messages.json 111 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
1
{"messages":{"1":[null,"1"],"8081":[null,"8081"],"":{"project-id-version":"sickragetv","report-msgid-bugs-to":"[email protected]","pot-creation-date":"2017-11-29 19:11-0500","po-revision-date":"2017-11-29 19:12-0500","last-translator":"echel0n <[email protected]>","language-team":"Norwegian","mime-version":"1.0","content-type":"text/plain; charset=UTF-8","content-transfer-encoding":"8bit","generated-by":"Babel 2.5.1","plural-forms":"nplurals=2; plural=(n != 1);","x-generator":"crowdin.com","x-crowdin-project":"sickragetv","x-crowdin-language":"no","x-crowdin-file":"messages.pot","language":"no_NO"},"Shutdown":[null,"Nedleggelse"],"Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?":[null,"Er du sikker du vil gjerne nedleggelse SiCKRAGE?"],"Restart":[null,"Omstart"],"Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?":[null,"Er du sikker på at du vil starte SiCKRAGE?"],"Submit Errors":[null,"Sende feil"],"Are you sure you want to submit these errors ?<br><br><span class=\"red-text\">Make sure SiCKRAGE is updated and trigger<br> this error with debug enabled before submitting</span>":[null,"Er du sikker på at du vil sende disse feilene?<br><br><span class=\"red-text\">Make at SiCKRAGE er oppdatert og trigger<br> denne feilen med debug aktivert før submitting</span>"],"Searching":[null,"Søke"],"Queued":[null,"I kø"],"Manual Search":[null,"Manuelle søk"],"loading":[null,"lasting"],"Choose Directory":[null,"Velg katalog"],"Ok":[null,"ok"],"Cancel":[null,"Avbryt"],"Clear History":[null,"Slett logg"],"Are you sure you want to clear all download history ?":[null,"Er du sikker på at du vil fjerne alle nedlastingsloggen?"],"Trim History":[null,"Trimme historie"],"Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?":[null,"Er du sikker på at du vil trimme alle dataoverføre eldre enn 30 dager?"],"<center><h1></h1><br/>From any computer, please visit <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> and enter the code</center>":[null,"<center><h1></h1><br/>From en datamaskin, vennligst besøk <a href=\"\" target=\"_blank\"></a> og gå til code</center>"],"Link SiCKRAGE":[null,"Koblingen SiCKRAGE"],"Remove Show":[null,"Fjerne Vis"],"Are you sure you want to remove <span class=\"footerhighlight\">":[null,"Er du sikker på at du vil fjerne <span class=\"footerhighlight\">"],"</span> from the database?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check to delete files as well. IRREVERSIBLE</label>":[null,"</span> fra databasen?<br><br><input type=\"checkbox\" id=\"deleteFiles\" name=\"deleteFiles\"/>&nbsp;<label for=\"deleteFiles\" class=\"red-text\">Check slette filer. IRREVERSIBLE</label>"],"Update failed.":[null,"Oppdateringen mislyktes."],"Select Show Location":[null,"Velg Vis plassering"],"<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> loading folders...":[null,"<img id=\"searchingAnim\" src=\"/images/loading32.gif\" height=\"32\" width=\"32\" /> lasting mapper..."],"Select Unprocessed Episode Folder":[null,"Velg ubehandlet Episode mappe"],"search timed out, try increasing timeout for indexer":[null,"søket tidsavbrutt, prøv å øke tidsavbruddet for indeksering"],"<legend class=\"legend\">Search Results:</legend>\n":[null,"<legend class=\"legend\">Search resultater:</legend>\n"],"<b>No results found, try a different search or language.</b>":[null,"<b>No resultater funnet, prøv et annet søk eller language.</b>"]," (will debut on )":[null," (vil debut på)"]," (started on )":[null," (startet på)"],"Saved Defaults":[null,"Lagrede standarder"],"Your \"add show\" defaults have been set to your current selections.":[null,"\"Legg til show\" standardinnstillinger er angitt på gjeldende utvalgene."],"<span> Saving...</span>":[null,"<span> lagre...</span>"],"Reset Config to Defaults":[null,"Tilbakestille Config til standard"],"Are you sure you want to reset config to defaults?":[null,"Er du sikker på at du vil tilbakestille config til standardverdiene?"],"Select path to pip":[null,"Velg banen til pip"],"Select path to git":[null,"Velg banen til git"],"Please fill out the necessary fields above.":[null,"Fyll ut de nødvendige feltene ovenfor."],"Link":[null,"Kobling"],"Unlink":[null,"Koble fra"],"Select Subtitles Download Directory":[null,"Velg undertekster nedlastingsmappen"],"Select .nzb blackhole/watch location":[null,"Velg .nzb blackhole/se"],"Select .torrent blackhole/watch location":[null,"Velg .torrent blackhole/se"],"Select .torrent download location":[null,"Velg .torrent nedlastingssted"],"Minimum seeding time is":[null,"Minimum seeding tid er"],"URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)":[null,"URL til uTorrent klienten (f.eks http://localhost:8000)"],"Stop seeding when inactive for":[null,"Stopp seeding når inaktiv"],"URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)":[null,"URL-adresse til klienten din overføring (f.eks http://localhost:9091)"],"URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)":[null,"URL-adresse til klienten din Deluge (f.eks http://localhost:8112)"],"IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)":[null,"IP eller Hostname av din Deluge Daemon (f.eks scgi://localhost:58846)"],"URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)":[null,"URL til din Synology DS-klienten (f.eks http://localhost:5000)"],"URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000 <br> or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)":[null,"URL-adresse til klienten din rTorrent (f.eks scgi://localhost:5000 <br> eller https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"],"URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)":[null,"URL-adresse til klienten din ADSL (f.eks http://localhost: 8080)"],"URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)":[null,"URL til din MLDonkey (f.eks http://localhost:4080)"],"URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)":[null,"URL-adresse til klienten din putio (f.eks http://localhost: 8080)"],"Select TV Download Directory":[null,"Velg TV nedlastingsmappen"],"Unrar Executable not found.":[null,"Bringe orden kjørbare funnet ikke."],"This pattern is invalid.":[null,"Dette mønsteret er ugyldig."],"This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows.":[null,"Dette mønsteret vil være ugyldig uten mapper, bruker den vil tvinge \"Trykke sammen\" av for alle programmer."],"This pattern is valid.":[null,"Dette mønsteret er gyldig."],"<b>Step1:</b> Confirm Authorization":[null,"<b>Step1:</b> bekrefte godkjenning"],"Please fill in the Popcorn IP address":[null,"Fyll Popcorn IP-adressen"],"Check blacklist name; the value need to be a trakt slug":[null,"Kontroller svarteliste navnet; verdien må være en trakt slug"],"<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP hostname!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">You må angi en SMTP-hostname!</li>"],"<li style=\"color: red;\">You must specify an SMTP port!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">You må angi en SMTP-port!</li>"],"<li style=\"color: red;\">SMTP port must be between 0 and 65535!</li>":[null,"<li style=\"color: red;\">SMTP port må være mellom 0 og 65535!</li>"],"Enter an email address to send the test to:":[null,"Angi en e-postadresse for å sende testen for å:"],"<p style=\"color: red;\">You must provide a recipient email address!</p>":[null,"<p style=\"color: red;\">You må angi en mottakerens e-postadresse!</p>"],"Device list updated. Please choose a device to push to.":[null,"Enhetslisten oppdatert. Velg en enhet for å sende til."],"You didn't supply a Pushbullet api key":[null,"Du angi ikke et Pushbullet api-nøkkel"],"Don't forget to save your new pushbullet settings.":[null,"Ikke glem å lagre innstillingene for nye pushbullet."],"Select backup folder to save to":[null,"Velg sikkerhetskopimappen lagre"],"Select backup files to restore":[null,"Velg sikkerhetskopifiler for gjenoppretting"],"No providers available to configure.":[null,"Ingen leverandører tilgjengelig for å konfigurere."],"You have selected to delete show(s). Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system.":[null,"Du har valgt for å slette show (s). Er du sikker på at du vil fortsette? Alle filer fjernes fra systemet."],"<b>DELETED</b>":[null,"<b>DELETED</b>"],"Profile":[null,"Profil"],"JSONP":[null,"JSONP"],"Command name":[null,"Kommandonavnet"],"Parameters":[null,"Parametere"],"Name":[null,"navn"],"Required":[null,"Kreves"],"Description":[null,"Beskrivelse"],"Type":[null,"Type"],"Default value":[null,"Standardverdien"],"Allowed values":[null,"Tillatte verdier"],"Playground":[null,"Lekeplass"],"URL:":[null,"URL:"],"Required parameters":[null,"Obligatoriske parametere"],"Optional parameters":[null,"Valgfrie parametere"],"Call API":[null,"Kalle APIEN"],"Response:":[null,"Svar:"],"Clear":[null,"Klart"],"Yes":[null,"ja"],"No":[null,"nei"],"season":[null,"sesongen"],"episode":[null,"Episode"],"Limit:":[null,"Grense:"],"All":[null,"Alle"],"Layout:":[null,"Oppsett:"],"Compact":[null,"Kompakt"],"Detailed":[null,"Detaljert"],"Time":[null,"Tid"],"Episode":[null,"Episode"],"Action":[null,"Handlingen"],"Provider":[null,"Leverandør"],"Quality":[null,"Kvalitet"],"Snatched":[null,"Nappet"],"Downloaded":[null,"Lastet ned"],"Subtitled":[null,"Teksting"],"missing provider":[null,"manglende leverandør"],"Username":[null,"Brukernavn"],"Password":[null,"Passord"],"for 30 days":[null,"i 30 dager"],"Login":[null,"Logg inn"],"Toggle Summary":[null,"Veksle Sammendrag"],"AnimeDB Settings":[null,"AnimeDB innstillinger"],"User Interface":[null,"Brukergrensesnitt"],"AniDB":[null,"AniDB"],"AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public":[null,"AniDB er non-profit database av anime som er fritt åpen for publikum"],"Enabled":[null,"Aktivert"],"Enable AniDB":[null,"Aktiver AniDB"],"AniDB Username":[null,"AniDB brukernavn"],"AniDB Password":[null,"AniDB passord"],"AniDB MyList":[null,"AniDB MyList"],"Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?":[null,"Vil du legge til PostProcessed episoder av Alessandro?"],"Save Changes":[null,"Lagre endringer"],"Split show lists":[null,"Split Vis lister"],"Separate anime and normal shows in groups":[null,"Separat anime og normal viser i grupper"],"Backup":[null,"Sikkerhetskopiering"],"Restore":[null,"Gjenopprette"],"Backup your main database file and config":[null,"Sikkerhetskopiere viktigste databasefilen og config"],"Select the folder you wish to save your backup file to":[null,"Velg mappen du vil lagre sikkerhetskopifilen til"],"Restore your main database file and config":[null,"Gjenopprette hoveddatabasen fil og config"],"Select the backup file you wish to restore":[null,"Merk sikkerhetskopifilen du vil gjenopprette"],"Restore database files":[null,"Gjenopprette databasefiler"],"Restore configuration file":[null,"Gjenopprette konfigurasjonen arkiv"],"Restore cache files":[null,"Gjenopprette cache-filer"],"Misc":[null,"Diverse"],"Interface":[null,"Grensesnitt"],"Advanced Settings":[null,"Avanserte innstillinger"],"SiCKRAGE API":[null,"SiCKRAGE API"],"Credentials and options for api.sickrage.ca":[null,""],"Enable":[null,"Aktiverer"],"Enable API access ?":[null,"Aktiverer API-tilgang?"],"API Provider Cache":[null,""],"Enable provider cache ?":[null,"Aktivere leverandørhurtigbufferen?"],"API Client ID":[null,""],"API Client Secret":[null,""],"Click below to test.":[null,"Klikk nedenfor for å teste."],"Test API":[null,"Test API"],"Startup options. Indexer options. Log and show file locations.":[null,"Oppstartsalternativer. Indekserer Valgmulighetene. Logger og viser filplassering."],"Some options may require a manual restart to take effect.":[null,"Noen alternativer kan kreve manuell omstart skal tre i kraft."],"Default Indexer Language":[null,"Standardspråket for indeksering"],"for adding shows and metadata providers":[null,"for å legge til programmer og metadataleverandører"],"Launch browser":[null,"Starte nettleseren"],"open the SickRage home page on startup":[null,"Åpne hjemmesiden SickRage ved oppstart"],"Initial page":[null,"Startside"],"when launching SickRage interface":[null,"Når du starter SickRage grensesnitt"],"Shows":[null,"Viser"],"Schedule":[null,"Tidsplan"],"History":[null,"Historie"],"IRC":[null,"IRC"],"Daily show updates start time":[null,"Vis daglig oppdateringer starttid"],"with information such as next air dates, show ended, etc.":[null,"med informasjon som neste luft datoer, vise endte, etc."],"Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)":[null,"Bruk 15 for 3 pm, 4 for 4 am osv. Noe over 23 eller under 0 angis til 0 (12 am)"],"Daily show updates stale shows":[null,"Vis daglig oppdateringer bedervet viser"],"should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?":[null,"bør endte viser oppdatert mindre enn 90 dager få oppdatert og oppdatert automatisk?"],"Send to trash for actions":[null,"Papirkurven for handlinger"],"when using show \"Remove\" and delete files":[null,"Når bruker Vis \"Fjern\" og slette filer"],"on scheduled deletes of the oldest log files":[null,"på planlagt sletter de eldste loggfiler"],"selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete":[null,"merkede handlingene bruke søppel (søppelbøtten) i stedet for standard permanent sletting"],"Number of Log files saved":[null,"Antall loggfiler lagres"],"default = 5":[null,"standard = 5"],"Size of Log files saved":[null,"Størrelsen på loggfilene som er lagret"],"default = 1048576 (1MB)":[null,"standard = 1048576 (1MB)"],"Default indexer for adding shows":[null,"Standard indeksereren for å legge til programmer"],"All Indexers":[null,"Alle Indekserere"],"Show indexer timeout":[null,"Vis indeksereren tidsavbrudd"],"default = 10":[null,"standard = 10"],"Show root directories":[null,"Vis rotmapper"],"Updates":[null,"Oppdateringer"],"Options for software updates.":[null,"Alternativer for programvareoppdateringer."],"Check software updates":[null,"Sjekk programvareoppdateringer"],"and display notifications when updates are available. Checks are run on startup and at the frequency set below*":[null,"og vise varsler når oppdateringer er tilgjengelige. Sjekker kjøres på oppstart og frekvensen nedenfor *"],"Automatically update":[null,"Automatisk oppdatering"],"fetch and install software updates.Updates are run on startupand in the background at the frequency setbelow*":[null,"hente og installere programvareoppdateringer. Oppdateringer kjøres på startupand i bakgrunnen på frekvensen setbelow *"],"Check the server every*":[null,"Serveren hver *"],"default = 12 (hours)":[null,"standard = 12 (timer)"],"Notify on software update":[null,"Varsle på programvareoppdatering"],"send a message to all enabled notifiers when SickRage has been updated":[null,"Send en melding til alle aktiverte anmeldt når SickRage er oppdatert"],"Options for visual appearance.":[null,"Alternativer for utseende."],"Interface Language":[null,"Grensesnitt språk"],"System Language":[null,"Systemspråket"],"for appearance to take effect, save then refresh your browser":[null,"for utseende trer i kraft, lagre og deretter oppdatere nettleseren"],"Display theme":[null,"Vis tema"],"Dark":[null,"Mørk"],"Light":[null,"Lys"],"Show all seasons":[null,"Vis alle årstider"],"on the show summary page":[null,"på siden Vis Sammendrag"],"Sort with \"The\", \"A\", \"An\"":[null,"Sorter med \"Den\", \"A\", \"En\""],"include articles (\"The\", \"A\", \"An\") when sorting show lists":[null,"inkluderer artikler (\"Det\", \"A\", \"En\") når sortering Vis lister"],"Filter Row":[null,"Filterrad"],"Add a filter row to the show display on the home page":[null,"Legge til en filterrad viser displayet på hjemmesiden"],"Missed episodes range":[null,"Ubesvarte episoder utvalg"],"# of days":[null,"antall dager"],"Display fuzzy dates":[null,"Vise fuzzy datoer"],"move absolute dates into tooltips and display e.g. \"Last Thu\", \"On Tue\"":[null,"flytte absolutt datoer i verktøytips og vise f.eks \"siste Tor\", \"På tir\""],"Trim zero padding":[null,"Trimme null polstring"],"remove the leading number \"0\" shown on hour of day, and date of month":[null,"fjerne ledende nummeret \"0\" på av dag og dato av måneden"],"Date style":[null,"Datostil"],"Use System Default":[null,"Bruke systemstandarden"],"Time style":[null,"Klokkeslettstil"],"Timezone":[null,"Tidssone"],"Local":[null,"Lokale"],"Network":[null,"Nettverk"],"display dates and times in either your timezone or the shows network timezone":[null,"vise datoer og klokkeslett i tidssone eller viser nettverket tidssonen"],"NOTE:":[null,"MERK:"],"Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)":[null,"Bruk lokal tidssone hvis du vil starte å søke etter episoder minutter etter at showet avslutter (avhenger bruksfrekvens dailysearch)"],"Download url":[null,"Laste ned url"],"Show fanart in the background":[null,"Vis fanart i bakgrunnen"],"Fanart transparency":[null,"FanArt gjennomsiktighet"],"Web Interface":[null,"Web-grensesnitt"],"It is recommended that you enable a username and password to secure SickRage from being tampered with remotely.":[null,"Det anbefales at du aktiverer en username og passord å sikre SickRage fra er endret eksternt."],"These options require a manual restart to take effect.":[null,"Disse alternativene krever manuell omstart skal tre i kraft."],"API key":[null,"API-nøkkel"],"used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API":[null,"brukes til å gi 3rd parti planer begrenset tilgang til SiCKRAGE kan du alle funksjonene til API"],"here":[null,"her"],"HTTP logs":[null,"HTTP-logger"],"enable logs from the internal Tornado web server":[null,"Aktiver loggene fra interne Tornado webserveren"],"HTTP username":[null,"HTTP brukernavn"],"blank = no authentication":[null,"Tom = ingen godkjenning"],"HTTP password":[null,"HTTP passord"],"HTTP port":[null,"HTTP-port"],"Listen on IPv6":[null,"Lytte på IPv6"],"attempt binding to any available IPv6 address":[null,"forsøk binding til alle tilgjengelige IPv6-adresse"],"Enable HTTPS":[null,"Aktivere HTTPS"],"enable access to the web interface using a HTTPS address":[null,"tilgang til webgrensesnittet bruker en HTTPS-adresse"],"HTTPS certificate":[null,"HTTPS-sertifikat"],"file name or path to HTTPS certificate":[null,"filnavnet eller banen til HTTPS sertifikat"],"HTTPS key":[null,"HTTPS-tasten"],"file name or path to HTTPS key":[null,"filnavnet eller banen til HTTPS nøkkel"],"Reverse proxy headers":[null,"Reverse proxy overskrifter"],"accept the following reverse proxy headers (advanced)...":[null,"godta følgende reverse proxy hoder (avansert)..."],"(X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)":[null,"(X-Forwarded-For X-videresendt-vert og X-videresendt-Proto)"],"Notify on login":[null,"Varsle ved innlogging"],"send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address":[null,"Send en melding til alle aktiverte anmeldt når noen logger inn SiCKRAGE fra en offentlig IP-adresse"],"CPU throttling":[null,"CPU-kvelning"],"Anonymous redirect":[null,"Anonym omdirigere"],"Enable debug":[null,"Aktivere feilsøking"],"Enable debug logs":[null,"Aktiver feilsøkingslogger"],"Verify SSL Certs":[null,"Kontroller SSL-sertifikater"],"Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)":[null,"Kontroller SSL-sertifikater (Deaktiver for ødelagt SSL installerer (som QNAP)"],"No Restart":[null,"Ingen omstart"],"Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own).":[null,"Avslutt SiCKRAGE ved oppstart (ekstern tjeneste må starte SiCKRAGE på egen hånd)."],"Encrypt settings":[null,"Kryptere innstillinger"],"in the":[null,"i den"],"file.":[null,"filen."],"Unprotected calendar":[null,"Ubeskyttet kalender"],"allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way":[null,"kan abonnere på kalenderen uten brukernavn og passord. Noen tjenester som Google Kalender bare fungerer på denne måten"],"Google Calendar Icons":[null,"Google Kalender ikoner"],"show an icon next to exported calendar events in Google Calendar.":[null,"Vis et ikon ved siden av eksporterte kalenderhendelser i Google Kalender."],"Link Google Account":[null,"Koble Google-konto"],"link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage":[null,"koble kontoen til SiCKRAGE avansert bruk som innstillinger/database lagring"],"Proxy host":[null,"Proxy-vert"],"Use proxy for indexers":[null,"Bruk proxy for Indekserere"],"use proxy host for connecting to indexers (thetvdb)":[null,"bruke proxy vert for tilkobling til Indekserere (thetvdb)"],"Skip Remove Detection":[null,"Hoppe fjerne gjenkjenning"],"Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status":[null,"Hopp over påvisning av fjernet fil-størrelse. Hvis arbeidsudyktig det vil sette standard slettet status"],"This may mean SickRage misses renames as well":[null,"Dette kan bety SickRage bommer gir også"],"Default deleted episode status":[null,"Standard slettet episode status"],"Define the status to be set for media file that has been deleted.":[null,"Definere statusen angis for mediefilen som er slettet."],"Archived option will keep previous downloaded quality":[null,"Arkiverte alternativet vil beholde tidligere nedlastede kvalitet"],"Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)":[null,"Eksempel: Lastet ned (1080p WEB-DL) ==> arkiverte (1080p WEB-DL)"],"PIP Settings":[null,"PIP-innstillinger"],"PIP executable path":[null,"PIP kjørbar bane"],"ex: /path/to/pip":[null,"ex: /path/to/pip"],"Click vefify path to test.":[null,"Klikk vefify bane å teste."],"GIT Settings":[null,"GIT innstillinger"],"Git Branches":[null,"Git grener"],"GIT Branch Version":[null,"GIT gren versjon"],"Error: No branches found.":[null,"Feil: Ingen grener funnet."],"select branch to use (restart required)":[null,"Velg gren bruke (omstart nødvendig)"],"GIT executable path":[null,"GIT kjørbar bane"],"ex: /path/to/git":[null,"ex: /path/to/git"],"Git reset":[null,"Git reset"],"removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues":[null,"fjerner usporede filer og utfører en hard tilbakestilling på git gren automatisk til å løse problemer med oppdateringen"],"Git auto-issues submit":[null,"Git auto-problemer Send"],"automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged":[null,"automatisk sende feilen/problemet rapporter til vår problemsøkerfunksjonen når feil logges"],"SR Version:":[null,"SR-versjonen:"],"SR Type:":[null,"SR Type:"],"SR User:":[null,"SR bruker:"],"SR Locale:":[null,"SR nasjonale innstillinger:"],"SR Config:":[null,"SR Config:"],"SR Cache Dir:":[null,"SR hurtigbufferkatalog:"],"SR Log File:":[null,"SR loggfilen:"],"SR Arguments:":[null,"SR argumenter:"],"SR Web Root:":[null,"SR Web rot:"],"Tornado Version:":[null,"Tornado versjon:"],"Python Version:":[null,"Python versjon:"],"Homepage":[null,"Hjemmeside"],"WiKi":[null,"WiKi"],"Forums":[null,"Forum"],"Source":[null,"Kilde"],"IRChat":[null,"IRChat"],"on":[null,"på"],"Home Theater":[null,"Hjemmekino"],"NAS":[null,"NAS"],"Devices":[null,"Enheter"],"Social":[null,"Sosiale"],"A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV.":[null,"En gratis og åpen kildekode plattformer media center og hjem underholdning systemprogramvare med 10-fots brukergrensesnitt laget for stue TV."],"send KODI commands?":[null,"sende KODI kommandoer?"],"Always on":[null,"Alltid på"],"log errors when unreachable?":[null,"Logg feil når utilgjengelig?"],"Notify on snatch":[null,"Varsle på napp"],"send a notification when a download starts?":[null,"sende et varsel når en nedlasting starter?"],"Notify on download":[null,"Varsle på nedlasting"],"send a notification when a download finishes?":[null,"sende et varsel når en ferdig?"],"Notify on subtitle download":[null,"Varsle på subtitle download"],"send a notification when subtitles are downloaded?":[null,"sende en melding når undertekster er lastet ned?"],"Update library":[null,"Oppdatere biblioteket"],"update KODI library when a download finishes?":[null,"oppdatere KODI biblioteket når en ferdig?"],"Full library update":[null,"Hele biblioteket oppdatering"],"perform a full library update if update per-show fails?":[null,"utføre en hele biblioteket oppdatering Hvis oppdateringen per-show mislykkes?"],"Only update first host":[null,"Bare oppdatere første verten"],"only send library updates to the first active host?":[null,"bare sende oppdateringene til den første aktive verten?"],"KODI IP:Port":[null,"KODI port"],"ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080":[null,"for eksempel 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"],"KODI username":[null,"KODI brukernavn"],"KODI password":[null,"KODI passord"],"Test KODI":[null,"Test KODI"],"Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your Mac connected to your TV. Your media library has never looked this good!":[null,"Opplev medieinnholdet på et visuelt slående, brukervennlig grensesnitt på maskinen koblet til TVEN. Mediebiblioteket har aldri sett dette bra!"],"For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port":[null,"For å sende varsler til pleksisettet hjem teater (ft) klienter, bruke KODI varsleren port"],"send Plex commands?":[null,"sende Plex kommandoer?"],"Plex Media Server Auth Token":[null,"Plex Media Server Auth Token"],"Auth Token used by Plex":[null,"Auth tokenet brukt av pleksisett"],"Finding your account token":[null,"Finne din konto-token"],"Server Username":[null,"Serveren brukernavn"],"Server/client password":[null,"Server/klienten passord"],"Update server library":[null,"Oppdatere server biblioteket"],"update Plex Media Server library after download finishes":[null,"oppdatere biblioteket Plex Media Server etter ferdig"],"Plex Media Server IP:Port":[null,"Plex Media Server IP"],"ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400":[null,"for eksempel 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"],"Click below to test Plex servers":[null,"Klikk nedenfor for å teste Plex servere"],"Test Plex Server":[null,"Plex testserver"],"Plex Media Client":[null,"Plex Media klient"],"Plex Client IP:Port":[null,"Plex klienten IP"],"ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000":[null,"for eksempel 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"],"Client Password":[null,"Klienten passord"],"Click below to test Plex client(s)":[null,"Klikk nedenfor for å teste Plex postprogrammene dine"],"Test Plex Client":[null,"Teste Plex klient"],"A home media server built using other popular open source technologies.":[null,"En hjem media server bygget med andre populære åpen kildekode-teknologier."],"send update commands to Emby?":[null,"sende oppdateringskommandoer til Emby?"],"Emby IP:Port":[null,"Emby port"],"ex. 192.168.1.100:8096":[null,"ex. 192.168.1.100:8096"],"Emby API Key":[null,"Emby-API-nøkkel"],"Test Emby":[null,"Test Emby"],"The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series.":[null,"Nettverk Media Jukebox, eller NMJ, er det offisielle media jukebox grensesnittet tilgjengelig for Popcorn Hour 200-serien."],"send update commands to NMJ?":[null,"sende oppdateringskommandoer til NMJ?"],"Popcorn IP address":[null,"Popcorn IP-adresse"],"ex. 192.168.1.100":[null,"ex. 192.168.1.100"],"Get settings":[null,"Hente innstillinger"],"Get Settings":[null,"Hente innstillinger"],"the Popcorn Hour device must be powered on and NMJ running.":[null,"The Popcorn Hour enheten må være slått på og NMJ kjører."],"NMJ database":[null,"NMJ database"],"automatically filled via the Get Settings":[null,"fylles automatisk ut via få innstillingene"],"NMJ mount url":[null,"NMJ mount url"],"Test NMJ":[null,"Test NMJ"],"The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series.":[null,"Nettverk Media Jukebox, eller NMJv2, er det offisielle media jukebox grensesnittet gjort tilgjengelig for Popcorn Hour 300 & 400-serien."],"send update commands to NMJv2?":[null,"sende oppdateringskommandoer til NMJv2?"],"Database location":[null,"Databaseplassering"],"Local Media":[null,"Lokale medier"],"PCH Network Media":[null,"PCH nettverksmedier"],"Database instance":[null,"Databaseforekomsten"],"adjust this value if the wrong database is selected.":[null,"Juster denne verdien hvis feil databasen er valgt."],"Find database":[null,"Finn databasen"],"Find Database":[null,"Finn databasen"],"the Popcorn Hour device must be powered on.":[null,"Popcorn Hour enheten må være slått på."],"NMJv2 database":[null,"NMJv2 database"],"automatically filled via the Find Database":[null,"fylles automatisk ut via finne databasen"],"Test NMJv2":[null,"Test NMJv2"],"The Synology DiskStation NAS.":[null,"Synology DiskStation NAS."],"Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database.":[null,"Synology indeksereren er daemonen kjører på Synology NAS å bygge sin media-database."],"send Synology notifications?":[null,"sende Synology meldinger?"],"requires SickRage to be running on your Synology NAS.":[null,"krever SickRage kjøres på din Synology NAS."],"Notifier":[null,"Varsleren"],"Synology Notifier is the notification system of Synology DSM":[null,"Synology varsleren er varslingssystem av Synology DSM"],"send notifications to the Synology Notifier?":[null,"sende meldinger til Synology varsleren?"],"requires SickRage to be running on your Synology DSM.":[null,"krever SickRage kjøres på din Synology DSM."],"pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo.":[null,"pyTivo er en HMO og GoBack server. Denne varsleren lastes fullførte nedlastinger til Tivo."],"send notifications to pyTivo?":[null,"sende meldinger til pyTivo?"],"requires the downloaded files to be accessible by pyTivo.":[null,"krever de nedlastede filene være tilgjengelig ved pyTivo."],"pyTivo IP:Port":[null,"pyTivo port"],"ex. 192.168.1.1:9032":[null,"ex. 192.168.1.1:9032"],"pyTivo share name":[null,"pyTivo navn"],"value used in pyTivo Web Configuration to name the share.":[null,"verdien som brukes i pyTivo webkonfigurasjonen for å nevne del."],"Tivo name":[null,"TiVo navn"],"(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)":[null,"(Meldinger og innstillinger > konto og Systeminformasjon > Systeminformasjon > DVR navn)"],"A cross-platform unobtrusive global notification system.":[null,"En kryssplattform påtrengende globale varslingssystem."],"send Growl notifications?":[null,"sende knurring meldinger?"],"Growl IP:Port":[null,"Knurring port"],"ex. 192.168.1.100:23053":[null,"ex. 192.168.1.100:23053"],"Growl password":[null,"Knurring passord"],"Click below to rex.ster and test Growl, this is required for Growl notifications to work.":[null,"Klikk nedenfor til rex.ster og test knurring, dette er nødvendig for knurring varsler skal fungere."],"Register Growl":[null,"Registrere Growl"],"A Growl client for iOS.":[null,"En knurring klient for iOS."],"send Prowl notifications?":[null,"sende jakt meldinger?"],"Prowl API key":[null,"Jakt API nøkkel"],"get your key at:":[null,"få nøkkel på:"],"Prowl priority":[null,"Jakt prioritet"],"priority of Prowl messages from SickRage.":[null,"prioritet for jakt meldinger fra SickRage."],"Test Prowl":[null,"Test jakt"],"The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed":[null,"Standard desktop varsel API for Linux / * nix systemer. Denne varsleren fungerer bare hvis modulen pynotify er installert"],"send Libnotify notifications?":[null,"sende Libnotify meldinger?"],"Test Libnotify":[null,"Test Libnotify"],"Pushover makes it easy to send real-time notifications to your Android and iOS devices.":[null,"Pushover gjør det enkelt å sende varslinger i sanntid til Android og iOS enheter."],"send Pushover notifications?":[null,"sende Pushover meldinger?"],"Pushover key":[null,"Pushover nøkkel"],"user key of your Pushover account":[null,"brukernøkkel av kontoen Pushover"],"Pushover API key":[null,"Pushover API nøkkel"],"Click here":[null,"Klikk her"],"to create a Pushover API key":[null,"opprette en Pushover API-nøkkel"],"Pushover devices":[null,"Pushover enheter"],"ex. device1,device2":[null,"for eksempel device1, device2"],"Pushover notification sound":[null,"Pushover anmeldelse lyd"],"Pushover":[null,"Pushover"],"Bike":[null,"Sykkel"],"Bugle":[null,"Bugle"],"Cash Register":[null,"Cash Register"],"Classical":[null,"Klassisk"],"Cosmic":[null,"Kosmisk"],"Falling":[null,"Fallende"],"Gamelan":[null,"Gamelan"],"Incoming":[null,"Innkommende"],"Intermission":[null,"Pause"],"Magic":[null,"Magic"],"Mechanical":[null,"Mekanisk"],"Piano Bar":[null,"Pianobaren"],"Siren":[null,"Sirene"],"Space Alarm":[null,"Plass Alarm"],"Tug Boat":[null,"Taubåt"],"Alien Alarm (long)":[null,"Fremmede Alarm (lang)"],"Climb (long)":[null,"Klatre (lang)"],"Persistent (long)":[null,"Vedvarende (lang)"],"Pushover Echo (long)":[null,"Pushover ekko (lang)"],"Up Down (long)":[null,"Opp ned (lang)"],"None (silent)":[null,"Ingen (stille)"],"Device specific":[null,"Enheten spesifikke"],"Choose notification sound to use":[null,"Velg anmeldelse lyd med"],"Test Pushover":[null,"Test Pushover"],"Read your messages where and when you want them!":[null,"Lese meldinger hvor og når du vil!"],"send Boxcar2 notifications?":[null,"sende Boxcar2 meldinger?"],"Boxcar2 access token":[null,"Token for Boxcar2"],"access token for your Boxcar2 account":[null,"tokenet for kontoen Boxcar2"],"Test Boxcar2":[null,"Test Boxcar2"],"Notify My Android is a Prowl-like Android App and API that offers an easy way to send notifications from your application directly to your Android device.":[null,"Varsle meg Android er en jakt-lignende Android App og API som tilbyr en enkel måte å sende meldinger fra programmet direkte på din Android-enhet."],"send NMA notifications?":[null,"sende NMA meldinger?"],"NMA API key":[null,"NMA API-nøkkel"],"ex. key1,key2 (max 5)":[null,"for eksempel NØKKEL1, key2 (maks 5)"],"NMA priority":[null,"NMA prioritet"],"Very Low":[null,"Svært lav"],"Moderate":[null,"Moderat"],"Normal":[null,"Normal"],"High":[null,"Høy"],"Emergency":[null,"Nødsituasjon"],"priority of NMA messages from SickRage.":[null,"prioritet for NMA meldinger fra SickRage."],"Test NMA":[null,"Test NMA"],"Pushalot is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Windows Phone or Windows 8.":[null,"Pushalot er en plattform for å motta egendefinerte push varsler til tilkoblede enheter som kjører Windows Phone eller Windows 8."],"send Pushalot notifications?":[null,"sende Pushalot meldinger?"],"Pushalot authorization token":[null,"Pushalot autorisasjon token"],"authorization token of your Pushalot account.":[null,"autorisasjon token av kontoen Pushalot."],"Test Pushalot":[null,"Test Pushalot"],"Pushbullet is a platform for receiving custom push notifications to connected devices running Android and desktop Chrome browsers.":[null,"Pushbullet er en plattform for å motta egendefinerte push varsler til tilkoblede enheter som kjører Android og desktop Chrome nettlesere."],"send Pushbullet notifications?":[null,"sende Pushbullet meldinger?"],"Pushbullet API key":[null,"Pushbullet API-nøkkel"],"API key of your Pushbullet account":[null,"API-nøkkel av kontoen Pushbullet"],"Pushbullet devices":[null,"Pushbullet-enheter"],"select device you wish to push to.":[null,"Velg enheten du vil presse."],"Update device list":[null,"Oppdatere listen over enheter"],"Test Pushbullet":[null,"Test Pushbullet"],"Free Mobile is a famous French cellular network provider.<br> It provides to their customer a free SMS API.":[null,"Gratis Mobile er en berømt fransk mobilnettverk provider.<br> det gir kundenes en ledig SMS-API."],"send SMS notifications?":[null,"sende SMS-varsler?"],"send a SMS when a download starts?":[null,"sende en SMS når en nedlasting starter?"],"send a SMS when a download finishes?":[null,"sende en SMS når et ferdig?"],"send a SMS when subtitles are downloaded?":[null,"sende en SMS når undertekster er lastet ned?"],"Free Mobile customer ID":[null,"Gratis mobil kunde-ID"],"ex. 12345678":[null,"ex. 12345678"],"Free Mobile API Key":[null,"Gratis mobil API-nøkkel"],"enter yourt API key":[null,"Angi yourt API-nøkkel"],"Click below to test your settings.":[null,"Klikk nedenfor for å teste innstillingene."],"Test SMS":[null,"Test SMS"],"Telegram is a cloud-based instant messaging service":[null,"Telegram er en sky-basert Øyeblikkelig meldingstjeneste"],"send Telegram notifications?":[null,"sende Telegram meldinger?"],"send a message when a download starts?":[null,"Send en melding når en nedlasting starter?"],"send a message when a download finishes?":[null,"Send en melding når et ferdig?"],"send a message when subtitles are downloaded?":[null,"Send en melding når undertekster er lastet ned?"],"User/Group ID":[null,"Bruker/gruppe-ID"],"contact @myidbot on Telegram to get an ID":[null,"Kontakt @myidbot på Telegram få en ID"],"NOTE":[null,"MERK"],"Don't forget to talk with your bot at least one time if you get a 403 error.":[null,"Ikke glem å snakke med boten minst én gang hvis du får en 403-feil."],"Bot API Key":[null,"Bot-API-nøkkel"],"contact @BotFather on Telegram to set up one":[null,"Kontakt @BotFather på Telegram til sette opp en"],"Test Telegram":[null,"Teste Telegram"],"Twilio is a webservice API that allows you to communicate directly with a mobile number. This notifier will send a text directly to your mobile device.":[null,"Twilio er en webservice API som lar deg kommunisere direkte med et mobilnummer. Denne varsleren sender tekst direkte til den mobile enheten."],"text your mobile device?":[null,"tekst mobilenheten?"],"Twilio Account SID":[null,"Twilio konto-SID"],"account SID of your Twilio account.":[null,"konto-SID for kontoen Twilio."],"Twilio Auth Token":[null,"Twilio Auth Token"],"enter your auth token":[null,"Angi auth-token"],"Twilio Phone SID":[null,"Twilio telefonen SID"],"phone SID that you would like to send the sms from.":[null,"telefon SID som du ønsker å sende sms fra."],"Your phone number":[null,"Telefonnummeret ditt"],"ex. +1-###-###-####":[null,"ex. 1-###-###-###"],"phone number that will receive the sms.":[null,"telefonnummeret som skal motta sms."],"Test Twilio":[null,"Test Twilio"],"A social networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users messages called tweets.":[null,"En sosial nettverk og microblogging tjenesten, muliggjør dens brukernes å sende og lese andre brukere meldinger kalt tweets."],"post tweets on Twitter?":[null,"legge inn tweets på Twitter?"],"you may want to use a secondary account.":[null,"Du kan bruke en sekundær konto."],"Send direct message":[null,"Send direkte melding"],"send a notification via Direct Message, not via status update":[null,"sende deg et varsel via direkte melding, ikke via statusoppdatering"],"Send DM to":[null,"Sende DM"],"Twitter account to send messages to":[null,"Twitter-konto for å sende meldinger til"],"Step One":[null,"Trinn 1"],"Request Authorization":[null,"Be om godkjenning"],"Click the \"Request Authorization\" button.":[null,"Klikk \"Be om autorisasjon\"."],"This will open a new page containing an auth key.":[null,"Dette vil åpne en ny side som inneholder en auth-nøkkelen."],"if nothing happens check your popup blocker.":[null,"Hvis ingenting skjer når popup-blokkeringen din."],"Step Two":[null,"Trinn to"],"Enter the key Twitter gave you":[null,"Angi nøkkelen Twitter ga deg"],"Test Twitter":[null,"Teste Twitter"],"Trakt helps keep a record of what TV shows and movies you are watching. Based on your favorites, trakt recommends additional shows and movies you'll enjoy!":[null,"Trakt bidrar til å holde oversikt over hvilke TV-programmer og filmer du ser på. Basert på dine favoritter, anbefaler trakt flere serier og filmer du vil nyte!"],"send Trakt.tv notifications?":[null,"sende Trakt.tv meldinger?"],"Trakt username":[null,"Trakt brukernavn"],"username":[null,"brukernavn"],"Trakt PIN":[null,"Trakt PIN"],"authorization PIN code":[null,"godkjenning kode"],"Authorize":[null,"Godkjenne"],"Authorize SiCKRAGE":[null,"Godkjenne SiCKRAGE"],"API Timeout":[null,"API-tidsavbrudd"],"Seconds to wait for Trakt API to respond. (Use 0 to wait forever)":[null,"Sekunder å vente på Trakt API å svare. (Bruk 0 å vente evig)"],"Default indexer":[null,"Standard indekserer"],"Sync libraries":[null,"Sync biblioteker"],"sync your SickRage show library with your trakt show library.":[null,"synkronisere SickRage Vis biblioteket med trakt viser biblioteket."],"Remove Episodes From Collection":[null,"Fjerne episoder fra samlingen"],"Remove an episode from your Trakt collection if it is not in your SickRage library.":[null,"Fjerne en episode fra samlingen din Trakt hvis det ikke er i biblioteket SickRage."],"Sync watchlist":[null,"Sync watchlist"],"sync your SickRage show watchlist with your trakt show watchlist (either Show and Episode).":[null,"synkronisere din SickRage Vis watchlist med din trakt Vis watchlist (enten Show og Episode)."],"Episode will be added on watch list when wanted or snatched and will be removed when downloaded":[null,"Episoden legges på overvåkningslisten når ønsket eller kidnappet og fjernes når lastet ned"],"Watchlist add method":[null,"Watchlist add-metode"],"Skip All":[null,"Hopp over alle"],"Download Pilot Only":[null,"Bare laste ned Pilot"],"Get whole show":[null,"Få hele showet"],"method in which to download episodes for new show's.":[null,"metode i å laste ned episoder for nye show."],"Remove episode":[null,"Fjerne episode"],"remove an episode from your watchlist after it is downloaded.":[null,"fjerne en episode fra din overvåkningsliste etter at det lastes."],"Remove series":[null,"Fjern serie"],"remove the whole series from your watchlist after any download.":[null,"fjerne hele serien fra din overvåkningsliste etter noen nedlasting."],"Remove watched show":[null,"Fjern så Vis"],"remove the show from sickrage if it's ended and completely watched":[null,"fjerne showet fra sickrage hvis den har avsluttet og helt sett"],"Start paused":[null,"Starte stanset midlertidig"],"show's grabbed from your trakt watchlist start paused.":[null,"show er fanget fra din trakt watchlist starte stoppet."],"Trakt blackList name":[null,"Trakt svarteliste navn"],"Name(slug) of list on Trakt for blacklisting show on 'Add from Trakt' page":[null,"Name(Slug) av listen på Trakt for blacklisting show på \"Legg til fra Trakt\" side"],"Test Trakt":[null,"Teste Trakt"],"Allows configuration of email notifications on a per show basis.":[null,"Tillater konfigurasjon av e-postmeldinger på en per show grunnlag."],"send email notifications?":[null,"sende beskjeder?"],"SMTP host":[null,"SMTP-verten"],"SMTP server address":[null,"SMTP-serveradresse"],"SMTP port":[null,"SMTP-port"],"SMTP server port number":[null,"Portnummeret for SMTP-serveren"],"SMTP from":[null,"SMTP fra"],"sender email address":[null,"avsenderadressen"],"Use TLS":[null,"Bruk TLS"],"check to use TLS encryption.":[null,"Sjekk å bruke TLS-kryptering."],"SMTP user":[null,"SMTP-bruker"],"optional":[null,"Valgfritt"],"SMTP password":[null,"SMTP-passord"],"Global email list":[null,"Global e-postliste"],"all emails here receive notifications for":[null,"alle emails her motta varsler for"],"all":[null,"alle"],"shows.":[null,"viser."],"Show notification list":[null,"Vis varslingslisten"],"Select a Show":[null,"Velg et Show"],"configure per show notifications here.":[null,"konfigurere per Vis varsler her."],"configure per-show notifications here by entering email addresses, separated by commas, after selecting a show in the drop-down box. Be sure to activate the Save for this show button below after each entry.":[null,"konfigurere per-Vis varsler her ved å skrive inn e-postadresser, atskilt med komma, etter å ha valgt et show i i rullegardinlisten. Husk å aktivere lagre for denne Vis knappen nedenfor etter hver oppføring."],"Save for this show":[null,"Lagre for dette showet"],"Test Email":[null,"Test epost"],"Slack brings all your communication together in one place. It's real-time messaging, archiving and search for modern teams.":[null,"Slakk samler all kommunikasjon på ett sted. Det er sanntid meldinger, arkivering og søke for moderne lag."],"send slack notifications?":[null,"sende slakk meldinger?"],"Slack Incoming Webhook":[null,"Slakk innkommende Webhook"],"Slack webhook":[null,"Slakk webhook"],"Test Slack":[null,"Teste slakk"],"All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone.":[null,"Alt-i-ett tale og tekst chat for spillere som er ledig, sikre, og fungerer på både skrivebordet og telefon."],"send discord notifications?":[null,"sende splid meldinger?"],"Discord Incoming Webhook":[null,"Splid innkommende Webhook"],"Discord webhook":[null,"Uenighet webhook"],"Create webhook under channel settings.":[null,"Opprette webhook under Kanalinnstillinger."],"Discord Bot Name":[null,"Splid Bot navn"],"Blank will use webhook default name.":[null,"Tom bruker webhook standardnavnet."],"Discord Avatar URL":[null,"Splid Avatar URL"],"Blank will use webhook default avatar.":[null,"Tom bruker webhook standard avatar."],"Discord TTS":[null,"Splid TTS"],"Send notifications using text-to-speech.":[null,"Sende meldinger med tekst til tale."],"Test Discord":[null,"Teste splid"],"Post-Processing":[null,"Etterbehandling"],"Episode Naming":[null,"Episode navngiving"],"Metadata":[null,"Metadata"],"Settings that dictate how SickRage should process completed downloads.":[null,"Innstillinger som styrer hvordan SickRage skal behandle fullførte nedlastinger."],"Enable the automatic post processor to scan and process any files in your":[null,"Aktiverer automatisk innlegg prosessoren å avsøke og behandle filer i din"],"Post Processing Dir":[null,"Post Processing Dir"],"Do not use if you use an external PostProcessing script":[null,"Ikke bruk hvis du bruker en ekstern postprosessering skript"],"The folder where your download client puts the completed TV downloads.":[null,"Mappen der laste nedlastningsklienten setter fullført TV nedlastinger."],"Please use seperate downloading and completed folders in your download client if possible.":[null,"Vennligst bruk separat nedlasting og fullførte mapper i nedlasting klienten hvis mulig."],"Processing Method:":[null,"Behandlingsmetode:"],"Copy":[null,"Kopier"],"Move":[null,"Flytte"],"Hard Link":[null,"Hard koble sammen"],"Symbolic Link":[null,"Symbolsk kobling"],"Symbolic Link Reversed":[null,"Symbolsk kobling reversert"],"What method should be used to put files into the library?":[null,"Hvilken metode bør brukes til å sette filer i biblioteket?"],"If you keep seeding torrents after they finish, please avoid the 'move' processing method to prevent errors.":[null,"Hvis du holde seeding torrents etter de er ferdige, kan du unngå \"Flytt\" behandling metode for å hindre feil."],"Auto Post-Processing Frequency":[null,"Auto etterbehandling frekvens"],"Postpone post processing":[null,"Utsette etterbehandling"],"Wait to process a folder if sync files are present.":[null,"Vent til å behandle en mappe hvis synkronisere filer."],"Sync File Extensions to Ignore":[null,"Sync arkiv Extensions å ignorere"],"ext1,ext2":[null,"EXT1, ext2"],"Rename Episodes":[null,"Endre episoder"],"Rename episode using the Episode":[null,"Endre episode bruker episoden"],"Naming settings?":[null,"Navngiving innstillinger?"],"Create missing show directories":[null,"Opprett manglende Vis kataloger"],"when they get deleted":[null,"Når de får fjernet"],"Add shows without directory":[null,"Legge til viser uten katalog"],"Add shows without creating a":[null,"Legge til programmer uten å opprette en"],"directory (not recommended)":[null,"katalog (anbefales ikke)"],"Move Associated Files":[null,"Flytte tilknyttede filer"],"Move srr/srt/sfv/etc files with the":[null,"Flytte srr/srt/sfv/etc filer med den"],"episode when processed?":[null,"Episode da behandlet?"],"Rename .nfo file":[null,"NFO-filen nytt navn"],"Rename the original .nfo file to":[null,"Gi nytt navn filen NFO til"],".nfo-orig to avoid conflicts?":[null,"NFO-orig å unngå konflikter?"],"Associated file extensions":[null,""],"comma separated list of associated file extensions SickRage should keep while post processing.":[null,""],"leaving it empty means no associated files will be post processed":[null,""],"Delete non associated files":[null,""],"delete non associated files while post processing?":[null,""],"Change File Date":[null,"Endre fildato"],"Set last modified filedate to the date that the episode aired?":[null,"Sett Sist endret filedate til datoen episoden sendt?"],"Some systems may ignore this feature.":[null,"Noen systemer kan ignorere denne funksjonen."],"Timezone for File Date:":[null,"Tidssone for fildato:"],"Unpack":[null,"Pakke"],"Unpack any TV releases in your":[null,"Pakk ut alle TV utgivelser i din"],"TV Download Dir":[null,"TV ned Dir"],"Only working with RAR archive":[null,"Bare arbeider med RAR arkivet"],"Delete RAR contents":[null,"Slett RAR innholdet"],"Delete content of RAR files, even if Process Method not set to move?":[null,"Slette innholdet i RAR filer, selv hvis prosessen metoden ikke flytte?"],"Don't delete empty folders":[null,"Ikke Slett tomme mapper"],"Leave empty folders when Post Processing?":[null,"La tomme mapper når etterbehandling?"],"Can be overridden using manual Post Processing":[null,"Kan overstyres med manuell etterbehandling"],"Follow symbolic-links":[null,""],"warning":[null,""],"EXPERTS ONLY.":[null,""],"Enable only if you know what <b>circular symbolic links</b> are,<br/>and can <b>verify that you have none</b>.":[null,""],"Delete Failed":[null,"Slett mislyktes"],"Delete files left over from a failed download?":[null,"Slette filer fra en mislykket nedlasting?"],"Extra Scripts":[null,"Ekstra skript"],"See":[null,"Se"],"Wiki":[null,"Wiki"],"for script arguments description and usage.":[null,"for skriptet argumenter beskrivelse og bruk."],"How SickRage will name and sort your episodes.":[null,"Hvordan vil SickRage navn og sortere episodene."],"Name Pattern:":[null,"Navnet mønster:"],"Don't forget to add quality pattern. Otherwise after post-processing the episode will have UNKNOWN quality":[null,"Ikke glem å legge kvalitet mønster. Ellers etter etterbehandling episoden har ukjent kvalitet"],"Meaning":[null,"Betydning"],"Pattern":[null,"Mønster"],"Result":[null,"Resultatet"],"Use lower case if you want lower case names (eg. %sn, %e.n, %q_n etc)":[null,"Bruk små bokstaver hvis du vil små navn (f.eks. %sn, %e.n, %q_n etc)"],"Show Name:":[null,"Vis navn:"],"Show Name":[null,"Vis navn"],"Show.Name":[null,"Show.Name"],"Show_Name":[null,"Show_Name"],"Season Number:":[null,"Sesongen nummer:"],"XEM Season Number:":[null,"XEM sesongen nummer:"],"Episode Number:":[null,"Episode nummer:"],"XEM Episode Number:":[null,"XEM Episode nummer:"],"Episode Name:":[null,"Episode navn:"],"Episode Name":[null,"Episode navn"],"Episode.Name":[null,"Episode.Name"],"Episode_Name":[null,"Episode_Name"],"Quality:":[null,"Kvalitet:"],"Scene Quality:":[null,"Scenen kvalitet:"],"720p HDTV x264":[null,"720p HDTV x264"],"720p.HDTV.x264":[null,"720p. HDTV.x264"],"720p_HDTV_x264":[null,"720p_HDTV_x264"],"Release Name:":[null,"Release Navn:"],"Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.S02E03.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Release Group:":[null,"Release Group:"],"Release Type:":[null,"Versjonstypen:"],"Multi-Episode Style:":[null,"Flere Episode stil:"],"Single-EP Sample:":[null,"Single-EP-eksempel:"],"Multi-EP sample:":[null,"Multi-EP-eksempel:"],"Strip Show Year":[null,"Stripen viser året"],"Remove the TV show's year when renaming the file?":[null,"Fjerne den TV år når omdøpe filen?"],"Only applies to shows that have year inside parentheses":[null,"Gjelder bare programmer med år inne i parenteser"],"Custom Air-By-Date":[null,"Egendefinerte Air-av-dato"],"Name Air-By-Date shows differently than regular shows?":[null,"Air-av-dato viser annerledes enn vanlig viser?"],"Air-by-date Name Pattern:":[null,"Air-av-dato navn mønster:"],"Regular Air Date:":[null,"Vanlig luft dato:"],"Year:":[null,"År:"],"Month:":[null,"Måned:"],"Day:":[null,"Dag:"],"Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.2010.03.09.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Air-by-date Sample:":[null,"Air-av-dato-eksempel:"],"Custom Sports":[null,"Sport"],"Name Sports shows differently than regular shows?":[null,"Navnet sport viser annerledes enn vanlig viser?"],"Sports Name Pattern:":[null,"Sport navn mønster:"],"Custom...":[null,"Egendefinert..."],"Sports Air Date:":[null,"Sport Air dato:"],"Mar":[null,"Mar"],"Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP":[null,"Show.Name.9th.Mar.2011.HDTV.XviD-RLSGROUP"],"Sports Sample:":[null,"Sport-eksempel:"],"Custom Anime":[null,"Egendefinerte Anime"],"Name Anime shows differently than regular shows?":[null,"Navnet Anime viser annerledes enn vanlig viser?"],"Anime Name Pattern:":[null,"Anime navn mønster:"],"Single-EP Anime Sample:":[null,"Single-EP Anime eksempel:"],"Multi-EP Anime sample:":[null,"Multi-EP Anime-eksempel:"],"Add Absolute Number":[null,"Legge til absolutte tall"],"Add the absolute number to the season/episode format?":[null,"Legge til absolutt nummeret til sesong/episode format?"],"Only applies to animes. (eg. S15E45 - 310 vs S15E45)":[null,"Gjelder bare for animes. (f.eks. S15E45 - 310 vs S15E45)"],"Only Absolute Number":[null,"Bare absolutte tall"],"Replace season/episode format with absolute number":[null,"Erstatte sesong/episode format med absolutt"],"Only applies to animes.":[null,"Gjelder bare for animes."],"No Absolute Number":[null,"Ingen absolutte tall"],"Dont include the absolute number":[null,"Dont inkluderer du absolutt"],"The data associated to the data. These are files associated to a TV show in the form of images and text that, when supported, will enhance the viewing experience.":[null,"Dataene knyttet til dataene. Dette er knyttet til et TV-show i form av bilder og tekst-filer som, når støttes, vil forbedre seeropplevelsen."],"Metadata Type:":[null,"Metadata Type:"],"Toggle the metadata options that you wish to be created.":[null,"Veksle mellom alternativene for metadata som du ønsker skal opprettes."],"Multiple targets may be used.":[null,"Flere mål kan brukes."],"Select Metadata":[null,"Velg Metadata"],"Show Metadata":[null,"Vis Metadata"],"Episode Metadata":[null,"Episode Metadata"],"Show Fanart":[null,"Vis Fanart"],"Show Poster":[null,"Vis plakat"],"Show Banner":[null,"Vis Banner"],"Episode Thumbnails":[null,"Episode miniatyrbilder"],"Season Posters":[null,"Sesongen plakater"],"Season Banners":[null,"Sesongen bannere"],"Season All Poster":[null,"Sesong alle Poster"],"Season All Banner":[null,"Sesong alle Banner"],"Provider Priorities":[null,"Leverandøren prioriteringer"],"Provider Options":[null,"Leverandøralternativer"],"Custom Newznab Providers":[null,"Egendefinerte Newznab leverandører"],"Custom Torrent Providers":[null,"Egendefinerte Torrent leverandører"],"Check off and drag the providers into the order you want them to be used.":[null,"Kontrollere og flytter leverandørene i rekkefølgen de skal brukes."],"At least one provider is required but two are recommended.":[null,"Minst én tilbyder er nødvendig, men to anbefales."],"NZB/Torrent providers can be toggled in":[null,"NZB/Torrent leverandører kan slås i"],"Search Clients":[null,"Søk etter klienter"],"Provider does not support backlog searches at this time.":[null,"Leverandøren støtter ikke backlog søk nå."],"Provider is <b>NOT WORKING</b>.":[null,"Leverandøren er <b>NOT WORKING</b>."],"Configure individual provider settings here.":[null,"Konfigurere individuelle leverandørinnstillinger her."],"Check with provider's website on how to obtain an API key if needed.":[null,"Kontakt webområdet for leverandøren om hvordan å få en API-nøkkel hvis nødvendig."],"Configure provider:":[null,"Konfigurere leverandør:"],"API key:":[null,"API-nøkkel:"],"Enable daily searches":[null,"Aktiver søk per dag"],"enable provider to perform daily searches.":[null,"aktivere å utføre daglige søk."],"Enable backlog searches":[null,"Aktiver backlog søk"],"enable provider to perform backlog searches.":[null,"aktivere å utføre backlog søk."],"Search mode fallback":[null,"Søkemodus reservekultur"],"when searching for a complete season depending on search mode you may <br/>return no results, this helps by restarting the search using the opposite <br/>search mode.":[null,""],"Season search mode":[null,"Sesongen søkemodus"],"season packs only.":[null,"sesongen pakker bare."],"episodes only.":[null,"episoder bare."],"when searching for complete seasons you can choose to have it look for <br/>season packs only, or choose to have it build a complete season from just <br/>single episodes.":[null,""],"Username:":[null,"Brukernavn:"],"when searching for a complete season depending on search mode you may return no results, this helps by restarting the search using the opposite search mode.":[null,"Når du søker etter en sesong avhengig av søkemodus du kan returnere noen resultater, hjelper dette ved å starte søk med motsatt søkemodus."],"when searching for complete seasons you can choose to have it look for season packs only, or choose to have it build a complete season from just single episodes.":[null,"Når du søker etter komplette sesonger kan du har det se etter sesongen pakker bare, eller velge den å bygge en sesong fra bare én episoder."],"Custom URL:":[null,"Egendefinerte URL:"],"Api key:":[null,"API-nøkkel:"],"Digest:":[null,"Sammendrag:"],"Hash:":[null,"Nummer:"],"Password:":[null,"Passord:"],"Passkey:":[null,"Tilgangsnøkkel:"],"Cookies:":[null,"Informasjonskapsler:"],"this provider requires the following cookies: ":[null,"denne leverandøren krever følgende cookies: "],"Pin:":[null,"PIN-kode:"],"Seed ratio:":[null,"Frø forhold:"],"Minimum seeders:":[null,"Minimum frø:"],"Minimum leechers:":[null,"Laveste leechers:"],"Confirmed download":[null,"Bekreftet nedlasting"],"only download torrents from trusted or verified uploaders?":[null,"bare laste ned torrents fra klarerte eller bekreftet sendt?"],"Ranked torrents":[null,"Rangert torrents"],"only download ranked torrents (internal releases)":[null,"bare laste ned rangert torrents (intern utgivelser)"],"English torrents":[null,"Engelsk torrents"],"only download english torrents ,or torrents containing english subtitles":[null,"bare ned engelsk torrents eller torrents som inneholder engelske undertekster"],"For Spanish torrents":[null,"For spanske torrents"],"ONLY search on this provider if show info is defined as \"Spanish\" (avoid provider's use for VOS shows)":[null,"BARE søke på denne leverandøren hvis Vis info er definert som \"Spansk\" (unngå leverandørens bruk for VOS viser)"],"Sort results by":[null,"Tidsrom"],"Freeleech":[null,"FreeLeech"],"only download":[null,"bare laste ned"],"FreeLeech":[null,"FreeLeech"],"torrents.":[null,"torrents."],"Reject Blu-ray M2TS releases":[null,"Avvise Blu-ray M2TS utgivelser"],"enable to ignore Blu-ray MPEG-2 Transport Stream container releases":[null,"Aktiver ignorere Blu-ray MPEG-2 transportdataflyten beholder utgivelser"],"Category:":[null,"Kategori:"],"select torrent with Italian subtitle":[null,"Velg torrent med italienske undertittel"],"Configure Custom":[null,"Konfigurere egendefinert"],"Newznab Providers":[null,"Newznab leverandører"],"Add and setup or remove custom Newznab providers.":[null,"Legge til og sette eller fjerne egendefinerte Newznab leverandører."],"Select provider:":[null,"Velg leverandør:"],"add new provider":[null,"Legg til ny leverandør"],"Provider name:":[null,"Navn:"],"Site URL:":[null,"Webadressen:"],"Newznab search categories:":[null,"Newznab Kategorier:"],"(select your Newznab categories on the left, and click the \"update categories\" button to use them for searching.)":[null,"(Velg Newznab kategorier til venstre, og klikk \"Oppdater kategorier\" for å bruke dem for søk.)"],"Don't forget to save changes!":[null,"Ikke glem å lagre endringene!"],"Update Categories":[null,"Oppdater arter"],"Add":[null,"Legge til"],"Delete":[null,"Slette"],"Configure Custom Torrent Providers":[null,"Konfigurere egendefinerte Torrent tilbydere"],"Add and setup or remove custom RSS providers.":[null,"Legge til og sette eller fjerne egendefinerte RSS-leverandører."],"RSS URL:":[null,"RSS URL:"],"ex. uid=xx;pass=yy":[null,"for eksempel uid = xx; pass = åå"],"Search element:":[null,"Søket element:"],"ex. title":[null,"ex. tittel"],"Quality Sizes":[null,"Kvalitet størrelser"],"Use default qualitiy sizes or specify custom ones per quality definition.":[null,"Bruke standard qualitiy eller angi tilpasset de per kvalitet."],"Settings represent maximum size allowed per episode video file.":[null,"Innstillinger representerer maksimumsstørrelsen per episode videofilen."],"Search Settings":[null,"Søkeinnstillinger"],"NZB Clients":[null,"NZB klienter"],"Torrent Clients":[null,"Torrent klienter"],"How to manage searching with":[null,"Hvordan håndtere søk"],"providers":[null,"leverandører"],"Randomize Providers":[null,"Tilfeldig leverandører"],"randomize the provider search order":[null,"tilfeldig søkerekkefølgen leverandør"],"Download propers":[null,"Last ned propers"],"replace original download with \"Proper\" or \"Repack\" if nuked":[null,"Erstatt opprinnelige nedlastingen med \"Riktig\" eller \"Pakke\" Hvis atomvåpen"],"Enable provider RSS cache":[null,"Aktiver RSS leverandørhurtigbufferen"],"enables/disables provider RSS feed caching":[null,"Aktiverer/deaktiverer leverandør RSS feed hurtigbufring"],"Enable provider RSS cache for valid shows only":[null,"Aktiver RSS leverandørhurtigbufferen for gyldig viser bare"],"enables/disables caching of shows already added to SiCKRAGE, speeds up searches":[null,"Aktiverer/deaktiverer hurtigbufring av viser allerede lagt til SiCKRAGE, raskere søk"],"Convert provider torrent file links to magnetic links":[null,"Konvertere leverandør torrent arkiv linker til magnetisk koblinger"],"enables/disables converting of public torrent provider file links to magnetic links":[null,"Aktiverer/deaktiverer konvertering av offentligheten torrent leverandør arkiv linker til magnetisk koblinger"],"Enable failed snatch handling":[null,""],"enables/disables failed snatch handling, automatically retries failed snatches":[null,""],"Check for failed snatches aged":[null,""],"Check propers every:":[null,"Sjekk propers hver:"],"24 hours":[null,"24 timer"],"4 hours":[null,"4 timer"],"90 mins":[null,"90 minutter"],"45 mins":[null,"45 minutter"],"15 mins":[null,"15 minutter"],"Backlog search frequency":[null,"Etterslep søk frekvens"],"time in minutes":[null,"i minutter"],"Daily search frequency":[null,"Søk daglig"],"Usenet retention":[null,"Usenet oppbevaring"],"Ignore words":[null,"Ignorer ord"],"ex. word1,word2,word3":[null,"ex. word1, word2, word3"],"Require words":[null,"Kreve ord"],"Ignore language names in subbed results":[null,"Ignorere språknavn i subbed resultater"],"ex. lang1,lang2,lang3":[null,"for eksempel lang1, lang2, lang3"],"Allow high priority":[null,"Gi høy prioritet"],"Set downloads of recently aired episodes to high priority":[null,"Angi nedlastinger nylig vist episoder som høy prioritet"],"How to handle NZB search results for clients.":[null,"Hvordan håndtere NZB søkeresultater for klienter."],"enable NZB searches":[null,"Aktiver NZB søk"],"Send .nzb files to:":[null,"Sende .nzb filer til:"],"Black hole folder location":[null,"Svart hull mappeplassering"],"files are stored at this location for external software to find and use":[null,"filer på denne plasseringen for ekstern programvare å finne og bruke"],"SABnzbd server URL":[null,"SABnzbd server-URL"],"ex. http://localhost:8080/":[null,"ex. http://localhost: 8080 /"],"SABnzbd username":[null,"SABnzbd brukernavn"],"SABnzbd password":[null,"SABnzbd passord"],"SABnzbd API key":[null,"SABnzbd API-nøkkel"],"Use SABnzbd category":[null,"Bruk SABnzbd kategori"],"ex. TV":[null,"ex. TV"],"Use SABnzbd category (backlog episodes)":[null,"Bruk SABnzbd kategori (etterslep episoder)"],"Use SABnzbd category for anime":[null,"Bruk SABnzbd kategori for anime"],"ex. anime":[null,"ex. anime"],"Use SABnzbd category for anime (backlog episodes)":[null,"Bruk SABnzbd kategori for anime (etterslep episoder)"],"Use forced priority":[null,"Bruk tvunget prioritet"],"enable to change priority from HIGH to FORCED":[null,"aktivere endre prioriteten fra høy til TVUNGEN"],"Connect using HTTPS":[null,"Ved hjelp av HTTPS"],"enable secure control":[null,"Aktiver sikker kontroll"],"NZBget host:port":[null,"NZBget vert: port"],"ex. localhost:6789":[null,"ex. localhost:6789"],"NZBget username":[null,"NZBget brukernavn"],"default = nzbget":[null,"standard = nzbget"],"NZBget password":[null,"NZBget passord"],"default = tegbzn6789":[null,"standard = tegbzn6789"],"Use NZBget category":[null,"Bruk NZBget kategori"],"Use NZBget category (backlog episodes)":[null,"Bruk NZBget kategori (etterslep episoder)"],"Use NZBget category for anime":[null,"Bruk NZBget kategori for anime"],"Use NZBget category for anime (backlog episodes)":[null,"Bruk NZBget kategori for anime (etterslep episoder)"],"NZBget priority":[null,"NZBget prioritet"],"Very low":[null,"Svært lav"],"Low":[null,"Lav"],"Very high":[null,"Svært høy"],"Force":[null,"Force"],"Click below to test":[null,"Klikk nedenfor for å teste"],"Test SABnzbd":[null,"Test SABnzbd"],"How to handle Torrent search results for clients.":[null,"Hvordan håndtere Torrent søkeresultater for klienter."],"Enable torrent searches":[null,"Aktiver torrent ransaker"],"Send .torrent files to:":[null,"Sende .torrent fil-størrelse å:"],"Torrent host:port":[null,"Torrent vert: port"],"ex. http://localhost:8000/":[null,"ex. http://localhost:8000 /"],"Torrent RPC URL":[null,"Torrent RPC URL"],"ex. transmission":[null,"ex. overføring"],"HTTP Authentication":[null,"HTTP-godkjenning"],"None":[null,"Ingen"],"Basic":[null,"Grunnleggende"],"Digest":[null,"Digest"],"Verify certificate":[null,"Bekreft sertifikat"],"disable if you get \"Deluge: Authentication Error\" in your log":[null,"Deaktiver hvis du får \"Oversvømmelse: godkjenningsfeil\" i loggen"],"Verify SSL certificates for HTTPS requests":[null,"Kontroller SSL-sertifikater for HTTPS-forespørsler"],"Client username":[null,"Klienten brukernavn"],"Client password":[null,"Klienten passord"],"Add label to torrent":[null,"Legge til en etikett til torrent"],"blank spaces are not allowed":[null,"Mellomrom tillates ikke"],"Add anime label to torrent":[null,"Legge til anime etikett i torrent"],"Downloaded files location":[null,"Nedlastede filer plassering"],"where the torrent client will save downloaded files (blank for client default)":[null,"hvor torrent klienten skal lagre nedlastede filer (tom klient standard)"],"the destination has to be a shared folder for Synology DS":[null,"Målet må være en delt mappe for Synology DS"],"Start torrent paused":[null,"Start torrent stoppet"],"add .torrent to client but do <b>not</b> start downloading":[null,"legge til .torrent klient men gjør <b>not</b> start nedlasting"],"Allow high bandwidth":[null,"Gi høy båndbredde"],"use high bandwidth allocation if priority is high":[null,"Bruk høy båndbredde tildeling hvis prioritet er høy"],"Test Connection":[null,"Testtilkoblingen"],"Subtitles Search":[null,"Undertekster søk"],"Subtitles Plugin":[null,"Undertekster Plugin"],"Plugin Settings":[null,"Plugin-innstillingene"],"Settings that dictate how SickRage handles subtitles search results.":[null,"Innstillinger som styrer hvordan SickRage håndterer undertekster søkeresultater."],"Search Subtitles":[null,"Søk undertekster"],"Subtitle Languages":[null,"Språk på teksting"],"Subtitles History":[null,"Undertekster historie"],"Log downloaded Subtitle on History page?":[null,"Logg lastet ned teksting på loggsiden?"],"Subtitles Multi-Language":[null,"Undertekster flerspråklig"],"Append language codes to subtitle filenames?":[null,"Legge til språkkoder for å tekste filnavn?"],"Embedded Subtitles":[null,"Innebygd undertekster"],"Ignore subtitles embedded inside video file?":[null,"Ignorere undertekster innebygd i videofil?"],"Warning:":[null,"Advarsel:"],"this will ignore <u>all</u> embedded subtitles for every video file!":[null,"Dette vil ignorere <u>all</u> innebygd undertekster for hver videofil!"],"Hearing Impaired Subtitles":[null,"Teksting for hørselshemmede"],"Download hearing impaired style subtitles?":[null,"Last ned hørselshemmede stil undertekster?"],"Subtitle Directory":[null,"Undertittel Directory"],"The directory where SickRage should store your":[null,"Mappen der SickRage skal lagre din"],"Subtitles":[null,"Undertekster"],"files.":[null,"filer."],"Leave empty if you want store subtitle in episode path.":[null,"La stå tomt hvis du vil lagre undertekst i episode banen."],"Subtitle Find Frequency":[null,"Undertittel søk frekvens"],"for a script arguments description.":[null,"en skript argumenter beskrivelse."],"Additional scripts separated by":[null,"Skript med"],"Scripts are called after each episode has searched and downloaded subtitles.":[null,"Skript kalles etter hver episode har søkte og lastet ned undertekster."],"For any scripted languages, include the interpreter executable before the script. See the following example:":[null,"For noen skript språk, Inkluder tolken kjørbare før skriptet. Se eksemplet nedenfor:"],"For Windows:":[null,"For Windows:"],"For Linux:":[null,"For Linux:"],"Subtitle Plugins":[null,"Undertittel Plugins"],"Check off and drag the plugins into the order you want them to be used.":[null,"Kontrollere og flytter plugins i rekkefølgen de skal brukes."],"At least one plugin is required.":[null,"Det kreves minst én plugin."],"Web-scraping plugin":[null,"Web-skraping plugin"],"Subtitle Settings":[null,"Innstillinger for teksting"],"Set user and password for each provider":[null,"Angi brukernavn og passord for leverandører"],"User Name":[null,"Brukernavn"],"You have reached this page by accident, please check the url.":[null,"Du har kommet til denne siden ved en tilfeldighet, i URL-adressen."],"A mako error has occured.":[null,"Det oppstod en mako."],"If this happened during an update a simple page refresh may be the solution.":[null,"Hvis dette skjedde under en oppdatering være en enkel Sideoppdatering løsningen."],"Mako errors that happen during updates may be a one time error if there were significant ui changes.":[null,"Mako feil som skjer under oppdateringer kan være en gang feil hvis det var betydelig ui endres."],"Show/Hide Error":[null,"Vis/Skjul feil"],"File":[null,"Filen"],"in":[null,"i"],"Add Existing Show":[null,"Legge til eksisterende vise"],"Manage Directories":[null,"Administrere mapper"],"Customize Options":[null,"Tilpasse alternativer"],"SiCKRAGE can add existing shows, using the current options, by using locally stored NFO/XML metadata to eliminate user interaction. If you would rather have SickRage prompt you to customize each show, then use the checkbox below.":[null,"SiCKRAGE kan legge til eksisterende programmer, ved hjelp av gjeldende alternativer, ved hjelp av lokalt lagrede NFO/XML metadata å eliminere brukermedvirkning. Hvis du heller vil ha SickRage spørsmål du å tilpasse hvert show, så bruke avmerkingsboksen nedenfor."],"Prompt me to set settings for each show":[null,"Spør meg om å angi innstillinger for hvert show"],"Displaying folders within these directories which aren't already added to SiCKRAGE:":[null,"Viser mappene i disse katalogene som ikke er allerede lagt til SiCKRAGE:"],"Submit":[null,"Sende"],"Add New Show":[null,"Legge til nye Show"],"For shows that you haven't downloaded yet, this option finds a show on theTVDB.com, creates a directory for it's episodes and adds it.":[null,"For programmer som du ikke har lastet ned ennå, dette alternativet finner et show på theTVDB.com, oppretter en mappe for det er episoder og legger den."],"Add from Trakt":[null,"Legg til fra Trakt"],"For shows that you haven't downloaded yet, this option lets you choose a show from one of the Trakt lists to add to SiCKRAGE.":[null,"For programmer som du ikke har lastet ned ennå, kan dette alternativet du velge et program fra en av listene Trakt legge til SiCKRAGE."],"Add from IMDB":[null,"Legg til fra IMDB"],"View IMDB's list of the most popular shows. This feature uses IMDB's MOVIEMeter algorithm to identify popular TV Series.":[null,"Vis IMDBS liste over de mest populære programmene. Denne funksjonen bruker IMDB MOVIEMeter algoritmen for å identifisere populære TV-serien."],"Add Existing Shows":[null,"Legge til eksisterende programmer"],"Use this option to add shows that already have a folder created on your hard drive. SickRage will scan your existing metadata/episodes and add the show accordingly.":[null,"Bruk dette alternativet til viser at har allerede en mappe opprettes på harddisken. SickRage skanner din eksisterende metadata/episoder og legge til showet tilsvarende."],"Display Specials:":[null,"Viser tilbud:"],"Season:":[null,"Sesong:"],"Rating:":[null,"Vurdering:"],"Show Status:":[null,"Vis Status:"],"Originally Airs:":[null,"Opprinnelig Airs:"],"Start Year:":[null,"Start året:"],"Runtime:":[null,"Kjøretid:"],"minutes":[null,"minutter"],"Info Sites:":[null,"Info nettsteder:"],"Genre:":[null,"Sjanger:"],"Default EP Status:":[null,"Standard EP Status:"],"Location:":[null,"Sted:"],"Missing":[null,"Mangler"],"Size:":[null,"Størrelse:"],"Scene Name:":[null,"Scenenavn:"],"Required Words:":[null,"Nødvendig ord:"],"Ignored Words:":[null,"Ignorerte ord:"],"Wanted Group":[null,"Ønsket gruppe"],"Unwanted Group":[null,"Uønsket gruppe"],"Info Language:":[null,"Info språk:"],"Subtitles:":[null,"Undertekster:"],"Subtitles Metadata:":[null,"Undertekster Metadata:"],"Season Folders:":[null,"Sesongen mapper:"],"Paused:":[null,"Stanset:"],"Air-by-Date:":[null,"Air-av-dato:"],"Sports:":[null,"Sport:"],"Anime:":[null,"Anime:"],"DVD Order:":[null,"DVD for:"],"Scene Numbering:":[null,"Scenen nummerering:"],"Archive First Match:":[null,"Arkiv første kamp:"],"Missed:":[null,"Savnet:"],"Wanted:":[null,"Ønsket:"],"Low Quality:":[null,"Lav kvalitet:"],"Downloaded:":[null,"Lastet ned:"],"Skipped:":[null,"Hoppet over:"],"Snatched:":[null,"Nappet:"],"Select Filtered Episodes":[null,"Velg filtrerte episoder"],"Clear All":[null,"Fjern alle"],"Select Columns":[null,"Velg kolonner"],"Hide Episodes":[null,"Skjule episoder"],"Show Episodes":[null,"Episoder"],"NFO":[null,"NFO"],"TBN":[null,"TBN"],"Absolute":[null,"Absolutt"],"Scene":[null,"Scenen"],"Scene Absolute":[null,"Scenen absolutt"],"Size":[null,"Størrelse"],"Airdate":[null,"AIRDATE"],"Download":[null,"Last ned"],"Status":[null,"Status"],"Search":[null,"Søk"],"Never":[null,"Aldri"],"Retry Download":[null,"Prøv nedlasting"],"Main":[null,"Main"],"Format":[null,"Format"],"Advanced":[null,"Avansert"],"Main Settings":[null,"Hovedinnstillingene"],"Show Location":[null,"Vis hvor"],"Preferred Quality":[null,"Foretrukket kvalitet"],"Default Episode Status":[null,"Standard Episode Status"],"Info Language":[null,"Info språk"],"Archive on first match":[null,"Arkiv på første kamp"],"archive episode after the first best match is found from your archive quality list":[null,"Arkiv episode etter den første beste treff fra arkiv kvalitet listen"],"search for subtitles":[null,"søke for subtitles"],"Subtitle metdata":[null,"Undertittel metdata"],"use SiCKRAGE metadata when searching for subtitle, this will override the auto-discovered metadata":[null,"bruke SiCKRAGE metadata når du søker for undertittel, Dette overstyrer automatisk oppdaget metadata"],"Paused":[null,"Midlertidig stanset"],"pause this show (SiCKRAGE will not download episodes)":[null,"stoppe dette showet (SiCKRAGE ikke vil laste ned episoder)"],"Format Settings":[null,"Formatinnstillinger"],"Air by date":[null,"Luft etter dato"],"check if the show is released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03":[null,"Sjekk Hvis showet er utgitt som Show.03.02.2010 i stedet for Show.S02E03"],"In case of an air date conflict between regular and special episodes, the later will be ignored.":[null,"Ved en luften datokonflikt mellom regelmessige episoder ignoreres senere."],"Sports":[null,"Sport"],"check if the show is a sporting or MMA event released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03":[null,"showet er en idrett eller MMA hendelse utgitt som Show.03.02.2010 i stedet for Show.S02E03"],"DVD Order":[null,"DVD for"],"use the DVD order instead of the air order":[null,"Bruk DVD i stedet for luft rekkefølgen"],"A \"Force Full Update\" is necessary, and if you have existing episodes you need to sort them manually.":[null,"En \"Force Full oppdatering\" er nødvendig, og hvis du har eksisterende episoder du vil sortere dem manuelt."],"Anime":[null,"Anime"],"check if the show is Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03":[null,"kontrollere om showet er Anime og episoder er utgitt som Show.265 i stedet for Show.S02E03"],"Season folders":[null,"Sesongen mapper"],"group episodes by season folder (uncheck to store in a single folder)":[null,"gruppere episoder av sesong mappe (Fjern lagres i en mappe)"],"Scene Numbering":[null,"Scenen nummerering"],"search by scene numbering (uncheck to search by indexer numbering)":[null,"Søk etter scene nummerering (Fjern for å søke etter indeksereren nummerering)"],"Ignored Words":[null,"Ignorerte ord"],"Search results with one or more words from this list will be ignored.":[null,"Søkeresultatene med ett eller flere ord fra denne listen vil bli ignorert."],"Required Words":[null,"Nødvendig ord"],"Search results with no words from this list will be ignored.":[null,"Søkeresultatene med ingen ord fra denne listen vil bli ignorert."],"Scene Exception":[null,"Scenen unntak"],"This will affect episode search on NZB and torrent providers. This list overrides the original name it doesn't append to it.":[null,"Dette vil påvirke episode søk på NZB og torrent leverandører. Denne listen overstyrer det opprinnelige navnet det ikke føye til den."],"Sort By:":[null,"Sorter etter:"],"Votes":[null,"Stemmer"],"% Rating":[null,"% Vurdering"],"% Rating > Votes":[null,"% Vurdering > stemmer"],"Asc":[null,"ASC"],"Desc":[null,"DESC"],"Fetching of IMDB Data failed. Are you online?":[null,"Henting av IMDB Data mislyktes. Er du på nettet?"],"Exception:":[null,"Unntak:"],"Add Show":[null,"Legge til vise"],"Select Columns:":[null,"Velg kolonner:"],"Filter By:":[null,"Filtrer etter:"],"Filter Show Name":[null,"Vis Filternavn"],"Next Episode":[null,"Neste Episode"],"Progress":[null,"Fremgang"],"Sort Order:":[null,"Rekkefølge:"],"Poster":[null,"Plakat"],"Small Poster":[null,"Liten plakat"],"Banner":[null,"Banner"],"Simple":[null,"Enkel"],"Poster Size:":[null,"Poster Size:"],"Anime List":[null,"Anime liste"],"Loading...":[null,"Laster inn..."],"Continuing":[null,"Fortsetter"],"Ended":[null,"Avsluttet"],"Downloaded: ":[null,"Lastet ned: "],"Snatched: ":[null,"Nappet: "],"Total: ":[null,"Totalt: "],"no data":[null,"ingen data"],"Invalid date":[null,"Ugyldig dato"],"No Network":[null,"Ingen nettverk"],"Next Ep":[null,"Neste Ep"],"Prev Ep":[null,"Forrige Ep"],"Show":[null,"Vis"],"Downloads":[null,"Nedlastinger"],"Active":[null,"Aktiv"],"Directory":[null,"Directory"],"Show Name (tvshow.nfo)":[null,"Vis navn (tvshow.nfo)"],"Indexer":[null,"Indeksereren"],"Find a show":[null,"Finn et show"],"Show retrieved from existing metadata:":[null,"Vis Hentet fra eksisterende metadata:"],"Choose language":[null,"Velg språk"],"Pick a folder":[null,"Hakke en brosjyre"],"Pre-chosen Destination Folder:":[null,"Pre valgte målmappen:"],"Custom options":[null,"Egendefinerte alternativer"],"Skip Show":[null,"Hopp over Vis"],"Enter the folder containing the episode":[null,"Angi mappen som inneholder episoden"],"Process Method to be used:":[null,"Prosessen metoden som skal brukes:"],"Force already Post Processed Dir/Files:":[null,"Tvinge allerede innlegget behandlet Dir/filer:"],"Mark Dir/Files as priority download:":[null,"Merk Dir/filer som prioritert nedlasting:"],"(Check it to replace the file even if it exists at higher quality)":[null,"(Sjekk for å erstatte filen selv om det finnes på høyere kvalitet)"],"Delete files and folders:":[null,"Slette filer og mapper:"],"(Check it to delete files and folders like auto processing)":[null,"(Sjekk for å slette filer og mapper som automatisk behandling)"],"Don't use processing queue:":[null,"Ikke bruk behandlingskøen:"],"(Check it to return the result of the process here, but may be slow!)":[null,"(Sjekk det for å returnere et resultat av prosessen her, men kan være treg!)"],"Mark download as failed:":[null,"Markere nedlasting mislyktes:"],"Process":[null,"Prosessen"],"Performing Restart":[null,"Utføre omstart"],"Waiting for SiCKRAGE to shut down:":[null,"Venter på SiCKRAGE å avslutte:"],"Waiting for SiCKRAGE to start again:":[null,"Venter på SiCKRAGE å starte på nytt:"],"Loading the default page:":[null,"Laster inn standardside:"],"Error: The restart has timed out, perhaps something prevented SiCKRAGE from starting again?":[null,"Feil: Start tidsavbrutt, kanskje noe hindret SiCKRAGE fra å starte på nytt?"],"Daily Search":[null,"Daglige søk"],"Backlog":[null,"Etterslep"],"Show Update":[null,"Vis-oppdateringer"],"Version Check":[null,"Versjonskontroll"],"Proper Finder":[null,"Riktig Finder"],"Post Process":[null,"Post-prosessen"],"Subtitles Finder":[null,"Undertekster Finder"],"Trakt Checker":[null,"Trakt kontrolløren"],"Scheduler":[null,"Oppgaveplanlegging"],"Scheduled Job":[null,"Planlagte jobben"],"Cycle Time":[null,"Syklustid"],"Next Run":[null,"Neste"],"YES":[null,"ja"],"NO":[null,"nei"],"True":[null,"Sant"],"Show Queue":[null,"Vis kø"],"Show ID":[null,"Vis ID"],"In Progress":[null,"Pågår"],"Priority":[null,"Prioritet"],"Added":[null,"Lagt"],"Queue Type":[null,"Køtype"],"LOW":[null,"LAV"],"NORMAL":[null,"NORMAL"],"HIGH":[null,"HØY"],"Disk Space":[null,"Diskplass"],"Location":[null,"Beliggenhet"],"Free space":[null,"Ledig plass"],"TV Download Directory":[null,"TV nedlastingsmappen"],"Media Root Directories":[null,"Media Root kataloger"],"Preview of the proposed name changes":[null,"Forhåndsvisning av de foreslåtte navneendringer"],"All Seasons":[null,"Alle årstider"],"Select All":[null,"Velg alle"],"Rename Selected":[null,"Gi nytt navn valgt"],"Cancel Rename":[null,"Avbryte navneendring"],"Old Location":[null,"Gamle plasseringen"],"New Location":[null,"Ny plassering"],"Original":[null,"Opprinnelige"],"Select Trakt List:":[null,"Velg Trakt liste:"],"Most Anticipated":[null,"Mest etterlengtede"],"Trending":[null,"Trending"],"Popular":[null,"Populære"],"Most Watched":[null,"Mest sett"],"Most Played":[null,"Mest spilte"],"Most Collected":[null,"De fleste samlet"],"Trakt API did not return any results, please check your config.":[null,"Trakt API returnerte ikke noen resultater, du sjekke kan config."],"votes":[null,"stemmer"],"Flatten Folders":[null,"Flat mapper"],"Status for previously aired episodes":[null,"Status for tidligere vist episoder"],"Status for all future episodes":[null,"Statusen for alle fremtidige episoder"],"Save As Defaults":[null,"Lagre som standard"],"Use current values as the defaults":[null,"Bruk gjeldende verdier som standardprogrammer"],"Fansub Groups:":[null,"Fansub grupper:"],"<p>Select your preferred fansub groups from the <b>Available Groups</b> and add them to the <b>Whitelist</b>. Add groups to the <b>Blacklist</b> to ignore them.</p>\n      <p>The <b>Whitelist</b> is checked <i>before</i> the <b>Blacklist</b>.</p>\n      <p>Groups are shown as <b>Name</b> | <b>Rating</b> | <b>Number of subbed episodes</b>.</p>\n      <p>You may also add any fansub group not listed to either list manually.</p>\n      <p>When doing this please note that you can only use groups listed on anidb for this anime.\n      <br>If a group is not listed on anidb but subbed this anime, please correct anidb's data.</p>":[null,"<p>Select din foretrukne fansub grupper fra <b>Available Groups</b> og legge dem til i <b>Whitelist</b>. Legge til grupper i <b>Blacklist</b> å ignorere them.</p> <p>The <b>Whitelist</b> er sjekket <i>before</i> <b>Blacklist</b>.</p> <p>Groups er vist som <b>Name</b> | <b>Rating</b> | <b>Number av subbed episodes</b>.</p> <p>You kan også legge til en fansub gruppe ikke vises til enten listen manually.</p> <p>When dette Vennligst merk at du kan bare bruke grupper oppført på anidb for denne anime.\n      <br>If en gruppe ikke er oppført i anidb men subbed denne anime, Korriger anidb's data.</p>"],"Whitelist":[null,"Hviteliste"],"Remove":[null,"Fjerne"],"Available Groups":[null,"Tilgjengelige grupper"],"Add to Whitelist":[null,"Legg til hviteliste"],"Add to Blacklist":[null,"Legg til i svarteliste"],"Blacklist":[null,"Svarteliste"],"Custom Group":[null,"Egendefinert gruppe"],"Do you want to mark this episode as failed?":[null,"Vil du merke denne episoden som mislyktes?"],"The episode release name will be added to the failed history, preventing it to be downloaded again.":[null,"Episode kodenavn legges til mislykket historien, forhindrer den lastes ned igjen."],"Do you want to include the current episode quality in the search?":[null,"Vil du inkludere gjeldende episode kvalitet i søket?"],"Choosing No will ignore any releases with the same episode quality as the one currently downloaded/snatched.":[null,"Hvis du velger Nei, ignoreres noen utgivelser med samme episode kvalitet som er lastet ned/snappet."],"Preferred":[null,"Foretrukket"],"qualities will replace those in":[null,"kvaliteter erstatter i"],"Allowed":[null,"Tillatt"],"even if they are lower.":[null,"Selv om de er lavere."],"Initial Quality:":[null,"Første kvalitet:"],"Preferred Quality:":[null,"Foretrukket kvalitet:"],"Root Directories":[null,"Rotmapper"],"New":[null,"Nye"],"Edit":[null,"Rediger"],"Set as Default *":[null,"Standard *"],"Reset to Defaults":[null,"Tilbakestill til standard"],"All non-absolute folder locations are relative to":[null,"Alle ikke-absolutt mappeplasseringer er forhold til"],"SiCKRAGE":[null,"SiCKRAGE"],"Toggle navigation":[null,"Vis/Skjul navigation"],"Show List":[null,"Vis-listen"],"Add Shows":[null,"Legg til programmer"],"Manual Post-Processing":[null,"Manuell etterbehandling"],"Mass Update":[null,"Masseoppdatering"],"Backlog Overview":[null,"Etterslep oversikt"],"Manage Queues":[null,"Administrere køer"],"Episode Status Management":[null,"Episode statusstyring"],"Sync Trakt":[null,"Sync Trakt"],"Update PLEX":[null,"Oppdatere Pleksisett"],"Update KODI":[null,"Oppdatere KODI"],"Update Emby":[null,"Oppdatere Emby"],"Manage Torrents":[null,"Styre Torrents"],"Failed Downloads":[null,"Mislykkede nedlastinger"],"Missed Subtitle Management":[null,"Tapte undertittel Management"],"Config":[null,"Config"],"Help and Info":[null,"Hjelp og Info"],"General":[null,"Generelt"],"Backup and Restore":[null,"Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"],"Search Providers":[null,"Søkeleverandører"],"Subtitles Settings":[null,"Undertekster innstillinger"],"Quality Settings":[null,"Kvalitetsinnstillinger"],"Post Processing":[null,"Etterbehandling"],"Notifications":[null,"Varsler"],"Tools":[null,"Verktøy"],"Changelog":[null,"Changelog"],"Donate":[null,"Donere"],"View Errors":[null,"Vis feil"],"View Warnings":[null,"Vis advarsler"],"View Log":[null,"Vis logg"],"Check For Updates":[null,"Se etter oppdateringer"],"Logout":[null,"Logg"],"Server Status":[null,"Serverstatus"],"Episodes Downloaded":[null,"Episoder lastet ned"],"Overall Downloaded":[null,"Samlet lastet ned"],"Daily Search:":[null,"Daglige søk:"],"Backlog Search:":[null,"Etterslep søk:"],"Memory used:":[null,"Minne brukes:"],"Load time:":[null,"Lastetiden:"],"Now:":[null,"Nå:"],"WARNING logs":[null,"Advarsel-logger"],"ERROR logs":[null,"Feilmeldingsloggene"],"There are no events to display.":[null,"Det er ingen hendelser skal vises."],"Minimum logging level to display:":[null,"Minimum loggingsnivå vise:"],"Filter log by:":[null,"Filtrer Logg av:"],"Search log by:":[null,"Søkeloggen ved:"],"clear to reset":[null,"Fjern merket for å tilbakestille"],"Choose show":[null,"Velg Vis"],"Force Backlog":[null,"Force etterslep"],"None of your episodes have status":[null,"Ingen av episodene har status"],"Manage episodes with status":[null,"Behandle episoder med status"],"Manage":[null,"Administrere"],"Shows containing":[null,"Programmer som inneholder"],"episodes":[null,"episoder"],"Set checked shows/episodes to":[null,"Angi sjekket programmer/episoder til"],"Go":[null,"Gå"],"Expand":[null,"Utvide"],"Release":[null,"Utgivelsen"],"Remove failed release":[null,"Fjerne mislykkede utgivelsen"],"Changing any settings marked with":[null,"Endring av innstillinger er merket med"],"will force a refresh of the selected shows.":[null,"vil tvinge en oppdatering av de valgte programmene."],"Selected Shows":[null,"Valgte viser"],"Current":[null,"Gjeldende"],"Custom":[null,"Egendefinert"],"Keep":[null,"Holde"],"Archive episode after the first best match is found from your archive quality list.":[null,"Arkiv episode etter den første beste treff fra arkiv kvalitet listen."],"Group episodes by season folder (set to \"No\" to store in a single folder).":[null,"Gruppen episoder av sesong mappe (satt til \"Nei\" lagre i en enkelt mappe)."],"Pause these shows (SickRage will not download episodes).":[null,"Hold disse viser (SickRage ikke vil laste ned episoder)."],"This will set the status for future episodes.":[null,"Dette setter statusen for fremtidige episoder."],"Search by scene numbering (set to \"No\" to search by indexer numbering).":[null,"Søke etter scene nummerering (satt til \"Nei\" til å søke etter indeksereren nummerering)."],"Set if these shows are Anime and episodes are released as Show.265 rather than Show.S02E03":[null,"Hvis disse viser er Anime og episoder er utgitt som Show.265 i stedet for Show.S02E03"],"Set if these shows are sporting or MMA events released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03.":[null,"Angir om disse viser er sportslige eller MMA hendelser utgitt som Show.03.02.2010 i stedet for Show.S02E03."],"Set if these shows are released as Show.03.02.2010 rather than Show.S02E03.":[null,"Angi om disse viser er utgitt som Show.03.02.2010 i stedet for Show.S02E03."],"Search for subtitles.":[null,"Søke for subtitles."],"Mass Edit":[null,"Masse redigere"],"Mass Rescan":[null,"Masse Rescan"],"Mass Rename":[null,"Masse nytt navn"],"Mass Delete":[null,"Masseslette"],"Mass Remove":[null,"Masse fjerne"],"Mass Subtitle":[null,"Masse undertittel"],"View Statuses:":[null,"Vis statuser:"],"Selected":[null,"Valgt"],"Archive first match":[null,"Arkiv første kamp"],"Subtitle":[null,"Undertittel"],"Default Ep":[null,"Standard Ep"],"Not in progress":[null,"Ikke pågår"],"Pause":[null,"Pause"],"Unpause":[null,"Starte på nytt"],"Find Propers Search:":[null,"Finn Propers søk:"],"Propers search disabled":[null,"Propers søk deaktivert"],"Post-Processor:":[null,"Etter prosessor:"],"Search Queue:":[null,"Søk etter kø:"],"Daily:":[null,"Daglig:"],"pending items":[null,"ventende elementer"],"Backlog:":[null,"Etterslep:"],"Manual:":[null,"Manuell:"],"Failed:":[null,"Mislyktes:"],"Post-Processor Queue:":[null,"Etter prosessor kø:"],"Auto:":[null,"Auto:"],"All of your episodes have":[null,"Alle episodene"],"subtitles.":[null,"undertekster."],"Manage episodes without":[null,"Behandle episoder uten"],"Episodes without":[null,"Episoder uten"],"(undefined) subtitles.":[null,"(udefinert) undertekster."],"Download missed subtitles for selected episodes":[null,"Dataoverføre tapte subtitles for valgte episoder"],"Select all":[null,"Velg alle"],"Clear all":[null,"Fjern alle"],"Repeat":[null,"Gjenta"],"Repeat (Separated)":[null,"Gjenta (skilt)"],"Duplicate":[null,"Duplikat"],"Extend":[null,"Utvide"],"Extend (Limited)":[null,"Utvide (begrenset)"],"Extend (Limited, E-prefixed)":[null,"Utvide (begrenset, E-prefiks)"],"Snatched (Proper)":[null,"Snappet (riktig)"],"Failed":[null,"Mislyktes"],"Snatched (Best)":[null,"Snappet (Best)"],"Archived":[null,"Arkivert"],"Unknown":[null,"Ukjent"],"Unaired":[null,"Unaired"],"Skipped":[null,"Hoppet over"],"Wanted":[null,"Ønsket"],"Ignored":[null,"Ignorert"],"Episode snatched":[null,"Episode nappet"],"New update found for SiCKRAGE, starting auto-updater":[null,"Ny oppdatering funnet for SiCKRAGE, starter auto-updater"],"Update was successful":[null,"Oppdateringen var vellykket"],"Update failed!":[null,"Oppdateringen mislyktes!"],"Config backup in progress...":[null,"Config sikkerhetskopiering pågår..."],"Config backup successful, updating...":[null,"Config backup vellykket oppdatering..."],"Config backup failed, aborting update":[null,"Config sikkerhetskopiering mislyktes, avbryter oppdateringen"],"Unable to find your git executable - Set your git path from Settings->General->Advanced OR delete your .git folder and run from source to enable updates.":[null,"Kan ikke finne din git kjørbare - sett git banen fra innstillingene-> General-> avansert eller slette mappen .git og kjøre fra kilde å aktivere oppdateringer."],"Unable to find your pip executable - Set your pip path from Settings->General->Advanced":[null,"Kan ikke finne din pip kjørbare - sett pip banen fra innstillingene-> General-> avansert"],"There is a newer version available, version {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Det er en nyere versjon tilgjengelig, versjon {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"Unknown current version number: If yo've never used the SiCKRAGE upgrade system before then current version is not set. &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Ukjent gjeldende versjonsnummeret: If yo har aldri brukt SiCKRAGE oppgraderingen systemet før og gjeldende versjon ikke er angitt. &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"New SiCKRAGE update found on PyPy servers, version {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>":[null,"Ny SiCKRAGE oppdatering på PyPy servere, versjon {} &mdash; <a href=\"{}\">Update Now</a>"],"No downloads were found":[null,"Fant ingen nedlastinger"],"Couldn't find a download for <i>%s</i>":[null,"Kunne ikke finne en nedlasting for <i>%s</i>"],"Unable to add show":[null,"Kan ikke legge til Vis"],"Show in {} has no name on {}, probably the wrong language. Delete .nfo and add manually in the correct language":[null,"Vis i {} har ikke noe navn på {}, sannsynligvis feil språk. Slette NFO og legge manuelt på riktig språk"],"Show ":[null,"Vis "]," is on ":[null," er på "]," but contains no season/episode data.":[null," men inneholder ingen sesong/episode data."],"Unable to look up the show in {} on {} using ID {}, not using the NFO. Delete .nfo and try adding manually again.":[null,"Kan ikke se showet i {} på {} med ID {}, ikke bruker NFO. Slett NFO og prøv å legge manuelt igjen."],"Unable to add ":[null,"Kan ikke legge til "]," due to an error with ":[null," på grunn av en feil med "],"Unable to add show due to an error with ":[null,"Kan ikke legge til Vis på grunn av en feil med "],"Show skipped":[null,"Vis hoppet over"],"The show in ":[null,"Vis i "]," is already in your show list":[null," er allerede i visningslisten"],"HTTP Error 404":[null,"HTTP-feil 404"],"HTTP Error 500":[null,"HTTP-feil 500"],"API Key not generated":[null,"API-nøkkel generert ikke"],"API Builder":[null,"API Builder"],"Invalid show parameters":[null,"Ugyldig Vis parametere"],"Invalid show paramaters":[null,"Ugyldig Vis parametere"],"Invalid paramaters":[null,"Ugyldige parametere"],"Episode couldn't be retrieved":[null,"Episode kan ikke hentes"],"Error: Unsupported Request. Send jsonp request with 'srcallback' variable in the query string.":[null,"Feil: Ustøttet forespørsel. Send jsonp forespørsel med 'srcallback' variabel i søkestrengen."],"API access successful":[null,"API-tilgang vellykket"],"API access failed":[null,"API-tilgang mislyktes"],"Success. Connected and authenticated":[null,"Suksess. Koblet og godkjent"],"Authentication failed. SABnzbd expects ":[null,"Godkjenning mislyktes. SABnzbd forventer "]," as authentication method, ":[null," som godkjenningsmetode, "],"Unable to connect to host":[null,"Kan ikke koble til verten"],"SMS sent successfully":[null,"SMS sendt"],"Problem sending SMS: ":[null,"Problemer med å sende SMS: "],"Telegram notification succeeded. Check your Telegram clients to make sure it worked":[null,"Telegram varsel lyktes. Når Telegram klientene skal sørge for at det fungerte"],"Error sending Telegram notification: {message}":[null,"Feil under sending Telegram varsel: {message}"]," with password: ":[null," passord: "],"Registered and Tested growl successfully ":[null,"Registrert og testet knurring vellykket "],"Registration and Testing of growl failed ":[null,"Registrering og Testing av growl mislyktes "],"Test prowl notice sent successfully":[null,"Teste jakt varsel sendt"],"Test prowl notice failed":[null,"Teste jakt varsel mislyktes"],"Boxcar2 notification succeeded. Check your Boxcar2 clients to make sure it worked":[null,"Boxcar2 varsel lyktes. Sjekk Boxcar2 klientene skal sørge for at det fungerte"],"Error sending Boxcar2 notification":[null,"Feil under sending av en Boxcar2 melding"],"Pushover notification succeeded. Check your Pushover clients to make sure it worked":[null,"Pushover varsel lyktes. Sjekk Pushover klientene skal sørge for at det fungerte"],"Error sending Pushover notification":[null,"Feil sender Pushover melding"],"Key verification successful":[null,"Kontroll vellykket"],"Unable to verify key":[null,"Kan ikke bekrefte nøkkel"],"Tweet successful, check your twitter to make sure it worked":[null,"Tweet vellykket, sjekk din twitter for å sikre at det fungerte"],"Error sending tweet":[null,"Feil sende tweet"],"Please enter a valid account sid":[null,"Angi en gyldig konto sid"],"Please enter a valid auth token":[null,"Angi et gyldig auth-token"],"Please enter a valid phone sid":[null,"Angi et gyldig telefonnummer sid"],"Please format the phone number as \"+1-###-###-####\"":[null,"Vennligst formatere telefonnummeret som \"1-###-###-###\""],"Authorization successful and number ownership verified":[null,"Autorisasjon vellykket og antall eierskap bekreftet"],"Error sending sms":[null,"Feil ved å sende sms"],"Slack message successful":[null,"Slakk meldingen vellykket"],"Slack message failed":[null,"Slakk melding mislyktes"],"Discord message successful":[null,"Splid meldingen vellykket"],"Discord message failed":[null,"Splid melding mislyktes"],"Test KODI notice sent successfully to ":[null,"Test KODI melding sendt til "],"Test KODI notice failed to ":[null,"Test KODI varsel kunne "],"Successful test notice sent to Plex client ... ":[null,"Vellykket test melding sendt til pleksisettet klient... "],"Test failed for Plex client ... ":[null,"Testen mislyktes for pleksisettet klienten... "],"Tested Plex client(s): ":[null,"Testet Plex postprogrammene dine: "],"Successful test of Plex server(s) ... ":[null,"Vellykket test av Plex servere... "],"Test failed, No Plex Media Server host specified":[null,"Testen mislyktes, ingen Plex Media Server vert angitt"],"Test failed for Plex server(s) ... ":[null,"Testen mislyktes for pleksisettet servere... "],"Tested Plex Media Server host(s): ":[null,"Testet Plex Media Server verten (e): "],"Tried sending desktop notification via libnotify":[null,"Forsøkt sender desktop anmeldelse via libnotify"],"Test notice sent successfully to ":[null,"Test melding sendt til "],"Test notice failed to ":[null,"Teste varsel kunne "],"Successfully started the scan update":[null,"Startet skanning oppdateringen"],"Test failed to start the scan update":[null,"Testen mislyktes å starte skanning oppdateringen"],"Got settings from":[null,"Fikk innstillingene fra"],"Failed! Make sure your Popcorn is on and NMJ is running. (see Log & Errors -> Debug for detailed info)":[null,"Mislyktes! Kontroller at Popcorn er på og NMJ kjører. (se Logg & feil-> Debug for detaljert info)"],"Trakt Authorized":[null,"Trakt autorisert"],"Trakt Not Authorized!":[null,"Trakt ikke godkjent!"],"Test email sent successfully! Check inbox.":[null,"Teste e-post sendt! Sjekk innboksen."],"ERROR: %s":[null,"FEIL: %s"],"Test NMA notice sent successfully":[null,"Test NMA varsel sendt"],"Test NMA notice failed":[null,"Test NMA varsel mislyktes"],"Pushalot notification succeeded. Check your Pushalot clients to make sure it worked":[null,"Pushalot varsel lyktes. Sjekk Pushalot klientene skal sørge for at det fungerte"],"Error sending Pushalot notification":[null,"Feil under sending av en Pushalot melding"],"Pushbullet notification succeeded. Check your device to make sure it worked":[null,"Pushbullet varsel lyktes. Når enheten for å sørge for at det fungerte"],"Error sending Pushbullet notification":[null,"Feil under sending av en Pushbullet melding"],"Error getting Pushbullet devices":[null,"Feil under henting av Pushbullet enheter"],"Shutting down":[null,"Nedleggelse"],"SiCKRAGE is shutting down":[null,"SiCKRAGE avsluttes"],"Restarting":[null,"Omstart"],"SiCKRAGE is restarting":[null,"SiCKRAGE startes"],"No new updates!":[null,"Ingen nye oppdateringer!"],"Update Failed":[null,"Oppdatering mislyktes"],"Update wasn't successful, not restarting. Check your log for more information.":[null,"Oppdateringen var ikke vellykket, starter ikke. Kontroller påloggingsinformasjonen for mer informasjon."],"Successfully found {path}":[null,"Har funnet {path}"],"Failed to find {path}":[null,"Finner ikke {path}"],"Installing SiCKRAGE requirements":[null,"Installere SiCKRAGE krav"],"Failed to install SiCKRAGE requirements":[null,"Kan ikke installere SiCKRAGE krav"],"Installed SiCKRAGE requirements successfully!":[null,"Installert SiCKRAGE krav!"],"Checking out branch: ":[null,"Sjekke ut armen: "],"Branch checkout successful, restarting: ":[null,"Gren checkout vellykket, starte på nytt: "],"Already on branch: ":[null,"Allerede på gren "],"Error":[null,"Feil"],"Invalid show ID":[null,"Ugyldig Vis ID"],"Show not in show list":[null,"Vis ikke i Vis-listen"],"This show is in the process of being downloaded - the info below is incomplete.":[null,"Dette showet er under lastes - info under er ufullstendig."],"The information on this page is in the process of being updated.":[null,"Informasjonen på denne siden er i ferd med å oppdateres."],"The episodes below are currently being refreshed from disk":[null,"Episodene nedenfor er ferd med å oppdateres fra disk"],"Currently downloading subtitles for this show":[null,"Aktuelle dataoverfører undertekster for dette showet"],"This show is queued to be refreshed.":[null,"Dette showet er kø for å bli oppdatert."],"This show is queued and awaiting an update.":[null,"Dette showet er i kø og venter på en oppdatering."],"This show is queued and awaiting subtitles download.":[null,"Dette showet er i kø og venter på undertekster nedlasting."],"Resume":[null,"CV"],"Re-scan files":[null,"Re-scan filer"],"Full Update":[null,"Fullstendig oppdatering"],"Update show in KODI":[null,"Oppdateringen vises i KODI"],"Update show in Emby":[null,"Oppdateringen vises i Emby"],"Preview Rename":[null,"Forhåndsvisning av navn"],"Download Subtitles":[null,"Dataoverføre Subtitles"],"Invalid show ID: ":[null,"Ugyldig Vis ID: "],"Unable to find the specified show: ":[null,"Finner ikke den angitte showet: "],"Unable to retreive Fansub Groups from AniDB.":[null,"Kan ikke hente Fansub grupper fra AniDB."],"Edit Show":[null,"Redigere Show"],"Unable to refresh this show: {}":[null,"Kan ikke oppdatere dette showet: {}"],"Unable to refresh this show:{}":[null,"Kan ikke oppdatere dette showet :{}"],"The folder at %s doesn't contain a tvshow.nfo - copy your files to that folder before you change the directory in SiCKRAGE.":[null,"Mappen på %s inneholder ikke en tvshow.nfo - kopiere filene til mappen før du endrer mappen i SiCKRAGE."],"Unable to update show: {0}":[null,"Kan ikke oppdatere Vis: {0}"],"Unable to force an update on scene exceptions of the show.":[null,"Kan ikke fremtvinge en oppdatering på scenen unntak av showet."],"Unable to force an update on scene numbering of the show.":[null,"Kan ikke fremtvinge en oppdatering på scenen nummerering av showet."],"{num_errors:d} error{plural} while saving changes:":[null,"{num_errors:d} error{plural} når du lagrer endringer:"],"Unable to find the specified show":[null,"Finner ikke den angitte showet"],"%s has been %s":[null,"%s er %s"],"resumed":[null,"gjenopptatt"],"paused":[null,"midlertidig stanset"],"%s has been %s %s":[null,"%s er %s %s"],"deleted":[null,"slettet"],"trashed":[null,"kastet"],"(media untouched)":[null,"(media urørt)"],"(with all related media)":[null,"(med alle relaterte media)"],"Unable to delete this show.":[null,"Kan ikke slette dette showet."],"Unable to refresh this show.":[null,"Kan ikke oppdatere dette showet."],"Unable to update this show.":[null,"Kan ikke oppdatere dette showet."],"Library update command sent to KODI host(s): ":[null,"Biblioteket oppdateringskommandoen sendt til KODI verten (e): "],"Unable to contact one or more KODI host(s): ":[null,"Kan ikke kontakte en eller flere KODI verten (e): "],"Library update command sent to Plex Media Server host: ":[null,"Bibliotek oppdateringskommando sendt til pleksisettet Media Server vert: "],"Unable to contact Plex Media Server host: ":[null,"Kan ikke kontakte Plex Media Server vert: "],"Library update command sent to Emby host: ":[null,"Biblioteket oppdateringskommandoen sendt til Emby vert: "],"Unable to contact Emby host: ":[null,"Kan ikke kontakte Emby vert: "],"Syncing Trakt with SiCKRAGE":[null,"Synkronisering Trakt med SiCKRAGE"],"You must specify a show and at least one episode":[null,"Du må angi et show og minst én episode"],"Invalid status":[null,"Ugyldig status"],"Backlog was automatically started for the following seasons of ":[null,"Etterslep ble automatisk startet til følgende årstider av "],"Season ":[null,"Sesongen "],"Backlog started":[null,"Etterslep i gang"],"Retrying Search was automatically started for the following season of ":[null,"Prøver på nytt søk ble automatisk startet for følgende sesongen "],"Retry Search started":[null,"Prøv søket startet"],"You must specify a show":[null,"Du må angi et show"],"Can't rename episodes when the show dir is missing.":[null,"Kan ikke gi episoder når Vis dir mangler."],"New subtitles downloaded: %s":[null,"Nye undertekster lastet ned: %s"],"No subtitles downloaded":[null,"Ingen undertekster lastet ned"],"Could not load changes from the repo. [Click here for CHANGES.md]({})":[null,"Kan ikke laste endringer fra repo. [Klikk her for CHANGES.md] ({})"],"The was a problem connecting to github, please refresh and try again":[null,"Det var et problem med tilkoblingen til github, vennligst Oppdater og prøv på nytt"],"Postprocessing results":[null,"Postprosessering resultater"],"No folders selected.":[null,"Ingen mapper er valgt."],"New Show":[null,"Nye Show"],"Existing Show":[null,"Eksisterende Vis"],"Adding Show":[null,"Legge til Vis"],"Adding the specified show into ":[null,"Legger til den angitte showet i "],"No root directories setup, please go back and add one.":[null,"Ingen rotmapper oppsett, gå tilbake og legge en."],"Unknown error. Unable to add show due to problem with show selection.":[null,"Ukjent feil. Kan ikke legge til vise på grunn av problem med Vis utvalg."],"Folder ":[null,"Mappen "]," exists already":[null," finnes allerede"],"Unable to create the folder , can't add the show":[null,"Kan ikke opprette mappen kan ikke legge til showet"],"Shows Added":[null,"Viser lagt til"],"Automatically added ":[null,"Automatisk lagt "]," from their existing metadata files":[null," fra eksisterende metadatafiler"],"Missing Subtitles":[null,"Mangler undertekster"],"Unable to refresh show ":[null,"Kan ikke oppdatere Vis "],"Errors encountered":[null,"Feil oppstod"],"<br><b>Updates</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Updates</b><br><ul><li>"],"<br><b>Refreshes</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Refreshes</b><br><ul><li>"],"<br><b>Renames</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Renames</b><br><ul><li>"],"<br><b>Subtitles</b><br><ul><li>":[null,"<br><b>Subtitles</b><br><ul><li>"],"The following actions were queued:":[null,"Følgende ble lagt i kø:"],"Backlog search started":[null,"Etterslep søk startet"],"Daily search started":[null,"Daglige søk startet"],"Find propers search started":[null,"Finne propers søk startet"],"History cleared":[null,"Historie fjernet"],"Removed history entries older than 30 days":[null,"Fjernet loggoppføringene eldre enn 30 dager"],"Backup/Restore":[null,"Sikkerhetskopiering/gjenoppretting"],"Configuration":[null,"Konfigurasjon"],"Configuration Reset to Defaults":[null,"Konfigurasjon Tilbakestill til standarder"],"Config - General":[null,"Config - generelt"],"General Configuration":[null,"Generell konfigurasjon"],"Error(s) Saving Configuration":[null,"Feil lagre konfigurasjon"],"[GENERAL] Configuration Saved":[null,"[GENERAL] konfigurasjon lagret"],"Config - Backup/Restore":[null,"Config - sikkerhetskopiering/gjenoppretting"],"Backup SUCCESSFUL":[null,"Sikkerhetskopiering vellykket"],"Backup FAILED!":[null,"Sikkerhetskopieringen mislyktes!"],"You need to choose a folder to save your backup to first!":[null,"Du må velge en mappe å lagre sikkerhetskopien først!"],"Successfully extracted restore files to ":[null,"Vellykket utdraget gjenopprette filer til "],"<br>Restart sickrage to complete the restore.":[null,"<br>Restart sickrage å fullføre gjenopprettingspunktet."],"Restore FAILED":[null,"Gjenoppretting mislyktes"],"You need to select a backup file to restore!":[null,"Du må velge en sikkerhetskopifil gjenopprette!"],"Config - Search Clients":[null,""],"Unable to create directory ":[null,"Kan ikke opprette katalogen "],", dir not changed.":[null,", dir ikke endret."],"[SEARCH] Configuration Saved":[null,"[SEARCH] konfigurasjon lagret"],"Config - Post Processing":[null,"Config - etterbehandling"],"Unpacking Not Supported, disabling unpack setting":[null,"Utpakking støttes ikke, deaktivere pakke innstillingen"],"You tried saving an invalid anime naming config, not saving your naming settings":[null,"Du prøvde å lagre en ugyldig anime navngiving config, lagrer ikke innstillingene for navngiving"],"You tried saving an invalid naming config, not saving your naming settings":[null,"Du forsøke å lagre en ugyldig navngiving config, lagrer ikke innstillingene for navngiving"],"You tried saving an invalid air-by-date naming config, not saving your air-by-date settings":[null,"Du forsøke å lagre en ugyldig luft-av-dato navngiving config, lagrer ikke innstillingene for luft-av-dato"],"You tried saving an invalid sports naming config, not saving your sports settings":[null,"Du prøvde å lagre en ugyldig sport navngiving config, lagrer ikke innstillingene for sport"],"[POST-PROCESSING] Configuration Saved":[null,"[POST-PROCESSING] konfigurasjon lagret"],"Config - Search Providers":[null,""],"\nNo Provider Name specified":[null,"\nIngen angitt Leverandørnavn"],"\nNo Provider Url specified":[null,"\nIngen leverandør URL-adresse angitt"],"\nNo Provider Api key specified":[null,"\nIngen leverandør Api nøkkel"],"[PROVIDERS] Configuration Saved":[null,"[PROVIDERS] konfigurasjon lagret"],"Config - Notifications":[null,"Config - varsler"],"[NOTIFICATIONS] Configuration Saved":[null,"[NOTIFICATIONS] konfigurasjon lagret"],"Config - Subtitles Settings":[null,""],"[SUBTITLES] Configuration Saved":[null,"[SUBTITLES] konfigurasjon lagret"],"Config - Anime":[null,"Config - Anime"],"[ANIME] Configuration Saved":[null,"[ANIME] konfigurasjon lagret"],"Config - Quality Settings":[null,"Config - innstillingene"],"[QUALITY SETTINGS] Configuration Saved":[null,"[KVALITETSINNSTILLINGER] Konfigurasjon lagret"],"Clear Errors":[null,"Klar feil"],"Clear Warnings":[null,"Fjerne advarsler"],"Daily Searcher":[null,"Daglig søker"],"Show Updater":[null,"Vis Updater"],"Check Version":[null,"Sjekk versjon"],"Search Queue":[null,"Søk etter kø"],"Find Propers":[null,"Finne Propers"],"Postprocessor":[null,"Postprocessor"],"Find Subtitles":[null,"Finne undertekster"],"Event":[null,"Hendelse"],"Tornado":[null,"Tornado"],"Thread":[null,"Tråd"],"Started Download":[null,"Begynte dataoverføre"],"Download Finished":[null,"Laste ned ferdig"],"Subtitle Download Finished":[null,"Undertittel nedlastingen ferdig"],"SiCKRAGE Updated":[null,"SiCKRAGE oppdatert"],"SiCKRAGE Updated To Commit#:":[null,"SiCKRAGE oppdatert til utføring #:"],"SiCKRAGE new login":[null,"SiCKRAGE ny påloggingsinformasjon"],"New login from IP: {0}. http://geomaplookup.net/?ip={0}":[null,"Ny logikk fra IP: {0}. http://geomaplookup.net/?IP={0}"]}}