messages.po 253 KB
Newer Older
echel0n's avatar
echel0n committed
1001
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:477
1002
1003
1004
msgid "Show all seasons"
msgstr "Mostra totes les estacions"

echel0n's avatar
echel0n committed
1005
1006
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:483
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:659
1007
1008
1009
msgid "on the show summary page"
msgstr "a la pàgina de resum Mostra el"

echel0n's avatar
echel0n committed
1010
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:491
1011
1012
1013
msgid "Sort with \"The\", \"A\", \"An\""
msgstr "Mena amb \"El\", \"A\", \"Un\""

echel0n's avatar
echel0n committed
1014
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:497
1015
msgid "include articles (\"The\", \"A\", \"An\") when sorting show lists"
1016
msgstr "inclouen articles (\"El\", \"\", \"Un\") quan classificació mostrar llistes"
1017

echel0n's avatar
echel0n committed
1018
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:505
1019
1020
1021
msgid "Filter Row"
msgstr "Filtre fila"

echel0n's avatar
echel0n committed
1022
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:511
1023
1024
1025
msgid "Add a filter row to the show display on the home page"
msgstr "Afegir una fila de filtre a l'exhibició Mostra a la pàgina principal"

echel0n's avatar
echel0n committed
1026
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:518
1027
1028
1029
msgid "Missed episodes range"
msgstr "Episodis perduts gamma"

echel0n's avatar
echel0n committed
1030
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:528
1031
1032
1033
msgid "# of days"
msgstr "# de dies"

echel0n's avatar
echel0n committed
1034
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:537
1035
1036
1037
msgid "Display fuzzy dates"
msgstr "Visualitzar dates difuses"

echel0n's avatar
echel0n committed
1038
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:544
1039
1040
msgid "move absolute dates into tooltips and display e.g. \"Last Thu\", \"On Tue\""
msgstr "moure dates absolutes en els consells i mostrar, per exemple \"últim DJ\", \"En DM\""
1041

echel0n's avatar
echel0n committed
1042
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:551
1043
1044
1045
msgid "Trim zero padding"
msgstr "Retallar zero farciment"

echel0n's avatar
echel0n committed
1046
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:557
1047
1048
1049
msgid "remove the leading number \"0\" shown on hour of day, and date of month"
msgstr "eliminar el principal nombre \"0\" a l'hora del dia i data del mes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1050
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:564
1051
1052
1053
msgid "Date style"
msgstr "Estil de data"

echel0n's avatar
echel0n committed
1054
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:582
1055
1056
1057
msgid "Use System Default"
msgstr "Utilitza per defecte del sistema"

echel0n's avatar
echel0n committed
1058
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:594
1059
1060
1061
msgid "Time style"
msgstr "Format d'hora"

echel0n's avatar
echel0n committed
1062
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:613
1063
1064
1065
msgid "Timezone"
msgstr "Fus horari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1066
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:618
1067
1068
1069
msgid "Local"
msgstr "Local"

echel0n's avatar
echel0n committed
1070
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:622
echel0n's avatar
echel0n committed
1071
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:43
echel0n's avatar
echel0n committed
1072
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:267
1073
1074
1075
msgid "Network"
msgstr "Xarxa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1076
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:625
1077
1078
msgid "display dates and times in either your timezone or the shows network timezone"
msgstr "exhibició de dates i horaris a la vostra zona horària o la xarxa Mostra el fus horari"
1079

echel0n's avatar
echel0n committed
1080
1081
1082
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:627
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1098
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1140
echel0n's avatar
echel0n committed
1083
1084
1085
1086
1087
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:793
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:828
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:898
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2391
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2476
echel0n's avatar
echel0n committed
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:39
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:97
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:260
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:292
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:337
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:443
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:647
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1321
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1349
echel0n's avatar
echel0n committed
1098
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:925
echel0n's avatar
echel0n committed
1099
1100
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:162
1101
1102
1103
msgid "NOTE:"
msgstr "NOTA:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1104
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:627
1105
1106
msgid "Use local timezone to start searching for episodes minutes after show ends (depends on your dailysearch frequency)"
msgstr "Ús local el fus horari per iniciar la recerca de episodis minuts després el show acaba (depèn de la freqüència de dailysearch)"
1107

echel0n's avatar
echel0n committed
1108
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:635
1109
1110
1111
msgid "Download url"
msgstr "Descarregar url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1112
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:652
1113
1114
1115
msgid "Show fanart in the background"
msgstr "Mostra el fanart en el fons"

echel0n's avatar
echel0n committed
1116
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:666
1117
1118
1119
msgid "Fanart transparency"
msgstr "FanArt transparència"

echel0n's avatar
echel0n committed
1120
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:691
1121
1122
1123
msgid "Web Interface"
msgstr "Interfície de webs"

echel0n's avatar
echel0n committed
1124
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:692
1125
1126
msgid "It is recommended that you enable a username and password to secure SickRage from being tampered with remotely."
msgstr "Es recomana que tens un usuari i contrasenya per protegir SickRage de ser manipulat de forma remota."
1127

echel0n's avatar
echel0n committed
1128
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:693
1129
1130
1131
msgid "These options require a manual restart to take effect."
msgstr "Aquestes opcions requereixen un manual reprendre prengui efecte."

echel0n's avatar
echel0n committed
1132
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:699
1133
1134
1135
msgid "API key"
msgstr "Clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
1136
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:721
1137
1138
msgid "used to give 3rd party programs limited access to SiCKRAGE you can try all the features of the API"
msgstr "solia donar 3 programes de limitat accés a SiCKRAGE pot intentar totes les característiques de l'API"
1139

echel0n's avatar
echel0n committed
1140
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:722
1141
1142
1143
msgid "here"
msgstr "aquí"

echel0n's avatar
echel0n committed
1144
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:732
1145
1146
1147
msgid "HTTP logs"
msgstr "Registres d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1148
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:737
1149
1150
1151
msgid "enable logs from the internal Tornado web server"
msgstr "Habiliteu els registres del servidor web intern Tornado"

echel0n's avatar
echel0n committed
1152
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:743
1153
1154
1155
msgid "HTTP username"
msgstr "Nom d'usuari HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1156
1157
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:753
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:772
echel0n's avatar
echel0n committed
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:154
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:171
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:262
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:278
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:426
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:442
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1058
echel0n's avatar
echel0n committed
1165
1166
1167
1168
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:368
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:852
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:869
1169
1170
1171
msgid "blank = no authentication"
msgstr "en blanc = sense autenticació"

echel0n's avatar
echel0n committed
1172
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:762
1173
1174
1175
msgid "HTTP password"
msgstr "Contrasenya d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1176
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:781
1177
1178
1179
msgid "HTTP port"
msgstr "Port d'HTTP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1180
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:790
1181
1182
1183
msgid "8081"
msgstr "8081"

echel0n's avatar
echel0n committed
1184
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:800
1185
1186
1187
msgid "Listen on IPv6"
msgstr "Escolta a IPv6"

echel0n's avatar
echel0n committed
1188
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:805
1189
1190
1191
msgid "attempt binding to any available IPv6 address"
msgstr "intent d'enquadernació a qualsevol adreça IPv6 disponible"

echel0n's avatar
echel0n committed
1192
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:813
1193
1194
1195
msgid "Enable HTTPS"
msgstr "Permetre HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1196
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:819
1197
1198
1199
msgid "enable access to the web interface using a HTTPS address"
msgstr "permetre l'accés a la interfície web utilitzant una adreça HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1200
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:828
1201
1202
1203
msgid "HTTPS certificate"
msgstr "Certificat d'HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1204
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:842
1205
1206
1207
msgid "file name or path to HTTPS certificate"
msgstr "nom del fitxer o ruta certificat HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1208
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:852
1209
1210
1211
msgid "HTTPS key"
msgstr "Clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1212
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:864
1213
1214
1215
msgid "file name or path to HTTPS key"
msgstr "nom del fitxer o el camí a la clau de HTTPS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1216
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:874
1217
1218
1219
msgid "Reverse proxy headers"
msgstr "Capçaleres d'apoderat invers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1220
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:880
1221
1222
1223
msgid "accept the following reverse proxy headers (advanced)..."
msgstr "acceptar les capçaleres d'apoderat invers següents (avançats)..."

echel0n's avatar
echel0n committed
1224
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:881
1225
1226
1227
msgid "(X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host, and X-Forwarded-Proto)"
msgstr "(X-Forwarded-For, X-enviat-amfitrió i X-enviat-Proto)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1228
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:888
1229
1230
1231
msgid "Notify on login"
msgstr "Notificar en connexió"

echel0n's avatar
echel0n committed
1232
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:894
1233
1234
msgid "send a message to all enabled notifiers when someone logs into SiCKRAGE from a public IP address"
msgstr "enviar un missatge a tots els permetia notificadors quan algú es connecta en SiCKRAGE d'una adreça IP pública"
1235

echel0n's avatar
echel0n committed
1236
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:919
1237
1238
1239
msgid "CPU throttling"
msgstr "Limitació de CPU"

echel0n's avatar
echel0n committed
1240
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:938
1241
1242
1243
msgid "Anonymous redirect"
msgstr "Redirecció anònim"

echel0n's avatar
echel0n committed
1244
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:956
1245
1246
1247
msgid "Enable debug"
msgstr "Permetre depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1248
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:962
1249
1250
1251
msgid "Enable debug logs"
msgstr "Habiliteu els registres de depuració"

echel0n's avatar
echel0n committed
1252
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:969
1253
1254
1255
msgid "Verify SSL Certs"
msgstr "Verificar cert SSL"

echel0n's avatar
echel0n committed
1256
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:975
1257
msgid "Verify SSL Certificates (Disable this for broken SSL installs (Like QNAP)"
1258
msgstr "Verificar els certificats SSL (Impossibiliti això per SSL trencat instal·la (com QNAP)"
1259

echel0n's avatar
echel0n committed
1260
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:984
1261
1262
1263
msgid "No Restart"
msgstr "Sense reinici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1264
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:991
1265
1266
msgid "Shutdown SiCKRAGE on restarts (external service must restart SiCKRAGE on its own)."
msgstr "SiCKRAGE tancament damunt reprèn (servei extern de reiniciar SiCKRAGE en el seu propi)."
1267

echel0n's avatar
echel0n committed
1268
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1001
1269
1270
1271
msgid "Encrypt settings"
msgstr "Xifrar escenes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1272
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1007
1273
1274
1275
msgid "in the"
msgstr "en la"

echel0n's avatar
echel0n committed
1276
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1007
1277
1278
1279
msgid "file."
msgstr "l'arxiu."

echel0n's avatar
echel0n committed
1280
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1016
1281
1282
1283
msgid "Unprotected calendar"
msgstr "Calendari desprotegit"

echel0n's avatar
echel0n committed
1284
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1022
1285
1286
msgid "allow subscribing to the calendar without user and password. Some services like Google Calendar only work this way"
msgstr "permet la subscripció al calendari sense l'usuari i contrasenya. Alguns serveis com Google Calendar només treballar d'aquesta manera"
1287

echel0n's avatar
echel0n committed
1288
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1032
1289
1290
1291
msgid "Google Calendar Icons"
msgstr "Icones de Google Calendar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1292
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1038
1293
msgid "show an icon next to exported calendar events in Google Calendar."
1294
msgstr "mostrar una icona al costat d'esdeveniments de calendari exportats a Google Calendar."
1295

echel0n's avatar
echel0n committed
1296
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1047
1297
1298
1299
msgid "Link Google Account"
msgstr "Enllaç Google compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1300
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1052
1301
1302
msgid "link your google account to SiCKRAGE for advanced feature usage such as settings/database storage"
msgstr "enllaçar el teu compte de google a SiCKRAGE per a ús de tret avançat com emmagatzematge d'escenes i bases de dades"
1303

echel0n's avatar
echel0n committed
1304
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1060
1305
1306
1307
msgid "Proxy host"
msgstr "Hoste intermediari"

echel0n's avatar
echel0n committed
1308
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1077
1309
1310
1311
msgid "Use proxy for indexers"
msgstr "Ús de proxy per a indexers"

echel0n's avatar
echel0n committed
1312
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1083
1313
msgid "use proxy host for connecting to indexers (thetvdb)"
1314
msgstr "utilitzar l'amfitrió de servidor intermediari per a connectar-se a indexers (thetvdb)"
1315

echel0n's avatar
echel0n committed
1316
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1091
1317
1318
1319
msgid "Skip Remove Detection"
msgstr "Omet treure detecció"

echel0n's avatar
echel0n committed
1320
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1097
1321
1322
msgid "Skip detection of removed files. If disable it will set default deleted status"
msgstr "Saltar la detecció d'arxius suprimides. Si impossibilitar s'estableix per defecte se suprimeix de l'estat"
1323

echel0n's avatar
echel0n committed
1324
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1098
1325
1326
1327
msgid "This may mean SickRage misses renames as well"
msgstr "Això podria significar que enyora SickRage canvia el nom, així"

echel0n's avatar
echel0n committed
1328
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1106
1329
1330
1331
msgid "Default deleted episode status"
msgstr "L'estat per defecte suprimit episodi"

echel0n's avatar
echel0n committed
1332
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1138
1333
msgid "Define the status to be set for media file that has been deleted."
1334
msgstr "Definir l'estat establirà per a arxiu de mitjans de comunicació que s'ha suprimit."
1335

echel0n's avatar
echel0n committed
1336
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1140
1337
1338
1339
msgid "Archived option will keep previous downloaded quality"
msgstr "Opció arxivat mantindrà qualitat anterior descarregat"

echel0n's avatar
echel0n committed
1340
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1142
1341
1342
1343
msgid "Example: Downloaded (1080p WEB-DL) ==> Archived (1080p WEB-DL)"
msgstr "Exemple: Descarregat (1080p WEB-DL) ==> arxivats (1080p WEB-DL)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1344
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1160
echel0n's avatar
echel0n committed
1345
msgid "PIP Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1346
msgstr "Configuració de PIP"
echel0n's avatar
echel0n committed
1347

echel0n's avatar
echel0n committed
1348
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1165
1349
1350
1351
msgid "PIP executable path"
msgstr "Camí executable PIP"

echel0n's avatar
echel0n committed
1352
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1176
1353
1354
1355
msgid "ex: /path/to/pip"
msgstr "ex: /path/to/pip"

echel0n's avatar
echel0n committed
1356
1357
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1189
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1286
echel0n's avatar
echel0n committed
1358
msgid "Click vefify path to test."
echel0n's avatar
echel0n committed
1359
msgstr "Feu clic a camí vefify provar."
echel0n's avatar
echel0n committed
1360

echel0n's avatar
echel0n committed
1361
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1214
echel0n's avatar
echel0n committed
1362
msgid "GIT Settings"
echel0n's avatar
echel0n committed
1363
msgstr "GIT escenes"
1364

echel0n's avatar
echel0n committed
1365
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1219
1366
1367
1368
msgid "Git Branches"
msgstr "Git branques"

echel0n's avatar
echel0n committed
1369
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1229
echel0n's avatar
echel0n committed
1370
msgid "GIT Branch Version"
echel0n's avatar
echel0n committed
1371
msgstr "GIT versió"
echel0n's avatar
echel0n committed
1372

echel0n's avatar
echel0n committed
1373
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1249
1374
1375
1376
msgid "Error: No branches found."
msgstr "Error: No hi ha branques trobats."

echel0n's avatar
echel0n committed
1377
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1253
1378
1379
1380
msgid "select branch to use (restart required)"
msgstr "Seleccioni branca utilitzar (cal reiniciar)"

echel0n's avatar
echel0n committed
1381
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1262
1382
1383
1384
msgid "GIT executable path"
msgstr "Camí executable GIT"

echel0n's avatar
echel0n committed
1385
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1273
1386
1387
1388
msgid "ex: /path/to/git"
msgstr "ex: /path/to/git"

echel0n's avatar
echel0n committed
1389
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1295
1390
1391
1392
msgid "Git reset"
msgstr "Git reinicialització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1393
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1301
1394
1395
msgid "removes untracked files and performs a hard reset on git branch automatically to help resolve update issues"
msgstr "treu una arxius i realitza una reinicialització dura en git branca automàticament per ajudar a resoldre problemes d'actualització"
1396

echel0n's avatar
echel0n committed
1397
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1309
1398
1399
1400
msgid "Git auto-issues submit"
msgstr "Envia auto-qüestions de git"

echel0n's avatar
echel0n committed
1401
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1316
1402
1403
msgid "automatically submit bug/issue reports to our issue tracker when errors are logged"
msgstr "enviar informes d'error/assumpte per nostres incidències automàticament quan es registren errors de"
1404

echel0n's avatar
echel0n committed
1405
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:24
1406
1407
1408
msgid "SR Version:"
msgstr "SR versió:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1409
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:33
1410
1411
1412
msgid "SR Type:"
msgstr "SR tipus:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1413
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:43
1414
1415
1416
msgid "SR User:"
msgstr "SR usuari:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1417
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:53
1418
1419
1420
msgid "SR Locale:"
msgstr "SR Locale:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1421
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:60
1422
1423
1424
msgid "SR Config:"
msgstr "SR Config:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1425
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:69
1426
1427
1428
msgid "SR Cache Dir:"
msgstr "Dir SR memòria cau:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1429
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:78
echel0n's avatar
echel0n committed
1430
msgid "SR Log File:"
echel0n's avatar
echel0n committed
1431
msgstr "Fitxer de registre SR:"
1432

echel0n's avatar
echel0n committed
1433
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:87
1434
1435
1436
msgid "SR Arguments:"
msgstr "SR Arguments:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1437
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:97
1438
1439
1440
msgid "SR Web Root:"
msgstr "SR Web arrel:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1441
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:107
1442
1443
1444
msgid "Tornado Version:"
msgstr "Versió de Tornado:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1445
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:116
1446
1447
1448
msgid "Python Version:"
msgstr "Versió de Python:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1449
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:125
1450
1451
1452
msgid "Homepage"
msgstr "Pàgina d'inici"

echel0n's avatar
echel0n committed
1453
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:136
1454
1455
1456
msgid "WiKi"
msgstr "WiKi"

echel0n's avatar
echel0n committed
1457
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:146
1458
1459
1460
msgid "Forums"
msgstr "Fòrums"

echel0n's avatar
echel0n committed
1461
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:157
1462
1463
1464
msgid "Source"
msgstr "Font"

echel0n's avatar
echel0n committed
1465
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:168
1466
1467
1468
msgid "IRChat"
msgstr "IRChat"

echel0n's avatar
echel0n committed
1469
#: sickrage/core/webserver/views/config/index.mako:172
1470
1471
1472
msgid "on"
msgstr "en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1473
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1474
1475
1476
msgid "Home Theater"
msgstr "Teatre de casa"

echel0n's avatar
echel0n committed
1477
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:14
1478
1479
1480
msgid "NAS"
msgstr "NAS"

echel0n's avatar
echel0n committed
1481
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:15
1482
1483
1484
msgid "Devices"
msgstr "Dispositius"

echel0n's avatar
echel0n committed
1485
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:16
1486
1487
1488
msgid "Social"
msgstr "Social"

echel0n's avatar
echel0n committed
1489
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:26
1490
1491
msgid "A free and open source cross-platform media center and home entertainment system software with a 10-foot user interface designed for the living-room TV."
msgstr "Un codi lliure i obert mitjans de comunicació multiplataforma Centre Casa entreteniment sistema programari i amb una interfície de 10 peus d'usuari dissenyada per a la sala TV."
1492

echel0n's avatar
echel0n committed
1493
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:36
1494
1495
1496
msgid "send KODI commands?"
msgstr "enviar ordres KODI?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1497
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:43
1498
1499
1500
msgid "Always on"
msgstr "Sempre en"

echel0n's avatar
echel0n committed
1501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:49
1502
1503
1504
msgid "log errors when unreachable?"
msgstr "Registre d'errors en inaccessible?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:55
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:362
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:835
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:996
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1109
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1242
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1317
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1526
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1618
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1743
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1837
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1958
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2069
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2399
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2799
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3031
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3126
1523
1524
1525
msgid "Notify on snatch"
msgstr "Notificar en arrabassar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:61
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:368
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:841
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1002
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1115
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1248
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1323
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1532
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1624
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1749
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1843
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2405
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2805
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3037
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3132
1541
1542
1543
msgid "send a notification when a download starts?"
msgstr "enviar una notificació quan s'inicia una baixada?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:67
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:374
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:847
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1008
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1121
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1254
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1329
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1538
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1630
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1755
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1849
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1970
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2081
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2225
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2411
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2811
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3043
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3139
1562
1563
1564
msgid "Notify on download"
msgstr "Notificar en descàrrega"

echel0n's avatar
echel0n committed
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:73
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:380
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:853
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1014
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1127
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1260
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1335
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1544
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1636
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1761
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1855
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2417
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2817
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3049
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3145
1580
1581
1582
msgid "send a notification when a download finishes?"
msgstr "Envia una notificació quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:79
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:387
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1020
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1133
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1266
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1341
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1550
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1642
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1767
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1861
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1982
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2093
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2237
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2423
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2823
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3055
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3152
1601
1602
1603
msgid "Notify on subtitle download"
msgstr "Notificar en subtitular descarregar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:85
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:393
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:865
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1026
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1139
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1272
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1347
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1556
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1648
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1773
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1867
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2429
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2829
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3061
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3158
1619
1620
1621
msgid "send a notification when subtitles are downloaded?"
msgstr "Envia una notificació quan es descarreguen subtitula?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1622
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:91
1623
1624
1625
msgid "Update library"
msgstr "Biblioteca d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1626
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:97
1627
1628
1629
msgid "update KODI library when a download finishes?"
msgstr "actualitzar la biblioteca KODI quan un descarregar acabats?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1630
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:103
1631
1632
1633
msgid "Full library update"
msgstr "Actualització completa biblioteca"

echel0n's avatar
echel0n committed
1634
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:109
1635
msgid "perform a full library update if update per-show fails?"
1636
msgstr "realitzar una actualització completa biblioteca si falla actualització per mostrar?"
1637

echel0n's avatar
echel0n committed
1638
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:115
1639
1640
1641
msgid "Only update first host"
msgstr "Només actualització de primera acollida"

echel0n's avatar
echel0n committed
1642
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:121
1643
1644
1645
msgid "only send library updates to the first active host?"
msgstr "només enviar actualitzacions de Biblioteca al primer host actiu?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1646
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:127
1647
1648
1649
msgid "KODI IP:Port"
msgstr "IP: port KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1650
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:136
1651
1652
1653
msgid "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"
msgstr "ex. 192.168.1.100:8080, 192.168.1.101:8080"

echel0n's avatar
echel0n committed
1654
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:144
1655
1656
1657
msgid "KODI username"
msgstr "Nom d'usuari KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1658
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:161
1659
1660
1661
msgid "KODI password"
msgstr "Contrasenya KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1662
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:184
1663
1664
1665
msgid "Test KODI"
msgstr "Prova KODI"

echel0n's avatar
echel0n committed
1666
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:200
1667
1668
msgid "Experience your media on a visually stunning, easy to use interface on your Mac connected to your TV. Your media library has never looked this good!"
msgstr "Experimentar els seus mitjans de comunicació en un impressionant visualment, interfície fàcil d'utilitzar al seu Mac connectats a la seva TV. La biblioteca multimèdia mai no ha mirat aquesta bona!"
1669

echel0n's avatar
echel0n committed
1670
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:201
1671
1672
msgid "For sending notifications to Plex Home Theater (PHT) clients, use the KODI notifier with port"
msgstr "Per enviar les notificacions als clients Plex Home Theater (PHT), utilitzar el notificador KODI amb port"
1673

echel0n's avatar
echel0n committed
1674
1675
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:213
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:354
1676
1677
1678
msgid "send Plex commands?"
msgstr "enviar ordres Plex?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1679
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:221
1680
1681
1682
msgid "Plex Media Server Auth Token"
msgstr "Plex Media Server Auth testimoni"

echel0n's avatar
echel0n committed
1683
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:240
1684
1685
1686
msgid "Auth Token used by Plex"
msgstr "Fitxa Auth utilitzat per Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1687
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:244
1688
1689
1690
msgid "Finding your account token"
msgstr "Trobant el seu testimoni de compte"

echel0n's avatar
echel0n committed
1691
1692
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:253
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:417
1693
1694
1695
msgid "Server Username"
msgstr "Nom d'usuari servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1696
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:269
1697
1698
1699
msgid "Server/client password"
msgstr "Contrasenya de client/servidor"

echel0n's avatar
echel0n committed
1700
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:288
1701
1702
1703
msgid "Update server library"
msgstr "Biblioteca de servidor d'actualització"

echel0n's avatar
echel0n committed
1704
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:294
1705
msgid "update Plex Media Server library after download finishes"
1706
msgstr "actualitzar la biblioteca de servidor de medis Plex després descarregar acabats"
1707

echel0n's avatar
echel0n committed
1708
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:301
1709
1710
1711
msgid "Plex Media Server IP:Port"
msgstr "IP: port de servidor de mitjans de comunicació Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1712
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:310
1713
1714
1715
msgid "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"
msgstr "ex. 192.168.1.1:32400, 192.168.1.2:32400"

echel0n's avatar
echel0n committed
1716
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:321
1717
1718
1719
msgid "Click below to test Plex servers"
msgstr "Feu clic a baix per provar Plex servidors"

echel0n's avatar
echel0n committed
1720
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:328
1721
1722
1723
msgid "Test Plex Server"
msgstr "Servidor de prova Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1724
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:343
1725
1726
1727
msgid "Plex Media Client"
msgstr "Plex mitjans Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1728
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:399
1729
1730
1731
msgid "Plex Client IP:Port"
msgstr "Plex Client IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1732
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:408
1733
1734
1735
msgid "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"
msgstr "ex. 192.168.1.100:3000, 192.168.1.101:3000"

echel0n's avatar
echel0n committed
1736
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:433
1737
1738
1739
msgid "Client Password"
msgstr "Contrasenya de client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1740
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:450
1741
1742
1743
msgid "Click below to test Plex client(s)"
msgstr "Feu clic a baix per provar la versió Plex"

echel0n's avatar
echel0n committed
1744
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:456
1745
1746
1747
msgid "Test Plex Client"
msgstr "Prova Plex Client"

echel0n's avatar
echel0n committed
1748
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:472
1749
msgid "A home media server built using other popular open source technologies."
1750
msgstr "Un servidor de medis casa construïda mitjançant altres tecnologies de codi obert popular."
1751

echel0n's avatar
echel0n committed
1752
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:483
1753
1754
1755
msgid "send update commands to Emby?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a Emby?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1756
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:490
1757
1758
1759
msgid "Emby IP:Port"
msgstr "IP: port Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:499
1761
1762
1763
msgid "ex. 192.168.1.100:8096"
msgstr "ex. 192.168.1.100:8096"

echel0n's avatar
echel0n committed
1764
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:506
1765
1766
1767
msgid "Emby API Key"
msgstr "Emby clau d'API"

echel0n's avatar
echel0n committed
1768
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:528
1769
1770
1771
msgid "Test Emby"
msgstr "Prova Emby"

echel0n's avatar
echel0n committed
1772
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:544
1773
1774
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJ, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 200-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJ, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials disponibles per a la sèrie 200 Popcorn Hour."
1775

echel0n's avatar
echel0n committed
1776
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:555
1777
1778
1779
msgid "send update commands to NMJ?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJ?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1780
1781
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:563
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:665
1782
1783
1784
msgid "Popcorn IP address"
msgstr "Adreça d'IP de crispetes"

echel0n's avatar
echel0n committed
1785
1786
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:572
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:674
1787
1788
1789
msgid "ex. 192.168.1.100"
msgstr "ex. 192.168.1.100"

echel0n's avatar
echel0n committed
1790
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:579
1791
1792
1793
msgid "Get settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1794
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:582
1795
1796
1797
msgid "Get Settings"
msgstr "Obté la configuració de"

echel0n's avatar
echel0n committed
1798
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:585
1799
1800
1801
msgid "the Popcorn Hour device must be powered on and NMJ running."
msgstr "el dispositiu ha d'alimentar damunt Popcorn Hour i NMJ corrent."

echel0n's avatar
echel0n committed
1802
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:591
1803
1804
1805
msgid "NMJ database"
msgstr "Base de dades NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1806
1807
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:601
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:618
1808
1809
1810
msgid "automatically filled via the Get Settings"
msgstr "s'emplena automàticament via les escenes d'aconseguir"

echel0n's avatar
echel0n committed
1811
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:608
1812
1813
1814
msgid "NMJ mount url"
msgstr "NMJ Puig url"

echel0n's avatar
echel0n committed
1815
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:631
1816
1817
1818
msgid "Test NMJ"
msgstr "Prova NMJ"

echel0n's avatar
echel0n committed
1819
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:645
1820
1821
msgid "The Networked Media Jukebox, or NMJv2, is the official media jukebox interface made available for the Popcorn Hour 300 & 400-series."
msgstr "La Jukebox de mitjans de comunicació en xarxa, o NMJv2, és la interfície de jukebox de mitjans de comunicació oficials fet disponible pel Popcorn Hour 300 59 400-sèrie."
1822

echel0n's avatar
echel0n committed
1823
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:656
1824
1825
1826
msgid "send update commands to NMJv2?"
msgstr "enviar ordres d'actualització a NMJv2?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1827
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:681
1828
1829
1830
msgid "Database location"
msgstr "Localització de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1831
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:689
1832
1833
1834
msgid "Local Media"
msgstr "Mitjans de comunicació locals"

echel0n's avatar
echel0n committed
1835
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:698
1836
1837
1838
msgid "PCH Network Media"
msgstr "Mitjans de comunicació de xarxa PCH"

echel0n's avatar
echel0n committed
1839
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:706
1840
1841
1842
msgid "Database instance"
msgstr "Exemple de base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1843
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:724
1844
1845
1846
msgid "adjust this value if the wrong database is selected."
msgstr "ajustar aquest valor si es selecciona la base de dades equivocades."

echel0n's avatar
echel0n committed
1847
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:730
1848
1849
1850
msgid "Find database"
msgstr "Trobar la base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1851
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:733
1852
1853
1854
msgid "Find Database"
msgstr "Trobar la base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1855
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:736
1856
1857
1858
msgid "the Popcorn Hour device must be powered on."
msgstr "el dispositiu Popcorn Hour ha d'alimentar damunt."

echel0n's avatar
echel0n committed
1859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:742
1860
1861
1862
msgid "NMJv2 database"
msgstr "NMJv2 base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1863
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:752
1864
1865
1866
msgid "automatically filled via the Find Database"
msgstr "s'emplena automàticament mitjançant la trobar base de dades"

echel0n's avatar
echel0n committed
1867
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:764
1868
1869
1870
msgid "Test NMJv2"
msgstr "Prova NMJv2"

echel0n's avatar
echel0n committed
1871
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:779
1872
1873
1874
msgid "The Synology DiskStation NAS."
msgstr "El Synology DiskStation NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1875
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:780
1876
1877
msgid "Synology Indexer is the daemon running on the Synology NAS to build its media database."
msgstr "Synology indexador és el dimoni s'executa en Synology NAS per construir la seva base de dades de mitjans de comunicació."
1878

echel0n's avatar
echel0n committed
1879
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:792
1880
1881
1882
msgid "send Synology notifications?"
msgstr "enviar notificacions Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1883
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:793
1884
1885
1886
msgid "requires SickRage to be running on your Synology NAS."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el seu Synology NAS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1887
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:814
1888
1889
1890
msgid "Notifier"
msgstr "Notificador"

echel0n's avatar
echel0n committed
1891
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:815
1892
1893
1894
msgid "Synology Notifier is the notification system of Synology DSM"
msgstr "Synology notificador és el sistema de notificació de Synology DSM"

echel0n's avatar
echel0n committed
1895
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:827
1896
1897
1898
msgid "send notifications to the Synology Notifier?"
msgstr "enviar notificacions el notificador de Synology?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1899
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:828
1900
1901
1902
msgid "requires SickRage to be running on your Synology DSM."
msgstr "requereix SickRage d'estar executant en el DSM Synology."

echel0n's avatar
echel0n committed
1903
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:886
1904
1905
msgid "pyTivo is both an HMO and GoBack server. This notifier will load the completed downloads to your Tivo."
msgstr "pyTivo és un HMO i GoBack servidor. Aquest notificador carregarà el completat descarrega pel seu Tivo."
1906

echel0n's avatar
echel0n committed
1907
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:897
1908
1909
1910
msgid "send notifications to pyTivo?"
msgstr "enviar notificacions a pyTivo?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1911
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:898
1912
1913
1914
msgid "requires the downloaded files to be accessible by pyTivo."
msgstr "requereix els arxius descarregats siguin accessibles per pyTivo."

echel0n's avatar
echel0n committed
1915
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:907
1916
1917
1918
msgid "pyTivo IP:Port"
msgstr "pyTivo IP: port"

echel0n's avatar
echel0n committed
1919
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:917
1920
1921
1922
msgid "ex. 192.168.1.1:9032"
msgstr "ex. 192.168.1.1:9032"

echel0n's avatar
echel0n committed
1923
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:924
1924
1925
1926
msgid "pyTivo share name"
msgstr "nom de compartició de pyTivo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1927
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:937
1928
1929
1930
msgid "value used in pyTivo Web Configuration to name the share."
msgstr "valor utilitzat en la configuració del Web pyTivo per anomenar la quota."

echel0n's avatar
echel0n committed
1931
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:943
1932
1933
1934
msgid "Tivo name"
msgstr "Nom de TiVo"

echel0n's avatar
echel0n committed
1935
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:956
1936
1937
msgid "(Messages and Settings > Account and System Information > System Information > DVR name)"
msgstr "(Configuració i missatges > compte i informació de sistema > System Information > nom DVR)"
1938

echel0n's avatar
echel0n committed
1939
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:977
1940
1941
1942
msgid "A cross-platform unobtrusive global notification system."
msgstr "Un sistema discret notificació global multiplataforma."

echel0n's avatar
echel0n committed
1943
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:988
1944
1945
1946
msgid "send Growl notifications?"
msgstr "enviar Remugar notificacions?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1947
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1032
1948
1949
1950
msgid "Growl IP:Port"
msgstr "IP: port Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1951
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1041
1952
1953
1954
msgid "ex. 192.168.1.100:23053"
msgstr "ex. 192.168.1.100:23053"

echel0n's avatar
echel0n committed
1955
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1048
1956
1957
1958
msgid "Growl password"
msgstr "Contrasenya Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1959
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1066
1960
1961
msgid "Click below to rex.ster and test Growl, this is required for Growl notifications to work."
msgstr "Feu clic a baix per rex.ster i prova Remugar, això és necessària per a Remugar notificacions treballar."
1962

echel0n's avatar
echel0n committed
1963
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1073
1964
1965
1966
msgid "Register Growl"
msgstr "Registre Remugar"

echel0n's avatar
echel0n committed
1967
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1090
1968
1969
1970
msgid "A Growl client for iOS."
msgstr "Un client Remugar per iOS."

echel0n's avatar
echel0n committed
1971
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1101
1972
1973
1974
msgid "send Prowl notifications?"
msgstr "enviar notificacions d'aguait?"

echel0n's avatar
echel0n committed
1975
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1145
1976
1977
1978
msgid "Prowl API key"
msgstr "Clau d'API d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1979
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1157
1980
1981
1982
msgid "get your key at:"
msgstr "aconseguir la seva clau a:"

echel0n's avatar
echel0n committed
1983
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1165
1984
1985
1986
msgid "Prowl priority"
msgstr "Prioritat d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1987
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1191
1988
1989
1990
msgid "priority of Prowl messages from SickRage."
msgstr "prioritat dels missatges rondar des SickRage."

echel0n's avatar
echel0n committed
1991
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1203
1992
1993
1994
msgid "Test Prowl"
msgstr "Prova d'aguait"

echel0n's avatar
echel0n committed
1995
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1221
1996
1997
msgid "The standard desktop notification API for Linux/*nix systems. This notifier will only function if the pynotify module is installed"
msgstr "La notificació escriptori estàndard API per a Linux / * nix sistemes. Aquest notificador només funcionarà si el mòdul pynotify està instal·lat"
1998

echel0n's avatar
echel0n committed
1999
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1234
2000
msgid "send Libnotify notifications?"
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame