messages.po 264 KB
Newer Older
1
2
msgid ""
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
3
"Project-Id-Version: sickragetv\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: [email protected]\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
5
6
"POT-Creation-Date: 2018-11-17 18:23-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-18 02:25\n"
7
8
9
"Last-Translator: echel0n <[email protected]>\n"
"Language-Team: Vietnamese\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.5.1\n"
echel0n's avatar
echel0n committed
13
14
15
16
17
18
19
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: crowdin.com\n"
"X-Crowdin-Project: sickragetv\n"
"X-Crowdin-Language: vi\n"
"X-Crowdin-File: messages.pot\n"
"Language: vi_VN\n"

echel0n's avatar
echel0n committed
20
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:322 src/js/core.js:431
echel0n's avatar
echel0n committed
21
22
23
msgid "Shutdown"
msgstr "Tắt máy"

echel0n's avatar
echel0n committed
24
#: src/js/core.js:432
echel0n's avatar
echel0n committed
25
26
27
msgid "Are you sure you want to shutdown SiCKRAGE ?"
msgstr "Bạn có chắc bạn muốn tắt máy SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
28
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:318 src/js/core.js:437
echel0n's avatar
echel0n committed
29
30
31
msgid "Restart"
msgstr "Khởi động lại"

echel0n's avatar
echel0n committed
32
#: src/js/core.js:438
echel0n's avatar
echel0n committed
33
34
35
msgid "Are you sure you want to restart SiCKRAGE ?"
msgstr "Bạn có chắc bạn muốn khởi động lại SiCKRAGE?"

echel0n's avatar
echel0n committed
36
#: src/js/core.js:443
echel0n's avatar
echel0n committed
37
38
39
msgid "Submit Errors"
msgstr "Gửi lỗi"

echel0n's avatar
echel0n committed
40
#: src/js/core.js:444
echel0n's avatar
echel0n committed
41
42
43
msgid "Are you sure you want to submit these errors ?"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
44
#: src/js/core.js:444
echel0n's avatar
echel0n committed
45
46
47
msgid "Make sure SiCKRAGE is updated and trigger"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
48
#: src/js/core.js:444
echel0n's avatar
echel0n committed
49
50
msgid "this error with debug enabled before submitting"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
51

echel0n's avatar
echel0n committed
52
#: src/js/core.js:563 src/js/core.js:574 src/js/core.js:595
echel0n's avatar
echel0n committed
53
54
55
msgid "Searching"
msgstr "Tìm kiếm"

echel0n's avatar
echel0n committed
56
#: src/js/core.js:569 src/js/core.js:600
echel0n's avatar
echel0n committed
57
58
59
msgid "Queued"
msgstr "Xếp hàng"

echel0n's avatar
echel0n committed
60
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:705
echel0n's avatar
echel0n committed
61
62
63
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:52
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:77
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:196 src/js/core.js:604
echel0n's avatar
echel0n committed
64
65
66
msgid "Manual Search"
msgstr "Hướng dẫn sử dụng tìm kiếm"

echel0n's avatar
echel0n committed
67
68
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:300 src/js/core.js:629
#: src/js/core.js:774 src/js/core.js:817
echel0n's avatar
echel0n committed
69
70
71
msgid "loading"
msgstr "Đang nạp"

echel0n's avatar
echel0n committed
72
#: src/js/core.js:833
echel0n's avatar
echel0n committed
73
74
75
msgid "Choose Directory"
msgstr "Chọn thư mục"

echel0n's avatar
echel0n committed
76
#: sickrage/core/webserver/views.py:3629 src/js/core.js:1473
echel0n's avatar
echel0n committed
77
78
79
msgid "Clear History"
msgstr "Xóa lịch sử"

echel0n's avatar
echel0n committed
80
#: src/js/core.js:1474
echel0n's avatar
echel0n committed
81
82
83
msgid "Are you sure you want to clear all download history ?"
msgstr "Có bạn có chắc bạn muốn xóa tất cả lịch sử tải xuống không?"

echel0n's avatar
echel0n committed
84
#: sickrage/core/webserver/views.py:3631 src/js/core.js:1479
echel0n's avatar
echel0n committed
85
86
87
msgid "Trim History"
msgstr "Trim lịch sử"

echel0n's avatar
echel0n committed
88
#: src/js/core.js:1480
echel0n's avatar
echel0n committed
89
90
91
msgid "Are you sure you want to trim all download history older than 30 days ?"
msgstr "Có chắc chắn muốn cắt tất cả các bạn tải về lịch sử cũ hơn 30 ngày?"

echel0n's avatar
echel0n committed
92
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:111 src/js/core.js:2177
echel0n's avatar
echel0n committed
93
94
95
msgid "Remove Show"
msgstr "Loại bỏ các hiển thị"

echel0n's avatar
echel0n committed
96
#: src/js/core.js:2178
echel0n's avatar
echel0n committed
97
98
99
msgid "Are you sure you want to remove"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
100
#: src/js/core.js:2178
echel0n's avatar
echel0n committed
101
102
msgid " from the database?"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
103

echel0n's avatar
echel0n committed
104
#: src/js/core.js:2178
echel0n's avatar
echel0n committed
105
106
msgid "Check to delete files as well. IRREVERSIBLE"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
107

echel0n's avatar
echel0n committed
108
#: src/js/core.js:2231 src/js/core.js:2263
echel0n's avatar
echel0n committed
109
110
111
msgid "Update failed."
msgstr "Cập Nhật không thành công."

echel0n's avatar
echel0n committed
112
#: src/js/core.js:2274
echel0n's avatar
echel0n committed
113
114
115
msgid "Select Show Location"
msgstr "Chọn vị trí Hiển thị"

echel0n's avatar
echel0n committed
116
#: src/js/core.js:2416
echel0n's avatar
echel0n committed
117
118
msgid "loading folders..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
119

echel0n's avatar
echel0n committed
120
#: src/js/core.js:2432
echel0n's avatar
echel0n committed
121
122
123
msgid "Select Unprocessed Episode Folder"
msgstr "Chọn thư mục tập chưa qua chế biến"

echel0n's avatar
echel0n committed
124
#: src/js/core.js:2799
echel0n's avatar
echel0n committed
125
126
127
msgid "search timed out, try increasing timeout for indexer"
msgstr "Tìm hết thời gian, hãy thử tăng thời gian chờ cho chỉ mục"

echel0n's avatar
echel0n committed
128
#: src/js/core.js:2803
echel0n's avatar
echel0n committed
129
130
msgid "Search Results:"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
131

echel0n's avatar
echel0n committed
132
#: src/js/core.js:2807
echel0n's avatar
echel0n committed
133
134
msgid "No results found, try a different search or language."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
135

echel0n's avatar
echel0n committed
136
#: src/js/core.js:2826
echel0n's avatar
echel0n committed
137
138
msgid " (will debut on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
139

echel0n's avatar
echel0n committed
140
#: src/js/core.js:2828
echel0n's avatar
echel0n committed
141
142
msgid " (started on "
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
143

echel0n's avatar
echel0n committed
144
#: src/js/core.js:2837
echel0n's avatar
echel0n committed
145
146
147
msgid " already exists in show library"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
148
#: src/js/core.js:2877
echel0n's avatar
echel0n committed
149
150
151
msgid "Saved Defaults"
msgstr "Giá trị mặc định đã lưu"

echel0n's avatar
echel0n committed
152
#: src/js/core.js:2877
echel0n's avatar
echel0n committed
153
154
155
msgid "Your \"add show\" defaults have been set to your current selections."
msgstr "Mặc định của bạn \"thêm Hiển thị\" đã được thiết lập để lựa chọn hiện tại của bạn."

echel0n's avatar
echel0n committed
156
#: src/js/core.js:2934
echel0n's avatar
echel0n committed
157
158
msgid " Saving..."
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
159

echel0n's avatar
echel0n committed
160
#: src/js/core.js:2976
echel0n's avatar
echel0n committed
161
162
163
msgid "Reset Config to Defaults"
msgstr "Đặt lại cấu hình mặc định"

echel0n's avatar
echel0n committed
164
#: src/js/core.js:2977
echel0n's avatar
echel0n committed
165
166
167
msgid "Are you sure you want to reset config to defaults?"
msgstr "Bạn có chắc bạn muốn đặt lại cấu hình mặc định không?"

echel0n's avatar
echel0n committed
168
#: src/js/core.js:3072
echel0n's avatar
echel0n committed
169
msgid "Select path to pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
170
msgstr "Chọn đường dẫn đến giá trị pip"
echel0n's avatar
echel0n committed
171

echel0n's avatar
echel0n committed
172
173
174
175
176
#: src/js/core.js:3080 src/js/core.js:3106 src/js/core.js:3897 src/js/core.js:3915
#: src/js/core.js:3936 src/js/core.js:3958 src/js/core.js:3981 src/js/core.js:4003
#: src/js/core.js:4031 src/js/core.js:4048 src/js/core.js:4092 src/js/core.js:4177
#: src/js/core.js:4235 src/js/core.js:4252 src/js/core.js:4282 src/js/core.js:4312
#: src/js/core.js:4369 src/js/core.js:4445 src/js/core.js:4464 src/js/core.js:4480
echel0n's avatar
echel0n committed
177
178
179
msgid "Please fill out the necessary fields above."
msgstr "Vui lòng điền vào các lĩnh vực cần thiết trên."

echel0n's avatar
echel0n committed
180
#: src/js/core.js:3098
echel0n's avatar
echel0n committed
181
182
183
msgid "Select path to git"
msgstr "Chọn đường dẫn đến git"

echel0n's avatar
echel0n committed
184
#: src/js/core.js:3145
echel0n's avatar
echel0n committed
185
186
187
msgid "Select Subtitles Download Directory"
msgstr "Chọn phụ đề Download Directory"

echel0n's avatar
echel0n committed
188
#: src/js/core.js:3261
echel0n's avatar
echel0n committed
189
190
191
msgid "Select .nzb blackhole/watch location"
msgstr "Chọn vị trí blackhole/watch .nzb"

echel0n's avatar
echel0n committed
192
#: src/js/core.js:3262
echel0n's avatar
echel0n committed
193
194
195
msgid "Select .torrent blackhole/watch location"
msgstr "Chọn vị trí blackhole/watch .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
196
#: src/js/core.js:3263
echel0n's avatar
echel0n committed
197
198
199
msgid "Select .torrent download location"
msgstr "Chọn vị trí tải .torrent"

echel0n's avatar
echel0n committed
200
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:986 src/js/core.js:3330
echel0n's avatar
echel0n committed
201
202
203
msgid "Minimum seeding time is"
msgstr "Gieo hạt thời gian tối thiểu là"

echel0n's avatar
echel0n committed
204
#: src/js/core.js:3332
echel0n's avatar
echel0n committed
205
206
207
msgid "URL to your uTorrent client (e.g. http://localhost:8000)"
msgstr "URL để uTorrent khách hàng của bạn (ví dụ: http://localhost:8000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
208
#: src/js/core.js:3335
echel0n's avatar
echel0n committed
209
210
211
msgid "Stop seeding when inactive for"
msgstr "Dừng seeding khi không hoạt động cho"

echel0n's avatar
echel0n committed
212
#: src/js/core.js:3341
echel0n's avatar
echel0n committed
213
214
215
msgid "URL to your Transmission client (e.g. http://localhost:9091)"
msgstr "URL để khách hàng của bạn truyền tải (ví dụ: http://localhost:9091)"

echel0n's avatar
echel0n committed
216
#: src/js/core.js:3351
echel0n's avatar
echel0n committed
217
218
219
msgid "URL to your Deluge client (e.g. http://localhost:8112)"
msgstr "URL để vô số khách hàng của bạn (ví dụ: http://localhost:8112)"

echel0n's avatar
echel0n committed
220
#: src/js/core.js:3360
echel0n's avatar
echel0n committed
221
222
223
msgid "IP or Hostname of your Deluge Daemon (e.g. scgi://localhost:58846)"
msgstr "IP hoặc tên máy chủ của bạn vô số Daemon (ví dụ: scgi://localhost:58846)"

echel0n's avatar
echel0n committed
224
#: src/js/core.js:3367
echel0n's avatar
echel0n committed
225
226
227
msgid "URL to your Synology DS client (e.g. http://localhost:5000)"
msgstr "URL để khách hàng Synology DS của bạn (ví dụ: http://localhost:5000)"

echel0n's avatar
echel0n committed
228
#: src/js/core.js:3372
echel0n's avatar
echel0n committed
229
230
msgid "URL to your rTorrent client (e.g. scgi://localhost:5000"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
231

echel0n's avatar
echel0n committed
232
#: src/js/core.js:3372
echel0n's avatar
echel0n committed
233
234
235
msgid " or https://localhost/rutorrent/plugins/httprpc/action.php)"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
236
#: src/js/core.js:3382
echel0n's avatar
echel0n committed
237
238
239
msgid "URL to your qbittorrent client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "URL để qbittorrent khách hàng của bạn (ví dụ: http://localhost:8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
240
#: src/js/core.js:3392
echel0n's avatar
echel0n committed
241
242
243
msgid "URL to your MLDonkey (e.g. http://localhost:4080)"
msgstr "URL của bạn MLDonkey (ví dụ: http://localhost:4080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
244
#: src/js/core.js:3403
echel0n's avatar
echel0n committed
245
246
247
msgid "URL to your putio client (e.g. http://localhost:8080)"
msgstr "URL để putio khách hàng của bạn (ví dụ: http://localhost:8080)"

echel0n's avatar
echel0n committed
248
#: src/js/core.js:3572
echel0n's avatar
echel0n committed
249
250
251
msgid "validating..."
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
252
#: src/js/core.js:3573
echel0n's avatar
echel0n committed
253
254
255
msgid "Select TV Download Directory"
msgstr "Chọn TV Download Directory"

echel0n's avatar
echel0n committed
256
#: src/js/core.js:3574
echel0n's avatar
echel0n committed
257
258
259
msgid "Select UNPACK Directory"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
260
#: src/js/core.js:3588
echel0n's avatar
echel0n committed
261
262
263
msgid "Unrar Executable not found."
msgstr "Unrar thực thi không tìm thấy."

echel0n's avatar
echel0n committed
264
#: src/js/core.js:3631 src/js/core.js:3666 src/js/core.js:3701 src/js/core.js:3752
echel0n's avatar
echel0n committed
265
266
267
msgid "This pattern is invalid."
msgstr "Mô hình này là không hợp lệ."

echel0n's avatar
echel0n committed
268
#: src/js/core.js:3635 src/js/core.js:3670 src/js/core.js:3705 src/js/core.js:3756
echel0n's avatar
echel0n committed
269
270
271
msgid "This pattern would be invalid without the folders, using it will force \"Flatten\" off for all shows."
msgstr "Mô hình này sẽ là không hợp lệ mà không có các thư mục, bằng cách sử dụng nó sẽ buộc \"Phẳng\" ra cho thấy tất cả."

echel0n's avatar
echel0n committed
272
#: src/js/core.js:3639 src/js/core.js:3674 src/js/core.js:3709 src/js/core.js:3761
echel0n's avatar
echel0n committed
273
274
275
msgid "This pattern is valid."
msgstr "Mô hình này là hợp lệ."

echel0n's avatar
echel0n committed
276
#: src/js/core.js:4085
echel0n's avatar
echel0n committed
277
278
279
msgid "<b>Step1:</b> Confirm Authorization"
msgstr "<b>Step1:</b> xác nhận ủy quyền"

echel0n's avatar
echel0n committed
280
#: src/js/core.js:4142 src/js/core.js:4196
echel0n's avatar
echel0n committed
281
282
283
msgid "Please fill in the Popcorn IP address"
msgstr "Xin vui lòng điền vào địa chỉ IP bỏng ngô"

echel0n's avatar
echel0n committed
284
#: src/js/core.js:4379
echel0n's avatar
echel0n committed
285
286
287
msgid "Check blacklist name; the value need to be a trakt slug"
msgstr "Kiểm tra danh sách đen tên; giá trị cần phải là sên trakt"

echel0n's avatar
echel0n committed
288
#: src/js/core.js:4411
echel0n's avatar
echel0n committed
289
290
msgid "You must specify an SMTP hostname!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
291

echel0n's avatar
echel0n committed
292
#: src/js/core.js:4414
echel0n's avatar
echel0n committed
293
294
msgid "You must specify an SMTP port!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
295

echel0n's avatar
echel0n committed
296
#: src/js/core.js:4416
echel0n's avatar
echel0n committed
297
298
msgid "SMTP port must be between 0 and 65535!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
299

echel0n's avatar
echel0n committed
300
#: src/js/core.js:4422
echel0n's avatar
echel0n committed
301
302
303
msgid "Enter an email address to send the test to:"
msgstr "Nhập địa chỉ email để gửi bài kiểm tra để:"

echel0n's avatar
echel0n committed
304
#: src/js/core.js:4424
echel0n's avatar
echel0n committed
305
306
msgid "You must provide a recipient email address!"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
307

echel0n's avatar
echel0n committed
308
#: src/js/core.js:4494
echel0n's avatar
echel0n committed
309
310
311
msgid "Device list updated. Please choose a device to push to."
msgstr "Danh sách thiết bị được Cập Nhật. Hãy chọn một thiết bị để đẩy vào."

echel0n's avatar
echel0n committed
312
#: src/js/core.js:4555
echel0n's avatar
echel0n committed
313
314
315
msgid "You didn't supply a Pushbullet api key"
msgstr "Bạn đã không cung cấp một khóa Pushbullet api"

echel0n's avatar
echel0n committed
316
#: src/js/core.js:4585
echel0n's avatar
echel0n committed
317
318
319
msgid "Don't forget to save your new pushbullet settings."
msgstr "Đừng quên để lưu các cài đặt pushbullet mới."

echel0n's avatar
echel0n committed
320
#: src/js/core.js:4657
echel0n's avatar
echel0n committed
321
322
323
msgid "Select backup folder to save to"
msgstr "Chọn thư mục sao lưu để lưu vào"

echel0n's avatar
echel0n committed
324
#: src/js/core.js:4662
echel0n's avatar
echel0n committed
325
326
327
msgid "Select backup files to restore"
msgstr "Chọn các tập tin sao lưu để khôi phục"

echel0n's avatar
echel0n committed
328
#: src/js/core.js:5207
echel0n's avatar
echel0n committed
329
330
331
msgid "No providers available to configure."
msgstr "Không có các nhà cung cấp có sẵn cho cấu hình."

echel0n's avatar
echel0n committed
332
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:16 src/js/core.js:5417
echel0n's avatar
echel0n committed
333
334
335
msgid "Mass Delete"
msgstr "Xóa khối lượng"

echel0n's avatar
echel0n committed
336
#: src/js/core.js:5418
echel0n's avatar
echel0n committed
337
338
339
msgid "You have selected to delete  show(s).  Are you sure you wish to continue? All files will be removed from your system."
msgstr "Bạn đã chọn để xoá show(s).  Bạn có chắc bạn muốn tiếp tục không? Tất cả các tập tin sẽ được gỡ bỏ từ hệ thống của bạn."

echel0n's avatar
echel0n committed
340
#: src/js/core.js:5495
echel0n's avatar
echel0n committed
341
342
msgid "DELETED"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
343

echel0n's avatar
echel0n committed
344
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:25
345
msgid "Profile"
echel0n's avatar
echel0n committed
346
msgstr "Hồ sơ"
347

echel0n's avatar
echel0n committed
348
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:28
349
msgid "JSONP"
echel0n's avatar
echel0n committed
350
msgstr "JSONP"
351

echel0n's avatar
echel0n committed
352
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:35
353
msgid "Command name"
echel0n's avatar
echel0n committed
354
msgstr "Lệnh tên"
355

echel0n's avatar
echel0n committed
356
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:66
357
msgid "Parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
358
msgstr "Thông số"
359

echel0n's avatar
echel0n committed
360
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:72
echel0n's avatar
echel0n committed
361
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:548
echel0n's avatar
echel0n committed
362
#: sickrage/core/webserver/views/home/imdb_shows.mako:11
echel0n's avatar
echel0n committed
363
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:25
echel0n's avatar
echel0n committed
364
#: sickrage/core/webserver/views/home/trakt_shows.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
365
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:79
366
msgid "Name"
echel0n's avatar
echel0n committed
367
msgstr "Tên"
368

echel0n's avatar
echel0n committed
369
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:73
370
msgid "Required"
echel0n's avatar
echel0n committed
371
msgstr "Yêu cầu"
372

echel0n's avatar
echel0n committed
373
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:74
374
msgid "Description"
echel0n's avatar
echel0n committed
375
msgstr "Mô tả"
376

echel0n's avatar
echel0n committed
377
378
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:75
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:206
379
msgid "Type"
echel0n's avatar
echel0n committed
380
msgstr "Loại hình"
381

echel0n's avatar
echel0n committed
382
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:76
383
msgid "Default value"
echel0n's avatar
echel0n committed
384
msgstr "Giá trị mặc định"
385

echel0n's avatar
echel0n committed
386
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:77
387
msgid "Allowed values"
echel0n's avatar
echel0n committed
388
msgstr "Giá trị cho phép"
389

echel0n's avatar
echel0n committed
390
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:89
391
msgid "Playground"
echel0n's avatar
echel0n committed
392
msgstr "Sân chơi trẻ em"
393

echel0n's avatar
echel0n committed
394
395
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:91
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:133
echel0n's avatar
echel0n committed
396
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:165
397
398
399
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

echel0n's avatar
echel0n committed
400
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:100
401
msgid "Required parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
402
msgstr "Thông số cần thiết"
403

echel0n's avatar
echel0n committed
404
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:109
405
msgid "Optional parameters"
echel0n's avatar
echel0n committed
406
msgstr "Tham số tùy chọn"
407

echel0n's avatar
echel0n committed
408
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:123
409
msgid "Call API"
echel0n's avatar
echel0n committed
410
msgstr "Cuộc gọi API"
411

echel0n's avatar
echel0n committed
412
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:131
413
msgid "Response:"
echel0n's avatar
echel0n committed
414
msgstr "Phản ứng:"
415

echel0n's avatar
echel0n committed
416
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:137
echel0n's avatar
echel0n committed
417
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:74
418
msgid "Clear"
echel0n's avatar
echel0n committed
419
msgstr "Rõ ràng"
420

echel0n's avatar
echel0n committed
421
422
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:168
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:198
echel0n's avatar
echel0n committed
423
424
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:66
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
425
426
427
428
429
430
431
432
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:149
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:166
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:182
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:214
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:230
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:246
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:264
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:282
433
msgid "Yes"
echel0n's avatar
echel0n committed
434
msgstr "Có"
435

echel0n's avatar
echel0n committed
436
437
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:170
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:197
echel0n's avatar
echel0n committed
438
439
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/includes/modals.mako:87
echel0n's avatar
echel0n committed
440
441
442
443
444
445
446
447
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:150
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:167
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:183
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:215
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:231
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:247
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:265
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:283
448
msgid "No"
echel0n's avatar
echel0n committed
449
msgstr "Không"
450

echel0n's avatar
echel0n committed
451
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:217
452
msgid "season"
echel0n's avatar
echel0n committed
453
msgstr "mùa giải"
454

echel0n's avatar
echel0n committed
455
#: sickrage/core/webserver/views/api_builder.mako:223
456
msgid "episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
457
msgstr "Episode"
458

echel0n's avatar
echel0n committed
459
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:32
460
msgid "All"
echel0n's avatar
echel0n committed
461
msgstr "Tất cả"
462

echel0n's avatar
echel0n committed
463
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:38
464
msgid "Compact"
echel0n's avatar
echel0n committed
465
msgstr "Nhỏ gọn"
466

echel0n's avatar
echel0n committed
467
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:41
468
msgid "Detailed"
echel0n's avatar
echel0n committed
469
msgstr "Chi tiết"
470

echel0n's avatar
echel0n committed
471
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:54
echel0n's avatar
echel0n committed
472
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:118
473
msgid "Time"
echel0n's avatar
echel0n committed
474
msgstr "Thời gian"
475

echel0n's avatar
echel0n committed
476
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
477
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:119
echel0n's avatar
echel0n committed
478
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:544
echel0n's avatar
echel0n committed
479
#: sickrage/core/webserver/views/home/test_renaming.mako:100
echel0n's avatar
echel0n committed
480
#: sickrage/core/webserver/views/manage/backlog_overview.mako:78
481
msgid "Episode"
echel0n's avatar
echel0n committed
482
msgstr "Episode"
483

echel0n's avatar
echel0n committed
484
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:56
485
msgid "Action"
echel0n's avatar
echel0n committed
486
msgstr "Hành động"
487

echel0n's avatar
echel0n committed
488
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
489
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:36
490
msgid "Provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
491
msgstr "Nhà cung cấp"
492

echel0n's avatar
echel0n committed
493
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:58
echel0n's avatar
echel0n committed
494
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:125
echel0n's avatar
echel0n committed
495
#: sickrage/core/webserver/views/home/index.mako:287
echel0n's avatar
echel0n committed
496
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_update.mako:68
497
msgid "Quality"
echel0n's avatar
echel0n committed
498
msgstr "Chất lượng"
499

echel0n's avatar
echel0n committed
500
#: sickrage/core/common.py:181 sickrage/core/common.py:616
echel0n's avatar
echel0n committed
501
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:120
echel0n's avatar
echel0n committed
502
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:390
503
504
505
msgid "Snatched"
msgstr "Snatched"

echel0n's avatar
echel0n committed
506
#: sickrage/core/common.py:180 sickrage/core/common.py:619
echel0n's avatar
echel0n committed
507
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:121
508
msgid "Downloaded"
echel0n's avatar
echel0n committed
509
msgstr "Tải về"
510

echel0n's avatar
echel0n committed
511
#: sickrage/core/common.py:624
echel0n's avatar
echel0n committed
512
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:919
echel0n's avatar
echel0n committed
513
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:123
514
515
516
msgid "Subtitled"
msgstr "Phụ đề"

echel0n's avatar
echel0n committed
517
#: sickrage/core/webserver/views/history.mako:158
echel0n's avatar
echel0n committed
518
#: sickrage/core/webserver/views/manage/failed_downloads.mako:63
519
msgid "missing provider"
echel0n's avatar
echel0n committed
520
msgstr "thiếu các nhà cung cấp"
521

echel0n's avatar
echel0n committed
522
#: sickrage/core/webserver/views/home/display_show.mako:443
echel0n's avatar
echel0n committed
523
524
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:23
msgid "Select Columns"
echel0n's avatar
echel0n committed
525
msgstr "Chọn cột"
echel0n's avatar
echel0n committed
526
527
528

#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:386
#: sickrage/core/webserver/views/schedule.mako:394
529
msgid "Toggle Summary"
echel0n's avatar
echel0n committed
530
msgstr "Bật tắt tóm tắt"
531

echel0n's avatar
echel0n committed
532
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:9
echel0n's avatar
echel0n committed
533
534
535
msgid "AnimeDB Settings"
msgstr "Cài đặt AnimeDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
536
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:10
echel0n's avatar
echel0n committed
537
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:105
echel0n's avatar
echel0n committed
538
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:428
echel0n's avatar
echel0n committed
539
540
msgid "User Interface"
msgstr "Giao diện người dùng"
echel0n's avatar
echel0n committed
541

echel0n's avatar
echel0n committed
542
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:18
543
msgid "AniDB"
echel0n's avatar
echel0n committed
544
msgstr "AniDB"
545

echel0n's avatar
echel0n committed
546
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
547
548
msgid "AniDB is non-profit database of anime information that is freely open to the public"
msgstr "AniDB là phi lợi nhuận cơ sở dữ liệu thông tin anime tự do mở cửa cho công chúng"
549

echel0n's avatar
echel0n committed
550
551
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:30
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
552
553
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:332
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:759
echel0n's avatar
echel0n committed
554
555
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:35
#: sickrage/core/webserver/views/home/status.mako:41
echel0n's avatar
echel0n committed
556
557
msgid "Enabled"
msgstr "Kích hoạt"
558

echel0n's avatar
echel0n committed
559
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:36
echel0n's avatar
echel0n committed
560
561
562
msgid "Enable AniDB"
msgstr "Sử AniDB"

echel0n's avatar
echel0n committed
563
564
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
565
566
msgid "AniDB Username"
msgstr "AniDB người dùng"
567

echel0n's avatar
echel0n committed
568
569
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:63
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:74
echel0n's avatar
echel0n committed
570
571
572
msgid "AniDB Password"
msgstr "AniDB mật khẩu"

echel0n's avatar
echel0n committed
573
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
574
575
576
msgid "AniDB MyList"
msgstr "AniDB MyList"

echel0n's avatar
echel0n committed
577
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:88
echel0n's avatar
echel0n committed
578
579
580
msgid "Do you want to add the PostProcessed Episodes to the MyList ?"
msgstr "Bạn có muốn thêm PostProcessed tập MyList?"

echel0n's avatar
echel0n committed
581
582
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:95
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:122
echel0n's avatar
echel0n committed
583
584
585
586
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:328
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:416
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:704
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:950
echel0n's avatar
echel0n committed
587
588
589
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1236
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1294
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:1428
echel0n's avatar
echel0n committed
590
591
592
593
594
595
596
597
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:203
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:355
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:488
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:609
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:718
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:859
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:902
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:979
echel0n's avatar
echel0n committed
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1077
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1197
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1339
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1428
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1656
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1760
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:1896
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2003
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2138
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2259
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2398
echel0n's avatar
echel0n committed
609
610
611
612
613
614
615
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2535
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2719
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:2878
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3155
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3397
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3501
#: sickrage/core/webserver/views/config/notifications.mako:3676
echel0n's avatar
echel0n committed
616
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:401
echel0n's avatar
echel0n committed
617
#: sickrage/core/webserver/views/config/postprocessing.mako:1403
echel0n's avatar
echel0n committed
618
619
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:124
#: sickrage/core/webserver/views/config/providers.mako:936
echel0n's avatar
echel0n committed
620
#: sickrage/core/webserver/views/config/quality_settings.mako:57
echel0n's avatar
echel0n committed
621
622
623
624
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:311
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:736
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:813
#: sickrage/core/webserver/views/config/search.mako:1043
echel0n's avatar
echel0n committed
625
626
627
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:209
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:259
#: sickrage/core/webserver/views/config/subtitles.mako:316
echel0n's avatar
echel0n committed
628
629
630
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:415
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/config.mako:24
#: sickrage/core/webserver/views/manage/mass_edit.mako:291
echel0n's avatar
echel0n committed
631
632
633
msgid "Save Changes"
msgstr "Lưu thay đổi"

echel0n's avatar
echel0n committed
634
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:110
echel0n's avatar
echel0n committed
635
636
637
msgid "Split show lists"
msgstr "Split Hiển thị danh sách"

echel0n's avatar
echel0n committed
638
#: sickrage/core/webserver/views/config/anime.mako:116
echel0n's avatar
echel0n committed
639
640
641
msgid "Separate anime and normal shows in groups"
msgstr "Anime riêng biệt và các chương trình bình thường trong các nhóm"

echel0n's avatar
echel0n committed
642
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:4
echel0n's avatar
echel0n committed
643
644
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:11
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:26
echel0n's avatar
echel0n committed
645
646
647
msgid "Backup"
msgstr "Sao lưu"

echel0n's avatar
echel0n committed
648
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:5
echel0n's avatar
echel0n committed
649
650
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:44
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:60
echel0n's avatar
echel0n committed
651
652
653
msgid "Restore"
msgstr "Khôi phục"

echel0n's avatar
echel0n committed
654
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:13
echel0n's avatar
echel0n committed
655
656
657
msgid "Backup your main database file and config"
msgstr "Sao lưu cơ sở dữ liệu chính tập tin và cấu hình của bạn"

echel0n's avatar
echel0n committed
658
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:22
659
msgid "Select the folder you wish to save your backup file to"
echel0n's avatar
echel0n committed
660
msgstr "Chọn thư mục bạn muốn lưu tệp sao lưu của bạn để"
661

echel0n's avatar
echel0n committed
662
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:46
echel0n's avatar
echel0n committed
663
664
665
msgid "Restore your main database file and config"
msgstr "Khôi phục tập tin cơ sở dữ liệu chính và cấu hình của bạn"

echel0n's avatar
echel0n committed
666
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:56
667
msgid "Select the backup file you wish to restore"
echel0n's avatar
echel0n committed
668
msgstr "Chọn tập tin sao lưu để khôi phục"
669

echel0n's avatar
echel0n committed
670
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:73
echel0n's avatar
echel0n committed
671
msgid "Restore database files"
echel0n's avatar
echel0n committed
672
msgstr "Khôi phục tập tin cơ sở dữ liệu"
echel0n's avatar
echel0n committed
673

echel0n's avatar
echel0n committed
674
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:82
echel0n's avatar
echel0n committed
675
msgid "Restore configuration file"
echel0n's avatar
echel0n committed
676
msgstr "Khôi phục tập tin cấu hình"
echel0n's avatar
echel0n committed
677

echel0n's avatar
echel0n committed
678
#: sickrage/core/webserver/views/config/backup_restore.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
679
msgid "Restore cache files"
echel0n's avatar
echel0n committed
680
msgstr "Khôi phục tập tin bộ nhớ cache"
echel0n's avatar
echel0n committed
681

echel0n's avatar
echel0n committed
682
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:20
echel0n's avatar
echel0n committed
683
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:89
echel0n's avatar
echel0n committed
684
685
686
msgid "Misc"
msgstr "Linh tinh"

echel0n's avatar
echel0n committed
687
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:21
echel0n's avatar
echel0n committed
688
689
690
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"

echel0n's avatar
echel0n committed
691
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:23
echel0n's avatar
echel0n committed
692
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:960
echel0n's avatar
echel0n committed
693
#: sickrage/core/webserver/views/home/edit_show.mako:298
echel0n's avatar
echel0n committed
694
695
696
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Cài đặt nâng cao"

echel0n's avatar
echel0n committed
697
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:33
echel0n's avatar
echel0n committed
698
msgid "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
699
msgstr "SiCKRAGE API"
echel0n's avatar
echel0n committed
700

echel0n's avatar
echel0n committed
701
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:35
echel0n's avatar
echel0n committed
702
msgid "Options for api.sickrage.ca"
echel0n's avatar
echel0n committed
703
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
704

echel0n's avatar
echel0n committed
705
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:42
echel0n's avatar
echel0n committed
706
707
msgid "API Provider Cache"
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
708

echel0n's avatar
echel0n committed
709
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:48
echel0n's avatar
echel0n committed
710
msgid "Enable provider cache ?"
echel0n's avatar
echel0n committed
711
msgstr "Kích hoạt bộ nhớ cache của nhà cung cấp?"
echel0n's avatar
echel0n committed
712

echel0n's avatar
echel0n committed
713
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:55
echel0n's avatar
echel0n committed
714
msgid "Google Drive"
echel0n's avatar
echel0n committed
715
msgstr ""
echel0n's avatar
echel0n committed
716

echel0n's avatar
echel0n committed
717
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:68
echel0n's avatar
echel0n committed
718
719
720
msgid "Sync To Google Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
721
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:70
echel0n's avatar
echel0n committed
722
723
724
msgid "Sync To Local Drive"
msgstr ""

echel0n's avatar
echel0n committed
725
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:91
echel0n's avatar
echel0n committed
726
727
728
msgid "Startup options. Indexer options. Log and show file locations."
msgstr "Các tùy chọn khởi động. Các tùy chọn chỉ mục. Đăng nhập và hiển thị các tập tin địa điểm."

echel0n's avatar
echel0n committed
729
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:92
echel0n's avatar
echel0n committed
730
731
732
msgid "Some options may require a manual restart to take effect."
msgstr "Một số tùy chọn có thể yêu cầu khởi động lại bằng tay để có hiệu lực."

echel0n's avatar
echel0n committed
733
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:99
echel0n's avatar
echel0n committed
734
735
736
msgid "Default Indexer Language"
msgstr "Ngôn ngữ chỉ mục mặc định"

echel0n's avatar
echel0n committed
737
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:110
738
msgid "for adding shows and metadata providers"
echel0n's avatar
echel0n committed
739
msgstr "để thêm chương trình và siêu dữ liệu các nhà cung cấp"
740

echel0n's avatar
echel0n committed
741
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:118
echel0n's avatar
echel0n committed
742
743
744
msgid "Launch browser"
msgstr "Khởi động trình duyệt"

echel0n's avatar
echel0n committed
745
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:124
echel0n's avatar
echel0n committed
746
747
748
msgid "open the SickRage home page on startup"
msgstr "mở SickRage Trang chủ khi khởi động"

echel0n's avatar
echel0n committed
749
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:130
echel0n's avatar
echel0n committed
750
751
752
msgid "Initial page"
msgstr "Đầu trang"

echel0n's avatar
echel0n committed
753
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:140
754
msgid "when launching SickRage interface"
echel0n's avatar
echel0n committed
755
msgstr "khi tung ra các giao diện SickRage"
756

echel0n's avatar
echel0n committed
757
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:142
echel0n's avatar
echel0n committed
758
759
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:137
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:383
echel0n's avatar
echel0n committed
760
761
762
msgid "Shows"
msgstr "Cho thấy"

echel0n's avatar
echel0n committed
763
#: sickrage/core/webserver/views.py:548 sickrage/core/webserver/views.py:549
echel0n's avatar
echel0n committed
764
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:145
echel0n's avatar
echel0n committed
765
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:219
echel0n's avatar
echel0n committed
766
767
768
msgid "Schedule"
msgstr "Lịch trình"

echel0n's avatar
echel0n committed
769
#: sickrage/core/webserver/views.py:3641 sickrage/core/webserver/views.py:3642
echel0n's avatar
echel0n committed
770
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:148
echel0n's avatar
echel0n committed
771
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:223
echel0n's avatar
echel0n committed
772
773
774
msgid "History"
msgstr "Lịch sử"

echel0n's avatar
echel0n committed
775
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:151
echel0n's avatar
echel0n committed
776
#: sickrage/core/webserver/views/layouts/main.mako:286
echel0n's avatar
echel0n committed
777
778
779
msgid "IRC"
msgstr "IRC"

echel0n's avatar
echel0n committed
780
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:160
echel0n's avatar
echel0n committed
781
782
783
msgid "Daily show updates start time"
msgstr "Hàng ngày Hiển thị thông tin Cập Nhật thời gian bắt đầu"

echel0n's avatar
echel0n committed
784
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:179
echel0n's avatar
echel0n committed
785
786
787
msgid "with information such as next air dates, show ended, etc."
msgstr "với thông tin như kế tiếp máy ngày, Hiển thị kết thúc, vv."

echel0n's avatar
echel0n committed
788
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:180
echel0n's avatar
echel0n committed
789
790
791
msgid "Use 15 for 3pm, 4 for 4am etc. Anything over 23 or under 0 will be set to 0 (12am)"
msgstr "Sử dụng 15 cho 3 chiều, 4 cho 4 am vv. Bất cứ điều gì hơn 23 hoặc dưới 0 sẽ được đặt về 0 (12 am)"

echel0n's avatar
echel0n committed
792
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:187
echel0n's avatar
echel0n committed
793
794
795
msgid "Daily show updates stale shows"
msgstr "Hàng ngày có thể hiển thị thông tin Cập Nhật cho thấy cu"

echel0n's avatar
echel0n committed
796
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:193
echel0n's avatar
echel0n committed
797
798
799
msgid "should ended shows last updated less then 90 days get updated and refreshed automatically ?"
msgstr "nên kết thúc cho thấy ít hơn sau đó 90 ngày Cập Nhật Cập Nhật và làm mới tự động?"

echel0n's avatar
echel0n committed
800
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:200
echel0n's avatar
echel0n committed
801
802
803
msgid "Send to trash for actions"
msgstr "Gửi đến thùng rác cho hành động"

echel0n's avatar
echel0n committed
804
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:206
echel0n's avatar
echel0n committed
805
806
807
msgid "when using show \"Remove\" and delete files"
msgstr "khi sử dụng Hiển thị \"Loại bỏ\" và xóa các tập tin"

echel0n's avatar
echel0n committed
808
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:212
echel0n's avatar
echel0n committed
809
810
811
msgid "on scheduled deletes of the oldest log files"
msgstr "ngày dự kiến xóa các tập tin log lâu đời nhất"

echel0n's avatar
echel0n committed
812
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:216
echel0n's avatar
echel0n committed
813
814
815
msgid "selected actions use trash (recycle bin) instead of the default permanent delete"
msgstr "lựa chọn hành động sử dụng thùng rác (recycle bin) thay vì xóa vĩnh viễn mặc định"

echel0n's avatar
echel0n committed
816
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:224
echel0n's avatar
echel0n committed
817
818
819
msgid "Number of Log files saved"
msgstr "Số lượng các tập tin đăng nhập đã lưu"

echel0n's avatar
echel0n committed
820
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:235
821
msgid "default = 5"
echel0n's avatar
echel0n committed
822
msgstr "mặc định = 5"
823

echel0n's avatar
echel0n committed
824
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:246
echel0n's avatar
echel0n committed
825
826
827
msgid "Size of Log files saved"
msgstr "Kích thước của tập tin đăng nhập đã lưu"

echel0n's avatar
echel0n committed
828
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:257
829
msgid "default = 1048576 (1MB)"
echel0n's avatar
echel0n committed
830
msgstr "mặc định = 1048576 (1MB)"
831

echel0n's avatar
echel0n committed
832
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:268
echel0n's avatar
echel0n committed
833
834
835
msgid "Default indexer for adding shows"
msgstr "Chỉ mục mặc định để thêm chương trình"

echel0n's avatar
echel0n committed
836
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:281
echel0n's avatar
echel0n committed
837
838
839
msgid "All Indexers"
msgstr "Tất cả Indexers"

echel0n's avatar
echel0n committed
840
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:294
echel0n's avatar
echel0n committed
841
842
843
msgid "Show indexer timeout"
msgstr "Thời gian chờ indexer Hiển thị"

echel0n's avatar
echel0n committed
844
#: sickrage/core/webserver/views/config/general.mako:305
845
msgid "default = 10"
echel0n's avatar
echel0n committed
846
msgstr "mặc định = 10"