messages.po 254 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
1001
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:477
1002
1003
1004
msgid "Show all seasons"
msgstr "Mostra totes les estacions"

echel0n's avatar
echel0n committed
1005
1006
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:483
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:659
1007
1008
1009
msgid "on the show summary page"
msgstr "a la pàgina de resum Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
1010
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:491
1011
1012
1013
msgid "Sort with \"The\", \"A\", \"An\""
msgstr "Mena amb \"El\", \"A\", \"Un\""

echel0n's avatar
echel0n committed
1014
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:497
1015
msgid "include articles (\"The\", \"A\", \"An\") when sorting show lists"
1016
msgstr "inclouen articles (\"El\", \"\", \"Un\") quan classificació mostrar llistes"
1017

echel0n's avatar
echel0n committed
1018
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:505
1019
1020
1021
msgid "Filter Row"
msgstr "Filtre fila"

echel0n's avatar
echel0n committed
1022
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:511
1023
1024
1025
msgid "Add a filter row to the show display on the home page"
msgstr "Afegir una fila de filtre a l'exhibició Mostra a la pàgina principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
1026
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:518
1027
1028
1029
msgid "Missed episodes range"
msgstr "Episodis perduts gamma"

echel0n's avatar
echel0n committed
1030
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:528
1031
1032
1033
msgid "# of days"
msgstr "# de dies"

echel0n's avatar
echel0n committed
1034
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:537
1035
1036
1037
msgid "Display fuzzy dates"
msgstr "Visualitzar dates difuses"

echel0n's avatar
echel0n committed
1038
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:544
1039
1040
msgid "move absolute dates into tooltips and display e.g. \"Last Thu\", \"On Tue\""
msgstr "moure dates absolutes en els consells i mostrar, per exemple \"últim DJ\", \"En DM\""
1041

echel0n's avatar
echel0n committed
1042
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:551
1043
1044
1045
msgid "Trim zero padding"
msgstr "Retallar zero farciment"

echel0n's avatar
echel0n committed
1046
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:557
1047
1048
1049
msgid "remove the leading number \"0\" shown on hour of day, and date of month"
msgstr "eliminar el principal nombre \"0\" a l'hora del dia i data del mes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:564
1051
1052
1053
msgid "Date style"
msgstr "Estil de data"

echel0n's avatar
echel0n committed
1054
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:582
1055
1056
1057
msgid "Use System Default"
msgstr "Utilitza per defecte del sistema"

echel0n's avatar
echel0n committed
1058
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:594
1059
1060
1061
msgid "Time style"
msgstr "Format d'hora"

echel0n's avatar
echel0n committed
1062
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:613
1063
1064
1065
msgid "Timezone"
msgstr "Fus horari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1066
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:618
1067
msgid "Local"
echel0n's avatar
echel0n committed
1068
msgstr "Local"
1069

echel0n's avatar
echel0n committed
1070
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:622
echel0n's avatar
echel0n committed
1071
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:43
echel0n's avatar
echel0n committed
1072
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:267
1073
1074
1075
msgid "Network"
msgstr "Xarxa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1076
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:625
1077
1078
msgid "display dates and times in either your timezone or the shows network timezone"
msgstr "exhibició de dates i horaris a la vostra zona horària o la xarxa Mostra el fus horari"
1079

echel0n's avatar
echel0n committed
1080
1081
1082
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:627
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1098
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1140
echel0n's avatar
echel0n committed
1083
1084
1085
1086
1087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:833
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:868
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:938
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2431
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2516
echel0n's avatar
echel0n committed
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
echel0n's avatar
echel0n committed
1098
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:925
echel0n's avatar
echel0n committed
1099
1100
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:162
1101
1102
1103
msgid "NOTE:"
msgstr "NOTA:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1104
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:627
1105
1106
msgid "Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)"
msgstr "Ús local el fus horari per iniciar la recerca de episodis minuts després el show acaba (depèn de la freqüència de dailysearch)"
1107

echel0n's avatar
echel0n committed
1108
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:635
1109
1110
1111
msgid "Download url"
msgstr "Descarregar url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1112
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:652
1113
1114
1115
msgid "Show fanart in the background"
msgstr "Mostra el fanart en el fons"

echel0n's avatar
echel0n committed
1116
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:666
1117
1118
1119
msgid "Fanart transparency"
msgstr "FanArt transparència"

echel0n's avatar
echel0n committed
1120
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:691
1121
1122
1123
msgid "Web Interface"
msgstr "Interfície de webs"

echel0n's avatar
echel0n committed
1124
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:692
1125
1126
msgid "It is recommended that you enable a username and password to secure SickRage from being tampered with remotely."
msgstr "Es recomana que tens un usuari i contrasenya per protegir SickRage de ser manipulat de forma remota."
1127

echel0n's avatar
echel0n committed
1128
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:693
1129
1130
1131
msgid "These options require a manual restart to take effect."
msgstr "Aquestes opcions requereixen un manual reprendre prengui efecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
1132
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:699
1133
1134
1135
msgid "API key"
msgstr "Clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
1136
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:721
1137
1138
msgid "used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API"
msgstr "solia donar 3 programes de limitat accés a SiCKRAGE pot intentar totes les característiques de l'API"
1139

echel0n's avatar
echel0n committed
1140
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:722
1141
1142
1143
msgid "here"
msgstr "aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
1144
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:732
1145
1146
1147
msgid "HTTP logs"
msgstr "Registres d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1148
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:737
1149
1150
1151
msgid "enable logs from the internal Tornado web server"
msgstr "Habiliteu els registres del servidor web intern Tornado"

echel0n's avatar
echel0n committed
1152
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:743
1153
1154
1155
msgid "HTTP username"
msgstr "Nom d'usuari HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1156
1157
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:753
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:772
echel0n's avatar
echel0n committed
1158
1159
1160
1161
1162
1163
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:154
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:278
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:426
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:442
echel0n's avatar
echel0n committed
1164
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1098
echel0n's avatar
echel0n committed
1165
1166
1167
1168
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:368
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:852
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:869
1169
1170
1171
msgid "blank = no authentication"
msgstr "en blanc = sense autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
1172
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:762
1173
1174
1175
msgid "HTTP password"
msgstr "Contrasenya d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1176
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:781
1177
1178
1179
msgid "HTTP port"
msgstr "Port d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1180
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:790
1181
msgid "8081"
echel0n's avatar
echel0n committed
1182
msgstr "8081"
1183

echel0n's avatar
echel0n committed
1184
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:800
1185
1186
1187
msgid "Listen on IPv6"
msgstr "Escolta a IPv6"

echel0n's avatar
echel0n committed
1188
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:805
1189
1190
1191
msgid "attempt binding to any available IPv6 address"
msgstr "intent d'enquadernació a qualsevol adreça IPv6 disponible"

echel0n's avatar
echel0n committed
1192
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:813
1193
1194
1195
msgid "Enable HTTPS"
msgstr "Permetre HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1196
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:819
1197
1198
1199
msgid "enable access to the web interface using a HTTPS address"
msgstr "permetre l'accés a la interfície web utilitzant una adreça HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1200
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:828
1201
1202
1203
msgid "HTTPS certificate"
msgstr "Certificat d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1204
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:842
1205
1206
1207
msgid "file name or path to HTTPS certificate"
msgstr "nom del fitxer o ruta certificat HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1208
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:852
1209
1210
1211
msgid "HTTPS key"
msgstr "Clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1212
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:864
1213
1214
1215
msgid "file name or path to HTTPS key"
msgstr "nom del fitxer o el camí a la clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1216
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:874
1217
1218
1219
msgid "Reverse proxy headers"
msgstr "Capçaleres d'apoderat invers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1220
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:880
1221
1222
1223
msgid "accept the following reverse proxy headers (advanced)..."
msgstr "acceptar les capçaleres d'apoderat invers següents (avançats)..."

echel0n's avatar
echel0n committed
1224
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:881
1225
1226
1227
msgid "(X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)"
msgstr "(X-Forwarded-For, X-enviat-amfitrió i X-enviat-Proto)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1228
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:888
1229
1230
1231
msgid "Notify on login"
msgstr "Notificar en connexió"

echel0n's avatar
echel0n committed
1232
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:894
1233
1234
msgid "send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address"
msgstr "enviar un missatge a tots els permetia notificadors quan algú es connecta en SiCKRAGE d'una adreça IP pública"
1235

echel0n's avatar
echel0n committed
1236
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:919
1237
1238
1239
msgid "CPU throttling"
msgstr "Limitació de CPU"

echel0n's avatar
echel0n committed
1240
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:938
1241
1242
1243
msgid "Anonymous redirect"
msgstr "Redirecció anònim"

echel0n's avatar
echel0n committed
1244
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:956
1245
1246
1247
msgid "Enable debug"
msgstr "Permetre depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1248
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:962
1249
1250
1251
msgid "Enable debug logs"
msgstr "Habiliteu els registres de depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1252
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:969
1253
1254
1255
msgid "Verify SSL Certs"
msgstr "Verificar cert SSL"

echel0n's avatar
echel0n committed
1256
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:975
1257
msgid "Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)"
1258
msgstr "Verificar els certificats SSL (Impossibiliti això per SSL trencat instal·la (com QNAP)"
1259

echel0n's avatar
echel0n committed
1260
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:984
1261
1262
1263
msgid "No Restart"
msgstr "Sense reinici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1264
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:991
1265
1266
msgid "Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own)."
msgstr "SiCKRAGE tancament damunt reprèn (servei extern de reiniciar SiCKRAGE en el seu propi)."
1267

echel0n's avatar
echel0n committed
1268
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1001
1269
1270
1271
msgid "Encrypt settings"
msgstr "Xifrar escenes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1272
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1007
1273
1274
1275
msgid "in the"
msgstr "en la"

echel0n's avatar
echel0n committed
1276
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1007
1277
1278
1279
msgid "file."
msgstr "l'arxiu."

echel0n's avatar
echel0n committed
1280
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1016
1281
1282
1283
msgid "Unprotected calendar"
msgstr "Calendari desprotegit"

echel0n's avatar
echel0n committed
1284
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1022
1285
1286
msgid "allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way"
msgstr "permet la subscripció al calendari sense l'usuari i contrasenya. Alguns serveis com Google Calendar només treballar d'aquesta manera"
1287

echel0n's avatar
echel0n committed
1288
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1032
1289
1290
1291
msgid "Google Calendar Icons"
msgstr "Icones de Google Calendar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1292
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1038
1293
msgid "show an icon next to exported calendar events in Google Calendar."
1294
msgstr "mostrar una icona al costat d'esdeveniments de calendari exportats a Google Calendar."
1295

echel0n's avatar
echel0n committed
1296
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1047
1297
1298
1299
msgid "Link Google Account"
msgstr "Enllaç Google compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1300
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1052
1301
1302
msgid "link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage"
msgstr "enllaçar el teu compte de google a SiCKRAGE per a ús de tret avançat com emmagatzematge d'escenes i bases de dades"
1303

echel0n's avatar
echel0n committed
1304
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1060
1305
1306
1307
msgid "Proxy host"
msgstr "Hoste intermediari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1308
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1077
1309
1310
1311
msgid "Use proxy for indexers"
msgstr "Ús de proxy per a indexers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1312
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1083
1313
msgid "use proxy host for connecting to indexers (thetvdb)"
1314
msgstr "utilitzar l'amfitrió de servidor intermediari per a connectar-se a indexers (thetvdb)"
1315

echel0n's avatar
echel0n committed
1316
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1091
1317
1318
1319
msgid "Skip Remove Detection"
msgstr "Omet treure detecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
1320
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1097
1321
1322
msgid "Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status"
msgstr "Saltar la detecció d'arxius suprimides. Si impossibilitar s'estableix per defecte se suprimeix de l'estat"
1323

echel0n's avatar
echel0n committed
1324
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1098
1325
1326
1327
msgid "This may mean SickRage misses renames as well"
msgstr "Això podria significar que enyora SickRage canvia el nom, així"

echel0n's avatar
echel0n committed
1328
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1106
1329
1330
1331
msgid "Default deleted episode status"
msgstr "L'estat per defecte suprimit episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
1332
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1138
1333
msgid "Define the status to be set for media file that has been deleted."
1334
msgstr "Definir l'estat establirà per a arxiu de mitjans de comunicació que s'ha suprimit."
1335

echel0n's avatar
echel0n committed
1336
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1140
1337
1338
1339
msgid "Archived option will keep previous downloaded quality"
msgstr "Opció arxivat mantindrà qualitat anterior descarregat"

echel0n's avatar
echel0n committed
1340
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1142
1341
1342
1343
msgid "Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)"
msgstr "Exemple: Descarregat (1080p WEB-DL) ==> arxivats (1080p WEB-DL)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1344
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1160
echel0n's avatar
echel0n committed
1345
msgid "PIP Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1346
msgstr "Configuració de PIP"
echel0n's avatar
echel0n committed
1347

echel0n's avatar
echel0n committed
1348
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1165
1349
1350
1351
msgid "PIP executable path"
msgstr "Camí executable PIP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1352
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1176
1353
msgid "ex: /path/to/pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
1354
msgstr "ex: /path/to/pip"
1355

echel0n's avatar
echel0n committed
1356
1357
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1189
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1286
echel0n's avatar
echel0n committed
1358
msgid "Click vefify path to test."
echel0n's avatar
echel0n committed
1359
msgstr "Feu clic a camí vefify provar."
echel0n's avatar
echel0n committed
1360

echel0n's avatar
echel0n committed
1361
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1214
echel0n's avatar
echel0n committed
1362
msgid "GIT Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1363
msgstr "GIT escenes"
1364

echel0n's avatar
echel0n committed
1365
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1219
1366
1367
1368
msgid "Git Branches"
msgstr "Git branques"

echel0n's avatar
echel0n committed
1369
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1229
echel0n's avatar
echel0n committed
1370
msgid "GIT Branch Version"
echel0n's avatar
echel0n committed
1371
msgstr "GIT versió"
echel0n's avatar
echel0n committed
1372

echel0n's avatar
echel0n committed
1373
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1249
1374
1375
1376
msgid "Error: No branches found."
msgstr "Error: No hi ha branques trobats."

echel0n's avatar
echel0n committed
1377
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1253
1378
1379
1380
msgid "select branch to use (restart required)"
msgstr "Seleccioni branca utilitzar (cal reiniciar)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1262
1382
1383
1384
msgid "GIT executable path"
msgstr "Camí executable GIT"

echel0n's avatar
echel0n committed
1385
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1273
1386
msgid "ex: /path/to/git"
echel0n's avatar
echel0n committed
1387
msgstr "ex: /path/to/git"
1388

echel0n's avatar
echel0n committed
1389
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1295
1390
1391
1392
msgid "Git reset"
msgstr "Git reinicialització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1393
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1301
1394
1395
msgid "removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues"
msgstr "treu una arxius i realitza una reinicialització dura en git branca automàticament per ajudar a resoldre problemes d'actualització"
1396

echel0n's avatar
echel0n committed
1397
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1309
1398
1399
1400
msgid "Git auto-issues submit"
msgstr "Envia auto-qüestions de git"

echel0n's avatar
echel0n committed
1401
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1316
1402
1403
msgid "automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged"
msgstr "enviar informes d'error/assumpte per nostres incidències automàticament quan es registren errors de"
1404

echel0n's avatar
echel0n committed
1405
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:24
1406
1407
1408
msgid "SR Version:"
msgstr "SR versió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1409
1410
1411
1412
1413
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:34
msgid "SR Commit:"
msgstr ""

#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:44
1414
1415
1416
msgid "SR Type:"
msgstr "SR tipus:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1417
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:54
1418
1419
1420
msgid "SR User:"
msgstr "SR usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1421
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:64
1422
msgid "SR Locale:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1423
msgstr "SR Locale:"
1424

echel0n's avatar
echel0n committed
1425
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:71
1426
msgid "SR Config:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1427
msgstr "SR Config:"
1428

echel0n's avatar
echel0n committed
1429
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:80
1430
1431
1432
msgid "SR Cache Dir:"
msgstr "Dir SR memòria cau:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1433
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:89
echel0n's avatar
echel0n committed
1434
msgid "SR Log File:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1435
msgstr "Fitxer de registre SR:"
1436

echel0n's avatar
echel0n committed
1437
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:98
1438
msgid "SR Arguments:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1439
msgstr "SR Arguments:"
1440

echel0n's avatar
echel0n committed
1441
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:108
1442
1443
1444
msgid "SR Web Root:"
msgstr "SR Web arrel:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1445
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:118
1446
1447
1448
msgid "Tornado Version:"
msgstr "Versió de Tornado:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1449
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:127
1450
1451
1452
msgid "Python Version:"
msgstr "Versió de Python:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1453
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:136
1454
1455
1456
msgid "Homepage"
msgstr "Pàgina d'inici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1457
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:147
1458
msgid "WiKi"
echel0n's avatar
echel0n committed
1459
msgstr "WiKi"
1460

echel0n's avatar
echel0n committed
1461
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:157
1462
1463
1464
msgid "Forums"
msgstr "Fòrums"

echel0n's avatar
echel0n committed
1465
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:168
1466
1467
1468
msgid "Source"
msgstr "Font"

echel0n's avatar
echel0n committed
1469
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:179
1470
msgid "IRChat"
echel0n's avatar
echel0n committed
1471
msgstr "IRChat"
1472

echel0n's avatar
echel0n committed
1473
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:183
1474
1475
1476
msgid "on"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1478
1479
1480
msgid "Home Theater"
msgstr "Teatre de casa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1481
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1482
msgid "NAS"
echel0n's avatar
echel0n committed
1483
msgstr "NAS"
1484

echel0n's avatar
echel0n committed
1485
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:15
1486
1487
1488
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"

echel0n's avatar
echel0n committed
1489
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:16
1490
msgid "Social"
echel0n's avatar
echel0n committed
1491
msgstr "Social"
1492

echel0n's avatar
echel0n committed
1493
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:26
1494
1495
msgid "A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV."
msgstr "Un codi lliure i obert mitjans de comunicació multiplataforma Centre Casa entreteniment sistema programari i amb una interfície de 10 peus d'usuari dissenyada per a la sala TV."
1496

echel0n's avatar
echel0n committed
1497
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:36
1498
1499
1500
msgid "send KODI commands?"
msgstr "enviar ordres KODI?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:43
1502
1503
1504
msgid "Always on"
msgstr "Sempre en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1505
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:49
1506
1507
1508
msgid "log errors when unreachable?"
msgstr "Registre d'errors en inaccessible?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1509
1510
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:55
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:362
echel0n's avatar
echel0n committed
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:523
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:875
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1036
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1149
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1282
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1357
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1566
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1658
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1783
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1877
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1998
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2109
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2439
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2839
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3071
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3166
1528
1529
1530
msgid "Notify on snatch"
msgstr "Notificar en arrabassar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1531
1532
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:61
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:368
echel0n's avatar
echel0n committed
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:529
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:881
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1042
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1288
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1363
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1572
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1789
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1883
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2445
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2845
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3172
1547
1548
1549
msgid "send a notification when a download starts?"
msgstr "enviar una notificació quan s'inicia una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1550
1551
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:67
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:374
echel0n's avatar
echel0n committed
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:536
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:887
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1048
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1161
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1294
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1369
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1578
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1670
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1795
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1889
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2010
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2121
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2265
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2451
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2851
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3083
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3179
1569
1570
1571
msgid "Notify on download"
msgstr "Notificar en descàrrega"

echel0n's avatar
echel0n committed
1572
1573
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:380
echel0n's avatar
echel0n committed
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:542
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:893
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1054
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1167
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1300
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1375
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1584
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1676
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1801
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1895
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2457
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2857
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3089
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3185
1588
1589
1590
msgid "send a notification when a download finishes?"
msgstr "Envia una notificació quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1591
1592
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:79
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:387
echel0n's avatar
echel0n committed
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:549
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:899
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1060
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1173
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1306
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1590
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1682
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1807
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1901
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2022
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2133
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2277
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2463
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2863
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3095
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3192
1610
1611
1612
msgid "Notify on subtitle download"
msgstr "Notificar en subtitular descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1613
1614
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:85
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:393
echel0n's avatar
echel0n committed
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:555
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:905
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1066
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1179
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1312
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1596
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1688
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1813
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1907
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2469
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2869
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3101
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3198
1629
1630
1631
msgid "send a notification when subtitles are downloaded?"
msgstr "Envia una notificació quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1632
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:91
1633
1634
1635
msgid "Update library"
msgstr "Biblioteca d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1636
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:97
1637
1638
1639
msgid "update KODI library when a download finishes?"
msgstr "actualitzar la biblioteca KODI quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1640
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:103
1641
1642
1643
msgid "Full library update"
msgstr "Actualització completa biblioteca"

echel0n's avatar
echel0n committed
1644
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:109
1645
msgid "perform a full library update if update per-show fails?"
1646
msgstr "realitzar una actualització completa biblioteca si falla actualització per mostrar?"
1647

echel0n's avatar
echel0n committed
1648
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:115
1649
1650
1651
msgid "Only update first host"
msgstr "Només actualització de primera acollida"

echel0n's avatar
echel0n committed
1652
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:121
1653
1654
1655
msgid "only send library updates to the first active host?"
msgstr "només enviar actualitzacions de Biblioteca al primer host actiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:127
1657
1658
1659
msgid "KODI IP:Port"
msgstr "IP: port KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1660
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:136
1661
msgid "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
echel0n's avatar
echel0n committed
1662
msgstr "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
1663

echel0n's avatar
echel0n committed
1664
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:144
1665
1666
1667
msgid "KODI username"
msgstr "Nom d'usuari KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1668
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:161
1669
1670
1671
msgid "KODI password"
msgstr "Contrasenya KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1672
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:184
1673
1674
1675
msgid "Test KODI"
msgstr "Prova KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1676
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:200
1677
1678
msgid "Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your Mac connected to your TV. Your media library has never looked this good!"
msgstr "Experimentar els seus mitjans de comunicació en un impressionant visualment, interfície fàcil d'utilitzar al seu Mac connectats a la seva TV. La biblioteca multimèdia mai no ha mirat aquesta bona!"
1679

echel0n's avatar
echel0n committed
1680
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:201
1681
1682
msgid "For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port"
msgstr "Per enviar les notificacions als clients Plex Home Theater (PHT), utilitzar el notificador KODI amb port"
1683

echel0n's avatar
echel0n committed
1684
1685
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:354
1686
1687
1688
msgid "send Plex commands?"
msgstr "enviar ordres Plex?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1689
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:221
1690
1691
1692
msgid "Plex Media Server Auth Token"
msgstr "Plex Media Server Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
1693
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:240
1694
1695
1696
msgid "Auth Token used by Plex"
msgstr "Fitxa Auth utilitzat per Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1697
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:244
1698
1699
1700
msgid "Finding your account token"
msgstr "Trobant el seu testimoni de compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1701
1702
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:417
1703
1704
1705
msgid "Server Username"
msgstr "Nom d'usuari servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1706
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:269
1707
1708
1709
msgid "Server/client password"
msgstr "Contrasenya de client/servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1710
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:288
1711
1712
1713
msgid "Update server library"
msgstr "Biblioteca de servidor d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1714
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:294
1715
msgid "update Plex Media Server library after download finishes"
1716
msgstr "actualitzar la biblioteca de servidor de medis Plex després descarregar acabats"
1717

echel0n's avatar
echel0n committed
1718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:301
1719
1720
1721
msgid "Plex Media Server IP:Port"
msgstr "IP: port de servidor de mitjans de comunicació Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1722
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:310
1723
msgid "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
echel0n's avatar
echel0n committed
1724
msgstr "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
1725

echel0n's avatar
echel0n committed
1726
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:321
1727
1728
1729
msgid "Click below to test Plex servers"
msgstr "Feu clic a baix per provar Plex servidors"

echel0n's avatar
echel0n committed
1730
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:328
1731
1732
1733
msgid "Test Plex Server"
msgstr "Servidor de prova Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1734
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:343
1735
1736
1737
msgid "Plex Media Client"
msgstr "Plex mitjans Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1738
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:399
1739
1740
1741
msgid "Plex Client IP:Port"
msgstr "Plex Client IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1742
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:408
1743
msgid "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
echel0n's avatar
echel0n committed
1744
msgstr "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
1745

echel0n's avatar
echel0n committed
1746
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:433
1747
1748
1749
msgid "Client Password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1750
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:450
1751
1752
1753
msgid "Click below to test Plex client(s)"
msgstr "Feu clic a baix per provar la versió Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1754
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:456
1755
1756
1757
msgid "Test Plex Client"
msgstr "Prova Plex Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1758
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:472
1759
msgid "A home media server built using other popular open source technologies."
1760
msgstr "Un servidor de medis casa construïda mitjançant altres tecnologies de codi obert popular."
1761

echel0n's avatar
echel0n committed
1762
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:483
1763
1764
1765
msgid "send update commands to Emby?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a Emby?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1766
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:490
1767
1768
1769
msgid "Emby IP:Port"
msgstr "IP: port Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1770
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:499
1771
msgid "ex. 192.168.1.100:8096"
echel0n's avatar
echel0n committed
1772
msgstr "ex. 192.168.1.100:8096"
1773

echel0n's avatar
echel0n committed
1774
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:506
1775
1776
1777
msgid "Emby API Key"
msgstr "Emby clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
1778
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:568
1779
1780
1781
msgid "Test Emby"
msgstr "Prova Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1782
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:584
1783
1784
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJ, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials disponibles per a la sèrie 200 Popcorn Hour."
1785

echel0n's avatar
echel0n committed
1786
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:595
1787
1788
1789
msgid "send update commands to NMJ?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJ?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1790
1791
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:603
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:705
1792
1793
1794
msgid "Popcorn IP address"
msgstr "Adreça d'IP de crispetes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1795
1796
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:612
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:714
1797
msgid "ex. 192.168.1.100"
echel0n's avatar
echel0n committed
1798
msgstr "ex. 192.168.1.100"
1799

echel0n's avatar
echel0n committed
1800
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:619
1801
1802
1803
msgid "Get settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1804
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:622
1805
1806
1807
msgid "Get Settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1808
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:625
1809
1810
1811
msgid "the Popcorn Hour device must be powered on and NMJ running."
msgstr "el dispositiu ha d'alimentar damunt Popcorn Hour i NMJ corrent."

echel0n's avatar
echel0n committed
1812
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:631
1813
1814
1815
msgid "NMJ database"
msgstr "Base de dades NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1816
1817
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:641
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:658
1818
1819
1820
msgid "automatically filled via the Get Settings"
msgstr "s'emplena automàticament via les escenes d'aconseguir"

echel0n's avatar
echel0n committed
1821
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:648
1822
1823
1824
msgid "NMJ mount url"
msgstr "NMJ Puig url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1825
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:671
1826
1827
1828
msgid "Test NMJ"
msgstr "Prova NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1829
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:685
1830
1831
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJv2, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials fet disponible pel Popcorn Hour 300 59 400-sèrie."
1832

echel0n's avatar
echel0n committed
1833
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:696
1834
1835
1836
msgid "send update commands to NMJv2?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJv2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1837
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:721
1838
1839
1840
msgid "Database location"
msgstr "Localització de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1841
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:729
1842
1843
1844
msgid "Local Media"
msgstr "Mitjans de comunicació locals"

echel0n's avatar
echel0n committed
1845
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:738
1846
1847
1848
msgid "PCH Network Media"
msgstr "Mitjans de comunicació de xarxa PCH"

echel0n's avatar
echel0n committed
1849
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:746
1850
1851
1852
msgid "Database instance"
msgstr "Exemple de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1853
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:764
1854
1855
1856
msgid "adjust this value if the wrong database is selected."
msgstr "ajustar aquest valor si es selecciona la base de dades equivocades."

echel0n's avatar
echel0n committed
1857
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:770
1858
1859
1860
msgid "Find database"
msgstr "Trobar la base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1861
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:773
1862
1863
1864
msgid "Find Database"
msgstr "Trobar la base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1865
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:776
1866
1867
1868
msgid "the Popcorn Hour device must be powered on."
msgstr "el dispositiu Popcorn Hour ha d'alimentar damunt."

echel0n's avatar
echel0n committed
1869
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:782
1870
1871
1872
msgid "NMJv2 database"
msgstr "NMJv2 base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1873
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:792
1874
1875
1876
msgid "automatically filled via the Find Database"
msgstr "s'emplena automàticament mitjançant la trobar base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1877
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:804
1878
1879
1880
msgid "Test NMJv2"
msgstr "Prova NMJv2"

echel0n's avatar
echel0n committed
1881
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:819
1882
1883
1884
msgid "The Synology DiskStation NAS."
msgstr "El Synology DiskStation NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1885
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:820
1886
1887
msgid "Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database."
msgstr "Synology indexador és el dimoni s'executa en Synology NAS per construir la seva base de dades de mitjans de comunicació."
1888

echel0n's avatar
echel0n committed
1889
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:832
1890
1891
1892
msgid "send Synology notifications?"
msgstr "enviar notificacions Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1893
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:833
1894
1895
1896
msgid "requires SickRage to be running on your Synology NAS."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el seu Synology NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1897
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:854
1898
1899
1900
msgid "Notifier"
msgstr "Notificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
1901
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:855
1902
1903
1904
msgid "Synology Notifier is the notification system of Synology DSM"
msgstr "Synology notificador és el sistema de notificació de Synology DSM"

echel0n's avatar
echel0n committed
1905
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:867
1906
1907
1908
msgid "send notifications to the Synology Notifier?"
msgstr "enviar notificacions el notificador de Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1909
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:868
1910
1911
1912
msgid "requires SickRage to be running on your Synology DSM."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el DSM Synology."

echel0n's avatar
echel0n committed
1913
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:926
1914
1915
msgid "pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo."
msgstr "pyTivo és un HMO i GoBack servidor. Aquest notificador carregarà el completat descarrega pel seu Tivo."
1916

echel0n's avatar
echel0n committed
1917
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:937
1918
1919
1920
msgid "send notifications to pyTivo?"
msgstr "enviar notificacions a pyTivo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1921
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:938
1922
1923
1924
msgid "requires the downloaded files to be accessible by pyTivo."
msgstr "requereix els arxius descarregats siguin accessibles per pyTivo."

echel0n's avatar
echel0n committed
1925
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:947
1926
1927
1928
msgid "pyTivo IP:Port"
msgstr "pyTivo IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1929
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:957
1930
msgid "ex. 192.168.1.1:9032"
echel0n's avatar
echel0n committed
1931
msgstr "ex. 192.168.1.1:9032"
1932

echel0n's avatar
echel0n committed
1933
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:964
1934
1935
1936
msgid "pyTivo share name"
msgstr "nom de compartició de pyTivo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1937
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:977
1938
1939
1940
msgid "value used in pyTivo Web Configuration to name the share."
msgstr "valor utilitzat en la configuració del Web pyTivo per anomenar la quota."

echel0n's avatar
echel0n committed
1941
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:983
1942
1943
1944
msgid "Tivo name"
msgstr "Nom de TiVo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1945
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:996
1946
1947
msgid "(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)"
msgstr "(Configuració i missatges > compte i informació de sistema > System Information > nom DVR)"
1948

echel0n's avatar
echel0n committed
1949
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1017
1950
1951
1952
msgid "A cross-platform unobtrusive global notification system."
msgstr "Un sistema discret notificació global multiplataforma."

echel0n's avatar
echel0n committed
1953
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1028
1954
1955
1956
msgid "send Growl notifications?"
msgstr "enviar Remugar notificacions?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1957
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1072
1958
1959
1960
msgid "Growl IP:Port"
msgstr "IP: port Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1961
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1081
1962
msgid "ex. 192.168.1.100:23053"
echel0n's avatar
echel0n committed
1963
msgstr "ex. 192.168.1.100:23053"
1964

echel0n's avatar
echel0n committed
1965
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1088
1966
1967
1968
msgid "Growl password"
msgstr "Contrasenya Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1969
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1106
1970
1971
msgid "Click below to rex.ster and test Growl, this is required for Growl notifications to work."
msgstr "Feu clic a baix per rex.ster i prova Remugar, això és necessària per a Remugar notificacions treballar."
1972

echel0n's avatar
echel0n committed
1973
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1113
1974
1975
1976
msgid "Register Growl"
msgstr "Registre Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1977
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1130
1978
1979
1980
msgid "A Growl client for iOS."
msgstr "Un client Remugar per iOS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1981
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1141
1982
1983
1984
msgid "send Prowl notifications?"
msgstr "enviar notificacions d'aguait?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1985
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1185
1986
1987
1988
msgid "Prowl API key"
msgstr "Clau d'API d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1989
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
1990
1991
1992
msgid "get your key at:"
msgstr "aconseguir la seva clau a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1993
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1205
1994
1995
1996
msgid "Prowl priority"
msgstr "Prioritat d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1997
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1231
1998
1999
2000
msgid "priority of Prowl messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges rondar des SickRage."

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame