successful and number ownership verified":[null,"Sukces i numer autoryzacji własności sprawdzonych"],"Error sending sms":[null,"Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości sms"],"Slack message successful":[null,"Luzu wiadomość pomyślnie"],"Slack message failed":[null,"Luzu wiadomości nie powiodło się"],"Discord message successful":[null,"Pomyślne wiadomości niezgody"],"Discord message failed":[null,"Niezgody wiadomości nie powiodło się"],"Test KODI notice sent successfully to ":[null,"Test KODI zawiadomienie wysłane pomyślnie "],"Test KODI notice failed to ":[null,"Testowe zawiadomienie KODI nie powiodło się "],"Successful test notice sent to Plex client ... ":[null,"Udany test powiadomienia wysłanego do klienta Plex... "],"Test failed for Plex client ... ":[null,"Test nie powiodło się dla klienta Plex... "],"Tested Plex client(s): ":[null,"Testowane Plex inwestora(ów): "],"Successful test of Plex server(s) ... ":[null,"Udany test serwery Plex... "],"Test failed, No Plex Media Server host specified":[null,"Test nie powiodło się, nr Plex Media Server host określony"],"Test failed for Plex server(s) ... ":[null,"Test nie powiodło się dla serwery Plex... "],"Tested Plex Media Server host(s): ":[null,"Testowane Plex Media Server hostów: "],"Tried sending desktop notification via libnotify":[null,"Wypróbowany, wysyłanie powiadomień za pomocą libnotify"],"Test notice sent successfully to ":[null,"Testowe zawiadomienie wysłane pomyślnie "],"Test notice failed to ":[null,"Testowe zawiadomienie nie powiodło się "],"Successfully started the scan update":[null,"Pomyślnym uruchomieniu skanowania aktualizacji"],"Test failed to start the scan update":[null,"Test nie powiodło się rozpoczęcie skanowania aktualizacji"],"Got settings from":[null,"Dostał ustawienia z"],"Failed! Make sure your Popcorn is on and NMJ is running. (see Log & Errors -> Debug for detailed info)":[null,"Nie powiodło się! Upewnij się, że jest Popcorn i NMJ jest uruchomiony. (zobacz dziennika & błędy-> debugowania szczegółowych informacji)"],"Trakt Authorized":[null,"Trakt autoryzowany"],"Trakt Not Authorized!":[null,"Trakt nie autoryzowane!"],"Test email sent successfully! Check inbox.":[null,"Sprawdź wiadomość e-mail wysłana pomyślnie! Sprawdź skrzynkę odbiorczą."],"ERROR: %s":[null,"BŁĄD: %s"],"Test NMA notice sent successfully":[null,"Test NMA zawiadomienia wysłane pomyślnie"],"Test NMA notice failed":[null,"Testowe zawiadomienie NMA nie powiodło się"],"Pushalot notification succeeded. Check your Pushalot clients to make sure it worked":[null,"Powiadomienie Pushalot udało się. Sprawdź Pushalot klientów do upewnij się, że to działało"],"Error sending Pushalot notification":[null,"Wystąpił błąd podczas wysyłania powiadomienie Pushalot"],"Pushbullet notification succeeded. Check your device to make sure it worked":[null,"Pushbullet powiadomienia udało się. Sprawdź swoje urządzenie, aby upewnić się, że to działało"],"Error sending Pushbullet notification":[null,"Wystąpił błąd podczas wysyłania Pushbullet powiadomienia"],"Error getting Pushbullet devices":[null,"Wystąpił błąd podczas pobierania Pushbullet urządzeń"],"Shutting down":[null,"Zamykanie w dół"],"SiCKRAGE is shutting down":[null,"SiCKRAGE jest zamykanie w dół"],"Restarting":[null,"Ponowne uruchomienie"],"SiCKRAGE is restarting":[null,"SiCKRAGE jest ponowne uruchomienie"],"No new updates!":[null,"Brak nowych aktualizacji!"],"Update Failed":[null,"Aktualizacja nie powiodła się"],"Update wasn't successful, not restarting. Check your log for more information.":[null,"Aktualizacja nie był udany, nie ponowne uruchomienie. Sprawdź swój dziennik, aby uzyskać więcej informacji."],"Checking out branch: ":[null,"Sprawdzałeś oddziału: "],"Branch checkout successful, restarting: ":[null,"Gałąź wyewidencjonowania pomyślne, ponowne uruchomienie: "],"Already on branch: ":[null,"Już na oddziale: "],"Error":[null,"Błąd"],"Invalid show ID":[null,"Pokaż nieprawidłowy identyfikator"],"Show not in show list":[null,"Pokaż nie znajduje się na liście Pokaż"],"This show is in the process of being downloaded - the info below is incomplete.":[null,"Ten show jest w trakcie pobierania - info poniżej jest niekompletna."],"The information on this page is in the process of being updated.":[null,"Informacje na tej stronie jest aktualizowany."],"The episodes below are currently being refreshed from disk":[null,"Odcinki poniżej są obecnie odowieżania z dysku"],"Currently downloading subtitles for this show":[null,"Obecnie pobieranie napisów do tego show"],"This show is queued to be refreshed.":[null,"Ten show jest ustawiona w kolejce do odświeżenia."],"This show is queued and awaiting an update.":[null,"Ten show jest w kolejce i oczekiwanie na aktualizację."],"This show is queued and awaiting subtitles download.":[null,"Ten show jest w kolejce i oczekiwanie na napisy Pobierz."],"Resume":[null,"Życiorys"],"Re-scan files":[null,"Ponowne skanowanie plików"],"Full Update":[null,"Pełna aktualizacja"],"Update show in KODI":[null,"Pokaż aktualizacji w KODI"],"Update show in Emby":[null,"Pokaż aktualizacji w Emby"],"Preview Rename":[null,"Zmień nazwę Podgląd"],"Download Subtitles":[null,"Pobierz napisy"],"Invalid show ID: ":[null,"Pokaż nieprawidłowy identyfikator: "],"Unable to find the specified show: ":[null,"Nie można odnaleźć określonego Pokaż: "],"Unable to retreive Fansub Groups from AniDB.":[null,"Nie można pobrać grup Fansub z AniDB."],"Edit Show":[null,"Edytuj pokaz"],"Unable to refresh this show: {}":[null,"Nie można odświeżyć ten show: {}"],"Unable to refresh this show:{}":[null,"Nie można odświeżyć ten show :{}"],"The folder at %s doesn't contain a tvshow.nfo - copy your files to that folder before you change the directory in SiCKRAGE.":[null,"Folder o %s nie zawiera tvshow.nfo - kopiowanie plików do tego folderu, przed zmianą katalogu w SiCKRAGE."],"Unable to update show: {0}":[null,"Nie można zaktualizować Pokaż: {0}"],"Unable to force an update on scene exceptions of the show.":[null,"Nie można wymusić aktualizację na wyjątki scenie show."],"Unable to force an update on scene numbering of the show.":[null,"Nie można wymusić aktualizację na scenie numeracja show."],"{num_errors:d} error{plural} while saving changes:":[null,"{num_errors:d} error{plural} podczas zapisywania zmian:"],"Unable to find the specified show":[null,"Nie można odnaleźć określonego Pokaż"],"%s has been %s":[null,"%s został %s"],"resumed":[null,"wznowione"],"paused":[null,"wstrzymane"],"%s has been %s %s":[null,"%s był %s %s"],"deleted":[null,"usunięte"],"trashed":[null,"do kosza"],"(media untouched)":[null,"(media nietknięte)"],"(with all related media)":[null,"(z wszystkich powiązanych multimediów)"],"Unable to delete this show.":[null,"Nie można usunąć tego show."],"Unable to refresh this show.":[null,"Nie można odświeżyć ten show."],"Unable to update this show.":[null,"Nie można zaktualizować tego show."],"Library update command sent to KODI host(s): ":[null,"Biblioteki aktualizacji polecenia wysyłane do KODI hostów: "],"Unable to contact one or more KODI host(s): ":[null,"Nie można skontaktować się z jednym lub więcej hostów KODI: "],"Library update command sent to Plex Media Server host: ":[null,"Aktualizacja biblioteki polecenia wysyłane do hosta Plex Media Server: "],"Unable to contact Plex Media Server host: ":[null,"Nie można skontaktować się z Plex Media Server hosta: "],"Library update command sent to Emby host: ":[null,"Aktualizacja biblioteki polecenia wysyłane do hosta Emby: "],"Unable to contact Emby host: ":[null,"Nie można skontaktować się Emby hosta: "],"Syncing Trakt with SiCKRAGE":[null,"Synchronizowanie Trakt z SiCKRAGE"],"You must specify a show and at least one episode":[null,"Należy określić co najmniej jeden odcinek i Pokaż"],"Invalid status":[null,"Nieprawidłowy stan"],"Backlog was automatically started for the following seasons of ":[null,"Zaległości został automatycznie uruchomiony dla kolejnych sezonach z "],"Season ":[null,"Sezon "],"Backlog started":[null,"Zaległości rozpoczął"],"Retrying Search was automatically started for the following season of ":[null,"Ponawianie próby wyszukiwania został automatycznie uruchomiony na następny sezon z "],"Retry Search started":[null,"Ponów próbę wyszukiwania rozpoczął"],"You must specify a show":[null,"Należy określić Pokaż"],"Can't rename episodes when the show dir is missing.":[null,"Nie można zmienić nazwy odcinków, w przypadku braku dir Pokaż."],"New subtitles downloaded: %s":[null,"Nowe napisy pobrane: %s"],"No subtitles downloaded":[null,"Brak napisów ściągnąłem"],"Could not load changes from the repo. [Click here for CHANGES.md]({})":[null,"Nie można załadować zmiany z repo. [Kliknij tutaj, dla CHANGES.md] ({})"],"The was a problem connecting to github, please refresh and try again":[null,"Był problem z połączeniem do github, proszę odświeżyć i spróbuj ponownie"],"Postprocessing results":[null,"Wyniki postprocessing"],"No folders selected.":[null,"Nie wybrane foldery."],"New Show":[null,"Nowy Show"],"Existing Show":[null,"Pokaż istniejących"],"Adding Show":[null,"Dodawanie Pokaż"],"Adding the specified show into ":[null,"Dodanie określonego Pokaż do "],"No root directories setup, please go back and add one.":[null,"Nie ma katalogów głównych instalacji, proszę wrócić i dodać jeden."],"Unknown error. Unable to add show due to problem with show selection.":[null,"Nieznany błąd. Nie można dodać Pokaż ze względu na problem z wyborem Pokaż."],"Folder ":[null,"Folderze "]," exists already":[null," już istnieje"],"Unable to create the folder , can't add the show":[null,"Nie można utworzyć folderu, nie można dodać Pokaż"],"Shows Added":[null,"Pokazuje, dodano"],"Automatically added ":[null,"Automatycznie dodawane "]," from their existing metadata files":[null," z ich istniejących plików metadanych"],"Missing Subtitles":[null,"Brak napisów"],"Unable to refresh show ":[null,"Nie można odświeżyć Pokaż "],"Errors encountered":[null,"Napotkane błędy"],"<br><b>Updates</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Updates</b><br><ul><li>"],"<br><b>Refreshes</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Refreshes</b><br><ul><li>"],"<br><b>Renames</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Renames</b><br><ul><li>"],"<br><b>Subtitles</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Subtitles</b><br><ul><li>"],"The following actions were queued:":[null,"Następujące akcje były w kolejce:"],"Backlog search started":[null,"Szukaj zaległości rozpoczął"],"Daily search started":[null,"Codziennie Szukaj rozpoczął"],"Find propers search started":[null,"Znajdź wyszukiwania propers rozpoczął"],"History cleared":[null,"Historia wyczyszczone"],"Removed history entries older than 30 days":[null,"Usunięta historia wpisy starsze niż 30 dni"],"Backup/Restore":[null,"Kopia zapasowa/przywracanie"],"Configuration":[null,"Konfiguracja"],"Configuration Reset to Defaults":[null,"Konfiguracji Przywróć domyślne"],"Config - General":[null,"Config - ogólne"],"General Configuration":[null,"Konfiguracja ogólna"],"Error(s) Saving Configuration":[null,"Liczba błędów zapisywania konfiguracji"],"[GENERAL] Configuration Saved":[null,"[GENERAL] konfiguracja zapisana"],"Config - Backup/Restore":[null,"Config - kopia zapasowa/przywracanie"],"Backup SUCCESSFUL":[null,"Kopia zapasowa POMYŚLNYM"],"Backup FAILED!":[null,"Kopii zapasowej nie powiodło się!"],"You need to choose a folder to save your backup to first!":[null,"Należy wybrać folder, aby zapisać kopię zapasową do pierwszego!"],"Successfully extracted restore files to ":[null,"Pomyślnie wyodrębnione Przywróć pliki do "],"<br>Restart sickrage to complete the restore.":[null,"<br>Restart sickrage aby ukończyć przywracanie."],"Restore FAILED":[null,"Przywracanie nie powiodło się"],"You need to select a backup file to restore!":[null,"Musisz wybrać plik kopii zapasowej, aby przywrócić!"],"Config - Episode Search":[null,"Config - odcinek wyszukiwania"],"Unable to create directory ":[null,"Nie można utworzyć katalogu "],", dir not changed.":[null,", dir nie zmienił."],"[SEARCH] Configuration Saved":[null,"[SEARCH] konfiguracja zapisana"],"Config - Post Processing":[null,"Config - post-processing"],"Unpacking Not Supported, disabling unpack setting":[null,"Rozpakowanie nie obsługiwane, wyłączenie rozpakować ustawienie"],"You tried saving an invalid anime naming config, not saving your naming settings":[null,"Próbowałeś, zapisywanie nieprawidłowy anime nazewnictwa config, nie Zapisywanie ustawień nazewnictwa"],"You tried saving an invalid naming config, not saving your naming settings":[null,"Wypróbowany zbawczy nieprawidłowy config nazewnictwa, nie Zapisywanie ustawień nazewnictwa"],"You tried saving an invalid air-by-date naming config, not saving your air-by-date settings":[null,"Wypróbowany zbawczy nieprawidłowy powietrza według daty nazewnictwa config, nie Zapisywanie ustawień powietrza według daty"],"You tried saving an invalid sports naming config, not saving your sports settings":[null,"Próbowałeś, zapisywanie nieprawidłowy sportowe, nazewnictwa config, nie Zapisywanie ustawień sportowych"],"[POST-PROCESSING] Configuration Saved":[null,"[POST-PROCESSING] konfiguracja zapisana"],"Config - Providers":[null,"Config - dostawców"],"\nNo Provider Name specified":[null,"\nNie określono nazwy dostawcy"],"\nNo Provider Url specified":[null,"\nNie określono adresu Url dostawcy"],"\nNo Provider Api key specified":[null,"\nKlucz Api dostawcy, nie określona"],"[PROVIDERS] Configuration Saved":[null,"[PROVIDERS] konfiguracja zapisana"],"Config - Notifications":[null,"Config - powiadomienia"],"[NOTIFICATIONS] Configuration Saved":[null,"[NOTIFICATIONS] konfiguracja zapisana"],"Config - Subtitles":[null,"Config - napisy"],"[SUBTITLES] Configuration Saved":[null,"[SUBTITLES] konfiguracja zapisana"],"Config - Anime":[null,"Config - Anime"],"[ANIME] Configuration Saved":[null,"[ANIME] konfiguracja zapisana"],"Config - Quality Settings":[null,"Config - ustawienia jakości"],"[QUALITY SETTINGS] Configuration Saved":[null,"[USTAWIENIA JAKOŚCI] Zapisano na konfiguracji"],"Clear Errors":[null,"Oczywiste błędy"],"Clear Warnings":[null,"Jasne ostrzeżenia"],"Daily Searcher":[null,"Codzienne Searcher"],"Show Updater":[null,"Pokaż Updater"],"Check Version":[null,"Sprawdź wersję"],"Search Queue":[null,"Szukaj kolejki"],"Find Propers":[null,"Znajdź Propers"],"Postprocessor":[null,"Postprocesor"],"Find Subtitles":[null,"Znajdź napisy"],"Event":[null,"Zdarzenia"],"Tornado":[null,"Tornado"],"Thread":[null,"Wątek"],"Started Download":[null,"Kroki pobierania"],"Download Finished":[null,"Pobierz gotowy"],"Subtitle Download Finished":[null,"Zakończenie pobierania napisów"],"SiCKRAGE Updated":[null,"SiCKRAGE aktualizacja"],"SiCKRAGE Updated To Commit#:":[null,"SiCKRAGE aktualizacja do Commit #:"],"SiCKRAGE new login":[null,"Nowe logowanie do SiCKRAGE"],"New login from IP: {0}. http://geomaplookup.net/?ip={0}":[null,"Nowe logowanie z IP: {0}. http://geomaplookup.net/?IP={0}"]}}